Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de videoproiectoare, imprimanta laser, computere personale


Anunt de participare numarul 140725/23.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Directia Achizitii Publice, Str. Libertatii nr.19, Craiova, Dolj, Tel. +40 251411752, In atentia: Perieteanu Gabriel, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de videoproiectoare, imprimanta laser, computere personale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, noul sediu al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, Calea Bucuresti nr. 107D, Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de videoproiectoare, imprimante laser si computere personale. Obiectul contractului este achizitia, transportul, livrarea, montarea (pentru lotul 1), punerea in functiunea produselor solicitate in Caietul de Sarcini la sediul beneficiarului final din cadrul Universitatii din Craiova
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38652120-7 - Videoproiectoare (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
38653400-1-Ecrane pentru proiectii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini: - Lot 1: videoproiector, suport tavan videoproiector si ecran proiectie montabil pe perete = 3 buc
- Lot 2: imprimanta laser color = 1buc
- Lot 3: sistem desktop = 1 buc
- lot 4: sistem desktop = 5 buc
Valoarea estimata fara TVA: 32.650 RON
Valoarea estimata fara TVA: 32, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantumul garantiei de participare: lot 1= 190 lei, lot 2= 12 lei lot 3= 91 lei, lot 4:355 lei2.Perioada de valabilitate ? cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor). Modul de constituire: ? Prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (polita de asigurare, altele), care se prezinta in original ? formularul 4 -original? Ordin de plata in contul deschis la Trezoreria Craiova RO95TREZ2915005XXX000144 cod fiscal 4553380 copie a OP confirmat de banca? Numerar depus la casieria Universitatii din CraiovaIntreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a garantiei de participare in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din fonduri europene, Programul Operational Regional, proiect ?Reabilitare campus univ complex Mecanica Craiova, Calea. Bucuresti nr.107D? -contract SV/11/3/3.4/2 COD SMIS 3791
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ATENTIE: Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si la art.181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea candidatului/ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractant/tert sustinator), se va atasa o imputernicire pentru acesta.Vor fi exclusi din procedura de atribuire ofertantii care se incadreaza in prevederile 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ?Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Tert sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) cu persoane ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante?.In acest sens fiecare participant la oferta, asociat, subcontractant, tert sustinator va prezenta o declaratie ? Formularul 2C.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Prof. univ. dr. Ion Vladimirescu ? Presedintele Senatului Universitatii din CraiovaConsiliul de administratie al Universitatii din Craiova: Prof. univ. dr. Dan-Claudiu Danisor - RectorProf. univ. dr. Dan Popescu ? ProrectorProf. univ. dr. Nicu Marcu ? ProrectorProf. univ. dr. Cezar Spinu ? ProrectorProf. univ. dr. Ion Ciupitu ? ProrectorProf. univ. dr. Cristiana Teodorescu ? ProrectorLect. univ. dr. Daniel Circiumaru ? Director General AdministrativProf. univ. dr. Sevastian Cercel ? Facultatea de Drept si Stiinte AdministrativeProf. univ. dr. Eugen Bobasu ? Facultatea de Automatica, Calculatoare si ElectronicaProf. univ. dr. Marian Siminica ? Facultatea de Economie si Administrarea AfacerilorProf. univ. dr. I.P.S. Irineu Popa Ioan ? Facultatea de Teologie, Istorie, Stiinte ale EducatieiProf. univ. dr. Nicu Panea ? Facultatea de LitereProf. univ. dr. Busneag Dumitru ? Facultatea de Stiinte ExacteProf. univ. dr. Costescu Mihai ? Facultatea de Stiinte SocialeProf. univ. dr. Marian Soare ? Facultatea de Agricultura si HorticulturaProf. univ. dr. Marian Dragomir ? Facultatea de Educatie Fizica si SportProf. univ. dr. Nicolae Dumitru ? Facultatea de MecanicaProf. univ. dr. ing. Ciontu Marian ? Facultatea de Inginerie ElectricaStudent Cristian Florescu ? Facultatea de Inginerie ElectricaAlte persoane cu functii de decizie : Conf.univ.dr. Raluca Dracea ? Director General Adjunct AdministrativEc. Demetra Lupu Visanescu ? Director Directia Achizitii PubliceEc. Marian Selisteanu ? Director Directia Administrativa Camine si CantineIng. Ion Botu ? Director Statiunea Pomicola ValceaIng. Lacusteanu Tudor ? Director Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola CaracalIng. Bogdan Ghita ? Director Directia TehnicaIng. Ion Stan ? Director Gradina BotanicaJurist Anca Udrea ? Consilier JuridicJurist Laurentiu Ciobanu ? Consilier JuridicIng. Gabriel Perieteanu ? Sef Serviciu Achizitii PubliceEc. Iulia Dragomir ? Serviciul Achizitii PubliceIng. Diana Dragan ? Serviciul Achizitii PubliceEc. Catalin Viorel Vlad ? Serviciul Achizitii PubliceCerinta nr. 1 Declaratii privind calitatea de participant la procedura: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.
Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 8 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Cerinta nr. 2 Declaratii privind eligibilitatea: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta formular 2A completat. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 3: Certificat de participare cu oferta independenta: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? formular 2B.Cerinta nr. 4 Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 69^1-Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 ?- formular 2C.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.Cerinta nr. 5 Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Cerinta minima obligatorie de calificare consta in prezentarea de catre operatorul economic (lider, asociat, operator economic) a formularului 3A, iar in cazul unui tert sustinator, a formularului 3B. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane - a) Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa reiasa obiectul de activitate, (original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?Conform cu originalul?).Nota: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCCerinta nr. 2Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata).ATENTIE: Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai sus trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.A nu se folosi prescurtari.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Lista principalelor livrari de produse.Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) vor completa o lista a principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani din care cel putin una are ca obiect livrarea de produse similare .
Cerinta nr.2. Document/proces verbal.Se solicita prezentarea cel putin a unui document/proces verbal din partea
unui beneficiar (original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul).Ofertantul va prezenta documente/procese verbale privind modul de indeplinire a obligatiilor asumate semnate de conducatorii unitatilor la care a livrat produse similare : cel putin unul.
Cerinta nr.3 MostrePentru ofertele care pentru loturile 3 (sistem desktop) si 4 (sistem desktop) cuprind alt tip de licente (non Microsoft) se solicita mostre prin care sa se demonstreze echivalenta produsului, fara nicio implicatie financiara din partea autoritatii contractante. Mostrele se vor depune pana la termenul limita de depunere a ofertei, facand parte din documentele de calificare, conform art. 188, alin. 1, lit e din OUG nr.34/2006
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura o licitatie electronica, care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul conform prevederilor art. 164 lit.a) din OUG nr. 34/2006.Se va desfasura o singura runda de o zi conform art. 164 lit.d) din OUG nr. 34/2006.In conformitate cu prevederile art. 164 lit.c) din OUG nr 34/2006, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatie.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform Art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatiile de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin 2 din OUG nr.34/2006.Nota: Dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va aplica criteriul de atribuire pretul cel mai scazut pe fiecare lot in parte.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.12.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.12.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.12.2012 10:30
Locul: Universitatea din Craiova, str. Libertatii nr.19, DGA, Serviciul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Reabilitare campus universitar Complex Mecanica - Lucrari de schimbare de destinatie a cantinei in biblioteca, extindere cladire pentru asigurarea de spatii de invatamant si facilitati conexe Craiova, Calea Bucuresti nr. 107D? ? contract SV/11/3/3.4/2 COD SMIS 3791
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Finantare din Programul operational Regional, Proiect ?Reabilitare campus universitar Complex Mecanica - Lucrari de schimbare de destinatie a cantinei in biblioteca, extindere cladire pentru asigurarea de spatii de invatamant si facilitati conexe Craiova, Calea Bucuresti nr. 107D? ? contract SV/11/3/3.4/2 COD SMIS 3791Nota 1: In cazul in care, in cadrul unui lot, vor fi doua sau mai multe oferte situate pe primul loc cu acelasi pret minim, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis pentru lotul respectiv, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova - Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Libertatii nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251415899, Fax: +40 251415899
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2012 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer