Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE


Anunt de participare numarul 148568/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6
Adresa postala: STR. CERNISOARA , NR. 38-40, SECTOR 6, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: GEORGIANA PREDA, Tel. +40 217457004, Email: [email protected], Fax: +40 217457004, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CENTRELE DE PLASAMENT, CAMINELE DE BATRANI, CENTRELE SOCIALE MULTIFUNCTIONALE PRECUM SI SERVICIILE DIN SUBORDINEA DGASPC SECTOR 6
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 619, 781.62RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CONTRCATELE SUBSECVENTE SE VOR INCHEIA LUNAR , SAU ORI DE CATE ORI ESTE NECESAR IN BAZA COMENZILOR EMISE
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE IN CONFORMITATE CU DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
VALOARE MAXIMA ESTIMATA ACORD CADRU = 1619781.62 LEI
VALOARE MAXIMA ESTIMATA CONTRACT SUBSECVENT = 134981 LEI
VALOARE MINIMA ESTIMATA ACORD CADRU = 261.27 LEI
VALOARE MINIMA ESTIMATA CONTRACT SUBSECVENT = 261.27 LEI
Valoarea estimata fara TVA: 1, 619, 781.62RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 actualizata si trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In mod obligatoriu, ea va asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art. 87 din HG 925/2006 actualizata precum si de cel prevazut de art. 2781*) din OUG 34/2006 actualizata. In cazul unei asocieri, garantia de participare se va constitui obligatoriu de catre unul dintre asociati in numele intregii asocieri. Cuantumul garantiei de participare va fi in in suma de 32.395, 63 lei, respectiv echivalentul in leu/alta valuta luind in calcul cursulcomunicat de catre BNR in ziua de 04.12.2013 - . Garantia de participare va fi valabila, in mod obligatoriu, pentru o perioada de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Conform Art. 2781*) din OUG 34/2006 actualizata, daca ofertantul depune o contestatie la CNSC ?in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a acordului-cadru?; Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. Totodata, se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011; In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE PRIV ELIGIBILITATEA. DECLAR PRIV CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA. CERTIF FISCAL PRIV IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE IN CAZUL PERS JURIDICE - IN ORIGINAL, COPIE LEGALIZATA SAU COPIE LIZIBILA CONFORMA CU ORIGINALUL. CERTIF DE ATESTARE FISCALA - IN ORIGINAL, COPIE LEGALIZATA SAU COPIE LIZIBILA CONFORMA CU ORIGINALUL.DECLAR PE PROPRIA RASP PRIV NEINCADRAREA IN SIT PREVAZUTE LA ART 180 IN CF CU PREVED OUG 34/2006 - VA FI COMPLETATA SI DE CATRE SUSTINATORI. CERTIF DE PARTICIPARE CU OFERTA INDEPENDENTA CF ORD 314/2010. DECLAR PE PROPRIE RASPUNDERE PRIV NEINCADRAREA IN ART 691 ESTE SOLICITATA PT TOTI OFERTANTII, CANDIDATII, OFERTANTII ASOCIATI, SUBCONTRACTANTII, TERTII SUSTINATORI. PERSOANELE CU FUNCTIE DE DECIZIE DIN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE, IN CEEA CE PRIVESTE ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SUNT URMATOARELE: MARIUS LACATUS - DIRECTOR GENERAL; GABRIELA SCHMUTZER ? DIRECTOR GENERAL ADJUNCT; GEORGIANA PREDA ? SEF SERVICIU ACHIZITII SI MONITORIZARE CONTRACTE; ANDI DULAMEA ? SEF SERVICIU ADMINISTRATIV, TEHNIC SI APROVIZIONARE; MANEA REMUS- SEF SERVICIU JURIDIC SI CONTENCIOS.DIN CERTIFICATELE FISCALE TREBUIE SA REIASA CA OFERTANTUL NU ARE DATORII SCADENTE LA NIVELUL LUNII ANTERIOARE CELEI IN CARE ESTE PREVAZUT TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR. IN MASURA IN CARE PROCEDURA DE EMITERE A ACESTOR CERTIFICATE NU PERMITE CONFIRMAREA SITUATIEI DATORIILOR LA DATA SOLICITATA, OPERATORII ECONOMICI POT DEPUNE O DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE POTRIVIT ART. 11, ALIN. 4 DIN hg 925/2006, DEVENIND ASTFEL APLICABILE PREVEDERILE ART. 9 ALIN 3 DIN ORDINUL 509/2011. Certificatul constatator care sa arate starea de functiune, asociatii/administratorii si obiectul de activitate.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale ? completare formular F3 in original.Convertirea in LEI/alta valuta, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anii: Anul 2010; Anul 2011;Anul 2012. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani care sa fie cel putin egala cu 260.000 lei.
Bilantul contabil la 31.12.2012 vizat si inregistrat de organele copetente - autoritatea contactanta accepta orice document ce va fi prezentat in sustinerea acestei cerinte de calificare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generaleBilantul contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani, care sa dovedeasca experienta si seriozitatea candidatului in desfasurarea contractului - se va face dovada indeplinirii a minim un contract similar in valoare de cel putin 70.000 lei ? va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritati ori de catre clientul beneficiar prin care sa se confirme livrarea de produse similare.
Operatorul economic va prezenta o data cu celelalte documente de calificare, pana la data limita de depunere a ofertelor, mostre pt toate produseprezentate in caietul de sarcini in vederea dovedirii capacitatii tehnice
Certificat ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 aniMostreCertificat ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2014 10:00
Locul: Str Cernisoara nr 38-40 Sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate, insotite de imputernicire si actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in in plic inchis in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Cernisoara nr 38-40, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 217457004, Fax: +40 217457004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 14:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer