Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie dotari si echipamente specifice domeniului medical necesare echiparii Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orasenesc Curtea de Arges, inclusiv instalarea, punerea in functiune a acestora si instruirea personalului in cadrul proiectului ?MODERNIZ


Anunt de participare numarul 147547/31.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES (PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES)
Adresa postala: B-dul BASARABILOR , Nr.99 , CURTEA DE ARGES , ARGES, Localitatea: Curtea de Arges, Cod postal: 115300, Romania, Punct(e) de contact: EDUARD BURLACU, Tel. +40 248721033, Email: [email protected], Fax: +40 248721107, Adresa internet (URL): www.primariacurteadearges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie dotari si echipamente specifice domeniului medical necesare echiparii Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orasenesc Curtea de Arges, inclusiv instalarea, punerea in functiune a acestora si instruirea personalului in cadrul proiectului ?MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI CURTEA DE ARGES?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ambulatoriul Curtea de Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie dotari si echipamente specifice domeniului medical necesare echiparii Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orasenesc Curtea de Arges, inclusiv instalarea, punerea in functiune a acestora si instruirea personalului (aparate de inalta tehnologie si instrumentar de masurare; aparate si instrumente neurologie; aparate si instrumente pentru diagnostic, chirurgie, narcoza; echipamente specifice fizioterapie; echipamente specifice obstretica-ginecologie; echipamente specifice oftalmologie; echipamente specifice ORL; mobilier) in cadrul proiectului ?MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI CURTEA DE ARGES?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
51400000-6-Servicii de instalare de echipament medical si chirurgical (Rev.2)
51411000-6-Servicii de instalare de echipament de imagistica (Rev.2)
51416000-1-Servicii de instalare de echipament de fizioterapie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie dotari si echipamente specifice domeniului medical necesare echiparii Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orasenesc Curtea de Arges, inclusiv instalarea, punerea in functiune a acestora si instruirea personalului (aparate de inalta tehnologie si instrumentar de masurare; aparate si instrumente neurologie; aparate si instrumente pentru diagnostic, chirurgie, narcoza; echipamente specifice fizioterapie; echipamente specifice obstretica-ginecologie; echipamente specifice oftalmologie; echipamente specifice ORL; mobilier) in cadrul proiectului ?MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI CURTEA DE ARGES?.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 798, 240RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare trebuie sa fie in suma fixa, respectiv 30.000, 00 lei.In cazul IMM-urilor garantia de participare se constituie in cuantum de 50%; Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, inclusiv. Garantia de participare se constituie prin virament bancar, in contul: RO49TREZ0485006XXX000080 deschis la Trezoreria Curtea de Arges, CUI: 4121927 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire sau prin depunerea la casieria autoritatii contractante: - a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare in SEAP. Cuantum: 5% din pretul contractului, fara TVA.In cazul IMM-urilor garantia de participare se constituie in cuantum de 50%; Aceasta se poate constitui in oricare din formele de la art.90 alin.(1)-(3)din HG nr.925/2006 cu modif. si complet. ulterioare, respectiv: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;
- prin depunerea la casierie a unor sume in numerar;
- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Prestatorul va prezenta achizitorului, in maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti, extrasul contului de garantii de buna executie, insotit de o scrisoare din partea trezoreriei adresata prestatorului, prin care aceasta confirma deschiderea contului de garantii de buna executie aferent acestui contract si alimentarea lui cu suma initiala stabilita mai sus.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Instrumente structurale: POR 2007-2013;
- Fondul European de Dezvoltare Regionala: 85%;
- Buget de stat: 13%- Buget local: 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Cerinta nr.1-Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006).Formular nr.1. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele solicitate privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul;
-Cazier judiciar al operatorului economic - se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
-Cazier fiscal al operatorului economic - se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
II.Cerinta nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.Formular nr. 1.
In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documente edificatoare: a.Certificat de atestare fiscala privind plata contributiilor la bugetul de stat consolidat eliberat de Ministerul Finantelor Publice (ANAF), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, inoriginal, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
b.Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul economic isi are sediul principal, sediul secundar si toate punctele de lucru, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.In aceasta situatie vor deveni aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, respectiv A.C. va lua in considerare, la verificarea indeplinirii cerin?ei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor ?i contributiilor de asigurari sociale, atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei, cat ?i certificatele de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea A.C., chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor ?i eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Documentele solicitate privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.III.Cerinta nr.3-Certificatul de participare cu oferta independenta cf. Ordinului nr.314/2010.
IV.Cerinta nr.4-Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art.69 ind.1 din O.U.G. nr.34/2006, se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul. Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul A.C.: PRIMAR?NICOLAE DIACONU, VICEPRIMAR?CRISTIAN MITROFAN, SECRETAR?RADU CHIRCA, DIRECTOR ECONOMIC?GHEORGHE FLORESCU, CONSILIERI LOCALI: BONCEA GHEORGHE, CARUNTU LUCA-MARIAN, DEACONU MARIUS, DUMITRACHE STEFAN, GHITA IOAN, IORDACHESCU GHEORGHE, JUBLEANU GABRIEL, NASTEA MIHAITA, NEDELCU NICOLAE, NICUT GHEORGHE, PANTURESCU CONSTANTIN, POPA GHEORGHE, POPESCU SILVIU, SABIE VASILE, SERBAN ION, STANCA CONSTANTIN, SUHAN VICTOR, VASILESCU COSTINEL; -Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a zonei respective (persoane juridice);Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul constatator va fi prezentat in original sau copie insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Din Certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Pentru persoane juridice straine:
-Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica conform prevederilor legale din tara de rezidenta a ofertantului precum si un Certificat de rezidenta Fiscala (evidenta dublei impuneri);Informatiile cuprinse in documentele solicitate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Documentele vor fi prezentate in original sau copie insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantii vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele conditii:
a. ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii punctului de lucru in Romania.
b. inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.Documentelevor fi prezentate in original sau copie insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
A.C. are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Informatii privind situatia economico-financiara:
-Rezultatul exercitiului financiar - bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012;
Cerinta nr.2
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012):
-Cerinta minima obligatorie este ca media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani sa fie de minim: 3.500.000, 00 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de autoritatile competente ? copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; Persoane juridice/fizice straine-in situatia in care reglementarile legale din tara in care ofertantul este rezident nu prevad bilant contabil, ofertantul va prezenta situatia financiara pe anii 2010, 2011 si 2012, in forma impusa prin legislatia statului respectiv si va depune in oferta o declaratie tradusa si legalizata prin care se precizeaza care este forma legala pentru situatia financiara anuala.Formular nr.3 - Informatii generale;Pt. calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte: Anul 2010:1euro=4, 2848lei;Anul 2011:1euro=4, 3197lei;Anul 2012:1euro=4, 4287lei;In calculul mediei cifrei de afaceri globale, autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala, in conformitate cu prevederile legale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Experienta similara: -Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere aofertelor), din care sa rezulte ca operatorul economic a furnizat produse la nivelul a maximum 3 contracte a caror valoare cumulata a fost de minimum 1.700.000, 00 lei fara TVA.
Cerinta nr.2
Resurse tehnice:
-Utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice (proprii sau inchiriate) de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Cerinta nr.3
Resurse umane:
-Documente prin care acesta confirma/ probeaza calificarea personalului propus pentru prestarea serviciilor de: transport, manipulare, amplasare pe pozitie, montaj, punere in functiune, testare, instruirea personalului si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ce vor fi livrate;
Standarde de asigurare a calitatii
-Certificarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr.4 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani;Formularul nr.5 - Fisele de informatii privind experienta similara;Insotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse similare, in copie certificata ?conform cu originalul?, purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic. Pt. calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte: Anul 2010:1euro=4, 2848lei;Anul 2011:1euro=4, 3197lei;Anul 2012:1euro=4, 4287lei;Formularul nr.6 - Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;Formularul nr.7 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;
- Lista personalului autorizat pentru prestarea serviciilor de: transport, manipulare, amplasare pe pozitie, montaj, punere in functiune, testare, instruirea personalului si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ce vor fi livrate ? original, semnat si stampilat;
- CV-urile(format EUROPASS) al personalului ce va asigura serviciile de: transport, manipulare, amplasare pe pozitie, montaj, punere in functiune, testare, instruirea personalului si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ce vor fi livrate ? original, semnat si stampilat;
- Certificatele de absolvire a cursurilor de pregatire pentru persoanele ce vor asigura serviciile de: transport, manipulare, amplasare pe pozitie, montaj, punere in functiune, testare, instruirea personalului si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ce vor fi livrate ? copii certificate ?conform cu originalul?, semnate si stampilate;Ofertantul va prezenta copia semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, stampilata, purtand mentiunea "conform cu originalul" a certificatului sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent. Cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Se accepta documente in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand caofertantul sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.12.2013 12:00
Locul: PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati(dupa caz), reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor precum si observatorii UCVAP desemnati(dupa caz);
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Instrumente structurale: Programul Operational Regional ? POR 2007-2013, Axa prioritara 3 - ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1 - ?Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?;
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Livrarea echipamentelor se va face in termen de 30 de zile de la comanda scrisa a beneficiarului. Termenul de 90 de zile include instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului. Aceste termene se pot modifica fara acordul furnizorului in functie de evolutia implementarii proiectului. Modificarea acestor termene poate fi facuta de catre furnizor numai cu acordul beneficiarului.In cazul in care exista oferte financiare cu preturi egale, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte in plic inchis. Datele de depunere ale ofertelor si a sedintei de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare.Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 ind.2 din OUG nr.34/2006;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL Curtea de Arges, Compartiment juridic
Adresa postala: Bd. Basarabilor, nr.99, Municipiul Curtea de Arges, Localitatea: Curtea de Arges, Cod postal: 115300, Romania, Tel. +40 248721033, Email: [email protected], Fax: +40 248721107, Adresa internet (URL): www.primariacurteadearges.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2013 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer