Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie dotari in cadrul proiectului Modernizarea si reabilitarea Grupului Scolar Gheorghe Asachi Galati


Anunt de participare numarul 109111/06.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala:  Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Licitatii, Tel. 0236307720, In atentia:  Constantin Elena, Email:  [email protected], Fax:  0236307720, Adresa internet (URL):  www.primaria.galati.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie dotari in cadrul proiectului Modernizarea si reabilitarea Grupului Scolar Gheorghe Asachi Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: cantina Grupului Scolar Gheorghe Asachi
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare echipamente necesare cantinei Grupului Scolar Gheorghe Asachi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39221000-7 - Echipament de bucatarie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
marmite - 2 buc, friteuza - 1 buc., masina de gatit cu plita unica si cuptor - 1 buc., masina de gatit cu 6 ochiuri - 1 buc., gratar pe gaz - 1 buc., masina pentru fiert paste - 1 buc., bain marie - 1 buc., masa calda cu usi glisante - 2 buc., carucior pentru mentinere 100 farfurii calde - 1 buc., masina de spalt farfurii, pahare - 1 buc., masina de curatat cartofi - 1 buc., frigider - 7 buc., lada de congelare - 2 buc., mixer multifunctional - 1 buc., carucior - 1 buc., vitrina frigorifica - 2 buc., masina de tocat legume - 1 buc., malaxor - 1 buc., cuptor de patiserie - 1 buc., carucior pentru farfurii, tavi de patiserie si gastronomie - 1 buc., butuc pentru transare carne - 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 255, 050RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: Lot 1?2.000lei, Lot 2?300lei, Lot 3?200lei, Lot 4?160lei, Lot 5?150lei, Lot6?350 lei, Lot7?130 lei, Lot8?80 lei, Lot9?130 lei, Lot10?100 lei, Lot11?130 lei, Lot12?600 lei, Lot13?40lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUGnr. 34/ 2006, Certificat Constatator emis de Oficiul Registrul Comertului valabil la data licitatiei (original sau copie legalizata notarial), Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului ? xerocopie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
completareFormular - Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati ? completare Formular.Ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 3 ani a cel putin unui contract care a avut ca obiect furnizarea de produse din categoria celor solicitate, pentru fiecare lot in parte. Contractul mentionat va fi prezentat in copie insotit de recomandare din partea beneficiarului.
Autorizatie de la producator pentru comercializare, xerocopie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul
Dovada existentei service-ului in Romania si agreat de producator, dotat cu atelier mobil
Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 23.12.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2010 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante din str. Domneasca nr. 38
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Contractul se inscrie intr-un program finantat din fonduri europene (contract de lucrari) insa contractul de furnizare dotari ce fac obiectul prezentei proceduri este finantat in totalitate din bugetul local
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  str. Brailei nr.153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800367, Romania, Tel. 0236/460027, Fax:  0236/460027
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile conform OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii, cam. 34
Adresa postala:  str. Domneasca nr.38, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Tel. 0236/307720, Fax:  0236/307720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2010 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer