Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente de recreere si mobilier urban in Municipiul Baia Mare


Anunt de participare numarul 135006/25.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 262211001, Email: [email protected], Fax: +40 262212171, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Centrul de Informare Cetateni (CIC) ? parter, Tel. +40 262211001, In atentia: departamentului achizitii publice
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente de recreere si mobilier urban in Municipiul Baia Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Baia Mare
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 33, 607, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza ca vor fi incheiate minim 4 contracte subsecvente fiecaruiacord-cadru (minim 1 contract pentru fiecare an), pentru fiecare lot in parte.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Avand in vedere faptul ca infrastructura educationala, spatiile de joaca pentru copii si structurile pentru socializare si agrement destinate tinerilor din municipiul Baia Mare sunt sub-dimensionate fata de nevoile populatiei, in conformitate cu Strategia pe termen lung a Municipiului Baia Mare, elaborata in 2008-2009 (www.baiamarecity.ro), se urmareste cresterea calitatii vietii, prin ridicarea gradului de confort urban si imbunatatirea factorilor de mediu in cartierele din Municipiul Baia Mare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43325000-7 - Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2)
34928400-2-Mobilier urban (Rev.2)
37416000-7-Echipament pentru petrecerea timpului liber (Rev.2)
45212140-9-Instalatie de recreere (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Produsele ce urmeaza a fi achizitionate sunt prezentate pe loturi in caietul de sarcini.Lotul 1: Echipamente de joaca si suprafata de protectie (antitrauma) ? furnizare echipamente si asistenta la montaj; furnizare si montare suprafata de protectie. Pentru echipamentele de joaca se va oferta furnizarea si asistenta tehnica la montare pe toata durata acordului-cadru. Pentru suprafata elastica antitrauma se va oferta atat furnizarea, cat si montarea.Lotul 2: Foisor hexagonal din lemn ? furnizare si montare. Achizitia produselor include si montajul acestora.Lotul 3: Aparate sport si intretinere fizica ? furnizare si asistenta tehnica la montaj. Pentru echipamentele de fitness se va oferta furnizarea si asistenta tehnica la montare pe toata perioada acordului-cadru. Pentru suprafata elastica antitrauma si pentru suprafata sportiva se va oferta atat furnizarea, cat si montarea.Lotul 4: Mobilier urban ? furnizare. Achizitia produselor implica doar furnizarea acestora.Lotul 5: Gard ? furnizare. Achizitia produselor implica doar furnizarea acestora.
Valoarea totala estimata a acordului-cadru, pe 4 ani, pentru cele 5 loturi este: 33.607.200 lei, fara TVA.
Valoarea totala estimata, pe 4 ani, pentru fiecare lot in parte, este:
Lotul 1:23.809.600 lei, fara TVA;
Lotul 2:500.000 lei, fara TVA;
Lotul 3:6.357.000 lei, fara TVA;
Lotul 4:1.740.600 lei, fara TVA;
Lotul 5:1.200.000 lei, fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce va fi atribuit, pentru fiecare lot in parte, este:
Lotul 1:5.952.400 lei, fara TVA;
Lotul 2:125.000 lei, fara TVA;
Lotul 3:1.589.250 lei, fara TVA;
Lotul 4:435.150 lei, fara TVA;
Lotul 5:300.000 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 33, 607, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai jos, si se va prezenta anexat Scrisorii de inaintare, la depunerea ofertei. Garantia de participare se constituie distinct, pentru fiecare lot in parte. Cuantum: Lot 1:476.192 lei; Lot 2:10.000 lei; Lot 3:127.140 lei; Lot 4:34.812 lei; Lot 5:24.000 lei. Se constituie in una din urmatoarele forme: Virament bancar in urmatorul cont RO84TREZ43650006XXX000129 deschis la Trezoreria Baia Mare; SAU Instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau o societate de asigurari. Instrumentul de garantare va contine in mod obligatoriu toate prevederile articolului 87 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare o suma de bani, calculata conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care ofertantul depune contestatie, iar aceasta va fi respinsa de catre C.N.S.C. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare va fi valabila pana la data de ? (90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor). Cuantumul garantiei de buna executie: este de 5% din pretul fiecarui contract subsecvent, fara TVA.Modul de constituire: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. I din HG nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie privind eligibilitatea.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completarea formularului nr. 1 din sectiunea "Modele de formulare".Precizari:
a) Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;
b) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
c) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta insotita de urmatoarele certificate de atestare fiscala:
A) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat eliberat de ANAF ? Directia Generala a Finantelor Publice;B) Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent, eliberat atat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care ofertantul isi are sediul, cat si pentru punctele de lucru implicate in derularea acordului-cadru.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completarea formularului nr. 2 din sectiunea "Modele de formulare"
Precizari:
a) Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;
b) In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular alaturi de documentele justificative solicitate (certificatele de atestare fiscala).c) Persoana ce asigura sustinerea financiara si/sau tehnica nu trebuie sa se afle in situatia, care determina excluderea din procedura de atribuire, prevazute in art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarilor si completarile ulterioare.
d) Operatorii economici straini vor prezenta documente justificative eliberate de autoritati ale tarii de origine (de exemplu certificate fiscale, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/ inregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat/bugetele locale ale statelor de origine.e) Certificatele mentionate la punctele A si B trebuie sa ateste situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Acestea se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata.
Cerinta nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: dl. Catalin Chereches ? Primarul Municipiului Baia Mare; dl. Istvan Ludescher ? Viceprimar; dl. Dumitru Matei ? Viceprimar; dl. Vasile Barbul ? Administrator Public; d-na Rodica Brad ? Sectetarul Municipiului Baia Mare; d-na Carmen Pop ? Director executiv Directia Economica.
Precizari:
a) In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular alaturi de documentele justificative solicitate.
b) In cazul unui ofertant care participa la prezenta procedura cu ajutorul unui tert sustinator, fiecare tert sustinator este obligat sa completeze si sa ataseze acest formular.c) In cazul unui ofertant care are intentia sa subcontracteze parti din contract, fiecare subcontractant este obligat sa completeze si sa ataseze acest formular.
Cerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se solicita completareaformularului nr. 3 din sectiunea "Modele de formulare".
Precizari:
a) In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular semnat de reprezentantul legal al ofertantului.
b) Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor sucontractanti.
Cerinta nr. 5: Certificat de cazier fiscal.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat de cazier fiscal emis in conformitate cu H.G. 31/2003 cu cel mult 30 zile anterior datei limita de depunere a ofertei, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante, in original sau copie legalizata sau conforma cu originalul. Declaratie de conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 completata in conformitate cu Formularul prevazut.
Cerinta nr. 6: Certificat judiciar al societatii.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Precizare: In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, atunci fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea economica respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea persoana juridica, insotit de anexa care cuprinde obiectul de activitate necesar pentru indeplinirea contractului, din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciului, iar acesta este autorizat.
Precizari: a) Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
b) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, trebuie sa fie autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
c) In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
d) In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea economica si financiara de a incepe desfasurarea activitatilor care fac obiectul contractului si a indeplini obligatiile contractuale la termenele si standardele calitative asumate prin oferta si contract.
Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani financiari incheiati va fi de: Lot 1:4.584.123 lei; Lot 2:250.000 lei; Lot 3:1.239.006 lei; Lot 4:870.300 lei; Lot 5:600.000 lei.
Se va prezenta Fisa de informatii generale insotita de Declaratia privind situatia economico-financiara.
Cerinta nr. 2: Bilanturile contabile/ extrase ale bilanturilor contabile sau a conturilor de profit si pierdere, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati (2010, 2009, 2008), inregistrat la organele competente.
In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportarea la ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2011, 2010, 2009.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Experienta generala: Cerinta valabila pentru fiecare lot in parte.
Prezentarea listei principalelor livrari de produse livrate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2(pt fiecare lot): Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta similara care sa corespunda dpdv al naturii si complexitatii cu cerintele prevazute in CS, pt prod ce fac obiectul acord-cadru. Se va prezenta cate un contract care sa acopere prin obiectul sau cerintele si categ de lucrari/servicii aferente fiecarui lot: Lot1: un contr care acopera prin obiectul sau furniz si montarea de echipam de joaca, precum si montarea de supraf antitrauma de cauciuc turnat, contr a carui val. sa fie de min 4.100.000lei. Lot2: un contr de furniz si montare echipam pt gradina, in val. de min 125.000lei. Lot3: un contr de furniz si montare echipam dinamice, similare celor prezentate in caietul de sarcini, a carui val. sa fie de min 1.580.000lei. Lot4: un contr care include in obiectul sau furniz si montarea de mobilier urban, a carui val. sa fie de min 435.000lei. Lot5: un contr care include in obiectul sau furniz si montarea de mobilier urban, a carui val. sa fie de min 300.000lei.
Cerinta nr. 3: Prezentarea autorizatiei emisa de catre ISCIR pentru montare, reparare, intretinere si revizie echipamente de agrement de tipul celor prezentate in caietul de sarcini, sau certificate echivalente, emise de catre organisme tehnice de specialitate stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv in tara de origine a ofertantului (Cerinta este obligatorie pentru ofertele depuse pentru Loturile 1 si 3).
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: - 1 manager de proiect ? inginer (absolvent de studii superioare tehnice), care a finalizat un curs de project management recunoscut cel putin la nivel national (pentru ocupatia ?Manager de proiect?, cod C.O.R. 241919) si cu o experienta profesionala relevanta;
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: - 1 responsabil cu supravegherea lucrarilor autorizat ISCIR pentru domeniul ?Montare si reparare/ Intretinere si revizie echipamente pentru agrement? care detine experienta profesionala relevanta prin implicarea sa in cel putin un proiect similar;
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- 1 sef santier ? inginer cu studii superioare si cu experienta semnificativa in lucrari de amenajare locuri de joaca si montare suprafata antitrauma tip cauciuc turnat la rece;
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- 1 responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul constructiilor civile, constructii edilitare si de gospodarire comunala ? absolvent de studii superioare;
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- 1 inginer protectia mediului, absolvent de studii superioare tehnice, cu studii aprofundate in ingineria protectiei mediului;
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- 1 manager de calitate cu o vechime in domeniu de minim 3 ani, absolvent de studii superioare tehnice;
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- 1 coordonator SSM;
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- 2 mecanici utilaj;
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- 2 muncitori amenajare terenuri sintetice;
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- 1 lacatus mecanic;
Cerinta nr. 4
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- cel putin 3 muncitori necalificati.
Cerinta nr. 5:
Pentru LOT 1 si 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca dispune (proprietate, leasing, chirie sau alte forme de detinere, dupa caz) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, de urmatoarele:
- Generator curent ? 2 buc.
- Mini buldoexcavator multifunctional - 1 buc.;
- Autoutilitara - 2 buc.;
- Cilindru vibrocompactor - 1 buc.;
- Echipament de tip finisor automat pentru realizare suprafata antitrauma cauciuc turnat cu latime de lucru de max. 1.1 m si cu reglaje pentru grosimea stratului intre 6-50 mm - 1 buc.;
- Masina de pavat pentru suprafete sintetice pe senile cu latime de lucru de min 2.7 m si cu reglaje pentru grosimea stratului intre 6 -50 mm;
- Mixer profesional amestec cauciuc, capacitate minima insumata min 180 kg/sarja, ciclu de mixat 2 minute - 1 buc.;
- Mixer profesional amestec cauciuc, capacitate minima insumata min 150 kg/sarja ? 1 buc;
- Platforma cantarire cauciuc - 1 buc.
Cerinta nr. 6: Informatii privind partea din acordul-cadru pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Cerinta nr. 7:
Se vor prezenta mostre asa cum sunt solicitate prin caietul de sarcini, astfel:
Pentru LOT 1:
- Mostra de stalp metalic de sustinere dimensiune min. 15 cm lungime;
- Mostra tevi inox structura metalica min 15 cm lungime;
- Mostra din placaj antiderapant folosit la platforme;
- Mostra HPL folosit la panouri sau similar;
- Mostra aluminiu;
- Mostra aluminiu incretit scari antiderapante;
- Mostra funii polipropilena, minim 4 culori diferite, min 15 cm lungime fiecare;
- Mostra suruburi si dopuri protectie care sa corespunda instructiunilor tehnice de montaj;
- Mostrar granule de EPDM minim 24 de culori de la producator pentru alegerea nuantelor dorite si verificarea calitatii produselor;
- Mostra pavele cauciuc ? rosie si verde.
Pentru LOT 4: Banca din lemn pe structura metalica, cos gunoi zincat, cos gunoi vopsit, cos gunoi din beton, jardiniera 500mmX500mm.
Pentru LOT 5: Gard lemn - 1 ml, Gard metalic - 1 ml.
Cerinta nr. 1, valabila pentru fiecare lot in parte: ISO 9001 sau echivalent pentru ofertant (copie conform cu originalul).Nu se accepta situatii in curs de implementare/certificare.
Cerinta nr. 2, valabila pentru fiecare lot in parte: Certificarea sistemului propriu de management al mediului, implementat in baza ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul contractului. Se va prezenta certificatul de atestare, sau echivalent copie legalizata/ copie certificata ?conform cu originalul?) cu dovada mentinerii certificarii/ valabilitatii certificarii. Nu se accepta situatii in curs de implementare/certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunere tehnica
20%
Descriere: Termenul de livrare - 20 puncte
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9 / 2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.06.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.06.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.06.2012 11:00
Locul: Municipiul Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Sala Europa - parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si reprezentantii desemnati ai U.C.V.A.P.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste urmatoarele criterii: 1. Pretul ofertei: 80.00%Descriere: Componenta financiaraPretul ofertei ? 80 puncte P1: a) pt. pret min. se acorda 80 puncte;b) pt. alt pret P1 = (pret min. / pret ofertat) x 802. Propunere tehnica: 20.00%Descriere: Termenul de livrare - 20 puncte P2: a) pt. durata de livrare min. se acorda 20 puncte;b) pt. alta durata P2 = (durata min. / durata ofertata) x 20 (durata mai mica de 14 zile oferta nu va fi punctata suplimentar, durata mai mare de 60 zile oferta declarata neconforma).Punctaj maxim: 20.00 Ponderea componentei tehnice: 20.00%In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal. Daca priveste continutul DA, data luarii la cunostinta este data publicarii acesteia.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Baia Mare ? Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262211001, Fax: +40 262212332, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2012 16:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer