Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie dotari pentru Colegiul National ?Dimitrie Cantemir, judetul Bacau?


Anunt de participare numarul 141828/05.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 234317132, In atentia: ing. Camelia Paval, responsabil procedura, ing. Pietraru Mariana, Email: [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie dotari pentru Colegiul National ?Dimitrie Cantemir, judetul Bacau?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Colegiul National Dimitrie Cantemir, municipiul Onesti
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie dotari pentru Colegiul National ?Dimitrie Cantemir, judetul Bacau?, conform caietelor de sarcini nr. 24579/05, 12, 2012- lotul II, 24578/05, 12, 2012- lotul III.Se va inculde in pretul ofertat transportul, inacarcatul descarcatul, depozitatul, montajul, instalarea, punerea lor pe pozitie si in functiune, reparatiile necesare in perioada de garantie din vina exclusiva a producatorului, sau daca este cazul de montaj, din vina ofertantului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
32351300-1-Accesorii de echipamente audio (Rev.2)
38651600-9-Camere digitale (Rev.2)
42215120-3-Masini de taiat mezeluri (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL II ? ACHIZITIE ECHIPAMENTE SCOLARE LABORARTOR FIZICA-CHIMIE PENTRU COLEGIUL NATIONAL ?DIMITRIE CANTEMIR?, MUNICIPIUL ONESTI: - ampermetru pentru curent alternativ - 5 buc;
- flip chart - 2 buc;
- microscop - 30 buc;
- planse tematice geografie - 30 buc;
- plansa chimie - 1 buc;
- statie de amplificare - 2 seturi;
- statie de radioficare - 2 seturi;
- substante si ustensile de laborator - 1 buc;
- bec de gaz tip Bunsen - 8 buc;LOTUL III ? ACHIZTIE APARATURA ELECTRONICA SI ELECTROCASNICA PENTRU COLEGIUL NATIONAL ?DIMITRIE CANTEMIR?, MUNICIPIUL ONESTI: - aparat feliat electric - 1 buc;
- camera foto digitala - 5 buc;
- camera video digitala - 2 buc;
- casca cu microfon - 30 buc;
- casetofon - 5 buc;
- DVD player - 1 buc;
- fax - 2 buc;
- sistem audio - 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 47, 977RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul - 959 lei cumulat pentru cele doua loturi, astfel: 538 lei pentru lotul II, 421 lei pentru lotul III . 2. Perioada de valabilitate :120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator, potrivit art. 6 alineat (2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 3.Modalitate de constituire: - conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- cont: RO76TREZ0625006XXX000084 deschis la Trezoreria Onesti. In cazul incadrarii in categoria IMM, operatorii economici si, dupa caz, asociatii acestora vor prezenta documente justificative si anume: Anexa nr. 1 sau nr. 2 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand modelele ce se gasesc in sectiunea FORMULARE. In cazul asocierii, fiecare membru al asocierii trebuie sa se incadreze in categoria IMM-urilor si sa prezinte anexat la documentul reprezentand garantia de participare, declaratiile pe proprie raspundere privind incadrarea fiecarei firme componente a asociatiei in categoria IMM-urilor.Cod fiscal municipiul Onesti: 4353250.Pentru echivalenta se va lua in calcul cursul leu/euro din data de 01.02.2013. 1. Cuantumul: 10 % din valoarea contractului fara TVA. 2. Modul de constituire: - conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; In situatia constitiurii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contul de garantie se va deschide conform art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; In cazul in care ofertantii si, dupa caz, asociatii acestora intrunesc conditiile prevazute de Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii IMM, valoarea garantiei de buna executie poate fi de 5 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local, buget de stat, fonduri nerambursabile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Se va prezenta acordul de asociere intocmit, conform formular 14 din sectiunea Formulare, in original.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Pentru fiecare lot, ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentul se va prezenta in original, semnat si stampilat.
2. Pentru fiecare lot, ofertantii/Fiecare membru al asocierii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentul se va prezenta in original, semnat si stampilat.
3. Pentru fiecare lot, ofertantii /Fiecare membru al asocierii vor prezenta certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Certificatele fiscale pentru bugetul de stat se elibereaza de catre Directia Generala a Finantelor Publice, iar certificatele fiscale pentru bugetele locale de catre autoritatile administratiei publice locale, de la sediul social.
Certificatele nu vor avea datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Motivare: Se solicita informatii privind situatia platilor datoriilor la bugetul de stat si bugetul local , pentru a nu exista pericolul de blocare a conturilor , in caz de incapacitate de plata, si intarziere sau anulare a contractului in cauza.
4. Pentru fiecare lot, ofertantii/Fiecare membru al asocierii vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura.Documentul se va prezenta in original, semnat si stampilat.
5. Pentru fiecare lot, Ofertantii/Fiecare membru al asocieriivor prezenta un certificat de participare la procedura cu oferta independenta.
Documentul se va prezenta in original, semnat si stampilat.
6. Pentru fiecare lot, Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator/subcontractantii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, vor fi mentionate in fisa de date a achizitiei.
Documentul se va prezenta in original, semnat si stampilat.Nota: In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor Candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - primar ? Victor Laurentiu Neghina- secretar ? cons. jur. Daniel Spanu- director economic- ec. Neculai Gabureanu- dir. Ex. DAPJ - Cons. jur. Robert-Ionut Chiriac- ing. Paval Camelia - sef Birou Achizitii Publice- ing. Bordei Livia - director exectiv Directa de urbanism si amenajarea teritoriului, integrare Europeana si protectia mediului- cons. jur. Laura Teodora Romedea - sef Biroul Juridic-ec. Doina Ghiba - Sef Serviciu Buget Contabilitate
- ing. Pietraru Mariana- cons. Hulubei Cristian- ing. Prohozescu Bogdan
- ec.Dinu Adrian
- ec. Asavoaei Gabriela Stefania
- ing. Mancas Alice Irina
- ec. Bilbiie Ramona Elena- cons. jur. Luca Alice Cristina
- cons. jur.Anghel Irina Elena
- cons. jur.Dima Maricica-Marilena
- cons. Podgurschi Elena
- ec. Plop Cristina
- ec. Chiriac Cristina
- ing. Costin Marie Christine
- cons. Leustean Elena
- ec. Circei Mihaela
Consilieri locali: - Agapi Mircea- Alexe Corina- Antohe Marica Loredana- Brinzaniuc Adrian- Buzdugan Vasile
- Cristea Alexandru- Ene Gheorghe- Florian Constantin- Gnatiuc Nicolae - viceprimar
- Jitcovici Vicentiu Aurelian- Lazar Aurel- Lemnaru Emil- Martin Stefan- Oprea Danut- Sergentu Adrian- Stan Lucian- Sova Mihai- Tofan Ioan- Zarzu Octavian Ciprian 1.Pentru fiecare lotofertantii/Fiecare membru al asocieriivor prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.In cazul fiecarui lot obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice /fizice straine si romane vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Nota: In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluareva solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Pentru fiecare lot, se solicita informatii privind Cifra medie de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent contractului, din ultimii 3 ani sau dupa caz, de la data infiintarii operatorului economic sau de la data de la care si-a inceput activitatea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Pentru fiecare lot: Se va prezenta formularul 8 din sectiunea FORMULARE in original, semnat si stampilat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.
1.Pentru fiecare lot, se solicita certificate/documente emise de catre beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse similare celor care fac obiectul achizitiei.Se vor prezentain original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta 2.
Pentru fiecare lot, se solicita Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
Cerinta 3.
Pentru fiecare lot, se solicita Lista cu efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere implicat in realizarea contractului din ultimii 3 ani.
Cerinta 4.
Pentru fiecare lotse solicita o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii.
Cerinta 5.
Pentru fiecare lot se solicita prezentarea de: fotografii/schite de produse similare sau identice cu cele care fac obiectul achizitiei.
Cerinta 6.
Pentru fiecare lot se solicita Informatii privind subcontractantii. Se vor mentiona: numele, adresa subcontractantilor, specializarea acestora, partile din contract pe care le vor executa acestia, valoarea subcontractata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Pentru fiecare lot: Documentele se vor prezenta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2.Pentru fiecare lot: Se va prezenta o lista a personalului tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii din cadrul firmei, in original.3.Pentru fiecare lot: Se va prezenta formularul 9 din sectiunea FORMULARE in original, semnat si stampilat. CV-urile, diplomele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.4.Pentru fiecare lot: Se va prezenta formularul 10 din sectiunea FORMULARE in original, semnat si stampilat.5.Pentru fiecare lot: Se vor prezenta schitele sau fotofrafiile pe format A4.6.Pentru fiecare lot: Se va prezenta formularul 11 si anexa din sectiunea FORMULARE in original, semnat si stampilat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
27/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.02.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa3.DMI 3, 4
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Pentru fiecare lot in parte: 1. Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice. Erorile aritmetice se corecteaza conform art. 80 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Compararea valorilor ofertate se va face la pretul fara TVA. 3. Daca in cadrul procedurii vor fi doua sau mai multe oferte admisibile cu valori ofertate egale clasate pe primul loc, atunci comisia de evaluare va solicita reofertarea intr-un termen rezonabil stabilit. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediu SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 4. Pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, in conformitate cu art. 35 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 5. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic ( acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 cu 2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratiei Publice- Juridic- Biroul Juridic al Municipiului Onesti
Adresa postala: b-dul Oituz, nr. 17, Municipiul Onesti, Localitatea: Municipiul Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Tel. +40 234324243-522, Email: [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www. onesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2013 13:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer