Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie diverse medicamente


Anunt de participare numarul 149286/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"
Adresa postala: Sos. Fundeni Nr.258, Sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 72435, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Dumitrescu, Tel. +40 0213175222, Email: [email protected], Fax: +40 0213175221, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie diverse medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La farmacia institutului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 40, 450.25 si 485, 403RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se va face functie de modalitatea de alocare a fondurilor: lunar, trimestrial sau semestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie diverse medicamente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
33651100-9-Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet sarcini si anexei B a fisei de date (?informatii privind loturile?)
Valoarea estimata fara TVA: intre 40, 450.25 si 485, 403RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare se exprima in lei si trebuie constituita prin : - scrisoare de garantie bancara in favoarea organizatorului, conform modelului indicat in Formularul nr.11, constituita: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, de preferinta, din Romania; - prin ?virament bancar? cf.art.86 HG 925-in cont RO47 TREZ 7025005XXXOOO164-Trez. Sect. 2-Bucuresti. In eventualitatea in care operatorul economic alege sa constituie garantia de participare si in alta moneda decat lei, data de referinta pentru care va lua in calcul echivalenta Lei/valuta, aceasta v-a avea ca referinta termenul: cu 5(cinci) zile inante de data limita de depunere a ofertelor-precizam ca institutia bancara de referinta pentru cursul de schimb ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda, este BNR .. Cuantum garantie de participare conform celor stipulate la fiecare lot in parte-anexa B. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - 90 zile raportat la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va posta in SEAP (scanat) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata la sediu, in original, de catre toti operatorii economici participanti la procedura Cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea contractului subsecvent-fara TVA, iar aceasta va fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform H925/2006 Art. 90, daca contractul subsecvent ar depasi, ca valoare, echivalentul in Lei a 30000 Euro. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: Scrisoare de garantie bancara de buna executie in favoarea Autoritatii Contractante conform modelului indicat in Formularul nr.12, constituita - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, - prin ?virament bancar? cf.art.86 H 925.-in cont RO47 TREZ 7025005XXXOOO164-Trez. Sect. 2-Bucuresti. - Garantia de buna executie devine anexa la contract- cf.art. 90 HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata cu OP, din fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea ;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 ;Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1din OUG 34/2006-Mentionam persoanele cu functii de decizie din cadrul institutului si care aproba, semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuireManager-Conf. Dr. Serban Bubenek;Director Medical-Conf. Dr. Daniela Filipescu;Director Financiar Contabil-Ec. Elena Tapu Mocanu;Cons. Juridic Cristina Ficeac;Ing. Gh. Dumitrescu; Membrii comisiei de intocmire a caietului de sarcini: Dr. Luchian Mihail; As.Farm. Princ. Pitea Cezar Sergiu; Ref. Ene Silviana.Membrii din comisia de evaluare: As.Farm.Princ. Maresciuc Rodica; As.Farm.Princ. Duta Cristina; As.Farm. Florina Pirvan.Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta;Certificat atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat si Certificat atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor locale.Cu privire la certificatele de atestare fiscala se solicita ca din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut, termenul limita de depunere a ofertelor Certificat constatator emis de O.N.R.C valabil la data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN dinCertificatul Constatator- in concordanta cu Ordinul 509/2011 ANRMAP.Mentiune: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire, sa solicite ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate, certificatul constatator emis de ONRC, in original / copie legalizataAutorizatie de ditributie angro eliberata de Ministerul Sanatatii- Agentia Nationala a Medicamentului-scanat in format .pdf;(Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;Ordinul ministrului sanatatii 1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.)Autorizatie de punere pe piata de la Agentia Nationala a Medicamentelor, valabila la data limita de depunere a ofertelor, -scanat in format .pdf.(Emis de Agentia Nationala a Medicamentului, in baza OUG nr.72 din 30 iunie 2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar si Organizarea si functionarea ANMDM aprobata prin HG nr.734 din 21 iulie 2010, precum si in baza art. 700, alin.(1) si art. 736, alin(3) din Legea 95/2006 Titlul XVII Medicamentul privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Cu privire la durata acordului cadru mentionam ca aceasta este de maxim 12 luni, insa in functie de dispozitiile forului tutelar-Ministerul Sanatatii acordul cadru se poate finaliza si la alta data(in interiorul celor 12 luni mentionate initial).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita de depunere a contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIU JURIDIC
Adresa postala: Sos. Fundeni, nr. 258, Sector2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0272435, Romania, Tel. +40 0213175222, Fax: +40 0213175221
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer