Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE ECHIPAMENTE MEDICALE


Anunt de participare numarul 147165/11.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV
Adresa postala: ALEEA DEALUL SPIRII NR.12, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500118, Romania, Punct(e) de contact: DUMITRU DANUT GRECU, Tel. +40 268411318, Email: [email protected], Fax: +40 372870370, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTIE PUBLICA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE ECHIPAMENTE MEDICALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: BRASOV, STR.ALEEA DEALUL SPIRII NR.12
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 510, 750 si 1, 021, 500RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual vor fi atribuite un numar maxim de 2 contracte subsecvente .Valoarea celui mai mare contract subsecvent 500.000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia de echipamente medicale , inclusiv montaj, punere in functiune , testarea si instruirea personalului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
51400000-6-Servicii de instalare de echipament medical si chirurgical (Rev.2)
80510000-2-Servicii de formare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in anexele Caietului de sarcini
Anexa contract subsecvent
Nr. crt. Denumire aparatura medicala Cant min (buc) Cant max (buc)
1 Body Plestimograf 1 2
2 Videobrohoscop 1 2
3 EKG portabil 1 2
4 Spirometru 1 2
5 Microscop binocular cu imersie si fluorescenta 1 2
6 Developator umed 1 2
Valoarea estimata fara TVA 510.750 si 1.021.500
Valoarea estimata fara TVA: intre 510, 750 si 1, 021, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
10.215 lei pentru firme(50% adica 5.107, 50lei pentru IMM cf.L.346/2004) Echivalenta pentru garantiile de participare depuse in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile. (1)Gar.de part.se constit. prin virament bancar sau prin instr. de garant. emis in cond. legii de o soc.banc.ori soc.asigurari, care se prezinta in original, valabila pt.o per.de 150zile de la termenul limita de primire. (2) Garantia trebuie sa fie irevocabila. (3) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea unui ordin de palta sau a unei file CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data de deschiderii ofertelor.Contul autoritatii contractante este RO 73 TREZ 1315006XXX 011477 deschis la Trezoreria Brasov , cod fiscal 4443175 Cf. Art.278 1*)]n masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, aut.contr. va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 4801, 49 lei in situatia in care contestatia este respinsa pe fond sau contestatorul retrage contestatia formulata 10% (5% pentru IMM)din valoarea fara TVA a contractului subsecventde furnizare. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Documentul se prezinta in original.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatiii contactante la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Documentatia de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET DE STAT SI BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Membrii comitetului director Manager Dr. Dan Moraru, Director financiar contabil Ec. Claudiu Grusea, Director medical Dr. Ion Moleavin Sef serviciu administrativ Savu Gheorghe
Membrii consiliului de administratie Stinghe Marius , Bularca Claudia Elena , Ciubotaru Mariana, Sovaiala Lutsch Cristian , Buvnariu Lavinia.
Membru comisia de evaluare : Ec. Grecu Dumitru DanutOficiul juridic CJ Danci Mara Petrogina1.Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
2.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
3.Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente catre Bugetul general consolidat in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor , prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
4.Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la bugetul local in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor, prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
6.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
7.Informatii generale, in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
In cazul depunerii unei oferte comune, cerintele trebuie indeplinite, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.Tertul sustinator nu completeaza formularul nr.6. a) Pentru persoane juridice romane : Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate a operatorului economic. Certificatul constatator trebuie prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.b) Pentru persoane fizice romane: Autorizatie de functionare/alte echivalente, cu viza in termen sau Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde cu obiectul contractului. Certificatul constatator trebuie prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
c) Pentru persoane fizice/juridice straine se solicita Autorizatie de functionare pentru domeniul de activitate, cu viza in termen sau certificat constatator ORC si/sau Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului, traduse legalizat in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
11.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu :1.000.000 lei Cerinta se justifica prin prezentarea, daca este cazul a raportului de audit, daca este cazul a raportului de cenzori, sau extrase de bilant, sau orice document care demonstreaza indeplinirea cerintei. In cazul in care un operator economic depune oferta cifra de afaceri pe ultimii 3 ani a acestuia va fi egala sau mai mare decat valoarea cea mai mare dintre valorea estimata acelui mai mare contract subsecvent. pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind lista principalelor furnizari in ultimii 3 ani. Cerinta nr. 2 Experienta similara: maxim 3 contracte in valoare cumulata de minim :300.000 lei pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte Contractele prezentate ca experienta similara trebuie sa se incadreze intrun interval de timp care nu trebuie sa depaseasca 3 ani fata de data limita de depunere a ofertelor. Se prezinta certificatul/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Cerinta nr. 3 Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant/subcontractanti trebuie sa cuprinda: specializarea acestuia/acestora, acordul acestuia/acestora si procentul de subcontratare. Declaratie prin care ofertantul se angajeaza ca va asigura toate utilajele, echipamentele, sculele etc. necesare pentru indeplinirea contractului de furnizare
Standarde de asigurarea calitatii ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formulardocumente din care sa rezulte indeplinirea cerintei de calificare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4519/07.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2013 09:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2013 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2013 09:30
Locul: biroul achizitii , str.Aleea Dealul Spirii nr.12
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai opertatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare. Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC COTENCIOS
Adresa postala: STR.ALEEA DEALUL SPIRII NR.12, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500118, Romania, Tel. +40 268477011, Email: [email protected], Fax: +40 372870370
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer