Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echip. si infr. de baza necesare Sistem Acces Date Spatiale INSPIRE pentru Ariile Naturale Protejate, precum si serv. de dezv. si impl. sistem S.A.D.S.I.A.N.P, serv. de elaborare a studiilor si setului de date INSPIRE aferent ariilor nat. protej


Anunt de participare numarul 144806/09.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Directia Generala Achizitii Publice si Administrativ, Tel. +40 213163704, In atentia: Carmen Tinta, Email: [email protected], Fax: +40 213163704, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echip. si infr. de baza necesare Sistem Acces Date Spatiale INSPIRE pentru Ariile Naturale Protejate, precum si serv. de dezv. si impl. sistem S.A.D.S.I.A.N.P, serv. de elaborare a studiilor si setului de date INSPIRE aferent ariilor nat. protejate. Proiect: ?Realizarea de seturi de date spatiale in conformitate cu specificatiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura2000, avand in vedere optimizarea facilitatilor de administrare a acestora?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente si infrastructura de baza necesare Sistem Acces Date Spatiale INSPIRE pentru Ariile Naturale Protejate, precum si servicii de dezvoltare si implementare sistem S.A.D.S.I.A.N.P, servicii de elaborare a studiilor si setului de date INSPIRE aferent ariilor naturale protejate.Lotul 1 - echipamente si infrastructura de baza necesare Sistem Acces Date Spatiale INSPIRE pentru Ariile Naturale Protejate, precum si servicii de dezvoltare si implementare sistem S.A.D.S.I.A.N.P
Lotul 2 - studii privind analiza trasarii limitelor ariilor naturale protejate din Romania si realizarea de seturi de date in conformitate cu specificatiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate prin trasarea detaliilor topografice a acestora
Proiect: ?Realizarea de seturi de date spatiale in conformitate cu specificatiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura2000, avand in vedere optimizarea facilitatilor de administrare a acestora.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
98390000-3-Alte servicii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile).
Lotul 1 - echipamente si infrastructura de baza necesare Sistem Acces Date Spatiale INSPIRE pentru Ariile Naturale Protejate, precum si servicii de dezvoltare si implementare sistem S.A.D.S.I.A.N.P ? Cantitati conform Caiet de Sarcini
Lotul 2 - studii privind analizatrasarii limitelor ariilor naturale protejate din Romania si realizarea de seturi de date in conformitate cu specificatiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate prin trasarea detaliilor topografice a acestora - Cantitati conform Caiet de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 32.227.310, 43 LEIValoarea estimata fara TVA Lot 1:5.869.935, 43 LEI
Valoarea estimata fara TVA Lot 2:26.357.375, 00 LEI
Valoarea estimata fara TVA: 32, 227, 310.43RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garant. de particip.: 644.545 lei. A se vedea nota de mai jos.- pt. lot 1:117.398 lei- pt. lot 2:527.147 leiNota: Dat fiind faptul ca of. se va dep. in mod oblig. pt. toate loturile, op. ec. pot constitui garant. de particip. fie pt. suma cumul. mai sus indicata sau, separat, pt. fiecare lot in parte, cf. inf. indic. in Anexa B ? ?Inf. priv. loturile?.Pt. calc. echiv. garant. de particip. in alta mon./valuta decat Lei (RON) se va avea in ved. cursul B.N.R. si valab. pt. data public. anun. de particip.In cazul dep. de oferte in cadrul unei asoc. de op. ec., garant. de particip. tr. constit. in numele asoc. si sa ment. ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op. ec.b) Cuant. ce se va retine din garant. de particip. in cond. art. 278^1din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul resping. unei contest.: - pt. lot 1:8.146, 99 lei (7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depas. 4.200.001 lei, adica 166, 99 lei);
- pt. lot 2:10.195, 74 lei (7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depas. 4.200.001 lei, adica 2.215, 74 lei).c) Per. de valab. a garant.: 120 de zile de la term. limita pt. prim. ofertelor.d) Forma de constit. a garant. de particip.: 1. instr. de garant. irev. emis, in cond. lg., de o societ. bancara ori de o soc. de asig.;sau2. O.P. in contul Aut. Contrac. RO68TREZ70023740120XXXXX, deschis la ATCPMB, beneficiar Min. Med. si Schim. Clim., CIF 16335444 cu cond. confir. ac. de catre banca emiten. pana cel tarz. la data si ora deschid. ofertelor.Nota: In cazul constit. garant. de particip. printr-un instrum. de garant. emis de o soc. banc./ soc. de asig. se va comp. Form. nr. 12 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest form.Garant. de parti. se va compl. si se va dep. in orig. (la adresa ment. la pct. I.1) si totodata se va transm. in SEAP, in format elec., semnata cu semnat. electronica. Garant. de particip. emisa in alta lb. decat rom. va fi prezen. in orig. si va fi insot. de traduc. autoriz. ?i legaliz. in lb. rom. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS?MEDIU?; Axa Prior.4 ? Implem. sist.adecv. de manag. pt. protec. nat.; Dom. major de interv. ? Dezv. Infras. si a planurilor de manag. pt. protej. biodiv. si retelei Natura 2000
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare. A se vedea si info. furnizate la cerinta nr. 4 de la Sectiunea III.2.3.a) ? ?Capacitatea tehnica si/sau profesionala?.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta (cerinte comune loturilor nr. 1 si nr. 2):
- Formularul nr. 1 ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante cum sunt: Rovana Plumb - Ministru, Lucia Ana Varga - Ministru Delegat Ape Paduri Piscicultura, Elena Dumitru-Secretar de Stat, Anne Juganaru ? Secretar de Satat, Marius Nica - Secretar General, Dragos Ionut Banescu - Secretar General Adjunct, Loredana Hristodorescu - Director General, Directia Generala Juridica, Speran?a Mumnteanu - Director General Direc?ia Generala Economica Financiara, Florian UDREA - Director Direc?ia Biodiversitate, Carmen Tinta - Director General, Directia Generala Achizitii Publice si Administrativ, Sebastian Tanase - Sef serviciu achizitii, Cristina Burnar ? Consilier, Maria Scirtocea ? Consilier, Diana Cocai ? Consilier.
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru penultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obligatii care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii dinainte de luna depunerii ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor), respectiv pentru acele obligatii care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
b. Oertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de tipul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
c. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta (cerinte comune loturilor nr. 1 si nr. 2):
Se vor prezenta:
- documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;Nota:
a. Codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1
Med.cifrei de afaceri globala a ofert.pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu urm. sume:
- pt. lot 1:11.739.879, 86 lei;
- pt. lot 2:52.714.750 lei.
Se solicita:
a. Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.
b. Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi contabiledin care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau soc. specializ., scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte doc. edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capac. economico-financiara.
Nota: Documentele prezentate de operatorii economici straini vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
2. Cerinta nr. 2
Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta va avea acces la (va dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare), pentru a realiza cash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor in cursul primelor doua luni de executie a contractului, care va fi destinata indeplinirii viitorului contract in suma de 617.887 lei pentru lotul 1 si de 2.774.460 lei pentru lotul 2, pentru o perioada de 60 zile de la data semnarii contractului de achizitie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Nota:
In sensul celor aratate mai sus, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita imobilizarea sumelor reprezentand dovada cash-flow-ului, respectiv a resurselor financiare la care operatorul economic are acces/le are disponibile potrivit documentelor prezentate pentru indeplinirea prezentei cerinte, la data semnarii contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Nota: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 leiSe vor prezenta: - Dovezi din care sa rezulte posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, conform cerintelor stabilite, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economicsi, dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor gradului de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate - lichididatea generala, lichiditatea curenta, lichididatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani (36 de luni) in cadrul unuia sau mai multor contractepentru fiecare lot in parte, servicii similare de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietului de sarcini, constand in minim urmatoarele tipuri principale de activitati/componente:
- pt. lotul nr. 1: implementarea unui sistem informatic integrat cu suport GIS in vederea preluarii, prelucrarii si integrarii datelor colectate din teren (livrare licente software, dezvoltare baza(e) de date geo-referentiata(e), popularea acesteia/acestora cu datele din teren, componenta portal) care sa fi presuspus indeplinirea cel putin a urmatoarelor activitati: analiza, proiectare, dezvoltare/configurare, testare, implementare, instruire utilizatori;
2. Continuare cerinta nr. 1
- pt. lotul nr. 2: elaborarea de studii/rapoarte/planuri care sa fi presupus cel putin indeplinirea urmatoarelor activita?i: analiza, evaluarea teritoriului/terenurilor unor situri/arii naturale protejate si trasarea/corelarea limitelor (administrative) ale acestora prin digitizarea informatiilor create (date si metadate) sub forma de har?i/baze de date conforme cu specificatiile tehnice INSPIRE privind bazele de date geospatiale aferente respectivelor zone;
3. Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a ctr. (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), decel putin urmatoarele instalatii/utilaje/echipamente specifice pentru fiecare lot in parte: - autovehicule prin intermed. carora se va asig. deplasarea echipei de experti la sediul autorit. contractante/locatiile indicate in ved.realiz.obiect. ctr.(cate un aut0/fiecare 4 experti cheie din cadrul echipei de proiect);
- platforme SW pentru realiz. proiect., continand cel putin in: instrum.de dezvolt.integrate de programe si aplicatii precum Visual Studio, Eclipse sau echiv.; instrum. de urmarire a sarcinilor de lucru precum Atlassian JIRA, Bugzilla sau echiv.;aplicatii GIS;instrum. de ctrl. al surselor program. dezvolt. precum SVN, Team Foundation Server sau echiv.;instrum.pt.automatiz. release-urilor intermed. de dezvolt.si integr.continua precum Apache Continuum, CruiseControl sau echiv.
4. Continuare cerinta nr. 2: - calculatoare PC tip laptop pt. fiecare expert cheie nominalizat, cu software de birou (cate un laptop/expert);
- platforme HW pt. utilizarea de catre expertii (inclusiv ca statii de lucru) care vor desfas. activit. de analiza, dezvolt., proiect., testare, implement., etc. cuperformante tehnice necesare pentru rularea instrumentelor/aplicatiilor aferente platform. SW mai sus mentionate.
5. Cerinta nr. 3: Ofertantul tb. sa faca dovada ca de pers. de specialitate necesar pentru indeplinirea ctr. (echipa de proiect): - pt. lotul nr. 1: KE1 (expert cheie) - Manager/Director de proiect lot. nr. 1(1 pers.)KE2 - Analiza si implementare fluxuri IT (1 pers.)KE3 ? Proiectare sistem informatic (1 pers.)KE4 - Dezvoltare SW (1 pers.)KE5 ? Date si aplicatii GIS (1 pers.)KE6 - Testare si asigurare a calitatii (1 pers.)KE7 - Baze de date (1 pers.)NKE8 (expert non-cheie) - Suport tehnic si incidente (5pers)- pt. lotul nr. 2: KE9 (expert cheie) - Manager/Director de proiect lot. nr. 2 (1 pers.)KE10 - Coordonator echipe teren (1 pers.)KE11 ? Fluxuri GIS si topografie (1 pers.)KE12 ? Inginer realizare seturi de date INSPIRE (1 pers.)KE13 - Specii si habitate (4 pers.)KE14 - Fauna (5 pers.)NKE15 ? Personal colectare date teren (150 persoane).
6. Continuare cerinta nr. 3: Pt. lotul nr. 1Profilul KE1: Manager/Director de proiecta) Stud.sup.finaliz.prin diploma de licenta sau exam.de diplomab) Exper.prof.generala de min.5 anic) Detinerea de cunostinte aprofund.priv.o metodolog. de mg.a serviciilor IT, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pt.crearea fluxurilor si proceselor de acest tip in cadrul organizatiilor (doved.prin prezent.unei dipl./certificari in domeniu echiv.cu ITIL Expert)d) Detinerea de competente avans.in dom. mg.de proiect, respectiv a cunostintelor privind coord.proiect.intr-o maniera standardiz.(doved.prin prezent.unei dipl./certificari in domeniu echiv.cu Project Management Professional/PRINCE 2)e) Particip.pe parcursul profes.la cel putin un proiect similar (indiferent de poz.detinuta)f) Particip.pe parcursul profes.la cel putin un proiect in cadrul caruia sa fi desf. activitati specifice de mg.de proiect/conducere/coord.a unui proiect (indiferent de domeniul proiectului)
7. Continuare cerinta nr. 3: Profilul KE2: Analiza si implementare fluxuri ITa) Studii sup.in dom.IT&C/electronica/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diplomab) Exper.prof.generala de min.5 anic) Detinerea cunostinte aprofund.privind analiza fluxurilor/proceselor din cadrul unei enitiati in contextul sist.informatice, respectiv identif. necesitatilor acesteia in scopul de a det.solutia optima de dezvoltare, de comunicare intre entitate, client, partile interesate si echipa de proiect(dovedite prin prez.unei diplome/certificari in domeniu echivalenta cu Certified Business Analysis Professional-CBAP)d) Detinerea de competente avans.privind libajele standardizate de modelare a proceselor/fluxurilor entitatilor in context.sistem.info. (dovedite prin prez.unei diplome/certificari in domeniu de tip UML sau echivalent);e) Particip.pe parcursul profes.cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de tip analist sau o alta pozitie sim.
8. Continuare cerinta nr. 3: Profiul KE3: Proiectare sisteminformatic a) Studii superioare in dom.IT&C/ electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diplomab) Experienta profesionala generala de minim 5 anic) Detinerea de cunostinte de baza privind proiectarea si implementarea arhitecturilor orientate pe servicii si a implementarii proceselor/fluxurilor in cadrul sistemelor informatice (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu de tip Service Oriented Architecture - SOA and Business Process sau echivalent).d) Detinerea de competente avansate privind proiectareaarhitecturilor complexe, de tip enterprise, cu abordari globale de proiectare, planificare si implementare (dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu echivalenta cu TOGAF) e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de tip expert proiectare sistem sau o alta pozitie similara;
9. Continuare cerinta nr. 3: KE4: Dezvoltare SWa) Stud.sup.in dom. IT&C/electronica/cibernetica, finaliz.prin diploma de licenta sau examen de diplomab) Experienta profesionala generala de min.5 anic) Detinerea de cunostinte aporfundate privind dezvoltarea solutiilor pe platforme tehnologice specifice (dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu cum ar fi Certified Solution Developer, emisa de unproducator al unei platforme tehnologice de larga utilizare)d) Detinerea de competente avansate privind crearea de aplicatii web-GIS (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu cum ar fi Creating Web Applications, emisa de catre producatorul platformei GIS care va fi utiliz.in cadrul proiectului)e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect/program similar in cadrul caruia sa fi de?inut o pozi?ie de tip expert dezvoltare software sau o alta pozitie similara;
10.Continuare cerinta nr. 3: Profilul KE5: Date si aplicatii GISa) Studii superioare in dom.IT&C/ electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diplomab) Experienta profesionala generala de minim 5 anic) Detinerea de cunostinte privind gestionarea datelor GIS (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu cum ar fi Gestionare Date in Geodatabase sau echivalent, emisa de producatorul platformei GIS care va fi utilizata in cadrul proiectului);d) Detinerea de competente avansate privind configurarea si optimizarea aplicatiilor server GIS (dovedite prin prezentareaunei diplome/certificari in domeniu cum ar fi Configurare si optimizare aplicatii server GIS, emisa de producatorul platformei GIS care va fi utilizata in cadrul proiectului); e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi detinut o pozi?ie de tip expert GIS sau o alta pozitie similara;
11. Profilul KE6: Testare si asigurare a calitatiia) Stud.sup.in dom. IT&C/electronica/cibernetica, finaliz.prin diploma de licenta sau examen de diplomab) Experienta profesionala generala de minim 5 anic) Detinerea de cunostinte de baza prvind automatizarea fluxurilor de testare de baza in vederea implementarii proceselor repetitive de testare si mententanta a sistemelor informatice (dovedite prin prezentarea unei certificari in domeniu cum ar fi Functional Testing/Tester sau echivalent);d) Detinerea de competente avansate privind stabilirea activitatilor optime de testare pe baza efectuarii anlizei de risc a sistemelor informatice si realizarea testelor in functie de metodologia specifica de dezvoltare a software-ului suspus respectivelor teste (dovedite prin prezentareaunei diplome/certificari in domeniu echivalenta cu ITSQB Certified Tester Advanced Level - CTAL);
12.Continuare cerinta nr. 3: Continuare profil KE6: Testare si asigurare a calitatiie) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi de?inut o pozi?ie de tip expert testare sisteme informatice sau o alta pozitie similara;Profilul KE7: Baze de datea) Studii superioare in dom.IT&C/electronica/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diplomab) Experienta profesionala generala de minim 5 anic) Detinerea de cunstinte avansate privind sistemele de management si administrare a bazelor de date (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu echivalenta cu Database Certified Administrator); d) Detinerea de competente avansate privind administrarea clusterelor si produselor storage in contextul bazelor de date (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu echvalenta cu Real Application Clusters and Grid Infrastructure Administration);
13. Continuare cerinta nr. 3: Continuare profil KE7: Baze de datee) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi detinut o pozi?ie de tip expert baze de date sau o alta pozitie similara;Profilul NKE8 (expert non ? cheie): Personal suport tehnic si incidentea) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Detinerea de cunostinte de baza privind utilizarea unei solutii de suport tehnic si incidente (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari emise de catre producatorul solutiei care va fi utilizata in cadrul proiectului); c) Experienta specifica de minim 1 an in activitatile specifice pozitiei pentru care sunt propusi.
14. Continuare cerinta nr. 3: Pentru lotul nr. 2: Profilul KE9: Manager/Director proiect lot nr. 2a) Stud.sup.finaliz.prin diploma de licenta sau exam.de diploma;b) Experienta profesionala generala de min.5 ani;c) Detinerea de competente avans.in dom. mg.de proiect, respectiv a cunostintelor privind coord.proiect.intr-o maniera standardiz.(doved.prin prezent.unei dipl./certificari in domeniu echiv.cu Project Management Professional/PRINCE 2)d) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri(indiferent de pozitia detinuta);e) Particip.pe parcursul profes.la cel putin un proiect/program/contract in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice de management de proiect/conducere/coord.a unui proiect (indiferent de domeniul proiectului).
15. Continuare cerinta nr. 3: Profilul KE10: Coordonator echipe terena) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examne de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Detinerea de cunostinte de baza privind utilizarea aplicatiilor GIS (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu, emisa de catre producatorul platformei GIS care va fi utiliz.in cadrul proiectului);d) Particip.pe parcursul profes.la cel putin un proiect similar in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri(indiferent de poz.detinuta);e) Particip.pe parcursul profes.la cel putin un proiect/program/contract in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice unui team leader/coordonator de echipa (indiferent de domeniul proiectului).
16.Continuare cerinta nr. 3: Profilul KE11: Fluxuri GIS si Topografiea) Studii superioare in domeniul geografie/geodezie, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Detinerea de competente avansate privind tehnologiile/fluxurile GIS (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu cum ar fi fluxuri de lucru GIS/analize GIS, emisa de catre producatorul platformei GIS care va fi utiliz.in cadrul proiectului);d) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect/program/contract in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice de culegere a datelor si masuratarilor realizate de echipele de teren in vederea prelucrarii si realizarii lucrarilor specifice topografice.
17.Continuare cerinta nr. 3: Profilul KE12: Inginer realizare seturi de date INSPIREa) Studii superioare intr-un domeniu tehnic, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma; b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c)Detinerea de cunostinte de baza privind tehnologiile GIS pentru producerea datelor si realizarea hartilor GIS din straturile de date spatiale (dovedite prin prezentarea unor diplome/certificari in domeniu, emise de catre producatorul platformei GIS care va fi utiliz.in cadrul proiectului);d) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect/program/contract in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de realizarea specificatii de date conforme cu specificatiile tehnice INSPIRE/de digitizare a informatiilor create (date si metadate) sub forma de harti/baze de date care respecta acest set de specificatii tehnice pentru bazele de date geospatiale;
18. Continuare cerinta nr. 3: Profilul KE13: Specii si habitate (cate o persoana pentru fiecare din urmatoarele specializari: habitate forestiere, specii de plante si habitate de pajisti, speologie, habitate acvatice): a) Studii superioare domeniul biologie/stiintele mediului (ecologie/protectia mediului)/silvicultura, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati de teren aferenterealizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus.
19. Continuare cerinta nr. 3:
KE14: Fauna(cate o persoana pentru fiecare din urmatoarele specializari: mamifere, ihtiologie, herpetologie, ornitologie, nevertebrate):
a)Studii superioare domeniul biologie/stiintele mediului (ecologie/protectia mediului)/silvicultura, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b)Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
c)Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitatide teren aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale(specializarii) pentru care este propus.NKE15: Personal colectare date teren (150 persoane)a)Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b)Exp. specifica de minim 1 an in activitati de teren care sa fi vizat colectarea de date aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei(specializarii) pentru care este propus.
20. Cerinta nr. 4
Informatii privindsubcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Se va prezenta:
- Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia).
Nota:
a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
21. Continunare cerinta nr. 4
c. In cazul asoc. de op. ecn. in ved. depunerii unei oferte comune, cerintele privind sit. ecn-fin. si cap.tehn.?i/sau prof.pot fi indeplinite prin luarea in consid. a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calif. vor fi indeplinite de fiecare asoc. in parte, in conformit.cu partea/partile din ctr. pe care ace?tia o vor executa cf. acordului de asoc. prezentat.d. In sensul prevederilor lit. c), acordul de asociere va tb. sa contina cel putin urm. informatii:
- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a ctr., la termen si in conditiileasumate prin acesta;
- liderului asocierii si membrii acesteia impreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre aut. ctr. si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;
- partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asoc. in parte.
Cerinta nr. 1
Pentru loturile 1 si 2:
Informatii privind sistemul de management al calitatii, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Cerinta nr. 2
Pentru lotul nr. 2
Informatii privind sistemul de management al mediului, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al mediului (cum ar fi ISO 14001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: Se solicita: a. Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestate;b. In sensul prevederilor de mai sus, pt.ctr. prezentat in vederea indeplinirii cerintei privind exp. similara aferenta fiecarui lot in parte se vor prezenta certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie partiale/finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar ? o autoritate contract.sau un beneficiar privat) prin care se confirma prestarea serviciilor similare in conditiile mentionate, inclusiv informatiile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului;tipul serv. prestate; perioada de prestare;valoarea prestatiilor).Nota: a. Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.b.Cu exceptia cazului in care sunt specificate cerinte pentru fiecare lot in parte, cerintele stablite se aplica in mod corespunzator pentru fiecare lot in parte.c. Op. ec. care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat doc. false in cadrul proc. de atribuire sau la alte proc. de atribuire a contractelor de achiz. publica vor fi respinsi din cadrul prez. proceduri.d. Op. ec. nerezidenti vor prez. copiile respective insotite de trad. autoriz. si legaliz. a acestora in lb. romana.2. Continuare modalitate de indeplinire a cerintei nr. 1e. Pentru indeplinirea cerintei privind niv. valoric min. al exp sim. se accepta: - fie prezentarea unui singur ctr. (care sa acopere prin obiect toate activitatile/componentele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, respectiv serviciile/activitatile mentionate) pentru fiecare lot in parte.- fie prezentarea a maximum doua contracte distincte pentru fiecare lot in parte, in orice combinatie a obiectului acestora (indiferent de modul de structurare al obiectului contractelor prezentate(e)), cu conditia ca prin contractele prezentate sa fie acoperite in asamblu toate tipurile de activitati/componente principale aferente experientei similare stabilite?f. Serv. prez. in scopul dovedirii exp. sim. tb. sa reprez. serv. efectiv executate/prestate in perioada mentionata, sens in care se vor prez. dovezi coresp.priv. realiz. acestora (doc. din cadrul carora sa rez.nat., valoarea si complexit., respectiv caracterist.serv.prestate).g. Pentru fiecare ctr. mentionat in cadrul Form. nr. 6 in scopul probarii exp. sim. dar care nu poate fi prez. in cond. de mai sus, indif. de motive, se va transm. cel putin o fisa sintetica de prezent. care va contine descr. princip. activitati desf., lista / tipul de livrabile realiz. si rezultate obtinute in cadrul resp. contract, impreuna cu detalierea valorica a serv. prestate, in caz contrar ctr. respectiv urmand sa nu fie luat in consid. in scopul probarii exp. sim. Aceste info. vor fi sustinute fie prin insusirea fisei de prezentare de catre beneficiar (prin contrasemnarea si stampilarea acesteia), fie prin trimitere la surse publice de informare/alte doc. suport edificatoare.3. Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2Se solicita: a. Formularul nr. 7 - Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.b. Documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic dispune de utilajele/echipamentele respective pentru indeplinrea corespunzatoare a contractului, respectiv prin care se dovedeste posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare.Nota: In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de instalatiile/utilajele/echipamentele mentionate prin contracte/conventii de inchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte informatiile aferente dotarilor de care va dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.4. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2.5. Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3:
Se solicita: a. Formularul nr. 8 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documetele suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
b. Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist);
c. Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.
Nota:
a. Doc.suport se vor prezenta in original, copie legaliz. sau, dupa caz, cu mentiunea?conform cu originalul?, autorit.contractanta rezervandu-si dreptul de a face aplicarea prevederilor art. 11alin.(3) din H.G.nr. 925/2006 in legatura cu toate doc. prezentate.
b. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialit. care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
c. In sensul prevederilor de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum ar fi:
- cartile de munca sau, dupa caz, ctr. individ. de munca si/sau ctr. de prestari serv. incheiate intre ofertant si pers. respective/angajamentele/acordurile de participare (care sa asigure trasabilit. includerii in oferta a specialistilor) si/sau alte doc. echiv. in aplic. preved. art. 188 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006, din care sa rezulte indepl. cerintelor priv. profilul expertilor propusi;6. Continuare modalitate de indeplinire a cerintei nr. 3
- dipl. priv.specializ.personalului(studii, pregatire profes., calificari si atestari profes.);
- autorizatii/certificate de atest. profes./legitimatii aflate in termen de valabilit. la data limita stabilita pt.depunerea ofertelor sau, in lipsa acestora, copii ale transcript., declaratia autentica pe propria raspund.din partea expertului priv. experienta/certificarile detinute si echivalenta cu cerintele solicitate, insotite de dovada respectiv. certificari, a deciziilor de numire pt. pozitia respectiva si copia document. de specializ. in baza carora s-a realiz.numirea.
d. In cazul in care expertii propusi nu sunt vorbitori de lb.romana, op.ecn.va asigura servcii de traducere si interpretariat de specialit.din/in limba romana, pe toata durata contractului si in functie de necesitatile care pot aparea pe parcursul realizarii activit.proiectului.Op. economic va lua toate masurile pentru asig.unor traduceri de calitate.
e. Prin proiect similar din pdv al parcur.prof.al expertilor(cu exceptia cazurilor in cadrul carora nu a fost impusa o astfel de conditionalitate)se intelege un ctr./proiect/program in cadrul caruia expertul a desfasurat activitati specifice pt. pregatirea prof.?i/sau pozi?ia pt.care este propus respectivul expert si care sa fi vizat: pentru lotul 1: implement.unui sist.informatic de inregistrare date geospatiale prin utiliz.aplicatiilor de tip GIS si pentru lotul 2: situri/arii naturale protejate si/sau specii/habitate de interes comunitar.7. Continuare modalitate de indeplinire a cerintei nr. 3
f. Expertii cheie si non- cheie (echipa de proiect) au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la durata de executie a contractului maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a contractului cu echipa de proiect propusa, suplimentand dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea propunerii tehnice.8. A se se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.9. A se se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.10. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.11. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.12. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.13. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.14. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.15. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.16. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.17. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.18. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.19. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.20. Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 4: Se va prezenta: - Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii/ asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia).21. A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 4.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al mediului din seria ISO 14001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara afectarea cerintelor caietului de sarcini
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
4.
Integrarea sistemului cu alte sisteme informatice/baze de date complementare in mod suplimentar cerintelor caietului de sarcini
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
5.
Corelarea datelor geospa?iale incluse in proiect (masuratorile pentru limitele ariilor naturale protejate) cu alte date geospatiale disponibile pt. optimizarea limitelor ariilor naturale protejate
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Elem. ofertei care vor face ob.procesului de reofertare: 1.Pretul ofertei- Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (cu prelungire)- Procentul pt. stabilirea pasului de licitare: 0, 01%.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL?MEDIU?; Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii;Domeniu major de interventie - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
- In sensul prevederilor de la Cap.II.3., durata contr. se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere ?i se intinde pana la datele precizate la Cap.IV.4.1, Nota lit. a), in func?ie de graficul de implementare ?i activita?ile din cadrul acestuia.Nota: Duratele mai sus mentionate nu vor putea fi depa?ite decat in sit. neprev., care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a prestatorului ?i care vor impune extinderea duratei de implementare a proiectului peste aceasta durata.- Cerintele teh. si cele referitoare la cond. si modalitatea de particip. la etapa finala de licitatie electr. si de desfasurare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro in cadrul sectiunilor Termeni si conditii si Ajutor precum si in manualul de utilizare. Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa in clasament.- In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, clasam. se va stabili in ordinea descresc. a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasam., autorit. contrac. va reface clasam. in ordinea descresc. a val. obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli. Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identif. unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasam. In sit. in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continare, autorit. contr. va recurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre op. ec. de doc. care contin noi preturi (reofertare de pret)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii publice
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel. +40 213163704, Email: [email protected], Fax: +40 213163704, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2013 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer