Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE SI EXTERNE


Anunt de participare numarul 142974/09.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Adresa postala: Piata Romana nr. 6, sector 1 Bucuresti, et.1 camera 0115, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Punct(e) de contact: Iuliana Ungureanu Tulbea, Tel. +40 213191900, In atentia: Dana DIMA, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213191966, Adresa internet (URL): www.ase.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE SI EXTERNE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
4 - Transport de corespondenta pe uscat si aerian
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 25 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 399, 500EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa: 2 contracte subsecvente, respectiv: Ctr. subsecv. 1 - termen estimat: 01.07.2013 ? 30.06.2014 (12 luni de prestatie), Ctr. subsecv. 2 - termen estimat: 01.07.2014 ? 31.07.2015 (13 luni de prestatie). Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 716.670, 00 EURO. Calendar estimativ procedura si cant min/max conf art 66 din HG 925/2006, vezi sectiunea VI.3-Alte informatii
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Rezervarea si emiterea de bilete de transport aerian electronice ?e-tickets? (bilete de avion), in beneficiul structurilor organizatorice ale A.S.E. Bucuresti, pentru calatorii pe rute interne si externe, in principal, cu aeronave ale companiilor de linie (membre ale Asociatiei Internationale a Transportului Aerian ? I.A.T.A.) si, in secundar, cu aeronave ale companiilor care efectueaza zboruri ?low cost?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
min. 1.275 / max. 2.200 bilete avion e-tickets
Valoarea estimata fara TVA: intre 826, 875 si 1, 399, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
25 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar de particip: 25.000, 00Eur sau suma echiv de 109.245, 00Lei NOTA: 1-Dat fiind specificul tarifarii serv de transp aerian/emitere bilete de avion-in Euro, determinarea val max estim a ac cadru s-a realizat in Eur, deci si suma gar de particip se precizeaza in Eur.2-Oper ec vor putea constitui gar de particip in suma echivalenta in Lei sau la val in Euro.3. Echival in Lei a sumei determin in Euro, pt val gar de particip, se efect la curs BNR valab in 01.03.2013- 4, 3698 Lei/Euro.3-Per de valabilit gar participare: 70zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Modalit de constit: cf prev Art.86?(1), (2), (3)si(4) din HG925/2006.Precizari: a-Nu este permisa constit gar de particip prin depunere in numerar la casieria AC;b-Daca ofert constituie gar de particip prin scris de gar pt particip, ac va utiliza, formularul 15din Partea IIIa DA?Modele formulare; in ac caz, doc respectiv se va prezenta in orig si va trebui sa contina inf prevaz la Art.86-(2), (3) lit.a) sau b), (4), lit.a), b) si c) precum si pe cele de la Art. 87?(1), lit.a) si c) din HG925/2006;c-Daca ofertantul constituie gar de participare prin virament, cu OP, suma respectiva se va vira in contul de garantii al AC ASE Buc. IBAN-RO82TREZ7015 005XXX000178-Trez.Sector 1 Buc.;d-AC are dreptul de a retine gar pt particip, ofertantul pierzand suma constituita, in oricare din sit prevaz la Art. 87 (1), lit.a)sic) din HG 925/2006;e- Daca CNSC respinge contestatia formulata de ofertant, AC va retine, din gar de participare, suma de 1.870, 01 Euro sau 8.171, 55 Lei echiv. la curs BNR-4, 3698 Lei/Euro (7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei), conf. Art.278ยน, lit.c) din OUG 34/2006.Ac preved se aplica si daca contestatorul renunta la contestatie;f- IMM benef de dr de a plati 50%din c/v gar pt participare-conf Art.16 din Legea346/2004;g-Returnarea gar de participare se va efectua conf Art. 88 din HG925/2006 Cuantumul garantiei de buna executie: 2% (doi la suta) din valoarea fiecarui contract subsecvent de prestari de servicii, fara TVA.- Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform Art. 90 ? (1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Precizari: 1. Daca operatorul economic castigator va constitui garantia de buna executie printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de asigurari, acesta va utiliza modelul scrisorii de garantie de buna executie din formularul nr. 16 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.2. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi cu 10 zile mai mare decat perioada de valabilitate a contractului.3. I.M.M.?urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei de buna executie, conform art.16 din Legea nr. 346/2004.4.Returnarea garantiei de buna executie se va efectua conform art. 92 - (2) din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri externe nerambursabile si venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Art. 180
1.1.Declaratie privind eligibilitatea: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 3 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
a) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
b) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
2. Art. 181
2.1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de articolul 181 din O.U.G. 34/2006: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 4 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantii aflati in una sau alta din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
a) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
b) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, NUMAI pentru punctele a), c1) si d) ale Art. 181 din OUG 34/2006.
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat va/vor completa si va/vor depune formularul nr. 5 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: Ofertantii vor respecta prevederile Art. 46 ? (1), (2) si (3) din OUG 34/2006.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006: Ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat / tertul(tertii) sustinator(i)va/vor completa si va/vor depune o declaratie - privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006, data pe proprie raspundere, referitoare la evitarea conflictului de interese, conform precizarilor formularuluinr. 6 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: Conform prevederilor Art. 2 al Ordinului Presedintelui ANRMAP Nr. 170/15.05.2012 privind interpretarea Art.691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, persoanele (numele acestora) care detin functie de decizie in autoritatea contractanta Academia de Studii Economice din Bucuresti, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica) sunt urmatoarele: 1. Prof. univ. Dr. Pavel NASTASE ? Rector;2. Conf. univ. Dr. Robert Aurelian SOVA ? Prorector responsabil cu planificarea si alocarea resurselor; 3. Conf. univ. Dr. Razvan Catalin DOBREA ? Director General Administrativ; 4. Laura Elena MARINA? ? Consilier Cabinet Rector; Ec. Drd. Loredana Gabriela DINULESCU ? Director Economic; 5. Ec. Daniela Anca DIMA - Sef Serviciu Achizitii Publice; 6. Ing. Allice Virginia HERSCHER ? Sef Birou Achizitii; 7. Ec. Gloria Daniela VERESTEANU ? Economist Serviciul Achizitii Publice; 8. Ec. Iuliana UNGUREANU TULBEA ? Economist Serviciul Achizitii Publice; 9. Ec. Madalina Nicoleta VARDOHLIP ? Sef Serviciu Financiar; 10. Lector univ. Dr. Dan Gabriel DUMITRESCU; 11. C. j. Naomi BRINCEANU ? Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Autoritatea contractanta va exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantul care se afla in situatia prevazuta la Art. 691) din OUG 34/2006.
5. Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta: Conform prevederilor Ordinului nr. 314/2010, emis de Presedintele ANRMAP, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, ofertantul va completa si va depune respectivul certificat ? in conformitate cu precizarile formularului nr. 7 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
6. Certificat fiscal, eliberat de Administratia fiscala teritoriala la care este arondat sediul ofertantului (persoana juridica sau persoana fizica autorizata) - se depune in original / in copie legalizata / in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
NOTA: 1) Conform Instructiunilor ANRMAP, din certificatele fiscale prezentate de ofertanti va trebui sa reiasa faptul ca acestia nu au datorii scadente in luna calendaristica anterioara celei in care se depun ofertele.
2) Certificatul fiscal se solicita pentru sediul ofertantului, daca acesta nu detine filiale / puncte de lucru. Daca ofertantul detine filiale si / sau puncte de lucru, Certificatul fiscal se solicita numai pentru filiala sau punctul de lucru care va fi implicat in derularea contractelor subsecvente acordului-cadru. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (pers. juridice romane)
Ofertantul va prezenta un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care atesta domeniul sau de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator al ofertantului. Certificatul se depune in original / in copie legalizata / in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
NOTA: a) Certificatul constatator emis de O.R.C. va fi prezentatsi de catre tertul sustinator al / tertii sustinatori ai ofertantului, pentru a dovedi neincadrarea in prevederile Art. 691 din O.U.G. 34/2006, b) documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (din categoria carora face parte si certificatul constator emis de O.R.C.) se vor prezenta, in favoarea ofertantului, si de catre eventualii subcontractanti, pentru a dovedi neincadrarea in prevederile Art. 691 din O.U.G. 34/2006, c) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, prin prezentarea certificatului constatator emis de O.R.C.; d) si persoanele fizice autorizate au obligatia de a prezenta Certificatul constatator, data fiind obligativitatea inregistrarii acestora la ORC, conform prevederilor OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. e) in etapa evaluarii ofertelor, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita, ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte Certificatul constatator in original sau in copie legalizata, pentru conformitate, daca anterior a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. 2. Dupa caz, Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent - in copie, certificata pe proprie raspundere, de respectiva persoana fizica independenta, cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa abilitarea de a desfasura ?Activitati ale agentiilor turistice si ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica?. 3. Pentru persoanele juridice / fizice straine: Documente eliberate de organele abilitate dintara de origine, cu functie echivalenta certificatului constatator sau, dupa caz, autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent, din care sa reiasa abilitarea de a desfasura ?Activitati ale agentiilor turistice si ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica?; documentele se vor prezenta in copie, certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul, in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana. 4. Licenta de turism - pentru servicii prestate in domeniul turismului intern si international -, eliberata de Autoritatea Nationala pentru Turism - Directia Generala de Autorizare ? in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
NOTA: Licenta de turism se solicita in temeiul prevederilor HG 1267/2010, privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, modificata si completata prin HG 535/2011 si are drept scop atestarea capacitatii ofertantului titular de a produce, organiza si comercializa servicii turistice, de a putea functiona ca agentie de turism si de a desfasura activitati, atat pe piata interna, cat si pe pietele internationale.
5. Documente care atesta incadrarea intrepriderii in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii?
Conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul se incadreaza in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii? - I.M.M., daca indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: -numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
-cifra medie anuala neta, de pana la 50 milioane Euro, la valoare echivalenta in Lei sau active totale care nu depasesc echivalentul in Lei al sumei de 43 milioane Euro, conform ultimului exercitiu financiar aprobat. Prin active totale se inteleg: active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans;
Pentru a dovedi incadrarea in categoria I.M.M., ofertantii au obligatia de a completa si depune unele sau altele din urmatoarele documente, dupa caz: a) pentru intreprinderi autonome: a.1. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. ? conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;b) pentru intreprinderi partenere: b.1. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare, si b.2. Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 2, la care se adauga ?Fisa de parteneriat? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-1 si formularul ?Intreprinderi partenere? - conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 2-2, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare; c) pentru intreprinderi legate: c.1. Declaratie privind incadrarea intrepriderii in categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
si c.2. Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2 , la care se adauga ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-3 si formularul ?Intreprinderi legate? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-4, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
NOTA: Se solicita ofertantilor confirmarea incadrarii in categoria I.M.M. deoarece Art. 16. - (2) din Legea nr. 346/2004ii confera ofertantului urmatoarele avantaje: - beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri;
- beneficiaza de dreptul de a plati 50% din valoarea garantiei pentru participare / a garantiei de buna executie, in cazul in care oferta sa va fi castigatoare si i se atribuie contractul de prestari de servicii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra de afaceri globala pe anul 2012: se prezinta Fisa de informatii generale - formularul nr. 8 ? Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Ofertantul va demonstra realizarea unei cifre de afaceri globale, pe anul 2012, cel putin egala cu suma de 1.075.005, 00 Euro. (de 1, 5 ori valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent)
2. Bilantul contabil aferent anului 2012 (document doveditor al cifrei de afaceri globale pe anul 2012)Ofertantul si, dupa caz, asociatul/asociatii acestuia va/vor prezentaBilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si /sau inregistrat de organele competente - in copie lizibila, cu mentiunea"conform cu originalul". In cazul in care ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta Bilantul contabil la data de 31.12.2012, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea oricaror alte documente edificatoare, in masura in care acesta reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a sa.
3. Angajament de sustinere financiara, daca este cazul- formularul nr. 9 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care, aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune Fisa de informatii generale ? conform modelului formularului nr. 8 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: La completarea formularului nr. 8, pentru determinarea echivalentei in Lei a valorii cifrei de afaceri globale pe anul 2012, solicitata in Euro, se va utiliza cursul mediu anual de schimb Lei/Euro, comunicat de BNR pentru anul 2012, respectiv de 4, 4560 Lei/Euro.Pentru a face dovada situatiei sale economice financiare, ofertantului i se solicita prezentarea Bilantului contabil la data de 31.12.2012, vizat si / sau inregistrat de organul fiscal competent sau, dupa caz, a oricarui alt document edificator care sa reflecte in mod fidel imaginea situatiei economice si financiare a acestuia, la finele exercitiului financiar 2012Angajamentul ferm se va redacta conform modelului formularului nr. 9 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani: - formularul nr. 10 si Tabelul -anexa la formularul 10 ? Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Ofertantii vor prezenta o Declaratie privind lista principalelor servicii prestate inultimii 3 ani (2010, 2011, 2012-2013), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, confirmate prin prezentarea a cel putin un certificat /document emis sau contrasemnat de o autoritate publica ori de catre clientul privat beneficiar (ex.: cel putin un document constatator referitor la indeplinirea obligatiilor contractuale sau cel putin o recomandare) sau, dupa caz, confirmate printr-o declaratie a operatorului economic, conform prevederilor Art. 188 ? (2), lit a) din OUG 34/2006.
NOTA: Pentru prestarile de servicii similare, ultimii 3 anise calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor si se vor referi strict la servicii de transport aerian pe rute interne si externe.
2. Angajament de sustinere tehnica / profesionala, daca este cazul - formularul nr. 11 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
Informatii privind subcontractantii, daca este cazul - formularul nr. 12 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Ofertantii care intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti ale viitorului contract, au obligatia de a prezenta o Declaratie privind subcontractantii, in care se vor evidentia: lista tuturor subcontractantilor, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca acestia si acordul lor privind subcontractarea
Informatii privind asocierea, daca este cazul - formularul nr. 13 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
In cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare, se solicita legalizarea asocierii, la momentul incheierii acordului cadru de servicii, drept conditie necesara pentru buna indeplinire a contractelor subsecvente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa si prezenta formularul nr. 10 si Tabelul -anexa la formularul 10 conform modelelor aferente din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: . Pentru completarea coloanei 5 a Tabelului-anexa la formularul nr. 10, ?Pretul total al contractului (valuta**)?, ofertantul va inscrie valorile echivalente in moneda Euro, ale contractelor derulate in RON fara TVA, luand ca date de referinta, pentru stabilirea echivalentului in valuta, urmatoarele cursuri medii anuale - Lei/Euro ? comunicate de BNR: - pentru anul 2010: cursul mediu anual de 4, 2099 Lei/Euro;
- pentru anul 2011: cursul mediu anual de 4, 2379 Lei/Euro;
- pentru anul 2012: cursul mediu anual de 4, 4560Lei/Euro;
- pentru anul 2013: cursul mediu anual de 4.3801 Lei/Euro.Conform Art. 190 (1) si (2) din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care, aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului, resursele tehnice si profesionale invocate.Angajamentul ferm va fi depus in original si se va redacta conform modelului formularului nr. 11 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.Declaratie privind subcontractantii se va redacta conform modelului formularului nr. 12 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Ofertantul, reprezentat printr-un grup de operatori economici, va completa si semna, impreuna cu asociatul sau (asociatii sai)si va depune un Acord de asociere, in conformitate cu modelul formularului nr. 13 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1.Procesul de reofertare se refera NUMAI la pret, respectiv la valoarea taxei unice de tranzactie, in suma absoluta, in moneda Euro.2.Licitatia electronica se va finaliza intr-o singura runda.3.Nu se dezvaluie identitatea si numarul ofertantilor participanti si nici preturi/valori noi prezentate de alti ofertanti.4.Informatiiprivind echipamentul electronic folosit, conditii tehnice si modalitati de conectare: pentru participarea la faza electronica, operatorii economici se vor inregistra in SEAP si vor avea un certificat digital valid de acces in sistem. Pentru inregistrare/conectare in SEAP, sunt disponibile informatii pe siteul: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF.5.La licitatia electronica participa doar operatoriieconomici cu oferte preliminare admisibile carora li se transmit comunicari, in acest sens, de catre autoritatea contractanta si operatorul SEAP.6.In SEAP se introduce valoarea taxei unice de tranzactie preliminara, in suma absoluta, in moneda Euro, din propunerea financiara preliminara.10.La finalizarea licitatiei electronice, SEAP pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de participanti, pe baza criteriului de atribuire stabilit-pretul cel mai scazut.7.Daca un ofertant admis si inregistrat in SEAP nu modifica oferta sa preliminara, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa anterior desfasurarii acestei faze.8.In termen de o zi lucratoare de la data finalizarea fazei electronice, toti ofertantii participanti la aceasta faza, indiferent de locul ocupat in clasament, vor prezenta, la sediul autoritatii contractante, in original si copie, un nou formular de oferta imbunatatita cu noua valoare a taxei unice de tranzactie in suma absoluta in moneda Euro.9.Ofertantii care nu modifica, in licitatia electronica, valoarea taxei unice de tranzactie din oferta initiala, nu sunt obligati sa prezinte un nou formular de oferta.10.Oferta desemnata castigatoare va fi oferta acceptabila care prezinta valoarea cea mai scazuta a taxei unice de tranzactie, in suma absoluta in moneda Euro, la finalizarea fazei din SEAP.11.Echivalenta in Lei a taxei unice de tranzactie, prezentata in Euro, in faza electronica din SEAP, se determina pe baza cursului BNR valabil in data de 01.03.2013, respectiv 4, 3698 Lei/Euro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1224/18.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.05.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.05.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.05.2013 10:30
Locul: ASE Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sect. 1, Cladirea Ion Angelescu, et 1, Sala de Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii autorizati/imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 1. POSDRU;2. PODCA;3. Programul de Cooperare Teritoriala Europeana (ESPON / INTERREG IV C ? DIFASS);4.Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ? Bulgaria;5.PO SEE;6.POS CCE
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
1. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret: in cazul in care doua sau mai multe oferte au valori egale ale taxei unice de tranzactie si se claseaza pe primul loc, se solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, sa participe la reofertare, prin prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis. In urma sedintei de reofertare, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara va avea pretul cel mai scazut.2. Pentru accesarea documentatiei de atribuire, incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul respectiv este disponibil, in mod gratuit, pe site-urile furnizorilor de softuri pentru semnatura electronica.3.Informatii conf. Art. 66 din HG 925/2006: a) calendar estimativ de aplic. a proced.: 20-21.03.13: incarcare D.A. in SEAP, pt. verif. ANRMAP; 01.04.13: primire accept public. D.A.; 02.04-09.04.13: transmitere anunt partic. in SEAP, pt. verif. ANRMAP ? primire accept publ. ANRMAP ? publicare anunt partic. in SEAP si fisiere D.A. atasata (fisa date, C. sarc., formul., modele acord cadru si ctr.); transmitere anunt partic. la JOUE; 09.04.-20.05.13: obtinere D.A. op. ec. interesati - primire solicit. de clarif. si public. raspunsuri la solicit. ? stab. comisiei de eval.: 21.05.13: depun. si deschid. oferte ? sedinta de deschid. ? transm. PV deschidere catre ofertanti ? elab. calendar estim. eval. of.; 22.05-15.06.13: sedinte eval. of. ? stab of. admisibile si inadmisib. ?desfas. fazei fin. electr. SEAP ? stab of. castig / necastig / respinse ? elab. raport de atrib. si aprobare conducator; b)Cant. min. / max. Acord cadru: min. 1.275 / max. 2.200 bilete avion e-tickets; Ctr. subsecv. 1: min. 612 / max. 1.074 b. a. e-tickets; Ctr. subsecv. 2: min. 663 / max. 1.126 b. a. e-tickets
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute de art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1 - Imobilul Directiei Generale-Administrative a Academiei de Studii Economice din Bucuresti ? etajul 3, camera 5311, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010592, Romania, Tel. +40 213191900, Email: [email protected], Fax: +40 213191966, Adresa internet (URL): www.ase.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2013 14:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer