Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente de cercetare-dezvoltare in cadrul proiectului: Centrul de Excelenta pentru Cercetare in Domeniul Taurinelor ? Dancu Iasi/ Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu, Iasi


Anunt de participare numarul 137415/13.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor, Dancu
Adresa postala: Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 707252, Romania, Punct(e) de contact: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor, Dancu, Tel. +40 0232272465, In atentia: Steofil Creanga, Email: [email protected], Fax: +40 0232272667, Adresa internet (URL): www.scdb-dancu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: Calea Chisinaului nr.27, etaj 1 camera 8, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700182, Romania, Tel. +04 332408304, In atentia: Creanga Steofil, Email: [email protected], Fax: +04 332402539, Adresa internet (URL): www.brm.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: Calea Chisinaului nr.27, etaj 1 camera 8, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700182, Romania, Tel. +04 332408304, In atentia: Creanga Steofil, Email: [email protected], Fax: +04 332402539, Adresa internet (URL): www.brm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Statiune de cercetare - dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare fundamentala si aplicata in domeniul dezvoltarii si cresterii bovinelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente de cercetare-dezvoltare in cadrul proiectului: Centrul de Excelenta pentru Cercetare in Domeniul Taurinelor ? Dancu Iasi/ Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu, Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Loc. Dancu, com. Holboca, sos. Ungheni nr. 9, jud. Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente de cercetare-dezvoltare in cadrul proiectului: Centrul de Excelenta pentru Cercetare in Domeniul Taurinelor ? Dancu Iasi/ Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu, Iasi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
34114000-9-Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
39180000-7-Mobilier de laborator (Rev.2)
42990000-2-Diverse utilaje cu utilizare speciala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare produse.
Valoarea estimata fara TVA: 3.717.108, 30 lei, din care: - LOT 1:3.182.925, 30 lei fara TVA
- LOT 2:328.728, 00 lei fara TVA
- LOT 3:205.455, 00 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 3, 717, 108.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: LOT 1:31.829 lei, LOT 2:3.288 lei, LOT 3:2.055 lei.Constituire: conf art.86 din HG 925/2006 react contul: RO30TREZ406504709X014066 deschis la Trezoreria Iasi.Of.din categ IMM conf.Legii nr.346/2004 gar.de partic.se constit.in prop.de 50% din cunatumul precizat. Per.de valab.: 90 zile calend. de la term.limita de dep.a of. Restituirea: conf.art 88 din H.G 925/2006 reactualiz.In cazul form. unei contestatii, in masura in care Consiliul disp. resp. acesteia, aut.contr.va retine contestatorului din gar. de partic.pentru Lotul I 6.962, 92 lei , pentru Lotul II 3287, 28 lei, pentru Lotul III 2.054, 55 lei sume calculate in rap. cu val. estimata pentru fiecare lot in parte, procentual asa cum apare prevazuta la art. 278 ind.1 din OUG 34/2006 reactualizata. Cuantumul garantiei de buna executie este de 3% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile HG 925/2006 reactualizata art. 90. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Prestator inainte de semnarea contractului.Perioada de valabilitate a garantiei este cel putin egala cu durata contractului.Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii EconomiceAxa prioritara 2 ? Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr. 4, in original, Neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr. 5, in original, -Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul consolidat de stat. Certificatul trebuie sa prezinte situatiaobligatiilor scadente in luna anterioara depunerii ofertelor si va fi depus in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
- Certificat de taxe si impozite locale eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata impozitelor si taxelor locale. Certificatul trebuie sa prezinte situatiaobligatiilor scadente in luna anterioara depunerii ofertelor si va fi depus in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, Neincadrarea in prevederile art. 69^1din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr. 6, in original, Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea, si finalizarea procedurii de atribuire, care aproba/semneaza documentele in legatura cu sau pentru procedura de atrib., si care avizeaza bugetul aferent aut. contr. si implicit al procedurii de fata: Presedinte CA: Prof. Dr.Ing. Creanga Steofil, Membri CA: Dr.ing. Pintea Marian Liviu, Pr. Dr. Ing. Pasarin Benonie, Contabil Sef.Ec.Albert Iosif, Marinescu Alin, Certificat participare procedura: - Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 ? formular CER, in original. Declaratie privind calitatea de participant la procedura-? formular CER 1, in original Certificat constatator emis de ONRC, Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, depus in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
- Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pentru cel mult ultimii trei ani trebuie sa fie de minim:
- LOT 1:3.182.925, 30 lei- LOT 2:328.728, 00 lei- LOT 3:205.455, 00 leiSe solicita urmatoarele documente: Fisa de informatii generale, din care reies date pentru identificarea firmei (nume firma, adresa, tel, email, fax, cont trezorerie, nume reprezentant legal si functia) si cifra de afaceri a firmei pe ultimii 3 ani , Copie legalizata dupa ultimul bilant contabil depus.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestor conditii of. poate beneficia de sustinerea unui tert in conditiile prev. in OUG34/2006 react. art. 186
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.
- Prezentarea a minim un document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale pentru un contract de furnizare , de valoare cel putin egala cu:
-1.591.462, 65 lei fara TVA pentru Lotul I
- 164.364 lei fara TVA pentru lotul II
-102.727, 5 lei fara TVA pentru Lotul IIIDocumentul va fi depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii privind acordul de asociere (daca este cazul)Of. dep. de o asociere trebuie sa ind. urmat. cerinte: a) Of.trebuie sa cupr. toate inf. solic. pentru fiecare part. in parte din cadrul soc. mixte/ consortiului/asoc. precum si categ. de lucr. Exec. de ac.. b) Of.trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. c) Unul din membri trebuie numit ca partener conducator (lider) . d) Of.trebuie sa incl. un acord de asoc. prin care sa se statueze ca toti part.i sunt resp.in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conduc. va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor, si ca realiz. contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului). e) Toti part.din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asoc. pe toata durata de realizare a contractului. f) Struc. asoc.nu va fi modificata, pe dur.contr.decat cu aprob preal a aut.con.
Informatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora(daca este cazul) Res mat si umane ale subcontr decl se vor lua in consid pentru partea lor de implic in contr care urm sa fie indepl daca sunt prez docum in acest sens.
Se va prez.Decl privind partea/partile din contr care sunt indepl de subcontr si specializ acest In cazul in care nu se va subc parte/parti din lucrare se va completa cu ?Nu este cazul?.
Pentru Lotul II- Ofertantul va face dovada faptului ca mobilierul de laborator furnizat este produs in conformitate cu cu standardul SR EN 13150:2004. Se va prezenta Declaratie/Certificat de confomitate a produselor ofertate cu cu standardul SR EN 13150:2004 sau echivalent
Pentru Lotul II- La data depunerii ofertelor, ofertantii lotului II vor prezenta la sediul autoritatii contractante, odata cu oferta si esantioane ale materialelor din care vor fi realizate produselece urmeaza a fi furnizate prin prezentul contract si care vor fi enumerate in cele ce urmeaza.Se vor prezenta:
- Esantion/esantioane din materialul/materielele din care va fi produs blatul meselor de laborator- Esantion din materialul din care va fi produsachiuveta din propilena antiacida
Informatii privind managementul calitatii ISO 9001:2008 sau echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare.
Informatii privind managementul mediului ISO 14001 sau echivalent valabile la data depunerii ofertelor. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare
Informatii privind sistemului calitatii instrumentelor medicale ISO 13485:2004
sau echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare. Solicitare valabila pentru furnizorul aparatului Osmometru.
Pentru lotul II.Ofertantul va avea in vedere faptul ca in amenajarea spatiilor indicate de benficiar, se vor respecta prevederile standardului european SR EN 14056, fiind documentata in scris conformitatea cu acest standard.Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere referitoare la respectarea, in cazul amenajarii incaperilor, a prevederilor SR EN 14056 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii admisi si inscrisi cu certificat valabil pe www.e-licitatie.rovor fi invitati prin SEAP la imbunatatirea ofertelor financiare (pret) printr-o singura runda de licitatie electronica cu durata de o zi lucratoare. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si nr de participanti inscrisi la licitatie. Pentru cerinte minime privind echipamentul electronicfolosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii se va consultalinkul https: //www.e-licitatie.ro: 8881/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement. Licitatia electronica va putea fi oprita daca oferta nu si-a imbunatatitoferta in runda precedenta (nu e cazul). Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.08.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.08.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.08.2012 11:00
Locul: Bursa Romana de Marfuri , Terminalul Iasi, Calea Chisinaului nr.27, etaj 1 cam.8, judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai autoritatii contractante, reprezentanti ai ofertantului pe baza de imputernicire si copie CI .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii EconomiceAxa prioritara 2 ? Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovareDomeniul major de interventie 2.2 ?Investitii in infrastructura de CDIOperatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de excelenta)
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Documentatia tehnica se ridica gratuitde pe www.e-licitatie.ro.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf.art.11, alin.4 din HG 925 / 2006).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2, alin 1., lit. b) din OUG 34/2006 reactualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu
Adresa postala: Loc. Dancu, com. Holboca, sos. Ungheni nr. 9, jud. Iasi, Localitatea: Dancu, Cod postal: 707252, Romania, Tel. +40 232272465, Email: [email protected], Fax: +40 232272667, Adresa internet (URL): www.scdb-dancu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2012 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer