Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de servicii de mentorat in vederea dezvoltarii si imbunatatirii competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite.


Anunt de participare numarul 64589/25.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Adresa postala: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Invatamantul Preuniversitar (MECT-UMPIP), Strada Spiru Haret nr 12, Etaj II, Bucuresti, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Punct(e) de contact: MECT-UMPIP, Tel.021-305.59.93, 021-305.60.84, In atentia: Mihaela Ilina, Anna-Maria Mares, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-305.59.90, Adresa internet (URL): www.rural.edu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de servicii de mentorat in vederea dezvoltarii si imbunatatirii competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Serviciile vor fi prestate pe loturi, fiecare lot incluzand personalul angajat in gradinitele cuprinse in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Pentru detalierea numarului estimat de persoane ce urmeaza a fi mentorate, a se vedea descrierea fiecarui lot in parte inclusa in Anexa 1 a caietului de sarcini.
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 6, 995, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anuale
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul serviciilor il reprezinta dezvoltarea si imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite, inclusiv directori si personal nedidactic, competente necesare promovarii unei abordari integrate a serviciilor de educatie, ingrijire si protectie a copiilor in serviciile de educatie timpurie prescolara, avind ca interes primordial dezvoltarea globala, sanatoasa si plenara a copilului si pregatirea acestuia pentru scoala si pentru viata.Scopul contractului este detaliat in caietul de sarcini inclus in prezenta documentatie de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
80400000-8-Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)
80590000-6-Servicii de asistenta pedagogica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot Cantitatea minima previzionata pentru acordul cadru (zile de mentorat)
Lot 1 Nord-Est3, 326Lot 2 Sud-Est2, 588Lot 3 Sud2, 780Lot 4 Sud-Vest1, 936Lot 5 Vest1, 780Lot 6 Nord-Vest3, 241Lot 7 Centru3, 043Lot 8 Bucuresti-Ilfov1, 786
Valoarea estimata fara TVA: 6, 995, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare va fi de 10.000 lei pentru fiecare lot in parte.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare o reprezinta bugetul de stat si credite externe aferente anilor bugetari 2009-2011. Plata se va efectua pe baza rapoartelor trimestriale aprobate de Achizitor si a facturilor emise.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Certificate constatatoare pentru indeplinirea obligatiilor exigibile privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale.
Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii conform codului CAEN.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Fisa de informatii generale*Bilantul contabil vizat si inregistrat de organele competente la data de 31.12.2007
*Cifra de afaceri medie anuala pe ultimul an (2007) sa fie cel putin valorile precizate mai jos:
Lot Cifra de afaceri
Lot 1 Nord-Est 150000 lei
Lot 2 Sud-Est 120000 lei
Lot 3 Sud 125000 lei
Lot 4 Sud-Vest 90000 lei
Lot 5 Vest 85000 lei
Lot 6 Nord-Vest 150000 lei
Lot 7 Centru 140000 lei
Lot 8 Bucuresti-Ilfov 80000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
*Experienta similara: prezentarea a cel putin unui contract de formare/mentorat in domeniul educatiei pentru minim 200 de beneficiari.
*Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului:
- 1 manager de proiect- 1 asistent de proiect
- pentru fiecare lot in parte se solicita un numar de mentori, dupa cum urmeaza:
Lot Nr. de mentori minim solicitat pentru perioada maxima de prestare a serviciilor
Lot 1 Nord-Est 14
Lot 2 Sud-Est 11
Lot 3 Sud 12
Lot 4 Sud-Vest 8
Lot 5 Vest 7
Lot 6 Nord-Vest 14
Lot 7 Centru 13
Lot 8 Bucuresti-Ilfov 7
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
LD3/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2008 23:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.11.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.11.2008 11:00
Locul: Bucuresti, Strada Spiru Haret nr. 12, Etaj II, Secretariat
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii la sedinta de deschidere a ofertelor trebuie sa prezinte imputernicire semnata de persoana autorizata sa semneze formularul de oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Departamentul Juridic
Adresa postala: Strada Spiru Haret nr 12, etaj II, Bucuresti, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Tel.021/305.59.93, 021/3056084, Email: [email protected], Fax: 021/305.59.90
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic
Adresa postala: Strada Spiru Haret nr 12, etaj II, Bucuresti, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Tel.021/305.59.93, 021/3056084, Fax: 021/305.59.90
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2008 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer