Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie ,,DIVERSE MEDICAMENTE''


Anunt de participare numarul 145787/14.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea
Adresa postala: Str.1848, nr.32, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820195, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Albina, Tel. +40 240532350, Email: [email protected], Fax: +40 240532274, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie , ,DIVERSE MEDICAMENTE''
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SpitalulJudeteande Urgenta Tulcea str 1848 nr.32Farm.nr.1 , Farm.nr.2
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 16 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 272, 332.65 si 4, 880, 026.4RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se vor incheia contracte subsecvente lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Medicamente pentru programele nationale de sanatate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 = Acidum ibandronicum - 32 fl; Acidum zoledronicum ? 32 fl; Docetaxelum ? 320 fl; Filgrastimum 12 ? 160 fl; Filgrastimum 30 ? 160 fl; Irinotecanum ? 160 fl. Lot 2 = Acidum pamidronicum ? 80 fl; Carboplatinum ? 800 fl; Doxorubicinum ? 160 fl; Epirubicinum ? 320 fl; Gemcitabinum ? 480 fl; Paclitaxelum ? 480 fl. Lot 3 = Bleomycinum sulfas ? 80 fl; Cisplatinum ? 480 fl; Cyclophosphamidum ? 1600 fl; Dacarbazinum ? 320 fl; Etoposidum ? 1600 fl; Fluorouracilum ? 3200 fl. Lot 4 = Capecitabinum ? 1920 cpr; Ifosfamidum ? 80 fl; Methotrexatum ? 320 fl; Oxaliplatinum ? 320 fl; Trastuzumabum ? 80 fl; Vincristinum ? 160 fl. Lot 5 = Calcii folinas ? 320 fl; Cetuximabum ? 320 fl; Pemetrexedum ? 16 fl; Topotecamum ? 80 fl; Vinblastinum ? 32 fl; Vinorelbinum ? 160 fl. Lot 6 =Abacavirum sirop ? 48fl; Lamivudinum ? 1920 cpr; Lamivudimun susp. ? 32fl; Fosamprenavirum ? 2880cpr; Zidovudinum+Lamivudinum - 9600cpr; Efavirenzum ? 3840cpr. Lot 7 =Abacavirum+Lamivudinum- 4800cpr;Atazanavirum ? 1880cpr; Saquinavirum ? 5760cpr; Amikacinum ? 160fl; Stavudinum ? 960cps; Tenofovirum Disoproxil Fumarate ? 960cpr. Lot 8 = Lopinavirum+Ritonavirum ? 9600cpr; Ritonavirum ? 7680cpr; Aciclovirum ung.- 160fl; Aciclovirum 200 ? 1600cpr; Aciclovirum 400 ? 1600cpr; Nevirapinum susp. ? 48fl. Lot 9 =Voriconazolum 50 ? 80cpr; Voriconazolum 200 ? 80cpr; Clarithromycinum ? 448cpr; Azithromycinum ? 160cpr; Emtricitabinum ? 480cpr; Ketoconazolum ? 160cpr. Lot 10 = Ciprofloxacinum 2mg/ml ? 160fl; Ciprolfoxacinum 100mg/10ml ? 160fl; Ciprolfoxacinum ? 320cpr; Meropenemum -160fl; Linezolidum ? 160cpr; Levofloxacinuum ? 160cpr. Lot 11 = Levofloxacinum ? 80fl; Brivudinum ? 800cpr; Ofloxacinum ? 160cpr; Roxithromycinum ? 320cpr; Pefloxacinum ? 80cpr; Vancomycinum ? 16fl. Lot 12 =Amikacinum ? 720fl; Kanamicinum ? 960fl; Ofloxacinum ? 28800cpr; Prednisonum ? 400cpr; Pyridoxinum ? 68000cpr. Lot 13 = Protionamidum ? 14720cpr; Ethambutolum = 99200cpr; Izoniazidum100 ? 24000cpr; Izoniazidum300 ? 24000cpr; Cicloserinum ? 14400cpr. Lot 14 = Pyrazinamidum ? 96000cpr; Rifampicinum150 ? 16000cpr; Rifampicinum300 ? 16000cpr; Rifampicinum+izoniazidum ? 64000cpr; Streptomicinum ? 8000fl. Lot 15 = Factor VIII de coagulare umana500 ? 160fl; Factor VIII de coagulare umana250 ? 32fl; Eptacog alfa activatum ? 16fl. Lot 16 = Alfacalcidolum ? 9600cps; Epoietinum beta ? 1600fl; Heparinum ? 3200fl; Paricalcitolum ? 800fl; Sevelamer ? 8000cpr; Tinzaparinum ? 16fl. Lot 17 = Cinacalcetum ? 448cpr; Complex de hidroxid de fer (III) sucroza ? 800fl;Darbepoietinum alfa ? 480fl; Nadroparinum0.4 ? 1600sr; Nadroparinum0.6 ? 960sr.
Valoarea estimata fara TVA: intre 272, 332.65 si 4, 880, 026.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 92, 720.45 lei, sau pe lot ofertat astfel: lot 1 = 17, 981.60 lei, lot 2 = 12, 772.56 lei, lot 3 = 3, 150.96 lei, lot 4 = 14, 702.50 lei, lot 5 = 9, 761.13 lei, lot 6 = 3, 371.08 lei, lot 7 = 8, 186.11lei, lot 8 = 3, 246.56 lei, lot 9 = 485.38 lei, lot 10 = 713.18 lei, lot 11 = 663.70 lei, lot 12 = 979.50 lei, lot 13 = 2, 154.02 lei, lot 14 = 1, 869.60 lei, lot 15 = 2, 751.20 lei, lot 16 = 6, 802.00 lei, lot 17 = 3, 129.37 lei. incontul de trezorerieRO54TREZ6415006XXX004643, Cod de inregistrare fiscala4026712 Modul de constituire a garantiei de participare: a.scrisoare de garantie bancara se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se prezinta in original sau: b.depunerea la casieria autoritatii: - a unui Ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor In cazul I.M.M. ? urilor pentru obtinerea reducerii de 50% din cuantumul G.P., conform prevederilor Legii nr. 346/2004, art. 7 (modificat prin O.G. nr. 27/2006), incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprez.legal al intreprinderilor interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii Aceste declaratii se anexeaza la dovada garantiei de participare si se depun odata cu oferta.c.valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 de zile (de la data limita de depunere a ofertelor)Potrivit prevederilor legale operatorul poate face dovada constituirii garan?iei de participare inclusiv la data deschiderii ofertelor si va fi prezentata la sediu (in original), se va posta obligatoriu in SEAP pana la data depunerii ofertelor(scanata).Pentru garantiile de participare depuse in alta valuta atunci se va lua in calcul cursul B.N.R. leu/alta valuta valabil in data de 09.08.2013. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului fara TVA1. scrisoare de garantie bancara se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se prezinta in originalsau: 2. prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului si se va constitui in max. 5 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL STATULUI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. in original, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente , in luna anterioara celei in care se deschid ofertele, catre Bugetul general consolidat.
2-Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor, in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul in original, din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local , in luna anterioara celei in care se deschid ofertele.
Prezentarea documentelor se va face informatelectronic in SEAP
Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform interpretarii prevazute in Ordinul ANRMAPnr. 170 / 2012 ? Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform interpretarii prevazute prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 ? va fi prezentata si de catre subcontractant (daca este cazul) Conf. Ordin 70/2012.
Conducerea Spitalului Judetea de Urgenta Tulcea:
MANAGER: Dr. Rosca Iosif
DIRECTOR MEDICAL: Dr. Chircov Elena
DIRECTOR FIN_CONTABIL: Ec. Gherga Maria
DIRECTOR DE INGRIJIRI: As. Pituh Florentina
CONSILIER JURIDIC: Jr. Manole Valentin
SEF BIROU ACHIZITII: Ec. Gheba Victoria
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta Certificat constatator, eliberat deOficiul Registrului Comertului , ,Autorizatie de functionare'' / altele echivalente, din care sa rezulte: -domeniile de activitate ale operatorului economic ce fac obiectul prezentei proceduri;Autorizatia de functionare emisa de Ministerul Sanatatii, -Autorizatie de punere pe piata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil, la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente, pe care ofertantul are obligatia sa-l depuna potrivit legii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie : original, copie notariat sau copie?conform cu originalul?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente emise de organismele acreditate pentru certificare sistemului de managment al calitatii SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie : original, copie notariat sau copie?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LD online cu etapa finala de LE Proc. va avea etapa finala de LE ce se va realiza intr-o singura runda , de 24 ore(1 zi). -IP se transmite electronic , numai of. admisi si inscrisi in SEAP si va preciza data si momentul de start al LE. -Obiectul procesului repetativ de ofertare : pretul/lot fara TVA. -Inf. la care vor avea acces of.in cursul L.E; -Of. pot vedea nr.de participanti inscrisi la L.E; -In cazul in care un of. declarat admis nu modifica pretul in cadrul L.E, la stabilirea clasam.final va fi luata in considerare of.depusa anterior desfasurarii L.E si introdusa in SEAP de A.C . -Daca se constata ca mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente ce vor contine preturi noi -Inf. ref.la echip. electr. folosit , conditiile th. si modalitatile concrete de realizare a conexiunii sunt disponibile pe www.e-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10291 / 18.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul ina care, dupa faza de licitatie electrionica, doua sau mai multe oferte se vor afla la egalitate atunci se va solicita ofertantilor reofertare loturilor respective.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea ? compartiment juridic
Adresa postala: Tulcea, str. 1848, nr.32, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820195, Romania, Tel. +40 240532350, Email: [email protected], Fax: +40 240532274
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer