Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de Sistem de supraveghere in orasul Dabuleni Jud. Dolj


Anunt de participare numarul 148177/26.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL DABULENI
Adresa postala: Str. Unirii. Nr. 15, Localitatea: Dabuleni, Cod postal: 207220, Romania, Punct(e) de contact: MARIN MIHAILICA, Tel. +40 251334317, Email: [email protected], Fax: +40 251334317, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de Sistem de supraveghere in orasul Dabuleni Jud. Dolj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orasul Dabuleni jusetul Dolj
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de Sistem de supraveghere in orasul Dabuleni Jud. Dolj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35125000-6 - Sisteme de supraveghere (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie de Sistem de supraveghere in orasul Dabuleni Jud. Dolj
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea energiei electrice1.288, 00
4.1. Constructii si instalatii34.358, 00
4.2. Montaj utilaje tehnologice54.114, 00
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale501.968, 00
6.1. Pregatirea personalului de exploatare5.154, 00
A. Valoare estimata contract (2.1+4.1 + 4.2+ 4.4+ 6.1)596.882, 00
B. Valoare estimata diverse si neprevazute :
Valoare estimata lucrari (2.1.+4.1.+4.2.) x 7, 177 % = 89.760, 00x 7, 177% 6.442, 00
Valoare estimata contract, cu diverse si neprevazute (A + B), lei fara TVA 603.324, 00
Valoarea estimata fara TVA: 603, 324RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 11.900 lei.Perioada de valabilitate ? cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ( 90 de zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor, din anuntul de participare)1. Modul de constituire: ? prin virament sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (polita de asigurare, altele), care se prezinta in original ? formularul 4 -original? Ordin de plata ? virament in contul RO67TREZ2975006XXX000032 deschis la Trezoreria Bechet cod fiscal 5002029 copie a OP confirmat de banca? Numerar depus la casieria Orasului DabuleniIntreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a garantiei de participare in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004Pentru garantia de participare depusa in euro sau alta valuta, cursul pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta este cursul BNR prezentat la acea data care este anterioara datei limite de depunere a ofertelor, cu 5 zile. In termen de maximum 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, furnizorul va prezenta beneficiarului, garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului de furnizare. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ? Formularul 16- Prin oricare dintre formele de la art.90 alin 1)-3)din HG 925/2006. Totodata se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011.Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de o reducere cu 50% a garantiei de buna executie in conf. cu art. 16 din legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin proiectul ?Realizarea unui sistem de supraveghere in orasul Dabuleni judetul Dolj ? - din cadrul POR Axa priporitara 1 DMI 1.1 cod SMIS 11343
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratii privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 8 ?
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original.Cerinta nr. 2 Declaratii privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta formular 2A
completat, in original.Cerinta nr. 3 Cazier judiciar
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta: A. Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei sau dupa caz pentru toti administratorii firmei, precum si pentru persoana imputernicita sa semneze oferta, directori de companii sau orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste ofertantul, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?.B. Certificat de cazier judiciar pentru firma/companie, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ?
formular 2B, in original.Cerinta nr. 5 Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 69^1Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie
sa completeze ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 ?- formular 2C, in original.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire:
1 DRAGOI NICOLAE- primar2 VASILE TUDOR - viceprimar
3 COJOCARU ION ? secretar
4 MISCU MARINELA - director executive
5 GEORGESCU OLGA ? sef serviciu
6 PRODAN TUDOR ? inspector
7 CAZACU ADELIN ? inspector
8 NI?U SILVIA - inspector
9 DINU FLOAREA ? consilier local
10 BADI MARIANA ? consilier local11 DIACONU LUCIAN ? consilier local12 DOBRICA STEFAN ? consilier local13 CAZACU MARIANA ? consilier local
14 GHERLAN IONEL ? consilier local
15 MARIN IULICA ? consilier local
16 MAROGEL SEBASTIAN ? consilier local
17 MIHAILESCU CRISTIAN ? consilier local18 NICA IONEL ? consilier local19 NICOLA LELIOARA ? consilier local20 POPA-MARIN SERGIU ? consilier local21 PASCULESCU VETA ? consilier local
22 MARUNTELU DUMITRU ? consilier local
23 ZARIA STEFAN ? consilier local
24 MIHAILICA MARIN ? consilier local
25 BUNCIU LEONARD ? informatician
26 CIOACA MIC LAURENTIU ? consilier manager proiectCerinta nr. 6 Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Prezentarea de catre operatorul economic (lider, asociat, operator economic) a formularului 3A in original, iar in cazul unui tert sustinator, a formularului 3B in original.
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, dtrebuie sa reiasa ca oferantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proporie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile precederile art 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/2011Ofertantul va prezenta urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local din care trebuie sa reiasa ca oferantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenului limita de depunere a ofertelor;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice) din care trebuie sa reiasa ca oferantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenului limita de depunere a ofertelor.B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc)din care trebuie sa reiasa ca oferantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenului limita de depunere a ofertelorNota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa ca oferantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenului limita de depunere a ofertelor, respectiv nu au datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proporie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile precederile art 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/2011
2. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile
autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora. Documentele in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.5. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.
ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane - a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor: ? structura actionariatului/asociatilor? obiectul de activitate al ofertantuluiForma de prezentare: original, copie legalizata, sau, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in ofertaObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCCerinta nr. 2Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata sau legalizata).Cerinta nr. 3
Licenta de functionare in conformitate cu legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pentru efectuarea de activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?si trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, cerinta trebuie sa fie indeplinita cel putin de catre asociatul care realizeaza activitatile de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei.
Se vor avea in vedere prevederile art. 7 din Ord. ANRMAP nr. 509/2011 respectiv "In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul daca este cazul - detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva" In acest sens, conform ord. ANRMAP nr. 509/2011 ANEXA 2, ofertantul care va subcontracta va avea in obiectul de activitate executia de lucrari pentru care este obligatorieautorizarea/atestatul/sertificatulCerinta nr. 4
Detinerea unui atestat de tip B pentru ? executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0.4 kV?, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, conform art. 12. din Ordin 24 /2007-Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor depune in copie atestatul de tip B detinut pentru ?proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0.4 kV?, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, conform art. 12. din Ordin 24 /2007-Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3), valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Se vor avea in vedere prevederile art. 7 din Ord. ANRMAP nr. 509/2011 respectiv "In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul daca este cazul - detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva" In acest sens, conform ord. ANRMAP nr. 509/2011 ANEXA 2, ofertantul care va subcontracta va avea in obiectul de activitate executia de lucrari pentru care este obligatorieautorizarea/atestatul/sertificatulCerinta nr. 5
Detinerea unui atestat de tip A pentru ?incercari de echipamente ?i instala?ii electrice de joasa tensiune?, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, conform art. 12. din Ordin 24 /2007-Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor depune in copie atestatul de tip A pentru ?incercari de echipamente ?i instala?ii electrice de joasa tensiune?, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, conform art. 12. din Ordin 24 /2007-Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3), valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Se vor avea in vedere prevederile art. 7 din Ord. ANRMAP nr. 509/2011 respectiv "In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul daca este cazul - detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva" In acest sens, conform ord. ANRMAP nr. 509/2011 ANEXA 2, ofertantul care va subcontracta va avea in obiectul de activitate executia de lucrari pentru care este obligatorieautorizarea/atestatul/sertificatul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii (3) trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie in valoare de minim 1.000.000 lei.
Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea
cerintei de calificare -Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)
inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an. Pentru persoanele juridice romane raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de acei operatori economici care au obligatia
auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009.
Pentru persoanele juridice straine raportul de audit pentru fiecare an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de catre acei operatori economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu
prevederile legale din tara in care ofertamntul este stabilit. Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra
situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care
reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte
documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra medie de afaceri globale.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus.
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele
edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare membru al asocierii, cerinta demonstreandu-se prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nota 3:
a) In cazul in care valorile sunt exprimate in EURO, echivalenta se va realiza la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectivANUL 2010 CURS EURO 4, 2122ANUL 2011 CURS EURO 4, 2391ANUL 2012 CURS EURO 4, 4593Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.eu)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului nr. 5. In cazul in care valorile sunt exprimate in EURO, echivalenta se va realiza la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectivANUL 2010 CURS EURO 4, 2122ANUL 2011 CURS EURO 4, 2391ANUL 2012 CURS EURO 4, 4593Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.eu)- prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii trei ani, insotite de rapoarte de audit daca este cazul- prezentarea altor Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) va completa o lista a principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.
Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca a livrat si instalat cel putin la nivelul unui contract, produse similare, respectiv sisteme de supraveghere, precum si lucrari de instalarea acestora a carui valoare a fost de minim 590.000 lei. Cerinta poate fi indeplinite si prin prezentarea de doua contracte disctincte de furnizare de produse similare respectiv sisteme de securitate de minim 500.000 lei fara TVA si de lucrari se instalare de sisteme de securitate in valoare de minim 90.000 lei fara TVA a caror valoare cumulata este de minim 590.000 lei fara TVA
Ofertantul va trebui sa probeze experienta prin prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contract/contracte respectiv si/sau din procesul verbal de receptie partiala sau procesul verbal de receptie si punere in functiune si/sau din scrisoarea de recomandare si/sau adeverinta din partea beneficiarului/beneficiarilor contractului/contractelor care indeplinesc conditiile mentionate mai sus.Aceste documente vor include date referitoare la beneficiarul/beneficiarii contractului/contractelor, tipul produselor livrate, cantitatea si valoarea acestora, perioada in care s-a desfasurat contractul, precum si valoarea contractului. Ofertantul va prezenta ?Lista principalelor livrari de produse? completata, impreuna cu celelalte documente in copie certificata conform cu originalul.In conformitate cu prevederile art. 188 alin 1 litera a) din OUG 34/2006, aceasta lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executat in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere pentru produsele similare. In acest sens, se solicita copie cerificata ?conform cu originalul? a contractului de asociere si documente doveditoare din care sa rezulte livrarea de produse similare solicitate ca experienta similara
In cazul unei asocieri, acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte.
Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
In conformitate cu prevederile art 11, alin. (7) din HG. 925/2006 experienta similara a subcontractantilor nu va fi luata in considerare, doar resursele materiale si umane ale acestora se iau in considerare pentru parte lor de implicare in contractul care urmeaza a fi indeplinit.
Cerinta 3
Personalul de specialitate.Ofertantul va prezentata o lista cu numele persoanelor care vor duce la indeplinire viitorul contract si specializarea acestora, conform art 188, alin. 1 lit. c din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, informatii referitoare la studiiie, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.Pentru fiecare persoana nominalizata ca personal specializat (expert cheie)propus, ofertantul va depune certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea urmatoarelor cerinte de calificare:
a) CV (Formularul nr. 12) completat in conformitate cu modelul prezentat, in original si semnat de catre expertul propus.
b) copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizarilor mentionate in Curriculum Vitae. Pentru personalul specializat (expert cheie), se va prezenta legitimatia vizata in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.c) Personalul specializat (expertul cheie) propus trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale generale si/sau specifice si anume: o declaratie pe propria raspundere a acesteia in original/ carnetul de munca/contract individual de munca sau documente echivalente din care sa reiasa perioadele mentionate in ?Curriculum Vitae?
d) angajamentele de participare ale personalului specializat (experti cheie) responsabil de indeplinirea contractului ? Formularul nr. 13, semnat de catre expert si de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.
e) In conformitate cu prevederile art. 22 din Instructiunea ANRMAP nr. 1 publicata in M.OF. nr. 371/2013, pentru personalul atestat/autorizat prevazut la punctele 1 si 2 nu se solicita prezentarea CV-urilor si diplomelor de studii.Personalul minim solicitat: 1. Minim un electrician atestat ANRE Gradul IIA IIB Atestat profesional eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor conform legii 123/20122. Minim uninginer atestat Inginer sisteme de securitate Atestat profesional eliberat de Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate(OG 129/2000), in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.3. Minim un inginer Tehnician pentru sisteme DSVCA - Atestat profesional eliberat de Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate (OG 129/2000), in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.4. Personal responsabil cu instruirea minim 2 persoane.-Cursurile de instruire se vor efectua numai de catre personal autorizat si certificat pentru echipamentele ofertatePentru persoanele mentionate mai sus, se vor anexa: CV-ul (Formularul 12), diploma, autorizatia (legitimatia, certificatul), declaratie in original (Formularul 13), care sa demonstreze disponibilitatea de implicare in echipa ofertantului propusa pentru indeplinirea contractului. Pentru personalul atestat/autorizat prevazut la punctele 1, 2, 3 nu se solicita prezentarea CV-urilor si diplomelor de studii.
Cerinta 3 continuare
Nota: 1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat sau subcontractant este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
2. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat autoritatea contractanta va accepta certificatele echivalente. Operatorul economic va trebui sa indeplineasca demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului a certificarilor/atestarilor recunoscute de autoritatile romane. In acest sens operatorii economici, care prezinta experti straini, vor prezenta in cadrul documentelor de calificare o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul Penal ca la momentul semnarii contractului de achizitie vor prezenta atestatele recunoscute de autoritatile romane.
Cerinta nr.4
Lista privind utilajele, echipamentele tehnologice si dotarile
Cerinte minime obligatorii:
1) Ofertantul trebuie sa prezinte o lista a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si a mijloacelor de transport de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari (Formularul 9). Lista trebuie sa demonstreze capacitatea ofertantului de a finaliza lucrarile si trebuie sa includa orice echipament specializat necesar.
Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare
asociat sau subcontractant este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Cerinta nr. 5
Informatii privind asociatii/subcontractantii1) Lista cuprinzand subcontractantii. In cazul in care ofertantul decide sa subcontracteze parti din cadrul contractului, atunci are obligatia de a prezenta Lista cuprinzand subcontractantii (Formularul 14), cu precizarea partea/partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora. Se va prezenta un acord
preliminar de subcontractare. Formularul 14 va fi semnat de ofertant si de fiecare subcontractant in parte. In cazul unei asocieri aceasta lista va cuprinde si asociatii, cu precizarea partea/partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora. In acest caz Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii va fi completata de liderul Asocierii.
2) Acord de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si
solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Formularul 15
3) Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea in forma autentica, iar contractul de asociere legalizat in forma autentica va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.4) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, inainte de incheierea contractului de achizitie
publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Prezentarea certificatului ISO 9001:2008 sistem de management al calitatii, sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului sau prezentarea altor documente conform legii, in termen de valabilitate la data limita stabilita de depunere a ofertelor ? copie semnata si stampilata "Conform cu Originalul".
Se solicita prezentarea Certificatului ISO 9001:2008 sau a echivalentului acestuia, emise de un organism acreditat, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru obiectul contractului respectiv instalatii de curenti slabi si/sau curenti tari - copie semnata si stampilata "Conform cu Originalul" Certificatul va fi valabil la data limita stabilita de depunere a ofertelor.
Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea certificarii sistemului de management al calitatii ofertantului.
Nota :
1.In cazul unei asocieri, se considera indeplinita cerinta daca individual fiecare asociat demonstreaza ca are certificat sistemul de management al calitatii pe domeniile aferente partii din contract pe care o realizeaza.2.Nu se admit societati in curs de certificare, indiferent de stadiul in care se afla procesul de certificare, decat in cazul in care ofertantul va prezenta documente, certificari, in conformitate cu prevederile art. 193 din OUG nr. 34/2006 in care se precizeaza ca auditul de certificare al operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca, in curand, certificarea propriu-zisa
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului 7.Se solicita prezentarea de documente justificative pentru cel putin un contract din care sa reiasa livrarea de produse similar respectiv sisteme de supraveghere, livrari efectuate in ultimii 3 ani.In cazul in care contractele prezentate ca experienta similara au fost realizare in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitatecu procentul prevazut in contractul de asociere. In acest sens, se solicita copie cerificata ?conform cu originalul? a contractului de asociere si documentedoveditoare din care sa rezulte furnizrea de produse solicitate ca experienta similaraPrezentarea formularului nr. 11, lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului.Pentru persoanele mentionate in Formularul nr. 11, se vor anexa: - CV-ul (Formularul 12), - diploma, - autorizatia (legitimatia, certificatul), - declaratie de disponibilitate (Formularul 13), Prezentarea formularului nr. 11, lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului.Pentru persoanele mentionate in Formularul nr. 11, se vor anexa: - CV-ul (Formularul 12), - diploma, - autorizatia (legitimatia, certificatul), - declaratie de disponibilitate (Formularul 13), Se va prezenta Formularul 91. Prezentarea Formularului nr.142. Prezentarea Formularului nr.15 in cazul in care ofertantul este format dintr-o asociere de mai multi operatori economici.3. Prezentarea unei declaratii prin care ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multioperatori economici, se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea in forma autenticaPrezentarea certificatului ISO 9001:2008 sau echivalent la executant sau prezentarea altor documente conform legii, in termen de valabilitate la data limita stabilita de depunere a ofertelor ? copie semnata si stampilata "Conform cu Originalul".
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
40%
Descriere: Durata de executie
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura o licitatie electronica, care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul conform prevederilor art. 164 lit.a) din OUG nr. 34/2006.Se va desfasura o singura runda de o zi conform art. 164 lit.d) din OUG nr. 34/2006.In conformitate cu prevederile art. 164 lit.c) din OUG nr 34/2006, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi lalicitatie.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform Art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatiile de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin 2 din OUG nr.34/2006.Nota: Dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va aplica criteriul de atribuire ofeta cea mai avantajoasa
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 14:00
Locul: Primaria Dabuleni Str. Unirii. Nr. 15, Dabuleni, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect "Realizare sistem de supraveghere in orasul Dabuleni judetul Dolj" proiect finantat prin POR Axa prioritata 1 Domeniul major de interventie 1.1 cod SMIS 11343
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Nota 1: In cazul in care, dupa derularea etapei suplimentare de licitatie electronica, vor fi doua sau mai multe oferte situate pe primul loc cu acelasi punctaj, va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut; in masura in care vor exista oferte cu punctaje si preturi egale atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere are punctajul cel mai mare.Nota 2: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/documente-semnateelectronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Orasul Dabuleni
Adresa postala: Str. Unirii, nr. 15, judetul Dolj, Localitatea: Dabuleni, Cod postal: 207220, Romania, Tel. +40 0251334317, Email: [email protected], Fax: +40 0251334317, Adresa internet (URL): www.primariadabuleni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer