Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - „ACHIZITIE DOTARI LA CAMINELE CULTURALE DIN LOCALITATILE PLOPIS SI FAGETU – COMUNA PLOPIS, PREOTEASA – COMUNA VALCAU DE JOS SI BOZIES – COMUNA BOGHIS, JUDETUL SALAJ "


Anunt de participare numarul 100356/18.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Barcaului"
Adresa postala:  nr.152, Localitatea:  Boghis, Cod postal:  457262, Romania, Punct(e) de contact:  Cristina Marina, Tel. 0260/623850, Email:  [email protected], Fax:  0260/623850, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
„ACHIZITIE DOTARI LA CAMINELE CULTURALE DIN LOCALITATILE PLOPIS SI FAGETU – COMUNA PLOPIS, PREOTEASA – COMUNA VALCAU DE JOS SI BOZIES – COMUNA BOGHIS, JUDETUL SALAJ "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Barcaului": LOC. BOGHIS, NR. 152, JUD. SALAJ, Cod. 457262
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONAREA DOTARILOR pentru patru camine culturale, respectiv Mobilier accesorii de mobilier si aparate de uz casnic; Echipamente electronice si software precum si Echipamente de sonorizare, video si iluminat, din cadrul acestui proiect integrat, prin procedura de licitatie deschisa, pentruurmatoarele obiective :
1. DOTARI CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA PLOPIS –COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ2. DOTARI CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEAFAGETU-COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ
3. DOTARICAMIN CULTURAL IN LOCALITATEAPREOTEASA – COMUNA VALCAU DE JOS, JUDETUL SALAJ
4. DOTARI CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEABOZIES-COMUNA BOGHIS, JUDETUL SALAJ
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39000000-2 - Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
31524100-6-Aparate de iluminat fixabile pe tavan (Rev.2)
38652120-7-Videoproiectoare (Rev.2)
48952000-6-Sistem de sonorizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In cadrul acestei proceduri se doreste achizitionarea urmatoarelor produse:
Masa consiliu – 8 bucati – din care: cate 2 bucati pentru fiecare camin;
Masa calculator – 4 bucati – din care: cate 1 bucati pentru fiecare camin;
Dulap documente – 9 bucati – din care3 la caminul din Plopis si cate 2 bucati la celelalte trei camine;Scaune – 750 bucati – din care: 250 bucati Camin Plopis, 200 bucati Camin Fagetu, 150 bucati Camin Preoteasa si 150 bucati Camin Bozies;
Jaluzele verticale – 150 mp - din care: 45 mp Camin Plopis, 35 mp Camin Fagetu, 25 mp Camin Preoteasa si 45 mp Camin Bozies;
Cuier cu 6 agatatori -117 bucati - din care: 42 bucati Camin Plopis, 25 bucati Camin Fagetu, 25 bucati Camin Plopis si 25 bucati Camin Bozies;
Cafetiera (Espresso)– 4 bucati - din care: cate 1 bucata pentru fiecare camin;
Set pahare apa -34 seturi – din care: 10 seturi Camin Plopis, 8 seturi Camin Fagetu, 8 seturi Camin Preoteasa si 8 seturi Camin Bozies;
Set cani cafea – 17 seturi – din care: 5 seturi Camin Plopis, 4 seturi Camin Fagetu, 4 seturi Camin Preoteasa si 4 seturi Camin Bozies;
Frigider- 4 bucati – din care: cate 1 bucata pentru fiecare camin;
Dozator de apa – 4 bucati- din care: cate 1 bucata pentru fiecare camin;Calculatare – 4 bucati – din care: cate 1 bucata pentru fiecare camin;
Multifunctionala (imprimanta +fax+scaner) cu laser– 4 bucati – din care: cate 1 bucata pentru fiecare camin;
Instalatie de sonoroizare cu echipamentele necesare functionarii asa cum sunt acestea prezentate in caietul de sarcini – 4 bucati – din care: cate 1 bucata pentru fiecare camin;
Sistem videoproiectie cu echipamentele necesare functionarii asa cum sunt acestea prezentate in caietul de sarcini – 4 bucati – din care: cate 1 bucata pentru fiecare camin;
Sistem de lumini cu echipamentele necesare functionarii asa cum sunt acestea prezentate in caietul de sarcini – 4 bucati – din care: cate 1 bucata pentru fiecare camin;
Alte informatii cu privire la caracteristiciile produselor sunt cuprinse in Caietul de sarcini ce face parte integranta din acesta documentatie.
Valoarea estimata fara TVA: 383, 165RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 7.000 lei sau 3.500 lei in cazul IMM;Garantie de buna executie, 10% din valoarea contr.fara TVA, sau 5% in cazul IMM;Asigurarea produsului cu o agentie de asigurare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantat prin FEADR, Masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Participarea operatorilor economici intr-un grup de operatori se poate realiza ca: - asociat, sau, - subcontractant
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratiei privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181din OUG nr. 34/2006;Certificatele constatatoare privind ?eplinirea obligatiilor exigibile de plata catre stat, inclusiv cele locale(certificate- tip emise de organismele competente din tara in care ofertantul este rezident), valabile la data deschiderii ofertelor;Declaratieprivind calitatea de participant la procedura;Acord de asociere;Acord de subcontractare;Declaratieprivind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora;Imputernicire pentru persoana/persoanele autorizate sa semneze documentele ofertei si sa angajeze ofertantul in procedura de achizitie publica;Certificat de inregistrare, echivalent;Certificat constatator, echivalent
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind cifra de afaceri pentru o perioada anterioara care vizeaza ultimii trei ani (2007, 2008, 2009;
2.Copii dupa bilanturile contabilepe ultimii 3 ani;
3.Identificarea Financiara;
4.Dclaratia IMM
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Ofertantul trebuie sa aiba cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) de cel putin 600.000 lei (cumulativ in cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor sau pentru o singura forma in cazul unui singur ofertant;2.Copii dupa bilanturile contabilepe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), bilanturi contabile inregistratela Directia Generala a Finantelor Publice pentru ofertantii din tara sau documente echivalente inregistrate la institutii similare din strainatate pentru ofertantii straini. In situatia in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, bilanturile contabile vor fi prezentate de fiecare asociat in parte;3.Formular 12, din Sectiunea Formulare;4.Formular 4 - DECLARATIEprivind ?adrarea ?reprinderii ?categoria ?reprinderilor mici si mijlocii
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea profesionala:
1.O Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;
2.CV-urile persoanelor responsabile cu cu indeplinirea contractului;
3.Dovada (diploma/certificat/atestat) pregatirii in domeniu pentru persoana responsabila cu montarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor solicitate;
4.Copii dupa contractele individuale de muncasau contracte de colaboraresau angajamente ferme saudocumente echivalente pentru ofertantii straini, pentru persoana responsabila cu montarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor solicitate;
Standarde de management a calitatii:
1.CertificatISO 9001/2001 privind Managementul Calitatii, in domeniul in care ofertantul isi desfasoara activitate sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii privind capacitatea profesionala: 1.O peroanaavand calificarea necesara pentru montarea, instalarea si punerea in functiune a dotarilor echipamentelor solicitate in cadrul acestei proceduri, Form.nr.13;2.Form.nr.14;3.Diplome, certificate de atestare, echivalente;4.Copii dupa contractele individuale de munca/contracte de colaborare/angajamente ferme/echivalente;Standarde de management a calitatii: 1.CertificatISO 9001/2001 privind Managementul Calitatii, in domeniul in care ofertantul isi desfasoara activitate sau echivalent;Nota : Nu se vor fi luate in considerare documentele prin care se face dovadaca ofertantul se afla in curs de implementare a a sistemului, oferta fiind declarata inanceptabila
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.06.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.06.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 06.09.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.06.2010 12:00
Locul: Sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Barcaului", Com.Boghis, nr.152, Jud.Salaj, 45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii operatorilor economici, reprezentanti APDRP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin FEADR, Masura 3.2.2. „Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economie si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" in baza Contractului de finantare nr. C322030863300013/29.10.2008
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia operatorilor economici pe suport electronic, in mod gratuitpe situl www.e-licitatie.ro si pote fi obtinuta direct de pe acest site sau de la sediul asociatiei : Primaria comuneiBoghis, nr.152, comuna Boghis, judetul Salaj.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stravropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj
Adresa postala:  Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 12, Localitatea:  Zalau, Cod postal:  450067, Romania, Tel. 0260-611085, Fax:  0260-611085
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ VALEA BARCAULUI"
Adresa postala:  Localitatea Boghis, nr.152, comuna Boghis, judetul Salaj, Localitatea:  Boghis, Cod postal:  457262, Romania, Tel. 0260-623850, Email:  [email protected], Fax:  0260-623850
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2010 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer