Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente pentru sunet si lumini pentru dotarea cladirii noi a Teatrului pentru copii si tineret ?Ariel? Tirgu - Mures, in cadrul investitiei ?Amenajare cladire Teatrul pentru copii si tineret Ariel?.


Anunt de participare numarul 143881/25.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Teatrul pentru copii si tineret "Ariel" Tg.Mures
Adresa postala: str. Poligrafiei nr 4, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540050, Romania, Punct(e) de contact: Claudia Chibelean, Tel. +40 365407951, In atentia: Claudia Chibelean, Email: [email protected], Fax: +40 365407950, Adresa internet (URL): www.teatrulariel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente pentru sunet si lumini pentru dotarea cladirii noi a Teatrului pentru copii si tineret ?Ariel? Tirgu - Mures, in cadrul investitiei ?Amenajare cladire Teatrul pentru copii si tineret Ariel?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Tirgu Mures, str. Poligrafiei nr.4
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente pentru sunet si lumini pentru dotarea salilor de spectacole din cladirea noua a Teatrului pentru copii si tineret ?Ariel?. Livrarea se va face la sediul nou situat in Tirgu Mures, str. Poligrafiei nr. 4 si va include furnizarea si montarea echipamentelor pentru sonorizare si lumini.
Prin contractul prezentei proceduri se solicita furnizarea si montarea bunurilor, la caracteristicile si indicatorii de performanta din Caietului de sarcini al prezentei documentatii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32342410-9 - Echipament de sonorizare (Rev.2)
31520000-7-Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)
31681410-0-Materiale electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente pentru sunetsi lumini pentru dotarea salilor de spectacole din cladirea noua a Teatrului pentru copii si tineret ?Ariel?, conform specificatiilor incluse in caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 792, 741.93RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 15.854, 838 RON, valabila 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor si emisa in favoarea Autoritatii Contractante, se constituie conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.1. Va fi prezentata in original, separat, neinclus in coletul sigilat cu oferta si documentele de calificare.2. Ofertantii tip I.M.M. care doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor completaFormularul nr. 7.1 atasat acestuia.3. Pentru sumele constituite in alte valute se va lua in considerare curs BNR la 12.06.2013.4. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei, iar perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.5. In scrisoarea de garantie bancara/ Instrumentul de garantare financiara se va facereferire expresala posibilitatea autoritatii contractante de a executa garantia de participare in urmatoarele situatii: a. retragerea ofertei in perioada de valabilitate;b. daca oferta este stabilita castigatoare si nu se constituie garantia de buna executie in perioada legala si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c. in cazul refuzului de a semna contractul de achizitie publica;d. in eventualitatea formularii de contestatii si in cazul respingerii acestora autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma 4572.74 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului fara T.V.A.Pentru ofertantii tip I.M.M. cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara T.V.ASe constituie in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, va fi prezentata in original. In cazul in care instrumentul de garantare este emis de o banca straina/societate de asigurari straina se va prezenta si traducerea legalizata in limba romana a acesteia.Termenul de valabilitate a garantiei de buna executie 24 luni.Beneficiarul va elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Neincadrarea in prevederile art. 180, din OUG 34 / 2006 Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, Formular 1 din Sectiunea Formulare.Declaratia privind privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 va fi prezentata si de catre asociati si/sau terti sustinatori daca exista.2. Neincadrarea in prevederile art. 181, din OUG 34 / 2006 Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, Formular 2 din Sectiunea Formulare.
Declaratia va fi prezentata si de catre asociati si/sau terti sustinatori daca exista.
3. Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.
Se va prezenta Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Formular specific autoritatii emitente, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, dupa caz.
Copiile cu mentiunea ?conform cu originalul? vor prezenta in clar numele si prenumele persoanei care certifica conformitatea cu originalul.
4. Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul local.
Se va prezenta Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Formular specific autoritatii emitente.
In original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, dupa caz. Copiile cu mentiunea ?conform cu originalul? vor prezenta in clar numele si prenumele persoanei care certifica conformitatea cu originalul.
5. Participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
Completarea, semnarea si prezentarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, Formular 2.1 din Sectiunea Formulare
6. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006
Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, din OUG 34/2006, Formular 9 din Sectiunea Formulare.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul Teatrului pentru copii si tineret ?Ariel? sunt:
Gavril Cadariu ? director, Leontina Ludusan ? director economic, Claudia Chibelean ? director administrativ, Kopan Istvan ? operator sunet, iar membrii organelor decizionale ce au legatura cu procedura de atribuire sunt: Dobre Ciprian Minodor, Dancu Ovidiu, Lokodi Edita Emoke, Cosma Aurelian Paul, Antonie Stefan- Mihail, Balogh Iosif, Ban Moise , Bandea Eugen, Bolos Vasile Grigore, Boros Raul Alin, Borsan Doru Aurelian, Coman Melus Florian, CsepEva Andrea, Eros Csaba, Filimon Vasile, Gasparik Attila-Csaba, Georgescu Cristian Radu, Gliga Ioan Florin, Iacob Letitia , Kedei Pal Elod, Kelemen Attila-Marton, Mo;zes Levente-Sandor, Popa Dragos- Codrin , Pop Teodor Mircea, Pokorny Vasile Stefan, Socotar Gheorghe Dinu, Somesan Stefan, Stoica Ion, Szabo; Arpad, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todoran Liviu ?Radu, Tusnea Ion, Sopterean Ioan, Bartha Iosif. 1. Se solicita ca Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Prezentarea Certificatului constatator emis de ONRC in copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, dupa caz.
Pentru persoanele juridice / fizice straine, Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
NOTA:
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original / copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Media cifrei de afaceri globale a Ofertantului (individual sau asociere de
operatori economici) pentru ultimii trei ani financiari incheiati (2010, 2011,
2012) trebuie sa fie egala sau mai mare de 1.575.000 lei.
La evaluarea situatiei economico-financiare nu vor fi luate in considerare
resursele financiare ale subcontractantilor.
Cerinta nr.2Tert sustinator (daca este cazul)
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru
indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, conf. prev. art. 186,
din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind cifra de afaceri, Formular 3 din Sectiunea Formulare.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va folosi cursul mediu anual lei / valuta comunicatde Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi prezentate pentru fiecare dintre operatorii economici.Completarea, semnarea si prezentarea unui Angajament privind sustinerea financiaraa ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici, Formular 18 din Sectiunea Formulare.In original, incheiat in forma autentica (exprimat in fata unui notar)Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, Formular 1 din Sectiunea Formulare.Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, Formular 2 din Sectiunea Formulare.Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, din OUG 34/2006, Formular 9 din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, pentru produse similare cu cele care vor fi furnizate in prezentul contract (minim 1 livrare pentru ?sunet? si minim 1 livrare pentru ?lumina?).
Cerinta nr.2Prezentarea unui numar de maxim 2 contracte prin care sa se confirme livrarea in ultimii 3 ani a unor produse similare ( sunet si lumina) in valoare CUMULATA de minim 792.741, 93 lei, fara TVA.
Cerinta nr.3Tert sustinator (daca este cazul)
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru
indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, conf. prev. art. 190
din OUG 34/2006.
Cerinta nr.4Informatii privind asocierea (daca este cazul)In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori, aceasta vacuprinde si acordul de asociere in care va fi nominalizat liderul asocierii, confirmat prin scrisori de imputernicire din partea tuturor asociatilor, proportia din contract care revine fiecarui asociat in parte precum si faptulca liderul asociatiei este responsabil cu executia contractului inclusiv platile
Certificare ISO 9001 pentru domeniile de activitate aferente echipamentelor solicitate, respectiv sunet si lumini
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar."Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar?.NOTA: Daca valoarea contractelor este stabilita in alta moneda, pentru calculul echivalentei se va lua in considerare cursul mediu anual lei / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.Completarea, semnarea si prezentarea unui Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici, Formular 19 din Sectiunea Formulare.In original, incheiat in forma autentica (exprimat in fata unui notar)Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiilor din partea tertului sustinator privind sustinerea tehnica (Formular 19.1) si sustinerea profesionala (Formular 19.2)Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, Formular 1 din Sectiunea Formulare.Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, Formular 2 din Sectiunea Formulare.Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, din OUG 34/2006, Formular 9 din Sectiunea Formulare.Completarea, semnarea si prezentarea unui Acord de asociere dupa modelul dat Formular 17, din sectiunea Formulare.
Completarea, semnarea si prezentarea Imputernicirilor prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, de catre toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor, dupa modelul dat Formular 12, din sectiunea Formulare.
NOTA
In cazul unei asocieri de operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in
executia contractului. Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi prezentate pentru fiecare dintre operatorii economici.Prezentare certificate ISO 9001 in copie conforma cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a. Licitatia electronica se va desfatura in SEAP prin intermediul site-ului www.e-licitatie.ro. Operatorii economici pentru a participa la faza finala de licitatie electronica au obligatia de a fiinregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Informatii privind inregistrarea se pot obtine de pe site-ul www.e-licitatie.ro si www.cnmsi.ro.b. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pre?ul.c. Limite ale valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu e cazul.d. Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: o licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda de licitare de o zi (24h); data exacta a acesteia va fi comunicata ofertantilor in timp util, cu respectarea legislatiei in vigoare;o autoritatea contractanta va inscrie toti ofertantii care au depus oferte admisibile, pe cale electronica, prin intermediul SEAP simultan.e. Pasul de licitatie vafi de 0, 1% din valoarea estimata a contractului fara TVA.da Xnu ?
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
316 din 30 aprilie 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.07.2013 09:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentatii autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Continutul raspunsului privind clarificarile la documentatia de atribuire se va publica de autoritatea contractanta numai prin publicarea pe SEAP, atasat anuntului de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaCNSC in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Teatrul pentru copii si tineret Ariel
Adresa postala: str. Poligrafiei nr.4, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540050, Romania, Tel. +40 365407951, Email: [email protected], Fax: +40 365407950, Adresa internet (URL): www.teatrulariel.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer