Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente, dotari, aplicatii informatice, licente, servicii de realizare si configurare retea LAN, instruirea utilizatorilor pentru proiectul intitulat ?EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN TIMIS PRIN IMPLEMEN


Anunt de participare numarul 135666/19.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TIMIS
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: RALUCA ANDRADA MURESAN, Tel. +40 256406300, Email: [email protected], Fax: +40 256406301, Adresa internet (URL): www.cjtimis.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente, dotari, aplicatii informatice, licente, servicii de realizare si configurare retea LAN, instruirea utilizatorilor pentru proiectul intitulat ?EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN TIMIS PRIN IMPLEMENTAREA SOLUTIILOR DE e-GUVERNARE?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Consiliul Judetean Timis, Blv. Revolutiei din 1989 nr. 17, cod 300034, Timisoara, judet Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in implementarea in cadrul Consiliului Judetean Timis a unui sistem informatic integrat (SII), construit in jurul unui portal, care sa asigure:
- Accesul rapid, facil si eficient al cetatenilor din judetul Timis la serviciile online ale administratiei publice locale, prin utilizarea facilitatilor oferite de portal si de sistemul de infochiosc;
- Informatizarea si gestionarea eficienta a principalelor fluxuri de activitati si date ale Consiliului Judetean ce acopera functii specifice institutiei: gestiunea financiar-contabila, salarizare, gestiunea mijloacelor fixe, , managementul operational si strategic.Vor fi livrate urmatoarele aplicatii software, servere si echipamente conexe, detaliate dupa cum urmeaza: Subsistemul Portal, Subsistemul Informatic pentru Managementul documentelor si al fluxurilor de lucru, Subsistemul Informatic de Gestiune Economica, Subsistemul Informatic pentru Management, Subsistemul Informatic pentru Plata Electronica, Subsistemul Informatic pentru Semnatura Electronica
Implementarea proiectului va trebui sa parcurga urmatoarele etape, dupa cum urmeaza: Definirea cerintelor, analiza si design, Dezvoltare/ customizare, Testare , Migrarea datelor initiale (import date din aplicatiile existente), Implementare (livrare, instalare si configurare), Instruire, Garantie si Mentenanta a sistemului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72611000-6-Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform sectiunii 4. CAIET DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 1, 515, 845RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 30.000 Lei. Garantia de participare se poate constitui, conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: a)prin virament bancar in contul: RO71TREZ6215006XXX000339 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, CUI 4358029. in favoarea Autoritatii Contractante sau b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si prezentat-in original.In cazul in care garantia de participare se constituie prin Scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formularul 16 ? Scrisoare de garantie bancara.Cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006 este de 5.295, 84 lei.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul in care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsaTermenul de valabilitate al garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de valabilitate al ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din valoarea contractului. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile Art. 90 din H.G. Nr. 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitatecel putin egala cu durata contractului.Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
98%-Finantare nerambursabila, 2%-Venituri proprii,
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular 1 - Declaratie privind eligibilitatea privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
2. Formular 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele
4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioar celei la care se depun ofertele
5. Formular 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
6. Formular 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta7. Formular 5 - Declaratie privind conflictul de interese conform art. 691 din O.U.G. nr.34/2006. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: - Constantin Ostaficiuc ? presedintele CJT
- Mircea Mihut ? director executiv
- Dan Vladu ? manager de proiect
- Gabriela Micsa ? inspector superior, responsabil achizitii pe proiect
- Adrian Simo ? membru in unitatea de implementare
Note:
(1) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine.
(2) Formularele solicitate trebuie completate si prezentate, in original, in conformitate cu modelele din Sectiunea II ? Formulare, semnate si stampilate de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic.(3) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus, cu exceptia Formularului 4 prezentat doar de lider.
(4) Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
(5) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana. Certificat constatator emis de ORC (cu cel mult 30 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertei), din care sa rezulte: obiectul de activitate, faptul ca nu sunt incluse mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ca operatorul economic nu se afla in incapacitate de plata.Documentul se va prezenta in original sau copie legalizata.
Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit.
Nota: Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani incheiati trebuie sa fie de minim 3.000.000 Lei. Valorile vor fi exprimate in lei si in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR, pentru anul respectiv: 2008 ? 3, 6827;2009 ? 4, 2373; 2010 ? 4, 2099;2011 ? 4, 2379.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro in Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi, dupa caz.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ
Prezentarea In copie a bilanturilor contabile pe ultimii 3 (trei) ani fiscali consecutivi Incheiati de la data limita pentru depunerea ofertelor. Insotite de dovada depunerii si/sau alte documente emise de autoritatile legale competente, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Operatorii economici in a caror tara nu este prevazuta publicarea bilanturilor contabile vor prezenta alte documente emise de atutoritatile competente, precum rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor, ect.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Principalele furnizari de produse in ultimii 3 ani
Experienta, in ultimii 3 ani calculati de la data depunerii ofertelor, in implementarea de sisteme informatice integrate care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente: - Portal;
- Sistem de Management al Documentelor si al Fluxurilor de lucru;
- Sistem de Gestiune Economica;
- Sistem pentru Management;
- Plata electronica;
- Semnatura electronica;
- Echipamente hardware.Ofertantul va prezenta un numar de maxim 2 documente/contracte/ procese verbale de receptie prin care sa confirme livrarea de produse.Ofertantul va prezenta documente / informatii relevante dintr-un contract/ proces-verbal de receptie, contrasemnat de beneficiar, care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarulcontractului, tipul activitatilor prestate/bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractul.
Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.
Documentele prezentate in alta limba decat limba roman
Subcontractare. Informatii privind subcontractantii.Conform art. 69?1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractantii vor completa
declaratie pe proprie raspundere.Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna
In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii.? Lista subcontractantilor si specializarea acestora.Asociere sau a Scrisorilor preliminare de asociere
Se solicita prezentarea Scrisorilor de imputernicire prin care membrii asocierii nominalizeaza Liderul asocierii.
Manager de proiect
Studii superioare de lunga durata in IT; Certificare in managementul proiectelor(PMP, Prince2 sau echiv); Certificare profesionala in managementul serviciilor IT(ITIL sau echiv);Certificare specifica in managementului riscului; 5 ani experienta in IT; Manager de proiect intr-un contract similar.Formular 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original semnat si stampilat
Formular 11 ? CV
Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare.
Coordonator tehnic SW
Studii superioare de lunga durata in IT; Certificare privind dezvoltarea aplicatiilor(Microsoft Certified Application Develop sau echiv);Certificare privind dezvoltarea de solutii tehnice(Microsoft Certified Solution Develop sau echiv);5 ani experienta in IT;Coordonator tehnic SW intr-un contract similar.Formular 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original semnat si stampilat
Formular 11 ? CV
Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare.
Arhitect de solutie
Studii superioare de lunga durata in IT; Certificare in domeniul arhitecturilor de tip Enterprise;5 ani experienta in IT;Arhitect solutie intr-un contract similar.Formular 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original semnat si stampilat
Formular 11 ? CV
Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare.
Consultant implementare si Analist principal
Studii superioare de lunga durata; Certificat curs analiza de business; Certificat curs modelare procese de business; 5 ani experienta in IT; Consultant implementare si analist intr-un contract similar.Formular 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original semnat si stampilat
Formular 11 ? CV
Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare.
Consultant implementare si Analist ? 2 pers
Studii superioare de lunga durata in IT;5 ani experienta in IT;Consultant implementare si analist intr-un contract similar.Formular 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original semnat si stampilat
Formular 11 ? CV
Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare.
Coordonator testare si implementare
Studii superioare de lunga durata in IT; Certificare profesionala privind testarea aplicatiilor (ISTQB Foundation sau echiv); Certificare profesionala in managementul serviciilor IT(ITIL sau echiv);5 ani experienta in IT;Coordonator testare si implementare intr-un contract de implementare sistem informatic integrat, in cadrul caruia a planificat activitatile de testare si implementare, a coordonat activitatile de testare componente si testare functionala, a implementat si executat planurile, scenariile si cazurile de test, a livrat rapoarte de testare si implementare.Formular 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original semnat si stampilat
Formular 11 ? CV
Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare.
Coordonator instruire
Studii superioare de lunga durata; Certificare de formator autorizat CNFPA sau echiv;Certificare de participare la curs privind instruirea adultilor 5 ani experienta in IT;Coordonator instruire intr-un contract de implementare sistem informatic in care a realizat managementul activitatilor de instruire, a organizat si coordonat echipele de instruire si a instruit utilizatorii.Formular 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original semnat si stampilat
Formular 11 ? CV
Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare.
Expert audit si securitate informationala
Studii superioare in IT;Certificare profesionala ca auditor de sisteme informatice(CISA sau echiv); "Certificare profesionala in arhitectura securitatii sistemelor informatice(ISSAP sau echiv); Certificare profesionala in guvernanta IT a sistemelor informatice de tip enterprise(CGEIT sau echiv);Certificare profesionala in managementul securitatii sistemelor informatice(ISSMP sau echiv); Certificare profesionala in managementul serviciilor IT(ITIL sau echiv);Certificare profesionala ca auditor specializat in managementul securitatii sistemelor informationale(Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor sau echiv);5 ani experienta in IT;expert audit si securitate informationala intr-un contract de implementare sistem informatic integrat cu componente de portal, management documente si fluxuri de lucru, management al informatiei (BI), plata electronica, semnatura electronica si livrare echipamente.Formular 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in ori
Consultant implementare ERP - 3 persoane
Studii superioare de lunga durata; Certificare de formator autorizat CNFPA sau echiv; Certificat emis de producatorul solutiei ERP ofertate, sau un organism acreditat de catre acesta, pe cel putin una din componentele ofertate. Certificarile prezentate trebuie sa fie distincte;5 ani experienta in IT;Consultant implementare intr-un contract de implementare sistem informatic de tip ERP, in care a desfasurat analiza, instalare si configurare, asistenta tehnica, suport tehnic si instruire.
Contract similar=Implementare sistem informatic integrat cu componente de portal, management documente si fluxuri de lucru, management al informatiei (BI), plata electronica, semnatura electronica si livrare echipamente.Formular 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original semnat si stampilat
Formular 11 ? CV
Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor doveditoare.
ISO 9001 sau echivalent
Prezentarea documentelor emise de organisme acreditate, care confirma certificarea ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara.Punctajul financiar se acorda astfel: a. Pentru cel mai mic dintre preturile ofertate se acorda 100 de puncte; b. Pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) se acorda punctaj astfel: Pfinanciar(n) = Pmin / Pev(n) x 100 puncte, unde Pmin = cel mai mic pret rezultat din evaluarea ofertelor prezentate, Pev(n) = pretul ofertei (n) pentru care se face evaluarea.Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate exprimate in lei fara TVA. Se va evalua valoarea ofertata pentru intreaga cantitate de produse ofertate conform documentatiei de atribuire.
2.
CT1
8.75%
Descriere: CT1: Sistemul informatic de management de documente permite construirea de rapoarte de cautare al caror rezultat sa fie afisat in mai multe tipuri de format grafic. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de construire arapoartelor de cautare in format grafic (ex: pie-chart, puncte, tabelar etc.) se acorda maxim 100 puncte. Oferta in care sunt prezentate cele mai multe formate grafice (NRMax), va primi 100 puncte. Celelalte oferte vor fi punctate folosind formula: PR(n) = NR(n) / NRMax x 100 puncte, unde: PR(n) = punctaj oferta (n) pentru acesta caracteristica; NR(n) = numarul tipurilor de formate grafice prezentate in oferta (n); NRMax = numarul maxim de tipuri de formate grafice identificate in ofertele depuse.
3.
CT2
8.75%
Descriere: CT2: Sistemul informatic de management de documente sa includa instrumente pentru definirea de noi rapoarte. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) un editor grafic inclus ce permite definirea vizuala (grafica) a rapoartelor fara modificarea executabilelor, se acorda 25 puncte. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de definire de rapoarte utilizand scripturi direct in baza de date, se acorda 25 puncte. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de realizare de sume si totaluri a datelor afisate se acorda 50 puncte.
4.
CT3
8.75%
Descriere: CT3: Sistemul informatic de management de documente sa permita popularea prin interfata grafica a sistemuluinomenclatoarelor. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de populare a nomenclatoarelor prin interfata grafica a sistemului se acorda 50 puncte. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de populare a nomenclatoarelor prin importul datelor dintr-un fisier se acorda 50 puncte.
5.
CT4
8.75%
Descriere: CT4: Sistemul informatic de management de documente sa permita adnotarea documentelor din aplicatie. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de adaugare de modificari pe documentele la care au acces dar fara a modifica si continutul acestora, ci doar prin adaugarea unor adnotari se acorda 25 de puncte. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul in care adnotarile vor fi constituite sub forma unor layer-e care se suprapun peste documentul original se acorda 25 de puncte. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) gestiunea adnotarilor pe documente realizata pe baza de versiuni de adnotari aplicabile unor versiuni de documente se acorda 25 de puncte. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de realizare a mai multor adnotari pe un document ca apoi sa se poata realiza vizualizarea prin suprapunere numai a adnotarilor dorite, se acorda 25 de puncte.
6.
CT5
8.75%
Descriere: CT5: Sistemul informatic de management de documente sa permita cautarea documentelor dupa coduri de bare. Pentru ofertele care prezinta (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de preluare a codurilor de bare ca metadate se acorda 30 puncte. Pentru ofertele care prezinta(descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de clasificare dupa coduri de bare se acorda 30 puncte. Pentru ofertele care prezinta(descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de generare si tiparire a codurilor de bare se acorda 40 puncte.
7.
CT6
8.75%
Descriere: CT6: Sistemul pentru managementul institutiei trebuie sa permita exportul direct al datelor din scenariile de analiza intr-un anumit format.Pentru ofertele care prezinta(descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de export al datelor din scenariul de analiza in format text procesabil(MicrosoftWord sau echivalent) si in format calcul tabelar (Microsoft Excel sau echivalent), se acorda 50 puncte. Pentru ofertele care includ prezentarea (descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modului de export a datelor din scenariul de analiza in sabloanele prestabilite se acorda 50 puncte.
8.
CT7
8.75%
Descriere: CT7: Sistemul de gestiune economica trebuie sa permita atasarea informa?iilor referitoare la clasifica?ia bugetara la orice document primar introdus in sistem. Pentru ofertele care prezinta(descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de preluare automataa informatiilor referitoare la clasificatia bugetara atasate documentelor primare, in documentele de incasare/plata si apoi in registrul de casa sau extrasul bancar se acorda 50 puncte. Pentru ofertele care prezinta(descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de urmarire a bugetului in componenta de management al bugetelor, pe baza informatiilor referitoare la clasificatia bugetara, atasate la documentele primare, la documentele de incasare/plata, registre de casa si extrasele bancare din sistem se acorda 50 puncte.
9.
CT8
8.75%
Descriere: CT8: Sistemul de gestiune economica trebuie sa permita calculul diferentelor de curs valutar. Pentru sistemele care prezinta(descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de calcul automat al diferentelor de curs valutar pentru operatiunile curente in valuta (operatiuni bancare, operatiuni prin casierie) se acorda 50 puncte. Pentru sistemele care prezinta(descriere, capturi de ecrane si fluxuri) modul de calcul automat al diferentelor de curs valutar pentru reevaluarile lunare a facturilor emise/primite si a altor tipuri de documente in valuta aflate in sold se acorda 50 puncte.
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4580/25.04.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.06.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2012 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante, corp anexa, etaj 2 Cam E09
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 98% - Finantare nerambursabila ; 2%- Venituri propriiPROGRAMUL OPERATIONALSECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE; AXA PRIORITARA III - ?TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC?; DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 ?DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
Durata contractului este de 3 luni de la data semnarii contractului de ambele parti, cu mentinea ca Autoritatea contractanta intentioneaza sa solicite Autoritatii de Management a Programului prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni.Punctajul total se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n) x 30% + PunctajCT1(n) x 8.75% + PunctajCT2(n) x 8.75% + PunctajCT3(n) x 8.75% PunctajCT4(n) x 8.75% + PunctajCT5(n) x 8.75% + PunctajCT6(n) x 8.75%+ PunctajCT7(n) x 8.75%+ PunctajCT8(n) x 8.75%Unde: PunctajCT1, PunctajCT2, PunctajCT3, PunctajCT4, PunctajCT5, PunctajCT6, PunctajCT7, PunctajCT8 reprezinta punctajele obtinute pentru fiecare dintre criteriile tehnice respective.Oferta care va fi declarata castigatoare este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal(n)). In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi cel mai mare punctaj total Ptotal(n), oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic va fi oferta cu cel mai mare punctaj tehnic.Operatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare referite in OUG 34/2006, HG 925/2006 si Legea 279/2011.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificat constatator emis de ORC in original/copie legalizata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a documentului atacat conform art. 2562 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Managementul Proiectelor si Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Revolutiei din 1989 nr.17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Tel. +40 256406426, Fax: +40 256406424
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2012 12:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer