Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente productie mase plastice


Anunt de participare numarul 114872/01.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC Delta Invest SRL
Adresa postala:  Str Tudor Musatescu, Bl V2C, Sc B, Apt 7, Localitatea:  Mioveni, Cod postal:  115400, Romania, Punct(e) de contact:  com.Titesti, sat Clucereasa, jud.Arges, Tel. 0348430392, 0248264518, In atentia:  Nicolae MOVILEANU, Email:  [email protected], Fax:  0348430391, Adresa internet (URL):  www.deltainvest.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Delta Invest SRL
Adresa postala:  Soseaua Pitesti - Campulung, km.34, Arges, Localitatea:  Clucereasa, Cod postal:  115401, Romania, Punct(e) de contact:  Secretariat, Tel. +40248264518; +40348430392, In atentia:  Movileanu Nicolae, Email:  [email protected], Fax:  +40348430391, Adresa internet (URL):  www.deltainvest.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Delta Invest SRL
Adresa postala:  Soseaua Pitesti - Campulung, km.34, Arges, Localitatea:  Clucereasa, Cod postal:  115401, Romania, Punct(e) de contact:  Secretariat, Tel. +40248264518; +40348430392, In atentia:  Movileanu Nicolae, Email:  [email protected], Fax:  +40348430391, Adresa internet (URL):  www.deltainvest.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Delta Invest SRL
Adresa postala:  Soseaua Pitesti - Campulung, km.34, Arges, Localitatea:  Clucereasa, Cod postal:  115401, Romania, Punct(e) de contact:  Secretariat, Tel. +40248264518; +40348430392, In atentia:  Movileanu Nicolae, Email:  [email protected], Fax:  +40348430391, Adresa internet (URL):  www.deltainvest.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital privat
Activitate (activitati)
Altele: Prelucrare mase plastice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente productie mase plastice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: com.Titesti, sat Clucereasa, jud.Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente industriale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42642500-3 - Masini-unelte pentru prelucrarea plasticului dur (Rev.2)
31172000-2-Transformatoare de tensiune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1:4 buc., Lot 2:7 buc., Lot 3:1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 938, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 66676 lei pentru Lotul 1, 27219 lei pentru lotul 2 si 5486 lei pentru lotul 3.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
P.O.S.C.C.E.2007-2013 Axa Prioritara 1-Un sistem inovativ si ecoeficient de productieFondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul national?69, 50%Fonduri Proprii?30, 50%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere-subcontractare, cf art.44 si 45 / OUG 34
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Completare Formular 2, Formular 3, Sect Formulare si Modele;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art181/OUG nr34/2006-completare Formular 4 Sect Formulare si Modele;
2.a)PF/PJ romane-CUI(copie), Certif Constatator emis de ORC, original sau copie legalizata, din care sa reiasa CAEN, sediul si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni conf art21 din Lg26/1990, valabil cel putin pana la data depunerii ofertei, autorizare de la producator pentru furnizarea produselor daca ofertantul nu este producator-copie
2.b)PJ straine-docum care dovedesc o forma de inreg ca PJ, in conf.cu preved.legale din tara in care ofertantul este rezident.Autorizare de la producator pentru furnizarea produselor dacaofertantul nu este producator-copie
Documente vor fi traduse in limba romana si legalizate de traducatori autorizati.Pentru celelalte certificate, se accepta o declaratie pe propria raspundere daca in tara de origine nu se emit aceste documente sau nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2004.Daca din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art180, art181 sau art.69?1 din OUG34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuire a contr. de achizitie publica.Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente inregistrate la ANRMAP, ce atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art181 din OUG34/2006 respectiv art97 din HG925/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiaraSe solicita: 1. Completarea formularului 5, Informatiigenerale, SectiuneaFormulare si Modele (cifra de afaceri pe ultimii 3 ani - 2007, 2008, 2009)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima impusa pentru cifra de afaceri neta, medie anuala pe ultimii 3 anieste ca aceasta sa fie mai mare sau egala cu : pentru lotul I-6, 7 milioane lei, pentru lotul II-2, 8 milioane lei si pentru lotul III-0, 55 milioane lei. Cursurile medii leu/euro ce vor fi luate in considerare sunt: 2007 ? 3, 3337; 2008 ? 3, 6809; 2009 ? 4, 2376
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindcapacitatea tehnicaSe solicita:
1.Prezentarea de documente/certificate prin care se atesta existenta unui Sistem de management al Calitatii ISO 9001 implementat - pentru toate loturile.
2. Dovada existentei unei echipe de service de cel putin 4 (patru ) persoane autorizate de producatorul echipamentelor. Se va atasa copie dupa autorizatiile persoanelor. Numai pentru loturile 1 si 2
3. Recomandari din partea altor clienti care opereaza in industria auto (3) - in original in limba romana, sau copie/traducere autorizata in limba romana. Numai pentru loturile 1 si 2.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DF031
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2011 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2011 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2011 14:00
Locul: la punctul de lucru Delta Invest SRL dincom.Titesti, Soseaua Pitesti Campulung, km34, jud.Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii firmelor ofertante pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013Axa Prioritara 1 - Un sistem inovativ si ecoeficient de productie
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul national ? 69, 50%, Fonduri Proprii ? 30, 50%
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor legale
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii din cadrul SC Delta Invest SRL
Adresa postala:  Soseaua Pitesti-Campulung, Km 34, Arges, Localitatea:  Clucereasa, Cod postal:  115401, Romania, Tel. +40248264518; +40348430392, Email:  [email protected], Fax:  +40348430391, Adresa internet (URL):  www.deltainvest.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2011 14:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer