Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de produse petroliere


Anunt de participare numarul 105485/06.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor
Adresa postala:  Oradea, str.Snagovului, nr.2, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410587, Romania, Punct(e) de contact:  Remus Alexandru Cacuci, Tel. 0359412128, Email:  [email protected], Fax:  0259412897, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitati sanitare de importanta strategica
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de produse petroliere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: serviciul judetean de ambulanta bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 100, 000 si 7, 000, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare combustibil: benzina fara plumbmotorina euro 5
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
benzina fara plumb cant.minima 225000 litri -------cantitatea maxima litri 300000
motorina euro 5 cant.minima litri 1275000 ----------cant.max. litri 1700000
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 100, 000 si 7, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare in suma de25000lei, garantie de buna executie 5% din valoarea fara TVA contractelor subsecvente
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
contract CAS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea , Declaratie privind situatia personala a ofertantului, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competentain copie legalizata, valabil la datadeschiderii ofertelor.
2.Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului in copie legalizata, valabil la datadeschiderii ofertelor.
3.Certificat fiscal eliberat de compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritorial de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata taxelor si impozitelor locale la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general con, Persoane juridice /fizice straine Cerinta obligatorie: pentru a demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratia cifrei de afaceri pe anul 2009ultimul bilantul contabil vizat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta urmatoarele documente :
- autorizatie pentru livrarea /comercializarea produselor ofertate, emisa de producator/importator
- declaratie pe propria raspundere privind dotarile specific, numarul destatii teritoriale de distributie si repartitia acestora pe judete. Operatorul economic trebuie sa detina cel putin o statie de distributie in orasul de resedinta al fiecarui judet si minim o statie de distributie intr-o alta localitate din judet, Injudetul Bihor sa detina cel putin doua statii de distributie in municipiul Oradea si minim o statie de distributie in substatiile serviciului
-declaratie privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani
- certificate emise de organisme competente, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante de conformitate a produselor (original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura reprezentantului si stampila).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
pretul ofertei este element repetativ.Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice se gasesc in documentatia de atribuire IV.2.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.09.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.09.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2010 10:00
Locul: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BIHOR , Oradea, str.Snagovului, nr.2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
se va solicita prezentarea imputernicirilor ofertantilor participanti la sedinta de deschidere a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Bucuresti, str.Stravopoleos, nr.6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0213204642, Email:  [email protected], Fax:  0213204642, Adresa internet (URL):  www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Oradea
Adresa postala:  Oradea, Parcul Traian, nr.10, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA BIHOR
Adresa postala:  Oradea, str.Snagovului, nr.2, Localitatea:  ORADEA, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0359412128, Email:  [email protected], Fax:  0259412897
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2010 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer