Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de produse pentru utilarea spatiilor de odihna si de parcare specifice drumurilor si autostrazilor (mese, banci, cosuri de gunoi)"


Anunt de participare numarul 99472/07.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  STEFAN DONA MARIA, Tel. 021.264.33.13, Email:  [email protected], Fax:  021.312.09.84, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de produse pentru utilarea spatiilor de odihna si de parcare specifice drumurilor si autostrazilor (mese, banci, cosuri de gunoi)"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DRDP Bucuresti, DRDP Iasi, DRDP Constanta
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionarea 127 seturi de mobilier de parcare (1 masa + 2 banci + 2 cosuri gunoi)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928000-8 - Mobilier rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
127 seturi de mobilier de parcare (1 masa + 2 banci + 2 cosuri gunoi)DRDP BUCURESTI-22 seturi ; DRDP IASI-73 seturi; DPDP CONSTANTA-32 seturi
Valoarea estimata fara TVA: 527, 050RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 2.630 lei sau 645 euro.garantie de buna executie 10% din pretul contractului fara T.V.A
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Achizitionarea de mobilier se va face de la operatorii economici care detin statutul de Unitate Protejata Autorizata in virtutea Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- Autorizarea care va certifica statutul de Unitate Protejata, in copie legalizata;Declaratii privind ne?adrarea ?prevederile art.180 din ordonanta;Declaratie privind ne?adrarea ?prevederile art. 181 din ordonanta;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la data30.04.2010;Certificat de inregistrare (C.U.I);Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani 2006, 2007, 2008) care sa fie egala sau mai mare cu500.000, 00 lei, respectiv122.546 euro;bilantul contabil la 31.12.2007 si 31.12.2008 vizat si ?egistrat la organele competente – in copie.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii trei ani;dovada ca aderulat in ultimii 3 ani (pana la data depunerii ofertelor), cel putin un contract de furnizare produse similare, a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 250.000 lei, respectiv 60.603euro fara T.V.A.
III.2.4) Contracte rezervate
Da
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2010 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.06.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 20.09.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.06.2010 11:00
Locul: B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, etaj 11, sala nr 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor( maxim 2 persoane), observatori MFP, alte persoane autorizare de reprezentantul autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Conform art. 43 din OUG 34/2006 participarea la procedura de atribuire este permisa numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata, in cadrul carora majoritatea angajatilor implicati sunt persoane cu dizabilitati, care, prin natura sau gravitatea accidentelor lor, nu pot exercita o activitate profesionala in conditii normale
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6 , sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  30081, Romania, Tel. (021) 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (021) 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR- Directia Achizitii Publice
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. (021)2643313, Email:  [email protected], Fax:  (021)3120984
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.05.2010 12:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer