Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente hardware si software de baza, servicii de implementare sisteme informatice, servicii de instruire personal privind utilizarea sistemelor


Anunt de participare numarul 147875/12.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa postala: incinta port Constanta nr. 1, cladirea Autoritatii Navale Romane, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Ana Dudu, Tel. +40 372419810, In atentia: Raluca Pisica Musat, Email: [email protected], Fax: +40 241616229, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: siguranta navigatiei
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente hardware si software de baza, servicii de implementare sisteme informatice, servicii de instruire personal privind utilizarea sistemelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ANR Constanta, C.Z. Galati, C.Z. Tulcea, C.Z. Giurgiu, C.Z. Drobeta Turnu Severin
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente hardware si software de baza, servicii de implementare sisteme informatice, servicii de instruire personal privind utilizarea sistemelor in cadrul proiectului?Monitorizarea si eficientizarea proceselor de lucru si a fluxului de documente la nivel central si la nivelul unitatilor teritoriale, pastrarea informatiei in conditii sigure si cu costuri optime?.Contractul prevede realizarea si implementarea proiectului ce isi propune, sa rezolve problema monitorizarii si corelarii la toate nivelele a activitatilor intr-un mod flexibil si cu maxima performanta, care sa permita prelucrarea analitica si sintetica a datelor in timp real si sa influenteze in mod pozitiv procesul decizional si performantele organizationale.
In acelasi timp se vizeaza imbunatatirea procesului de informare si oferirea de suport de decizie in adoptarea unor strategii, pe baza unui set de indicatori de performanta (rezolvarea problemelor critice privind: arhivarea electronica, workflow-ul, indexarea, cautarea, securitatea, administrarea si integrarea documentelor; practicarea unui management strategic performant) stabiliti pe baza analizei cerintelor .
Platforma solicitata va fi functionala si implementata in cadrul Autoritatii Navale Romane si a celor 5 unitari subordonate aflate in Constanta, Tulcea, Galati, Giurgiu, Drobeta Turnu-Severin. In aceasta etapa, instalarea licentelor, implementarea si instruirea se vor face pentru un numar de 200 utilizatori si 6 administratori.Platforma trebuie sa fie bazata pe produse software mature de tip off-the-shelf (COTS), deja existente pe pia?a. Nu se accepta produse software care urmeaza a fi dezvoltate pentru prezentul proiect. In cadrul proiectului vor fi furnizate produse de natura activelor corporale si necorporale, servicii de dezvoltare si implementare aplicatii personalizate, servicii de instruire, lucrari de amenajare, conform solicitarilor caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48311000-1 - Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)
45312200-9-Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)
48821000-9-Servere de retea (Rev.2)
72212000-4-Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
80511000-9-Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pachete software pentru gestionarea documentelor, servere de retea, unitati de stocare, scanere, servicii de programare de software de aplicatie, servicii de formare a angajatilor, lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor, lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie, alarme antiefractie si antiincendiu, lucrari de montare de acoperitoare de podea, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 498, 732.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
?Garantia de participare (GP)va fi const.de catre ofertant, in cuantum de 140.000 lei.Echiv.pt o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.In conf.cu Legea nr.346/2004, art.16 alin.(2)cu modif.si complet.ult.IMM-urile pot beneficia de reducerea cu 50% a GP prin prezentarea doc.justif. corespunzatoare.Perioada de valabilitate a GP va fi de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod.de constituire conf. art.86 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Pentru GP constituita cu OP contul este RO79TREZ2315025XXX000533, Trezoreria Mun.Constanta(formular 3.1.1.a.1)Documentul de constituire a GP trebuie sa fie prezentat cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Neprezentarea documentului de constituire a GP conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila, conf.art.33 alin.(3)si art.36 alin.(1)dinHG nr. 925/2006, cu modif. si complet ulterioare.?Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art.87, alin 1)din HG 925/2006Daca CNSC respinge contestatia ca nefondata, AC va retine contestatorului din GP in raport cu val. estimata a contractului, conf.art.278^1 lit.c)din OUG 34/2006 suma de 8.310 lei.In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei CNSC de respingere a contestatiei, AC are obligatia de a returna contestatorului suma prevazuta anterior, in cel mult 5 zile lucr. de la data pronuntarii dec. inst de judecata. Garantia de buna executie va fi de 10% (5% pentru IMM ) din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie va fi de 12 luni de la data semnarii proceselor verbale de receptiela terminarea implementarii aplicatiilor si finalizarii contractului.Mod constituire: printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (care devine anexa la contract) sau prin retineri succesive din sumele pentru facturi partiale, cu respectarea preved.HG nr.1045//2011 . Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza model formular 3.1.1.b.1.In situatia in care ofertantul este o asociere , pentru a beneficia de reducerea cu 50% , fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM , conf. Lege nr.346 / 2004. In cazul unei asocieri liderul asociatiei va face dovada constiturii garantiei de buna executie .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Tipul de finantare: Fondul Social European 85%Bugetul de stat 13%Surse proprii ANR 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea (art. 180 OUG 34/2006) ?conform model din sectiunea Formulare formular 3.2.1.1
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 Din OUG 34/2006 ? formular 3.2.1.2In cazul unei oferte comune, declaratiilese vor prezenta pentru lider, asociat, terti.3.Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat al statului.4.Certificat de plata a impozitelor si taxelor localeDin certificatele mentionate la punctele 3) si 4) trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor si vor fi depuse in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul?.5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - conform model Sectiunea Formulare- formular 3.2.1.3;6.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta ? conform model Sectiunea Formulare- formular 3.2.1.4.7.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG 34/2006 ? formular3.2.1.5
Persoanele cu functie de decizie din cadrul ANR implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Director General ? Mihai Andrei, Director Economic - Cristina Calintaru, Sef Serviciu Financiar- Contabilitate, Bugete Tarife-Felicia Nutu, Sef Birou Juridic Anisoara Banita, Director General Adjunct- Cazan Liviu-Aurelian, Director Directia Siguranta Navigatiei-Serban Berescu, Biroul Juridic-Tabacaru Daniela, Director Tehnic ?Razvan Trandafir.
Membrii comisiei de evaluare: Pricop Laurentiu ? Sef Birou IT-presedinte comisie, MadalinaAvramiuc ?Birou IT-membru, Gabriel Florescu ? Sef Biroul Managementul Calitatii-membru, Pisica Musat Raluca Alina ? Sef Serviciu Investitii, Achizitii Publice - membru, Cristina Calintaru-Director Economic-Membru.
Membrii de rezerva: Sandica MangriServiciu Investitii, Achizitii Publice, Gilda Ursache ?Sef Birou Contabilitate, Gabriel Balan- Biroul IT, Mosteanu Viviana- Biroul Managementul Calitatii.
8. Persoane juridice straine. Se va prezenta echivalentul documentelor de mai sus insotite de traducere autorizata si legalizata, sau in cazul in care in tara de origine nu se elibereaza un anumit certificat / document, se va prezenta o declaratie din care sa reiasa indeplinirea cerintelor respective data in fata notarului si tradusa legalizat.
NOTA: In cazul asocierii mai multor operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune , cerintele privind situatia personala trebuie indeplinite de fiecare ofertant. 1. Certificatul Constator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul va fi depus in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul". In cazul in care ofertantul castigator a prezentat Certificatul Constatator in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", autoritatea contractanta va solicita prezentarea Certificatului constatator, inainte de transmiterea rezultatului aplicarii procedurii de atribuire-in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta. Operatorul economic va avea ca activitate principala sau secundara autorizata Comert cu ridicata/amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui- cod CAEN 4651/4741 ( pentru ofertantul ce va ficontractant si va furniza produsele de natura activelor necorporale si corporale). In cazul in care ofertantul nu are autorizate si activitatile: Activitati de realizare a soft-lui la comanda /Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei - cod CAEN 6201/6209 siAlte forme de invatamant - cod CAEN 8559, acesta va declara asociatul sau subcontractantul care va indeplini partile din contract aferente acestor activitati. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2.In cazul asocierii mai multor operatori economici, in vederea depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documente care atesta statutul de IMM . Se va prezenta Declaratia pe propria raspundere, a
reprezentatilor legali, pentru incadrarea in plafoanele referitoare la cifra de afaceri medie anuala, numarul mediu anual de salariati si activele totale ? formular 3.2.1.6
3.Licente : ofertantul va prezenta licenta de proiectare si instalare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane in baza Legii nr. 333/2003.4.Autorizatie de instalare (autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor
): ofertantul va prezenta autorizatie de instalare eliberata de IGSU in baza Ordinului MAI nr.87/2010
Documentele de la punctele 3) si 4) vor fi prezentate in copie >conform cu originalul< si vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 aniCriteriu minim de calificare: Ofertantii trebuie sa faca dovada realizarii unei medii a cifrei de afaceri globale pe ultimii3 ani de minim 11.248.000 lei, fara TVA.
IMM- urile beneficiaza de reducerea cu 50 % a CMA , conf . art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50% va prezenta o declaratie pe propria raspundere, conform anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. In cazul ofertantului care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata (in conf.cu prev.art.186 alin (1) OG 34 /2006 ) de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. (art 186, alin 2, OUG34/2006, modif.de OUG 19/2009); -Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conf. prev.art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)." se vor prezenta : " 1)Formularul "Agajament ferm, intre ofertant si persoana care asigura sustinerea financiara", 2).Formularul "Declaratie privind eligibilitatea, resp neincadrarea la prevederile art.180" conf model pentru persoana care asigura sustinerea financiara; 3).Formularul "Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181, lit. a), c1) si d)", ptr persoana care asigura sustinerea, conf. model; 4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art. 69 ¹ din OUG nr.34/2006, in original , conf. formular model.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Se va prezenta Fisa de informatii generale-formular 3.2.2.1-Echivalentul in alta valuta va fi determinat pe baza cursurilor medii anuale lei/valuta publicate de Banca Centrala Europeana pentru anii 2010, 2011, 2012-copie dupa bilantul contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
4.Informatii privindpersonalultehnic de
specialitate4.4.Expert in implementare sisteme de gestiune documente si fluxuri de lucru:
- Studii superioare finalizate prin diploma de licen?a;
- Minimum 5 ani de experienta in domeniul IT;
- Certificare in domeniul managementul serviciilor IT dovedita prin prezentarea unor certificate/documente care sa ateste absolvirea (prin diploma sau certificat obtinut in urma unui examen) a unor cursuri in domeniul bunelor practici in specialitatea ?Managementul Serviciilor IT?;
- Experinta in implementarea a cel putin 1 proiect ce a presupus implementarea unei solutii de gestiune a documentelor si a proceselor de business (BPM) folosind tehnologia ofertata (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/demunca etc);
- Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).
4.5.Experti dezvoltare software (minim 2 persoane):
Studii superioare finalizate prin diploma de licenta;
- Minimum 5 ani de experienta in domeniul IT;
- Experienta in implementarea de proiecte IT&C in calitate de dezvoltatori software, dovedita prin documente suport relevante;
- Experinta in implementarea a cel putin 1 proiect ce a presupus implementarea unei solutii de gestiune a proceselor de business (BPM) folosind tehnologia ofertata, (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/demunca etc);
- Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).
4.6.Expert instruire:
-Studii superioare finalizate prin diploma de licenta;
- Minim 3 ani experienta in domeniul IT;
- Certificat de formator emis de institutii competente;
- Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).
4.Informatii privindpersonalultehnic de
specialitate4.2.Expert in coordonare tehnica de proiecte bazate pe infrastructura software:
- Studii superioare finalizate prin diploma de licen?a;
- Experienta in calitate de expert coordonatorin cel putin 1 proiect (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/de munca etc);
- Experienta in cel pu?in un proiect ce a presupus implementarea unor solutii de management al documentelor folosindtehnologia ofertata, (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/de munca etc);
- Experienta in cel putin un proiect ce a presupus implementarea unei solutii de gestiune a proceselor de business (BPM) folosind tehnologia ofertata, (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/de munca etc);
- Experienta in cel putin un proiect bazat pe solutii de tip SOA (Service Oriented Architecture), procese de business si integrare la nivel de date (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/de munca etc);
- Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).4.3.Expert in arhitecturi de solutie:
- Studii superioare finalizate prin diploma de licen?a;
- Minimum 5 ani de experienta in domeniul IT;
- Experienta in calitate de arhitect de solutie in cel putin 1 proiect la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/demunca etc);
- Cunoasterea cel putin a unui framework de realizare de arhitecturi de tip enterprise recunoscut la nivel na?ional/interna?ional - se va prezenta certificare relevanta in acest sens;
- Experienta in cel putin 1 proiect bazat pe solutii de tip SOA (Service Oriented Architecture), procese de business si integrare la nivel de date (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/demunca etc);
- Experienta in cel putin 1 proiect ce a presupus implementarea unei solutii de gestiune a documentelor si a proceselor de business (BPM) folosind tehnologia ofertata, (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/demunca etc);
- Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).
4.Informatii privindpersonalultehnic de
specialitate4.1.Expert in management de proiecte, Sef de proiect:
-Studii superioare finalizate prin diploma de licenta;
- Detinerea de competente avansate in domeniul managementului de proiect (dovedite prin certificate cum ar fi Project Management Professional - PMP sau echivalent)
- Experien?a in calitate de manager de proiect in cel putin 1 proiect (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/de munca etc);
- Experienta in cel putin un proiect ce a presupus implementarea unor solutii de management al documentelor folosindtehnologia ofertata, (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/de munca etc);
- Experienta in cel putin un proiect ce a presupus implementarea unei solutii de gestiune a proceselor de business (BPM) folosind tehnologia ofertata, (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/de munca etc);
- Experienta in cel putin un proiect bazat pe solutii de tip SOA (Service Oriented Architecture), procese de business si integrare la nivel de date (se va demonstra prin prezentarea a minim un document suport relevant, de exemplu o copie de pe REVISAL, copie fisa de post, copie contract de colaborare/de munca etc);
- Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).
3. Informatii privind subcontractantii / asociatii
Acord preliminar de asociere, subcontractant
Nota : conform art.11, alin .7 HG 925 /2006 subcontractantilor nu li se impun cerinte de calificare (nu vor completa tabelul cu cifra de afaceri din form.Informatii generale ", Nota : In cazul subcontractarii, ofertantul va prezenta o declaratie (original) prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare sa prezinte Aut Contr, inainte de data semnarii contractului, contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta ; acesta se constituie anexa la contract.
1. Experienta similara
Operatorul economic sau membrii grupului va/vorprezenta:
a. Minim 1 proiect similar in ultimii 3 ani care sa cuprinda platforma de arhivare electronica ofertata.b. Minim 1 proiect similar in ultimii 3 ani care sa cuprinda platforma de gestiune a organiza?iei.
c. Minim 1 proiect similar in ultimii 3 ani care sa cuprinda solutie de registratura electronica
2. Minim 1 proiect similar in ultimii 3 ani care sa fi presupus implementarea unui flux de documente bazat pe solutia ofertata.
2. Informatii privind principalele furnizari de
produse si servicii similare obiectului contractului din ultimii 3 ani continand cantitati, perioade de livrare/prestare, beneficiari
Ofertantii trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale
sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de
management al calitatii, respectiv Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
? Documente suport: Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune: a) copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV;? Curriculum vitae pentru fiecare expert principal semnat pe fiecare pagina de catre titular- formular 3.2.3.7.Curriculum vitae trebuie sa cuprinda experien?a relevanta si profesionala specificapentru indeplinirea criteriilor solicitate. In cazul in care expertul cheie a participat la mai multe proiecte /contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica in mod obligatoriu perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an.? Declaratii de exclusivitate si disponibilitate semnate in original pentru fiecare expert principal propus in oferta.Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate (Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei.)Experienta dovedita in domeniul IT se va realiza exclusiv prin orice mijloc adecvat, excluzand simpla declaratie pe propria raspundere emisa de ofertant. Necomfirmarea din partea Beneficiarilor a experientelor, contractelor, informatiilor mentionate de prestator, atrage automat neluarea in considerare a contractului sau referintei respective.? Documente suport: Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune: a) copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV;? Curriculum vitae pentru fiecare expert principal semnat pe fiecare pagina de catre titular- formular 3.2.3.7.Curriculum vitae trebuie sa cuprinda experien?a relevanta si profesionala specificapentru indeplinirea criteriilor solicitate. In cazul in care expertul cheie a participat la mai multe proiecte /contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica in mod obligatoriu perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an.? Declaratii de exclusivitate si disponibilitate semnate in original pentru fiecare expert principal propus in oferta.Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate (Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei.)Experienta dovedita in domeniul IT se va realiza exclusiv prin orice mijloc adecvat, excluzand simpla declaratie pe propria raspundere emisa de ofertant. Necomfirmarea din partea Beneficiarilor a experientelor, contractelor, informatiilor mentionate de prestator, atrage automat neluarea in considerare a contractului sau referintei respective.Se vaprezenta o declaratie referitoare la efectivelemedii anuale ale personalului angajat si ale cadrelorde conducere pe ultimii 3 ani - formular 3.2.3.5.? Lista cu expertii principali propusi pentru implementarea proiectului ? formular 3.2.3.6.? Documente suport: Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune: a) copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV;Curriculum vitae pentru fiecare expert principal semnat pe fiecare pagina de catre titular- formular 3.2.3.7.Curriculum vitae trebuie sa cuprinda experien?a relevanta si profesionala specificapentru indeplinirea criteriilor solicitate. In cazul in care expertul cheie a participat la mai multe proiecte /contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica in mod obligatoriu perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an.? Declaratii de exclusivitate si disponibilitate semnate in original pentru fiecare expert principal propus in oferta.Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate (Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei.)Experienta dovedita in domeniul IT se va realiza exclusiv prin orice mijloc adecvat, excluzand simpla declaratie pe propria raspundere emisa de ofertant. Necomfirmarea din partea Beneficiarilor a experientelor, contractelor, informatiilor mentionate de prestator, atrage automat neluarea in considerare a contractului sau referintei respective.-Formular 3.2.3.3-Formular 3.2.3.4 A, BSe va preciza daca asociatul/subcontractorul care livreaza un anumit produs va furniza si serviciile (implementare, instruire) precum si livrabilele aferente pentru produsele livrate.- Fisa experienta similara -formular 3.2.3.1.- Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.- formular 3.2.3.2.Pentru fiecare contract mentionat se vor atasa documente suport (parti relevante din contracte, recomandari/certificari si alte documente care sa ateste prestarea serviciilor contractului) care vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul contractului;
-tipul si complexitatea serviciilor/activitatilor prestate;
- perioada in care s-a realizat contractul;
- valoarea contractului.Daca din recomandarile/certificarile prezentate reiese ca au existat probleme, atat in derularea contractelor care au afectat executarea corespunzatoare a acestora cat si probleme survenite ulterior ca urmare a calitatii defectuoase a serviciilor prestate avand consecinte in implementarea proiectelor de investitii sau operarea obiectivelor de investitii, ofertantul este descalificat.Lista principalelor furnizari de produse si prestari de servicii similare in ultimii 3 ani-raportati la data limita de depunere a ofertei.- formular 3.2.3.2.Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
21294/28.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 11:00
Locul: Sediul ANR-Incinta Port nr.1, 900900 Constanta Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Un reprezentant, imputernicit legal in scris, autorizat sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE (PODCA), Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul de interventie 2.2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Formularele prevazute in cadrul documentatiei de atribuire trebuie completate in mod corespunzator. Toate documentele ofertei depusetrebuie semnate de reprezentantul autorizat al ofertantului, stampilate, numerotate si opisate . Ofertantul va prezenta si un CD/DVD care va contine versiunea electronica a Documentelor de calificare /ofertei tehnice si ofertei financiare care trebuie atasat/e versiunii tiparite si introdus/e impreuna cu aceasta in plicul (coletul) aferent Documentelor de calificare/ofertei tehnice sau ofertei financiare. Suportul electronic CD/DVD trebuie sa nu fie protejat la copiere pentru a permite multiplicarea pentru membrii comisiei de evaluare, sub rezerva respectarii confidentialitatii datelor continute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic A.N.R.
Adresa postala: Incinta Port Constanta, nr. 1, Cladire A.N.R., etaj 9, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Fax: +40 241616229
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer