Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente loturile 1 si 3 neatribuite in cadrul procedurii de atribuire initiata in data de 24.11.2012, in cadrul proiectului ? Bursa de cereale in orasul Corabia, judetul Olt ?


Anunt de participare numarul 144264/11.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Gerard OANCA, Tel. +40 249431080, Email: [email protected], Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente loturile 1 si 3 neatribuite in cadrul procedurii de atribuire initiata in data de 24.11.2012, in cadrulproiectului ? Bursa de cereale in orasul Corabia, judetul Olt ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bursa de cereale - orasul Corabia, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop achizitia deechipamente loturile 1 si 3 neatribuite in cadrul procedurii de atribuire initiata in data de 24.11.2012, in cadrulproiectului ? Bursa de cereale in orasul Corabia, judetul Olt ? conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
Lotul 1- echipamente IT si aplicatii informatice
Lotul 3 -echipamente de laborator
Domeniul: furnizare produse
Lot 1: Echipamentesi aplicatii informatice
-calculator tip desktop-10 buc;
- notebokk-2 buc;
- computer-2buc;
- imprimanta reta A3-2 buc;
-server -1 buc;
-fax scanner-2 buc;
-ecran LCD 127 cm-1 buc;
-router whirless-1 buc
-video proiector-2 buc;
-ecran electric-2 buc;
-sistem operare windows XP si ofiice XP sau echivalent -12 buc;
-aplicatie infomatica specifica bursei ERP-1 buc;
Lot 3: Echipamente de laborator
- prelevator automat pentru cereale- 1 buc;
-sonda prelevare cereale- 1 buc;
- divisor probe cereale- 1 buc;
- sistem automat pentru curatare probe- 1 buc;
-numarator de seminte- 1 buc;
-mori de laborator-1 buc;
- balanta tehnica- 1 buc;
- balanta hectolitrica- 1 buc;
- umidometru cu det masei hectolitrice-1 buc;
- densi umidometru cereale- 1 buc;
-densi higrometru cereale- 1 buc;
- spectofotometru ? 1 buc;
- analizor automat cereale(proteina, umiditate, amidonul, glutenul umed si zeleny)- 1 buc;
- sistem mineralizare- 1 buc;
valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 847.450 LEI
Lot 1:679.150lei din care:
- echipamente IT ? 169.150 lei
- aplicatie informtaica -510.000 lei.
Lot 3:168.300 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48219300-9 - Pachete software de administrare (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
30232000-4-Echipament periferic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul: furnizare produse
Lot 1: Echipamentesi aplicatii informatice
-calculator tip desktop-10 buc;
- notebokk-2 buc;
- computer-2buc;
- imprimanta reta A3-2 buc;
-server -1 buc;
-fax scanner-2 buc;
-ecran LCD 127 cm-1 buc;
-router whirless-1 buc
-video proiector-2 buc;
-ecran electric-2 buc;
-sistem operare windows XP si ofiice XP sau echivalent -12 buc;
-aplicatie infomatica specifica bursei ERP-1 buc;
Lot 3: Echipamente de laborator
- prelevator automat pentru cereale- 1 buc;
-sonda prelevare cereale- 1 buc;
- divisor probe cereale- 1 buc;
- sistem automat pentru curatare probe- 1 buc;
-numarator de seminte- 1 buc;
-mori de laborator-1 buc;
- balanta tehnica- 1 buc;
- balanta hectolitrica- 1 buc;
- umidometru cu det masei hectolitrice-1 buc;
- densi umidometru cereale- 1 buc;
-densi higrometru cereale- 1 buc;
- spectofotometru ? 1 buc;
- analizor automat cereale(proteina, umiditate, amidonul, glutenul umed si zeleny)- 1 buc;
- sistem mineralizare- 1 buc;
valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 847.450 LEI
Lot 1:679.150lei din care:
- echipamente IT ? 169.150 lei
- aplicatie informtaica -510.000 lei.
Lot 3:168.300 lei
Valoarea estimata fara TVA: 847, 450RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de : ?Pentru lotul 1:13.500 lei ?Pentru lotul 3:3.300 lei - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor . - Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus. Garantia de participare trebuie sa fie valabila cel putin 120 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare poate fi executata de catre autoritatea contractanta in conformitate cu prevederile legale in vigoare in domeniul achizitiilor publice. Eliberarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art.88 din H.G. nr.925/2006. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua retineri din garantia de participare aferenta Lotului 1 si 3 in conditiile art. 278ยน din OUG nr. 34/2006. Nota: Echivalenta unei garantii de participare din lei in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. Valoarea garantiei de buna executie se raporteaza la valoarea totala fara TVA a contractului, cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2007-2013 Axa prioritara 4; DMI 4.1; -Fonduri Europene? 50 % din care: (fonduri FEDR 86, 73 %, Bugetul de Stat-Fondul National?13, 27%);
- Bugetul Local ? 50 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte : prezentarea declaratiilor de eligibilitate si a declaratiei privind respectarea art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Oferta este considerata inacceptabila atunci cand este depusa de un ofertant care, in ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a)este in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic ;
c) nu si-aindeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit
c1)in ultimii 2 ani nu si-aindeplinitsau si-a indeplinitin mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului , fapt care nu a produs sau nu este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor mei;d) afost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG 34/2006, se va prezenta angajamentul de sustinere, iarsustinatorii acestuia trebuie sa prezinte aceste formulare.Sustinatorul va prezenta declaratia conf. art.181 ? art.a, c1, d.Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4.1.1.A si Formularul 4.1.1.B.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataPersoanele juridice romane vor prezenta certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale, care sa ateste ca firma ofertanta nu se inregistreaza cu datorii, respectiv:
-certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finante publice locale
-certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj), emis de Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice
Din aceste certificate fiscale trebuie sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul celei de-a doua luni anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. 4 din HG 925/2006.Se vor prezenta in original sau copie conform cu originalul.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceste documente vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Cerintele privind obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari socialecatre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor , aprobate de catre organele competente in domeniu.Obs. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local vor fi respinse
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Se va completa si prezenta Formularul nr. 2Aconform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1
Se va completa si prezenta Formularul nr. 2B. conform Ordinului ANRMAP nr. 509/2011Persoanecu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Presedinte ? Paul Stanescu
Vicepresedinte ? Marius OprescuVicepresedinte ? Ioan Ciugulea
Director executiv ? Constanta DumitruDirector executiv ? Gugiu NicolaeDirector executiv ? Motoi Cornel
Director Executiv ? Parnuta Corneliu
Sef serviciu tehnic ? Mihaela Negrila
Sef serviciu UIP ? Solduban Angela
Sef serviciu achizitii, licitatii, contractari ? Ovidiu Gerard OancaSef serviciu juridic ? Ana Venera StefanescuSef serviciu dezvoltare regionala ? Daniela LunguConsilieri judeteni: Badescu Ion, Belinski Pavel, Brinaru Gheorghita, Catana Ilie Marian, Gheorghe Ionel Cristian, Gheorghe Mariana, Guinea Valeriu, Idoras Petre, Ionica Marin, Mirea Siminica, Mitroi Florea, Moisescu Ion, Neacsu Petre Silviu, Nedelea Ioan, Nicolae Florea, Nitu Lucian, Popa Ioan, Postelnicu Dorin Teodor, Pruna Toma, Stancu Nicolae, Stirbu Galina, Taifas Ionel Marian, Trifu Catalin Victor, Tudor Doru, Vitan Nicolae, Codan Catalin Danut, Draguinea Petre Anton, Dumitrascu Dumitru, Galan Valeria, Dumitrescu Viorel, Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, corespunzator obiectului contractului care urmeaza a fi atribuit.
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Nota:
a)Persoanele fizice autorizate: vor prezenta Autorizatia de functionare/Certificat de inregistrare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a furniza/presta produsele/serviciile care fac obiectul prezentului contract;
b)Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte autorizarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza produsele sau a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu reglementarile din tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
c)Documentele emise in alta limba se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Initial potentialii ofertanti vor prezenta Certificatul Constatator incopie lizibila conform cu originalulOfertantul castigator la solicitarea Autoritatii Contractante inainte de transmiterea comuncarilor privind rezultatul procedurii va fi notificat sa prezinte Certificatul Constatator pentru conformitate in orginal sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara
Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri globale intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 ani, in masura in care
informatiile respective sunt disponibile.Media cifrei de afaceri globale pe
ultimii 3 ani sa fie:
-pentru lotul 1Echipamente IT si aplicatii informatice ? egala sau mai mare decat 1.220.000 lei
-pentru lotul 3 echipamente de laborator- egala sau mai mare decat 302.000 leiPentru anii 2010, 2011 si 2012 operatorii economici rezidenti vor prezenta bilantul contabil vizat si inregistrat la autoritatile competente..
Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta orice alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta in copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
Se va completa Formularul nr. 3.
Pentru calcul cifrei de afaceri exprimate in alta moneda decat Lei cursul de schimb mediu anual lei/euro, comunicat de B.N.R.
2010:1 euro = 4, 2099lei, 2011:1 euro = 4, 2379lei, 2012:1 euro =4 , 4560lei.
Pentru echivalenta leu/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual publicat de B.N.R,
In conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile
ulterioare, IMM - urile pot solicita reducerea cu 50% a cifrei de afaceri globale medie anuala prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare
In cazul in care cerintele de calificare referitoare la situatia economica si financiara se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persona, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/ofertant si persoana respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie resursele invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 111 din H.G. nr. 925/2006.
Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, scop in care aceasta va completa declaratia de eligibilitate, respectiv Formularul nr. 1.
Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta a contractul de achizitie publica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta informatii generale aferente ultimilor 3 ani.Se va completa Formular 3.Pentru calcul cifrei de afaceri exprimate in alta moneda decat Lei cursul de schimb mediu anual lei/euro, comunicat de B.N.R. 2010:1 euro = 4, 2099lei, 2011:1 euro =4, 2379lei, 2012:1 euro =4 , 4560lei.Pentru echivalenta leu/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual publicat de B.N.R.Declaratie eligibilitate art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d), Declaratie art. 69.1, Angajament ferm de sustinere in forma autentica
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.
Nota: Ultimii 3 ani se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor.
Experienta similara sa fie demonstrata cumulativ prin:
-pentru lotul 1: maxim 2 documente/contracte/procese verbale recptie prin care sa se confirme urmatoarele:
? furnizareechipamente IT cu o valoare fara TVAegala sau mai mare decat 155.000 lei ;
? furnizaresisteme de tranzactionare bursiera cu o valoare fara TVA egala sau mai mare decat 500.000 lei.
- pentru lotul 3: ? cel putin un contract de furnizareechipamente laborator cu o valoare fara TVA egala sau mai mare decat 167.000 lei
Pentru justificarea experientei similare se vor prezenta: -certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritateori de catre clientulbeneficiar
In cazul in care cerintele de calificare referitoare la situatia economica si financiara si la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persona, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/ofertant si persoana respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie resursele invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 111 din H.G. nr. 925/2006.
Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, scop in care aceasta va completa declaratia de eligibilitate, respectiv Formularul nr. 1.
Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta a contractul de achizitie publica.
Se va prezenta Certificatul privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Declaratie privind principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani- Formularul nr. 4.-certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritateori de catre clientulbeneficiarDeclaratie eligibilitate art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d), Declaratie art. 69.1, Angajament ferm de sustinere in forma autenticaCertificatul privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5307
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2013 10:00
Locul: Consiliul Judetean Olt B-dul A.I Cuza nr. 14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati dupa caz, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si reprezentanti ai Ministerului de Finante - Observatori UCVAP - dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL2007-2013Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si localDomeniul major de interventie 4.1..-Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala- Fonduri Europene? 50 % din care: (fonduri FEDR 86, 73 %, Bugetul de Stat - Fondul National ? 13, 27%)- Bugetul Local ? 50 %
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale.In cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin 2 oferte cu pret egal, care se claseaza pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre respectivii ofertantii. Ofertele vor fi prezentate sigilate, in plic inchis, la sediul Autoritatii contractante in termenul precizat in solicitare. In cazul in care ofertele financiare retransmise contin preturi egale, se va solicita transmiterea unei noi oferte financiare in vederea departajarii ofertelor depuse, care au intrunit preturi egale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 2562 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-contencios ? Consiliul Judetean Olt
Adresa postala: BD. A.I. CUZA nr. 14, Slatina, jud.Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel. +40 249431080, Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2013 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer