Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de produse pentru realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat din cadrul proiectului ?E-SANATATE, SERVICII MEDICALE DE CALITATE? ? SISTEM INFORMATIC MEDICAL LA NIVELUL JUDETULUI HARGHITA


Anunt de participare numarul 145640/08.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Adresa postala: Str.Dr.Denes Laszlo nr.2, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530180, Romania, Punct(e) de contact: Ferencz Huba, Tel. +40 721215777, Email: [email protected], Fax: +40 266372137, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de produse pentru realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat din cadrul proiectului ?E-SANATATE, SERVICII MEDICALE DE CALITATE? ? SISTEM INFORMATIC MEDICAL LA NIVELUL JUDETULUI HARGHITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc, str. Dr. Denes Laszlo nr.2, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita.
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de produse pentru realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat din cadrul proiectului ?E-SANATATE, SERVICII MEDICALE DE CALITATE? ? SISTEM INFORMATIC MEDICAL LA NIVELUL JUDETULUI HARGHITA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
30000000-9-Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de furnizare de produse pentru realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat din cadrul proiectului ?E-SANATATE, SERVICII MEDICALE DE CALITATE? ? SISTEM INFORMATIC MEDICAL LA NIVELUL JUDETULUI HARGHITA
Valoarea estimata fara TVA: 4, 351, 300RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul este de 87.026 lei, fara TVA. Modul de constituire: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006 prin: a) virament bancar in contul RO71TREZ3515006XXX004081, Trezoreria Miercurea Ciuc sau b) instrument de garantare. Instrumentul de garantare trebuie constituit irevocabil in favoarea Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc de o societatea bancara ori de o societate de asigurari si trebuie prezentat, in original, in limba romana, in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare. Nota: Instrumentul de garantare prezentat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 4 situatii prevazute in cuprinsul formularului specific din Sectiunea de Formulare, in caz contrar autoritatea contractanta va dispune masurile prevazute la punctul iv) de mai jos. i) Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 (nouazeci) de zile de la data limita de depunere a ofertelor; ii) Cuantumul ce se va retine in conditiile art 278^1 din OUG 34/2006 este de 7.995, 13 lei iii) Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor; iv) In cazul in care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa. v) In cazul constituirii garantiei in alta moneda decat lei, pentru echivalenta se va folosi cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. i) Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul total al contractului in lei, fara TVA; ii) Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, potrivit prevederilor art. 90 din HG 925/2006 in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare; iii) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Se vor respecta prevederile HG nr. 1045/2011; iv) Garantia de buna executie constituita in baza contractului de furnizare se elibereaza/restituie, in conformitate cu prevederile nr. 92 alin.(1) din HG 925/2006, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului de acceptanta finala
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE 2007-2013 Axa III, DMI 2, Operatiunea 4 ?Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Sanatate?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea: se va prezenta declaratia pe proprie raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Operatorul economic trebuie sa completeze formularul specific din Sectiunea de Formulare, care va fi depus in original pentru Ofertant/ Ofertant asociat. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 si 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 lit a, c indice 1 si d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - va fi depusa in original pentru tert sustinator. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 si 181 lit a, c indice 1 si d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea tertului sustinator din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, se va prezenta declaratia pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare.Formularul se va depune pentru Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant / Tert sustinator conform legii 279/2011;Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procesului de achizitie sunt: - Dr. Demeter Ferenc ? Manager- Dr. Vitos Attila ? director medical
- Ec.Miklo;s Maria Melinda ? director economic
- Vizi Maria Melinda ? director ingrijiri
- Marton Judit - Consilier juridic
- Csaszar Erika ? sef serviciu achizitii publice
- Lakatos Marta - Informatician,
- Vitos Hajnal - Referent de specialitate
- Balint Bela - Analist programator
- Ferencz Huba - Manager de proiect
- Ambrus Elod - Responsabil financiar
- F├╝lop Eniko - Responsabil tehnicCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta: ofertantul va prezenta ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare;Declaratie privind calitatea de participant la procedura, se va prezenta declaratia pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea Formulare;Pentru persoanele juridice/fizice romane: Ofertantul va prezenta Certificat Fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrative teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Ofertantul va prezenta Certificat Fiscal emis de Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Pentru persoanele juridice/fizice straine: Ofertantul va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata la notar.Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. Pentru persoanele juridice/fizice romane: Ofertantul va prezenta Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial din care sa rezulte: a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit; ;
b) persoanele care reprezinta persoana juridica in relatia cu tertii.Pentru persoanele juridice/fizice straine: Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, valabile la data limita de depunere a ofertei, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este rezident. De asemenea ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie globala. Se solicita ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 (trei) ani sa fie de cel putin 4.300.000 lei. Ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR pentru anii respectivi. In cazul unei oferte comune cerinta de calificare privind situatia economica profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 186 alin. (3) din OUG nr. 34/2006.
Situatiile financiare aferente anilor 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Operatorii economici straini vor depune situatia financiara; daca in tara respectiva nu exista obligativitatea intocmirii unui astfel de document se vor accepta si alte documente echivalente situatiei financiare si, de asemenea, un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea situatiei financiare sau altor documente echivalente situatiei financiare, din tara respectiva. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: Declaratie pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare. (Informatii generale)Se prezinta: Copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre ofertant (semnatura si stampila).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara Se solicita prezentarea Listei principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani, continand valori, perioada, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare, in baza a cel putin un contract de furnizare produse silimare cu obiectul achizitiei, in valoare de minim 2.500.000 lei, fara TVA. In cazul unor oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din OUG nr. 34/2006
Utilaje - Se solicita prezentarea declaratiei privind echipamentele tehnice si specializate de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Personal de specialitate ? observatii generale. Se solicita prezentarea de informatii referitoare la personalul de specialitate din care sa rezulte ca ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul de participare pentru persoanele care vor alcatui echipa prestatorului implicata in implementarea proiectului si ca persoanele nominalizate au experienta profesionala si cunostintele teoretice si practice relevante mentionate in cele de urmeaza. Nivelul de expertiza al echipei trebuie sa fie constant pe toata perioada de implementare a proiectului
Director proiect (1 specialist) Cerinte minime obligatorii: - Studii superioare - Experienta profesionala generala de minim 3 ani - Certificare in domeniul"management de proiect" de tip PMI/Prince2 sau echivalent/similar eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/international. Participarea in calitate de manager de proiect in cadrul a cel putin un proiect.
Coordonator echipa implementare (2 specialisti) Cerinte minime obligatorii: - studii superioare - minim 3 ani experienta generala; - participarea in calitate de Coordonator echipa implementare la cel putin un proiect; - detinerea unei diplome de Project management autorizat CNFPA sau echivalent
Analist software (1 specialist) Cerinte minime obligatorii: - Studii superioare in domeniul IT&C- Experienta profesionala generala de minim 3 ani Experienta in calitate de analist in cadrul a cel putin un proiect de implementare sisteme informatice integrate.
Experti software (minim 2 specialisti)Cerinte minime obligatorii: - Studii superioare in domeniul IT&C- Experienta profesionala generala de minim 3 ani - Participarea in calitate de specialist baze de date in cadrul a cel putin un proiect de implementare sisteme informatice integrate.
Expert in securitatea informatiei (1 specialist)Cerinte minime obligatorii: - Studii superioare in domeniul IT&C- Experienta generala de minim 3 ani - Certificare in securitatea sistemelor informatice de tipul CISSP (Certified Information Systems Security Professional) sau echivalent- Certificare in dezvoltarea sistemelor software in mod securizat de tipul CSSLP (Certified Secure Software Lifecycle Professional) sau echivalent.
Expert infrastructura (1 specialist)Cerinte minime obligatorii: - Studii superioare in domeniul IT&C- Detinerea de competente privind tehnologia platformei ofertate, conform prevederilor Caietului de sarcini (dovedite prin certificare precum Microsoft Certified Technology Specialist ? MCTS Windows Server sau echivalent); - Participarea in calitate de Expert Infrastructura la cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea de sisteme informatice.
Expert trainer - formator pentru administrator (1 specialist)Cerinte minime obligatorii: - Studii superioare- minim 3 ani experienta generala;
- Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator cu autorizare CNFPA sau echivalent;
- Experienta dovedita in calitate de formator in cadrul a cel putin un proiect ce a avut ca scop implementarea unor solutii informatice integrate.
Echipa formatori - minim 2 specialistiCerinte minime obligatorii: - Studii superioare- Experienta profesionala generala de minim3 ani- Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator cu autorizare CNFPA sau echivalent- Experienta dovedita in calitate de formator in cadrul a cel putin un proiect ce a avut ca scop implementarea unor solutii informatice integrate.
Echipa implementare - minim 5 specialistiCerinte minime obligatorii: - Studii superioare- Experienta profesionala generala de minim 3 ani- Experienta ca Responsabil implementare, in minim un proiect similar ce a avut ca scop implementarea unor solutii informatice integrate.
Experti interoperabilitate - minim 2 specialisti
Cerinte minime obligatorii:
- Studii superioare
- Experienta profesionala de minim 3 ani- Certificare pe un standard de interoperabilitate in domeniul medical (HL7 sau echivalent)
- Experienta in implementarea sistemelor informatice in minim un proiect ce a avut ca scop implementarea unor solutii informatice integrate.
- Expert in testarea securitatii sistemelor informatice ? ?Studii superioare; Experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul Securitatii Informatiei; Certificare in testarea de penetrare a sistemelor de tipul LPT (Licensed Penetration Tester); Certificare in testarea securitatii de tipul OSCP (Offensive Security Certified Professional)?.
Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu prevederile ISO SR EN 9001 sau echivalent.Nota: In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la sistemele de management al calitatii se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o semneaza, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare. Formularul completat trebuie insotit in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari, care sa contina informatii din care sa rezulte indeplinirea conditiilor solicitate. Nota: Pentru contractele incheiate in alta moneda decat lei, echivalenta se va efectua utilizand cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.2. Se prezinta Lista privind echipamentele tehnice si specializate de care dispune ofertantul in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare.Modalitatea de indeplinire Se prezinta Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea Formulare, care sa contina informatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. In cazul in care personalul de specialitate nu este angajat al ofertantului se va prezenta in original o declaratie de disponibilitate conform formularului specific din Sectiunea Formulare.Se prezinta Formularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta Formularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta Formularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta:
- Formularul specific din Sectiunea de Formulare care trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale si inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta:
- Formularul specific din Sectiunea de Formulare care trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale si inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta:
- Formularul specific din Sectiunea de Formulare care trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale si inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta:
- Formularul specific din Sectiunea de Formulare care trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale si inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta:
- Formularul specific din Sectiunea de Formulare care trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale si inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta:
- Formularul specific din Sectiunea de Formulare care trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale si inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta: - Formularul specific din Sectiunea de Formulare care trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale si inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta: - Formularul specific din Sectiunea de Formulare care trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale si inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezinta: - Documente edificatoare care sa ateste ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu prevederile ISO SR EN 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
20%
Descriere: Componenta financiara
2.
Dosar Personal de Sanatate
10%
Descriere: Dosarul personal de sanatate trebuie sa permita organizarea si prezentarea documentelor medicale asociate unui pacient de-a lungul unei axe de timp verticale, cu posibilitati de navigare rapida intre lunile calendaristice, astfel incat pe axa timpului sa fie vizibile miniaturi ale documentelor atasate, permitandu-se vizualizarea integrala a acestora prin accesarea fiecarei miniaturi
3.
Cerinte functionale ale solutiei informatice
10%
Descriere: Dosarul personal de sanatate- solutia trebuie sa permita generarea si manipularea de grafice interactive care sa prezinte in mod vizual datele din documentele medicale aflate in sistem (exemplu: rezultatele analizelor de laborator, medicatie etc.) si evolutia in timp a acestora.
4.
Cerinte functionale ale solutiei informatice
10%
Descriere: Solutia trebuie sa permita crearea si manipularea de liste de pacienti, prin selectia acestora in functie de oricare dintre criteriile demografice, clinice sau administrative disponibile in sistem (exemplu: lista bolnavilor inrolati in programe nationale de sanatate, lista bolnavilor cronici, lista pacientilor cu boli cardiovasculare etc.)
5.
Cerinte functionale ale solutiei informatice
10%
Descriere: Solutia trebuie sa contina un editor pentru crearea sau modificarea sabloanelor documentelor medicale din foaia de observatie (exemplu: documentul de semne vitale adulti, copii etc.)
6.
Cerinte functionale ale solutiei informatice
10%
Descriere: Solutia trebuie sa contina un editor pentru modelarea episoadelor (definitii de procese/fluxuri) de tratament (exemplu: episodul de tratament al unui bolnav cronic/acut, episodul de tratament pentru boli cardiovasculare etc.)
7.
Cerinte functionale ale solutiei informatice
10%
Descriere: Solutia trebuie sa fie construita modular iar componentele sale sa se integreze in mod decuplat (fara dependente intre module), prin utilizarea standardelor de interoperabilitate consacrate de nivel 7 in modelul OSI (exemplu: ASTM, HL7, DICOM etc. sau echivalent)
8.
Cerinte functionale ale solutiei informatice
10%
Descriere: Solutia trebuie sa permita generarea automata a versiunilor documentelor medicale si sa faciliteze accesarea in orice moment a oricarei versiuni anterioare
9.
Cerinte functionale ale solutiei informatice
10%
Descriere: Solutia trebuie sa includa un mecanism unic de gestionare si utilizare a vocabularelor pentru toate modulele, a schemelor de codificare (exemplu: ICD10, CIM999 etc.) si a seturilor de concepte medicale provenite din diferite surse externe (exemplu: Ministerul Sanatatii, CNAS etc.)
Punctaj maxim componenta tehnica: 80
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.09.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2013 10:00
Locul: Spitalul Judetean de Urgenta M-Ciuc, str. Dr. Denes Laszlo nr 2, Bilblioteca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptulde a fi prezent la deschidere, cu conditia de a avea asupra lor actul de identitate si imputernicire din partea firmei respective.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa III ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice ? Operatiunea 4 ?Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar? ? local.Tipul de finantare: Fonduri europene si Buget de statFond european: FEDR
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se va constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe locul I au un punctaj egal, se va declara castigatoare oferta care are punctajul cel mai mare la criteriul ?Pret?. Daca punctajele la criteriul ?Pret? sunt egale, atunci se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis.Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de , ,sau echivalent?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 alin 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea - Ciuc
Adresa postala: Dr. Denes Laszlo nr.2, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530173, Romania, Tel. +40 266324193, Email: [email protected], Fax: +40 266372137
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer