Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DE RECHIZITE SI PRODUSE DE BIROTICA-PAPETARIE


Anunt de participare numarul 138106/10.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Adresa postala: Piata Romana nr. 6, sector 1 Bucuresti, et.1 camera 0115, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Corbeanu, Tel. +40 0213191900, Email: [email protected], Fax: +40 0213191966, Adresa internet (URL): www.ase.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DE RECHIZITE SI PRODUSE DE BIROTICA-PAPETARIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Acedemiei de Studii Economice
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 488, 730.1 si 557, 191.6RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Minimum unul, maximum doua contracte subsecvente, primul contract incheiat pentru4luni de la data atribuirii (pana la 31 decembrie 2012) si cel de-al doilea 2 luni de la data finalizarii primului contract subsecvent.Estimarile cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza a fi atribuite- Cnf prev Caietului de Sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de rechizite si produse de birotica-papetarie se va face efectua cu scopul asigurarii continuitatii activitatilor didactice, educationale, de cercetare stiintifica si administrative in cadrul structurilor organizatorice organizatorice ( Departamente, Decanate, Directia administrativ-economica, tipografie, camine, cantine), ale programelor finantate din fonduri europene sau de cercetare stiintifica nationala ale Academiei de Studii Economice din BUCURESTI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
30190000-7-Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)
39173000-5-Unitati de stocare (Rev.2)
39263000-3-Articole de birou (Rev.2)
39292400-9-Instrumente de scris (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
rechizite, hartie copiator, hartie offset, masini de birou, instrumente de scris, unitati de stocare, articole marunte de birou, registre, produse plastic
Valoarea estimata fara TVA: intre 488, 730.1 si 557, 191.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
10.000 lei;Echivalenta in lei, pentru garantiile de participare depuse in euro, se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile, datei limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate: 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.a) Daca ofertantul constituie garantia de participare prin scrisoare de garantie pentru participare, acesta va putea acesta va putea utiliza, ca model, formularul nr. 16 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare; in acest caz, documentul respectiv se va prezenta in original si va trebui sa contina, in mod expres, urmatoarele conditii prevazute la art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: a.1. autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, in oricare din situatiile prevazute la Art. 87 ? (1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;a.2. conform Art. 278¹ - lit b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia formulata de ofertant, achizitorul va retine, din garantia de participare, suma de: 4.337, 19 lei (4200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei), conform art. 278¹ - lit. b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.b) daca ofertantul constituie garantia de participare prin virament, cu ordin de plata, suma respectiva se va vira in contul de garantii al autoritatii contractante ASE Bucuresti - IBAN: RO82 TREZ 7015 005X XX00 0178 ? Trezoreria Sector 1 Bucuresti;c) I.M.M.- urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei pentru participare, conform art. 16 din Legea nr. 346/2004.d) Returnarea garantiei de participare se va efectua conform prevederilor Art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 5% (cinci la suta) din valoarea contractului fara TVA.- Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform Art. 90 ? (1)-(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.a) daca operatorul economic castigator opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, acesta va utiliza modelul scrisorii de garantie de buna executie din formularul nr. 17 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.b) perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va avea o durata de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a contractului.c) I.M.M.?urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei de buna executie, conform art.16 din Legea nr. 346/2004.d) Returnarea garantiei de buna executie se va efectua conform art. 92 - (2) din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse: Venituri proprii ASE Bucuresti, fonduri din autofinantare si fonduri externe nerambursabile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Art. 180
1.1.Declaratie privind eligibilitatea: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 3 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.a) acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti;b) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatiade a demonstra indeplinirea cerintei;c) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.2. Art. 1812.1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de articolul 181 din O.U.G. 34/2006: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 4 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantii aflati in una sau alta din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.a) cerintele formulate pentru situatiile prevazute la Art. 181 din OUG 34/2006 nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti;b) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;c) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, NUMAI pentru punctele a), c1) si d) ale Art. 181 din OUG 34/2006.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat/subcontractantulva/vor completa si va/vor depune formularul nr. 5 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: Ofertantii vor respecta prevederile Art. 46 ? (1), (2) si (3) din OUG 34/2006.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691) din O.U.G. 34/2006: Ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat / subcontractantul / tertul(tertii) sustinator(i)va/vor completa si va/vor depune o declaratie - privind neincadrarea in prevederile art. 691) din O.U.G. 34/2006, data pe proprie raspundere, referitoare la evitarea conflictului de interese, conform precizarilor formularuluinr. 6 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: Persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante Academia de Studii Economice din Bucuresti, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele: a) Prof. univ. Dr. Pavel NASTASE ? Rector; b) Lector univ. Dr. Robert Aurelian SOVA - Prorector responsabil cu planificarea si alocarea resurselor; c) Ec. Drd. Loredana DAUS - DirectorEconomic; d) Ec. Daniela DIMA - Sef Serviciu Achizitii Publice; e) Ec. Gloria Daniela VERESTEANU - Serviciu Achizitii Publice; f) Ad. Fin. Liliana CORBEANU- Serviciu Achizitii Publice; g)Ec. Alexandru TUDOR- Serviciu Achizitii Publice;h) C. j. Simona Elena PLESEA ? Sef ServiciuJuridic si Contencios Administrativ;Autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art. 691) din OUG 34/2006.5. Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta: Conform prevederilor Ordinului nr. 314/2010, emis de Presedintele ANRMAP, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, ofertantul va completa si va depune respectivul certificat ? in conformitate cu precizarile formularului nr. 7 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Ofertantul va prezenta un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care atesta domeniul sau de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.Certificatul se depune in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".NOTA:
a) documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (din categoria carora face parte si certificatul constator emis de O.R.C.) nu pot fi prezentate, in favoarea ofertantului, de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;
b) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte;
c) si persoanele fizice autorizate au obligatia de a prezenta Certificatul constatator, data fiind obligativitatea inregistrarii acestora la ORC, conform prevederilor OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
d) in etapa evaluarii ofertelor, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita, ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte Certificatul constatator in original sau in copie legalizata, pentru conformitate, daca anterior a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2. Documente care atesta incadrarea intrepriderii in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii?
Conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul se incadreaza in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii? - I.M.M., daca indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: -numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
-cifra medie anuala neta, de pana la 50 milioane Euro, la valoare echivalenta in Lei sau active totale care nu depasesc echivalentul in Lei al sumei de 43 milioane Euro, conform ultimului exercitiu financiar aprobat. Prin active totale se inteleg: active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans;
Pentru a dovedi incadrarea in categoria I.M.M., ofertantii au obligatia de a completa si depune unele sau altele din urmatoarele documente, dupa caz:
a) pentru intreprinderi autonome: a.1. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. ? conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;b) pentru intreprinderi partenere: b.1. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
si
b.2. Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 2, la care se adauga?Fisa de parteneriat? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-1 si formularul ?Intreprinderi partenere? - conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 2-2, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;
c) pentru intreprinderi legate: c.1. Declaratie privind incadrarea intrepriderii in categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
si
c.2. Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2 , la care se adauga ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-3 si formularul ?Intreprinderi legate? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-4, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;
NOTA:
Se solicita ofertantilor confirmarea incadrarii in categoria I.M.M. deoareceArt. 16. - (2) din Legea nr. 346/2004ii confera ofertantului urmatoarele avantaje: - beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri;
- beneficiaza de dreptul de a plati 50% din valoarea garantiei pentru participare / a garantiei de buna executie, in cazul in care oferta sa va fi castigatoare si i se atribuie contractul de prestari de servicii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra de afaceri globala pe anul 2011
Ofertantul va demonstra realizarea unei cifre de afaceri globale, pe anul 2011, egala cu sau mai mare decat suma de 880.000 LEI.2. Bilantul contabil aferent anului 2011 (document doveditor al cifrei de afaceri globale pe anul 2011)
Ofertantul si, dupa caz, asociatul/asociatii acestuia va/vor prezentaBilantul contabil la data de 31.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente - in copie lizibila, cu mentiunea"conform cu
3. Angajament de sustinere financiara, daca este cazul
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care, aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 aniOfertantii vor prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse inultimii 3 ani (2009, 2010, 2011), continand cantitati, valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (ex.: documente constatatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale sau recomandari) sau printr-o declaratie a operatorului economic, conform prevederilor Art. 188 ? (2), lit a) din OUG 34/2006.
NOTA: Pentru livrarile de produsesimilare, ultimii 3 anise calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor.
2.Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
3. CV ?urile membrilor personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica -
CV ?urile personalului de conducere ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publicavor contine informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificxarea acestora.NOTA:
1) Modelul CV ?ului europass prezentat in formularul nr. 12 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare are caracter informativ si facultativ, ofertantii putand adopta si alte modele, elaborate conform normelor Uniunii Europene, cu conditia ca acestea sa contina cel putin informatiile solicitate de autoritatea contractanta in campurile obligatorii ale modelului prezentat.
2) CV-urile se vor semna, in original, de catre titularii acestora si vor fi contrasemnate, pentru conformitate, de catre conducatorul firmei ofertante.
4. Angajament de sustinere tehnica / profesionala, daca este cazul
Conform Art. 190 (1) si (2) din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care, aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului, resursele tehnice si profesionale invocate.NOTA:
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.
5. Informatii privind subcontractantiiOfertantii care intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti ale viitorului contract, au obligatia de a prezenta o Declaratie privind subcontractantii, in care se vor evidentia: lista tuturor subcontractantilor, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca acestia si acordul lor privind subcontractarea
6. Informatii privind asocierea, daca este cazulOfertantul, reprezentat printr-un grup de operatori economici, va completa, va semna, impreuna cu asociatul sau (asociatii sai)si va depune un Acord de asociere.
Declaratie pe proprie raspundere, privind confirmarea indeplinirii criteriilor de calificare ? conform Art. 11 ? (4) din HG 925/2006, daca este cazulPentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1 ? III.2.3 ? inclusiv, din prezenta Fisa de date a achizitiei, orice ofertant poate prezenta, initial, doar o Declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care va confirma ca indeplineste criteriile de atribuire, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o Anexa, in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv, daca au fost solicitate, valori, cantitati sau altele asemenea.
7.In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a produce/livra produse similare celor care fac obiectul contractului se solicita mostre pentru urmatoarele categorii de produse, conform Caietului de Sarcini: Cap.1, poz.1-ascutitoare; poz.10-pastile dublu adezive; poz.15-capse 66/6; poz.20-creion corector 8-9 ml; poz.20-cub hartie cu suport; poz.29-fluid corector; poz.31-lipici lichid;poz.33 si 34-mine rezerve poz.37-stick index; poz.38-radiera Cap.2-poz.1-hartie A4 80 gr/mp-1 top pentru conformitate si 34 coli stampilate si conforme cu cele din top, pentru identificare destinate testarii; poz.3-hartie A4, 90 gr/mp-1 top si 34 coli stampilate si conforme cu cele din top, pentru identificare destinate testarii; poz. 4- hartie A3, 90 gr/mp-1 top si 17 coli stampilate si conforme cu cele din top, pentru identificare destinate testarii; poz.5-hartie offset 80g/mp 5-10 coli stampilate, drepte si neindoite pentru proba tipar; poz.6- hartie offset 120g/mp 5-10 coli stampilate , drepte si neindoit
Cap.3, poz.1-biblioraft; Cap.4-poz.1-creion cu mecanism; poz.3-greion grafit; poz.4-pix cu mecanism; poz.5-pix de unica folosiinta; poz.6-roller; poz.7-text marker; poz.8-pix cu gel; poz.9-marker permanent; poz.10- marker tabla. Cap.5, poz.2-caiet studentesc; Cap.6- poz.3-separatoare plastic; poz.4-coperti colorate, 10 bucati; poz.5- coperti transparente 10 bucati; poz.11-suport vertical dosare;poz.12-magneti whiteboard;oz.13-tavita suprapozabila; Cap.7- poz.1-calculatorbirou; poz.3-capsator; mpoz.4-capsator; poz.5 si 6-perforator; poz.7-bureti magnetici; poz.9- spraycuratat; poz.10-suport instrumente scris; Cap.8- poz.2- CD bulk, 3 bucati pentru testare; poz.3- CD, 2 buc.pentru testare; poz.4-CD-RW, 3 buc.pt.testare; poz.5-DVD, 3 buc.pt.testare; poz.6-DVD-RW, 3 buc.pt.testare; poz.7- DVD bulk-3 buc.pt.testare; poz.8-mini DVD-RW, 2 bucati pt.testare.
Mostrele vor fi insotite de aviz de expeditie. Mostra trebuie sa fie etichetata cu denumirea ofertantului si numerotata conform tabelului din Caietul de Sarcini. Mostra trebuie sa fie conforma cu specificatiile tehnice ale Caietului de Sarcini.
NOTA :
Setul de mostre va ramane la sediul autoritatii contractante pentru a se verifica pe parcursul derularii contractului concordanta dintre produsele ofertate in cadrul procedurii si cele furnizate (pentru ofertantul declarat castigator). Mostrele celorlanti ofertanti vor fi returnate..
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)in faza finala de licitatie electronica, procesul de ofertare se refera NUMAI la preturi;b)licitatia electronica se finalizeaza intr-o singura runda;c)sist.informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti;d)Autorit.contr. nu va comunica inf. privind nr. participantilor in runda respectiva, nici preturi sau valori noi prezentate de catre alti ofertanti;e)inform. ref. la echipam. electr. folosit, cond.th. si modalit.de realizare a conectarii: informatiile disponibile pt conectare si inregistrare-pe site-ul?http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF?
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2181/04.07.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.08.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.08.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.08.2012 12:00
Locul: Serviciul Achizitii Publice, imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5, etajul 2, camera 5204
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 1. POSDRU 2. PODCA 3. Programul de Cooperare Teritoriala Europeana ESPON? Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si coeziunii teritoriale 4. Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ? Bulgaria 2007-2013.5. Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG IV
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte financiare definitive, imbunatatite in urma incheierii fazei finale de licitatie electronica, desfasurata in SEAP, prezinta acelasi pret minim si, prin urmare, se claseaza pe primul loc, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, sa participe la reofertare, prin prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis. In urma sedintei de reofertare, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara va avea pretul cel mai scazut.2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul respectiv este disponibil gratuit, pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute de art.2562 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Academia de Studii Economice din Bucuresti ? Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1 - Imobilul Directiei Generale Economico-Administrative a Academiei de Studii Economice din Bucuresti ? etajul 3, camera 5311, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010592, Romania, Tel. +40 0213191900, Email: [email protected], Fax: +40 0213191966
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2012 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer