Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente de tip informatic (platforma informatica)


Anunt de participare numarul 97641/09.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
Adresa postala: strada Gen. Berthelot 28-30, etaj II, camera 42, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Butoi, Tel.021-3102207, In atentia: Gabriela Gutu, Email: [email protected], Fax: 021-3102208, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente de tip informatic (platforma informatica)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, sector 1, str. General Berthelot, nr.28-30, Etaj 1, camera 42.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente de tip informatic (platforma informatica)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32420000-3 - Echipament de retea (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
30237200-1-Accesorii pentru computere (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 Echipamente de retea - gateway2
2 Echipamente de retea - switch fiber channel2
3 Servere - server web4
4 Servere - server de aplicatii4
5 Servere - server baze de date4
6 Servere - server portal1
7 Unitati de stocare - solutie stocare externa1
8 Accesorii pentru computere - UPS (sursa neintreruptibila)19 Echipamente de retea - switch management1
10 Echipament si accesorii pentru computere-rack (Cabinet Metalic) 1
11 Licente software de baza - licenta Sistem de Operare4
12 Licente software de baza- licenta Sistem Relational de Baze de Date cu capabilitati de cluster 4
Valoarea estimata fara TVA: 1, 326, 595RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 20000 lei.Garantie de buna executie - 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare nerambursabila P.O.S.D.R.U. din fonduri structurale (Fondul Social European)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Formular 1 Declaratie privind eligibilitatea
- Formular 2 Declaratiei privind calitatea de participant la procedura- Formular 3 Declaratiei privind neincadrarea in situatiileart. 181 din O.U.G. nr. 34/2006- Certificat de atestare fiscala valabil la data deschiderii ofertelor.
- Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale.In cazul operatorilor economici straini
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, traduse in limba romana si legalizate original.-Persoanele juridice romane vor prezenta certificat de inregistrare (C.U.I.), eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului copie conforma cu originalul, semnata si stampilata-Persoanele juridice straine vor prezenta Certificat sau alt document edificator emis de autoritatea competenta, sau in cazul in care nu se elibereaza acestea, o declaratie pe proprie raspundere autentica, data in fata unui notar, a unei unitati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competenta in acest sens, din care sa rezulte ca operatorul economic este inregistrat si care este obiectul de activitate al acestuia, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident, insotite de traducerea legalizata, in limba romana (original).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani Formular 4
- Prezentarea bilanturilor contabile vizate de MFP pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala din ultimii 3 ani - minimum 2.000.000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale Formularul 4 ;
- Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, lista care va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar - minimum trei recomandariFormularul 5
- Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii.
- Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante.
- Schite , fise tehnice cu specificatiile tehnice de rigoare, mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.
- Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitatea de care dispune - declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - 2007, 2008, 2009 Formular 6
- Autorizare pentru comercializare. Pentru fiecare echipament livrat si pentru fiecare pachet software (pentru care ofertantul nu detine drepturile de autor) utilizat in cadrul prezentului proiect, se va atasa autorizatia de comercializare emisa de producator in favoarea operatorului economic original sau copie legalizata Formularul 12
- Autorizare pentru livrarea produselor - se va atasa autorizatia pentru livrarea bunului original sau copie legalizata.
- Ofertantul trebuie sa prezinte copie legalizata ale certificatelor de conformitate ale producatorului cu standardele privind sistemul de management al mediului - ISO 14001 sau echivalent- Prezentarea Certificatului ISO 27001 sau echivalent. Dovada certificarii ISO 27001 pentru sistemul de management al securitatii informationale sau echivalent - copie legalizata.- Certificate sau documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Autoritatea contractanta solicita documente care dovedesc capacitatea tehnica si profesionala -experienta - se solicita incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a minimum 1 contract similar, care sa fi avut ca o obiect livrarea de bunuri similare, cu o valoare egala sau mai mare decat valoarea estimata a contractului.Cerinta minima a autoritatii contractante este ca echipa alocata proiectului, angajati ai ofertantului sa includa experti cheie - pesoane certificate in instalarea echipamentelor de tip servere sishared storage.- Echipa de experti va fi formata din: - minim 3 experti cucel putin 5 ani experienta (anexat CV semnat si datat pe fiecare pagina);
- coordonatorul de proiect - minim 5 aniexperienta in domeniu (anexat CV semnat si datat pe fiecare pagina)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.05.2010 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.05.2010 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.05.2010 16:30
Locul: MECTS, Bucuresti, sector 1, str. General Berthelot, nr.28-30, Etaj 1, camera 42
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Operatorii economici pot participa la sedinta de deschidere cu imputernicire din partea societatii si copia actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: , ,Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar -ID. 3074 - finantare nerambursabila P.O.S.D.R.U. din fonduri structurale (Fondul Social European)
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3191649
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MECTS- Directia Generala Juridic si Contencios
Adresa postala: sector 1, str. General Berthelot, nr.28-30, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel.021/4056300, Fax: 021/3172895, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2010 17:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer