Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitie dotari ? Amenajare zona centrala in municipiul Onesti, judetul Bacau?


Anunt de participare numarul 144603/26.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel. +40 234317132, In atentia: ing. Camelia Paval, responsabil procedura- cons. Leustean Elena, Email: [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitie dotari ? Amenajare zona centrala in municipiul Onesti, judetul Bacau?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Onesti, judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie dotari pentru amenajarea zonei centrale a mun. Onesti, conform caietului de sarcini nr. 2434 din 08.05.2013 si anexe atasate la prezenta documentatie: 1.fise tehnice de la nr.1 pana la nr.16 realizate de proiectant SC Drum Proiect SRL Bacau, astfel:
- F1 - Complex topogan "Cetatea constructorului" - 6 buc
- F2 - Complex tobogan , ,Cetatea alpinistului? -3 buc.- F3 - Complex tobogan , ,Cetatea castelul piratilor?- 1 buc.- F4 - Casuta cu punte suspendata - 5 buc.- F5 - Casuta cu tobogan , ,Junior?-3 buc.
- F6 - Leagan dublu- 2 buc.- F7 - Rotativa - 7 buc.- F8 - Balansoar cu arc -10 buc.- F9 - Balansoar clasic -5 buc.- F10- Arce de catarare- 3 buc.- F11- Pergola structura metalica vopsita si partial acoperita -3 buc.- F12- Banci de 3 locuri- 399 buc.- F13- Banchete inel sub arbori-104buc.- F14- Stalpi de iluminat H= 2040 mm- 86 buc.- F15- Stalpi de iluminat H=1000 mm- 76 buc.- F16- Dotari specifice pista skateboard-5 buc.
2.detalii si poze pentru fisele tehnice, astfel:
- Foto 1 - F1, F7,
- Foto 2 - F4, F9, F8,
- Foto 4 - F3,
- Foto 5 - F5,
- Foto 6 - F2, F6, F7, F10,
3.plansele:
-Detaliu Corp 5- Sectii transversale L-L-plansa A12
-Detaliu Corp 6-plansa A13
-Detaliu Corp 7-plansa A14
-Plan fundatii Corp 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.-plansa R01
-Plan fundatii Corp 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.-plansa R01/2
-Sectiuni transversale F-F si G-G -Plansa A08
-Detaliu Corp 3-Plansa A09
-Sectii transversale H-H si J-J-Plansa A10
-Detaliu Corp 5- Sectii transversale K-K-plansa A11
-Plan de situatie - Pista skateboard- plansa A01
-Plan de amplasare pentru obiecte- Pista skateboard -plansa A02/1
-Plan de amplasare pentru obiecte- Pista skateboard -plansa A02/2
-Plan de amplasare pentru obiecte- Pista skateboard -plansa A02/3
-Detaliu Corp 1-plansa A03/1
-Detaliu Corp 1-plansa A03/2
-Detaliu Corp 1.1-plansa A04
-Sectii transversale B-B si C-C-plansa A05
-Sectii transversale D-D si E-E-plansa A06
-Detaliu Corp 2-plansa A07
- Detaliu de fundatie- Corp 1, 1.1- plansa R02.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928400-2 - Mobilier urban (Rev.2)
37535200-9-Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini nr. 2434/08.05.2013, fise tehnice se vor achizitiona si monta urmatoarele:
Complex tobogan , ,Cetatea constructorului? -6 buc.Complex tobogan , ,Cetatea alpinistului? -3 buc.Complex tobogan , ,Cetatea piratilor?- 1 buc.Casuta cu punte suspendata - 5 buc.Casuta cu tobogan , ,Junior?-3 buc.Leagan dublu - 2 buc.Rotativa - 7 buc.Balansoar cu arc -10 buc.Balansoar clasic -5 buc.Arce de catarare- 3 buc.Pergola structura metalica vopsita si partial acoperita -3 buc.Banci de 3 locuri- 399 buc.Banchete inel sub arbori-104buc.Stalpi de iluminat H= 2040 mm- 86 buc.Stalpi de iluminat H=1000 mm- 76 buc.Dotari specifice pista skateboard-5 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 960, 754RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul - 19215 lei.2. Perioada de valabilitate :120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator, potrivit art. 6 alineat (2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.3.Modalitate de constituire: - conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - cont RO76TREZ0625006XXX000084 deschis la Trezoreria Onesti.In cazul incadrarii in categoria IMM, operatorii economici si, dupa caz, asociatii acestora vor prezenta documente justificative si anume: Anexa nr. 1 sau nr. 2 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand modelele ce se gasesc in sectiunea FORMULARE.In cazul asocierii, fiecare membru al asociatiei trebuie sa se incadreze in categoria IMM-urilor si sa prezinte anexat la documentul reprezentand garantia de participare, declaratiile pe proprie raspundere privind incadrarea fiecarei firme componente a asociatiei in categoria IMM-urilor.4. In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de un operator economic, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata, in conformitate cu art. 278ยน alineat (1) litera b) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Codul fiscal Municipiul Onesti: 4353250.Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la termenul limita pentru primirea ofertelor, in SEAP si in original prin posta la sediul Autoritatii contractante sau direct la registratura acesteia.Pentru echivalenta se va lua in calcul cursul leu/euro al BNR la data anterioara termenului limita pentru primirea ofertelor cu trei zile, fara a lua in considerare ziua depunerii ofertelor. 1. Cuantumul: 10 % din valoarea contractului fara TVA.2. Modul de constituire: - conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contul de garantie se va deschide conform art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare la Trezoreria Statului ;In cazul in care ofertantii si, dupa caz, asociatii acestora intrunesc conditiile prevazute de Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii IMM, valoarea garantiei de buna executie poate fi de 5 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local, buget de stat si fonduri nerambursabile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se va prezenta Formular nr.15 din sectiunea FORMULARE , scanat dupa original si semnat electronic .
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vaprezenta formularul 4 scanat dupa original si semnat electronic.
2. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vaprezenta formularul 5 scanat dupa original si semnat electronic.
Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se vaprezenta formularul 5a scanat dupa original si semnat electronic.
3. Ofertantii/ Fiecare membru al asocierii, vor prezenta certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Certificatele fiscale pentru bugetul de stat se elibereaza de catre Directia Generala a Finantelor Publice, iar certificatele fiscale pentru bugetele locale de catre autoritatile administratiei publice locale, de la sediul social.Certificatele nu vor avea datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele se vor prezenta scanate dupaoriginal/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnate electronic4. Ofertantii/ Fiecare membru al asocierii vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se vaprezenta formularul 6 scanat dupa original si semnat electronic.5.Ofertantii/ Fiecare membru al asocierii vor prezenta un certificat de participare la procedura cu oferta independenta.Se vaprezenta formularul 7 scanat dupa original si semnat electronic.
6. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator / subcontractantii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire vor fi nominalizate in fisa de date a achizitiei.Se vaprezenta formularul 8 scanat dupa original si semnat electronic.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - primar ? Victor Laurentiu Neghina- administrator public- Ionut Tenie
- viceprimar- Gnatiuc Nicolae
- secretar ? cons. jur. Daniel Spanu- director economic- ec. Neculai Gabureanu- dir.DTDPP- ec. Manuela Gabriela Oprea
- dir. Ex. DAPJ - Cons. jur. Robert-Ionut Chiriac- director exectiv Directa de urbanism si amenajarea teritoriului, integrare Europeana si protectia mediului - ing. Bordei Livia- cons. jur. Laura Teodora Romedea - sef Biroul Juridic- ec. Doina Ghiba - sef Serviciu Buget Contabilitate- ing. Paval Camelia - sef Birou Achizitii Publice- Comisia de evaluare si membrii de rezerva:
- cons. Leustean Elena-Birou Achizitii Publice- cons. jur. Luca Alice Cristina- Biroul Juridic
- cons. Chiriac Cristina-Serviciu Buget Contabilitate- cons. Prohozescu Bogdan- Serviciul Integrare Europeana- cons. Circei Mihaela-Birou Achizitii Publice- ing. Cojocaru Dana- Birou Aprovizionare- insp. Bilbiie Ramona- Serviciul Integrare Europeana- cons. jur. Popa Iuliana- Birou Achizitii Publice- cons. Pietraru Mariana-Birou Achizitii Publice- cons. jur. Dima Marilena Maricica Biroul Juridic- cons. Asavoaei Gabriela-Serviciu Buget Contabilitate- cons. Ciurea Georgeta -Serviciu Buget Contabilitate- cons. Podgurschi Elena- Birou Aprovizionare- sef Birou aprovizionare- ec. Dinu Adrian- cons. Costin Marie Christine- Serviciul Integrare Europeana- cons. Hulubei Cristian- Serviciul Integrare Europeana- Consilieri locali: - Agapi Mircea- Alexe Corina- Antohe Marica Loredana- Brinzaniuc Adrian- Buzdugan Vasile- Cristea Alexandru- Ene Gheorghe- Florian Constantin- Gnatiuc Nicolae- viceprimar si consilier local- Jitcovici Vicentiu Aurelian- Lazar Aurel- Lemnaru Emil- Martin Stefan- Oprea Danut- Sergentu Adrian- Stan Lucian- Sova Mihai- Tofan Ioan- Zarzu Octavian Ciprian
ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei. 1.Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Documentul se va prezenta scanat dupa original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnat electronic.
Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Nota: Autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, saprezinte certificatul constatator emis de ORC in original/copie legalizata.
ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita informatii privind Cifra medie de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 (trei) ani sau, dupa caz, de la data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vaprezenta formularul 9 din sectiunea FORMULARE, scanat dupaoriginal si semnat electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
2.Experienta similara: se va prezenta cel putin un contract de furnizare produse de natura si complexitate similare celor ce fac obiectul contractului in cauza (echipamente pentru terenuri de joaca si mobilier urban), furnizat in ultimii 3 ani.
Se solicita pentru demonstrarea experientei similare prezentarea :
-de documente din care sa reiasa furnizarea unor tipuri de echipamente similare cu cele care fac obiectul achizitiei
-unei declaratii privind personalul calificat/ atestat si considerat a fi necesar pentru montarea echipamentelor similare cu cele care fac obiectul achizitiei .
3.Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
4.Lista cu persoanele responsabile si cu personalul implicat in realizarea contractului.
5.Se solicita prezentarea de fotografii sau schite pentru toate produsele care fac obiectul achizitiei.
6.Informatii privind subcontractantii. Se vor mentiona: numele, adresa subcontractantilor, partile din contract pe care le vor executa acestia, valoarea subcontractata.
1.Ofertantul/Fiecare membru al asocierii, va prezenta Certificarea conform standardului ISO 9001, a sistemului de management al calitatii pentru jocuri de copii, sau orice alte probe sau dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, avizate de organisme acreditate. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vaprezenta formularul 10 din sectiunea FORMULARE, scanat dupaoriginal si semnat electronic.Certificatele/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar se vor prezenta scanate dupa copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnate electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.Se vaprezenta formularul 11 din sectiunea FORMULARE, scanat dupa original si semnat electronic.Se solicita pentru demonstrarea experientei similare prezentarea de documente din care sa reiasa furnizareaunor tipuri de echipamente similare cu cele care fac obiectul achizitiei- se vor prezenta scanate dupa copii lizibile cumentiunea?conform cu originalul? si semnate electronic certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar .Declaratia privind personalul calificat/ atestat si considerat a fi necesar pentru montarea echipamentelor similare cu cele care fac obiectul achizitiei, se va prezenta scanata dupa original si semnata electronic.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.Se vaprezenta formularul 12 din sectiunea FORMULARE, scanat dupaoriginalsi semnat electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.Se va prezenta o lista a personalului tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii din cadrul firmei, scanata dupa original si semnata electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.Se vor prezenta schitele sau fotografiile, scanate dupa originale /copii legalizate /copii lizibilecu mentiunea ?conform cu originalul? si semnate electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.Se vaprezenta formularul 13 din sectiunea FORMULARE, scanat dupaoriginal si semnat electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.1.Certificatul sau orice alte probe sau dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru jocuri de copii- se va prezenta scanat dupacopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnat electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii U.C.V.A.P.(daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007-2013, Axa 3 DMI 3, 4
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1.Sg. modificare a continutului prop. financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice, conf. art.80 din HG925/2006 cu modif. si complet. ult.2. Compararea valorilor ofertate se va face la pretul fara TVA.3. Daca vor fi 2 sau mai multe oferte admisibile cu valori ofertate egale clasate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita reofertarea intr-untermen rezonabil stabilit. Autor. contract. va solicita clarif. prin intermediu SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economicide documente care contin noi preturi.4. Pe parcursul evaluarii, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prez. de acestiapentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calif. sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, in conformitate cu art. 35din H.G. 925/2006, cu mod. si complet. ult.5. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Pentruvizualizarea docum. de atribuire incarcate in SEAP, op.economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Corespondenta se va realiza prin intermediul SEAPsi/sau pe fax. OFERTANTII VOR LUA TOATE MASURILE NECESARE PENTRU CA NUMERELE DE FAX DECLARATE IN FORMULARUL 9 SI CONTUL DE ACCES DE PE SEAP SA FIE FUNCTIONALE PE TOATA PERIOADA PROCEDURII DE ATRIBUIRE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 cu 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratiei Publice- Juridic-Biroul Juridic al Municipiului Onesti
Adresa postala: b-dul Oituz nr. 17, municipiul Onesti, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Tel. +40 234324243-522, Email: [email protected], Fax: +40 234313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2013 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer