Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie diverse medicamente


Anunt de participare numarul 149266/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL INIMII "Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca
Adresa postala: str.Motilor 19-21 jud.Cluj, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN NEAMTU, Tel. +40 264599503, Email: [email protected], Fax: +40 264599503, Adresa internet (URL): www.institutulinimii.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie diverse medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Motilor 19-21 depozit farmacie
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 413, 491.76 si 2, 275, 913.34RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: frecventa contractelor subsevvente : dela semnare pana la 31.12.2014; 01.01.2015-31.03.2015 in functie de fondurile alocate
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie medicamente conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt estimate pe o perioada de 12 luni sau pana la finalizarea licitatiilor la nivel centralizat conf. Ordin 658/15.05.2013
Valoarea estimata fara TVA: intre 413, 491.76 si 2, 275, 913.34RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar. de participare se achita in RON asa cum sunt specificate in Anexa B a prezentei fise de date si conform art. 278.1 din OUG 34/2006. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la data limita a depunerii ofertei. Garantia de participare se va const.conf. art.86 alin(1) din H.G. nr.925/2006.Per. de valabilitate a gar.de participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Contul ptr. gar.de participare: RO16TREZ2165005XXX014558- Trezoreria Cluj. Data ptr. care se determina echivalenta lei/alta valuta: data publicarii anuntului de participare. Banca ptr. echivalente leu/alta valuta: B.N.R. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursulBNR la data publicarii anuntului de participare. Cuantumul ce se retine conf. art. 278ยน din OUG 34/2006 astfel: lot. 23;67;89;93;98NOTA: pentru IMM-uri, garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%. Astfel, dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta OBLIGATORIU in SEAP (scanata si cu semnatura electronica) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor iar originalul se va depune la sediul autoritatii contractantepana la data limita de depunere a ofertelor.Oferta va fi respinsa daca nu va fi insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent care depaseste valoarea de 8000 ron, in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea contractului, conform art.90, alin.1-3 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii. Termenul de plata 90 zile de la data facturarii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Declaratie privind eligibilitatea.Declaratie pe propria raspundere in conformitate cu prevederile art.180 din OG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se completeaza modelul din sectiunea Formulare de catre ofertant/tert sustinator.
Cerinta nr.2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se completeaza modelul din sectiunea Formulare de catre ofertant/tert sustinator.
Cerinta nr.3: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Se completeaza modelul din sectiunea Formulare de catre ofertant in conformitate cu prevederile Ordinului 314/2010.
Cerinta nr.4: Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti conform art 69^1 din OG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se completeaza modelul din sectiunea Formulare de catre ofertant/ofertanti asociati/tert sustinator/subcontractant.
Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Manager interimar-Dr.MOLNAR Adrian;Dir.Fin-Contab-Ec.LUCA Isabela Lavinia;Sef Serv.Aprov-sing. NEAMTU Florin ;Compartiment achizitii-Ec. LOBODA Lucretia; farmacist sefBran Ioana, comp. juridic jrs. Lupulescu Calin Claudiu Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C..
Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa prezinte ptr. conformitate documentul in orginal/ copie legalizata in situatia in care a fost prezentat in forma copie conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de conformitate ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta documente emise de organisme acreditate care sa certifice implementarea unui sistem de management al calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta documente emise de organisme acreditate care sa certifice implementarea unui sistem de management al calitatii. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatiivor trebui sa fie indeplinite de fiecare membru al asociatiei, pentru partea de contract pe care o realizeaza
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
782
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta. Atat elementele propunerii tehnice specifice produselor cat si elementele propunerii financiare sunt transmise in SEAP de catre operatorul economic. Oferta va fi depusa in SEAP. Nu se accepta oferte alternative. Neprezentarea propunerii tehnice sau/si financiare are ca efect descalificarea ofertantului Se vor respinge ofertele care au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat SEAP. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al Institutului Inimii de Urgenta pentru boli Cardiovasculare "Niculae Stancioiu"
Adresa postala: str. Motilor 19-21, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264591941, Fax: +40 264599503
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer