Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitie dotari ?Modernizare strazi in cartierul Lanul Garii, municipiul Onesti, judetul Bacau?


Anunt de participare numarul 145456/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel. +40 234317132, In atentia: Sef Birou, ing. Camelia Paval, responsabila procedura, Leustean Elena, Email: [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitie dotari ?Modernizare strazi in cartierul Lanul Garii, municipiul Onesti, judetul Bacau?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Onesti, judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie dotari pentru modernizare strazi Lanul Garii, municipiul Onesti, conform caiet de sarcini cu nr. 13174/01.07. 2013 + fise tehnice, caiet de sarcini pentru executarea lucrarilor de ?Spatii de joaca pentru copii? elaborat de SC INTERPROIECT SRL BACAU , atasate la prezenta documentatie: 1.fisele tehnice de la nr.1 pana la nr.13 realizate de proiectant SC INTERPROIECT SRL BACAU, sunt:
FI- complex de joaca cu 2 toboganesi 4 turnulete - 2 buc.;
F2- complex de joaca cu 1 tobogan si2 turnulete -1 buc.
F3- complex joaca cu1 tobogansi 1 turnulet - 1 buc.
F4- balansoar pe arc din fibra de sticla cu 4 locuri -2 buc.
F5- balansoar pe arc din fibra de sticlacu 3 locuri- 2 buc.
F6- balansoar pe arc din fibra de sticlacu 2 locuri- 4 buc.
F7- banca universala din lemn- 49 buc.
F8- cos de gunoi metalic- 47 buc.
F9- leagan de lemn cu 2 locuri - 1 buc.
F10- indicator din tabla de aluminiu sub forma circulara- 20 buc.
F11- indicator din tabla de aluminiu sub forma octogonala- 12 buc.
F12- indicator din tabla de aluminiu sub forma de triunghi si forma de sageata- 20 buc.
F13- indicator din tabla de aluminiu sub forma dreptunghiulara si forma patrata- 20 buc.
2. pozele orientative puse la dispozitie de autoritatea contractanta pentru fisele tehnice, sunt astfel:
- pentru Fisa tehnica nr. 4- balansoar pe arc cu 4 locuri
- pentru Fisa tehnica nr. 9- leagan de lemn cu doua locuri
- pentru Fisa tehnica nr. 6- balansoar pe arc cu 2 locuri
- pentru Fisa tehnica nr. 8- Cos de gunoi metalic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
37535200-9 - Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)
34928480-6-Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
34992200-9-Indicatoare rutiere (Rev.2)
39113600-3-Banci (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini cu nr. 13174/01.07. 2013 + fise tehnice, de la F1 pana la F13, caiet de sarcini pentru executarea lucrarilor de ?Spatii de joaca pentru copii? elaborat de SC INTERPROIECT SRL BACAU , achizitionarea si montarea( inclusiv transport, incarcat, descarcat, depozitat, pus pe pozitie si pus in functiune, a urmatoarelor :
- complex de joaca cu 2 toboganesi 4 turnulete -2buc.;
- complex de joaca cu 1 tobogan si2 turnulete -1 buc.
- complex joaca cu1 tobogansi 1 turnulet - 1 buc.
- balansoar pe arc din fibra de sticla cu 4 locuri -2 buc.
- balansoar pe arc din fibra de sticlacu 3 locuri- 2 buc.
- balansoar pe arc din fibra de sticlacu 2 locuri- 4 buc.
- banca universala din lemn- 49 buc.
- cos de gunoi metalic- 47 buc.
- leagan de lemn cu 2 locuri - 1 buc.
- indicator din tabla de aluminiu sub forma circulara- 20 buc.
- indicator din tabla de aluminiu sub forma octogonala- 12 buc.
- indicator din tabla de aluminiu sub forma de triunghi si forma de sageata- 20 buc.
- indicator din tabla de aluminiu sub forma dreptunghiulara si forma patrata- 20 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 268, 862RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul - 5377, 24 lei.2. Perioada de valabilitate :120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator, potrivit art. 6 alineat (2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.3.Modalitate de constituire: - conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - cont RO76TREZ0625006XXX000084 deschis la Trezoreria Onesti. In cazul incadrarii in categoria IMM, operatorii economici si, dupa caz, asociatii acestora vor prezenta documente justificative si anume: Anexa nr. 1 sau nr. 2 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand modelele ce se gasesc in sectiunea FORMULARE. In cazul asocierii, fiecare membru al asociatiei trebuie sa se incadreze in categoria IMM-urilor si sa prezinte anexat la documentul reprezentand garantia de participare, declaratiile pe proprie raspundere privind incadrarea fiecarei firme componente a asociatiei in categoria IMM-urilor.4. In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de un operator economic, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata, in conformitate cu art. 278ยน alineat (1) litera a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Codul fiscal Municipiul Onesti: 4353250. Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la termenul limita pentru primirea ofertelor, in SEAP si in original prin posta la sediul Autoritatii contractante sau direct la registratura acesteia. Pentru echivalenta se va lua in calcul cursul valutar al BNR la data anterioara termenului limita pentru primirea ofertelor cu trei zile, fara a lua in considerare ziua depunerii ofertelor. 1. Cuantumul: 10 % din valoarea contractului fara TVA.2. Modul de constituire: - conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contul de garantie se va deschide conform art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare la Trezoreria Statului ; In cazul in care ofertantii si, dupa caz, asociatii acestora intrunesc conditiile prevazute de Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii IMM, valoarea garantiei de buna executiepoate fi de 5 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local, buget de stat si fonduri nerambursabile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se va prezenta acordul de asociere intocmit conform Formular nr.15 din sectiunea FORMULARE , in original.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul nr.4 scanat dupa original si semnat electronic.
2. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul nr.5 scanat dupa original si semnat electronic.
Persoana care asigura sustinerea financiara / tehnica si profesionalanu trebuie sa se afle in situatiacare determina excluderea din procedura de atribuire , conform prevederilor art.181 lit. a), c1), si d) din OUG 34/ 2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul nr.5a scanat dupa original si semnat electronic.
3.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Certificatele fiscale pentru bugetul de stat se elibereaza de catre Directia Generala a Finantelor Publice, iar certificatele fiscale pentru bugetele locale de catre autoritatile administratiei publice locale, de la sediul social.
Certificatele nu vor avea datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele se vor prezenta scanate dupa original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnate electronic.
4. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se va prezenta formularul nr.6 scanat dupa original si semnat electronic.
5. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta un certificat de participare la procedura cu oferta independenta.
Se va prezenta formularul nr.7 scanat dupa original si semnat electronic.
6. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator/subcontractantii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va prezenta formularul nr.8 scanat dupa original si semnat electronic.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - Primar - Victor Laurentiu Neghina;
- Administrator public- Ionut Tenie;
- Viceprimar - ing. Nicolae Gnatiuc;
- Secretar - Cons. Jur. Daniel Spanu;
- Director economic - ec.Neculai Gabureanu;
- Director executiv D.A.P.J. ? cons. Jur. Robert Ionut Chiriac
- Director executiv adjunct D.U.A.T.I.E.P.M. ? ing. Livia Bordei
- Sef Biroul Juridic- cons. jur. Laura Teodora Romedea- Sef Serviciu Buget Contabilitate ? ec.Doina Ghiba
- Sef Birou Achizitii Publice -ing. Camelia Paval;Comisia de evaluare si membrii de rezerva: - cons. Leustean Elena- Cons. Toma Maria
- Cons.jur.Luca Alice Cristina- Insp. Bilbiie Ramona Elena
- Cons. Hulubei Cristian
- Sing. Rotaru Monica
- Insp. Plop Cristina
- Cons.Chiriac Cristina
- Cons. Prohozescu Bogdan
- Cons.Costin Marie-Christine
- Cons. jur. Dima Maricica Marilena- Cons. jur. Popa Iuliana
- Cons. Pietraru Mariana
- Ing. Cojocaru Daniela
- Tehn. Zvinca Daniela
Consilieri locali: - Agapi Mircea- Alexe Corina- Antohe Marica Loredana- Brinzaniuc Adrian- Buzdugan Vasile- Cristea Alexandru- Ene Gheorghe- Florian Constantin- Gnatiuc Nicolae- viceprimar si consilier local- Jitcovici Vicentiu Aurelian- Lazar Aurel- Lemnaru Emil- Martin Stefan- Oprea Danut- Sergentu Adrian- Stan Lucian- Sova Mihai- Tofan Ioan- Zarzu Octavian Ciprian
ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei. 7.Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Documentul se va prezenta scanat dupa original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnat electronic.
Persoanele juridice /fizice straine si romane vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
Toate documentele solicitate si prezentate de persoanele fizice/juridice straine si romanevor fi prezentate in limba romana - traducere autorizata.
Nota: Autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte certificatul constatator emis de ORC in original/copie legalizata.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita informatii privind Cifra medie de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 (trei) ani sau, dupa caz, de la data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro
comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul nr.9 scanat dupa original si semnat electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3- Modul de prezentare a ofertei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emisesau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
2.Experienta similara: se va prezenta cel putin un contract de furnizare produse de natura si complexitate similare celor ce fac obiectul contractului in cauza (echipamente pentru terenuri de joaca si mobilier urban), furnizat in ultimii 3 ani.Se solicita pentru demonstrarea experientei similare prezentarea : -de documente din care sa reiasa furnizarea unor tipuri de echipamente similare cu cele care fac obiectul achizitiei-unei declaratii privind personalul calificat/ atestat si considerat a fi necesar pentru montarea echipamentelor similare cu cele care fac obiectul achizitiei .
3.Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
4.Se solicita lista cu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.
Se vor preciza si datele de contact: nume, prenume, adresa, nr. de telefon,
fax, e-mail.Intrucat in obiectul contractului sunt cuprinse si lucrarile de
montaj ale produselor, din cadrul personalului responsabil pentru
indeplinirea contractului de achizittie publica vor face parte si:
a.cel putin o persoana numita de furnizor , care va asigura montajul echipamentelor de joaca;b.cel putin o persoana numita de furnizor care sa certifice calitatea echipamentelor de joaca, respectiv a montajului acestora.
Pentru persoanele nominalizate:
- pentru a dovedi participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul
caruia a desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii, se vor
prezenta : CV-uri, Decizia interna de numire (pentru persoana care certifica
calitatea), documente justificative din care sa rezulte raportul juridic dintre
ofertant si persoanele nominalizate? se solicita declaratii de disponibilitate
pe toata durata contractului, contracte de munca pentru angajatii ofertantului
si angajamente de participare/contract de colaborare/Revisal, etc. pentru
persoanele care nu sunt angajatii ofertantului .
5.Se solicita prezentarea de fotografii sau schite ale urmatoarelor produse
similare cu cele care fac obiectul contractului, a caror autenticitate trebuie
sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita
acest lucru:
- complex de joaca cu 2 tobogane si 4 turnulete(lemn)
- complex de joaca cu 1 tobogan si 2 turnulete ( lemn)
- complex joaca cu1 tobogan si1 turnulet (lemn)
- balansoar pe arc din fibra de sticla cu 4 locuri
- balansoar pe arc din fibra de sticla cu 3 locuri
- balansoar pe arc din fibra de sticla cu 2 locuri
- banca universala din lemn
- cos de gunoi metalic
- leagan de lemn cu 2 locuri
6.Informatii privind subcontractantii. Se vor mentiona: numele, adresa subcontractantilor, specializarea acestora, partile din contract pe care le vor executa acestia, valoarea subcontractata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta formularul 10 din sectiunea FORMULARE, scanat dupa original si semnat electronic.Certificatele/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar se vor prezenta scanatedupa copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnate electronic. ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3- Modul de prezentare a ofertei.2.Se va prezenta formularul 11 din sectiunea FORMULARE, scanat dupa original si semnat electronic.Se solicita pentru demonstrarea experientei similare prezentarea de documente din care sa reiasa furnizarea unor tipuri de echipamente similare cu cele care fac obiectul achizitiei- se vor prezenta scanate dupa copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? si semnate electronic certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar .Declaratia privind personalul calificat/ atestat si considerat a fi necesar pentru montarea echipamentelor similare cu cele care fac obiectul achizitiei, se va prezenta scanata dupa original si semnata electronic. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.3.Se va prezenta formularul 12 din sectiunea FORMULARE, scanat dupa original si semnat electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.4.Toate documentele solicitate se vor prezenta scanate dupa copii lizibile cumentiunea ?conform cu originalul? si semnate electronic, mai putin declaratiile de disponibilitate care se vor prezenta scanate dupa original si semnate electronic.5.Se vor prezenta schitele sau fotografiile, scanate dupa originale si semnate electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.6.Se va prezenta formularul 13 din sectiunea FORMULARE, scanat dupa original si semnat electronic.ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii U.C.V.A.P.(daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007- 2013, Axa 3 DMI 3, 4
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1.Sg. modificare a continutului prop. financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice, conf. art.80 din HG 925/2006 cu modif. si complet. ult.2. Compararea valorilor ofertate se va face la pretul fara TVA.3. Daca vor fi 2 sau mai multe oferte admisibile cu valori ofertate egale clasate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita reofertarea intr-un termen rezonabil stabilit. Autor. contract. va solicita clarif. prin intermediu SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economicide documente care contin noi preturi.4. Pe parcursul evaluarii, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prez. de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calif. sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, in conformitate cu art. 35 din H.G. 925/2006, cu mod. si complet. ult.5. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Pentru vizualizarea docum. de atribuire incarcate in SEAP, op.economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Corespondenta se va realiza prin intermediul SEAP si/sau pe fax. OFERTANTII VOR LUA TOATE MASURILE NECESARE PENTRU CA NUMERELE DE FAX DECLARATE IN FORMULARUL 9 SI CONTUL DE ACCES DE PE SEAP SA FIE FUNCTIONALE PE TOATA PERIOADA PROCEDURII DE ATRIBUIRE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 cu 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratiei Publice- Juridic- Biroul Juridic al Municipiului Onesti
Adresa postala: b-dul Oituz nr. 17, municipiul Onesti, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Tel. +40 234324243-522, Email: [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www.onesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 12:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer