Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente si pachete software pentru proiectul POSCCE INCESA


Anunt de participare numarul 148713/25.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Mocanu Maria, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente si pachete software pentru proiectul POSCCE INCESA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, Sediul INCESA, B-dul Decebal, Nr. 107, Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente si pachete software pentru derularea proiectului POSCCE INCESA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48461000-7 - Pachete software analitice sau stiintifice (Rev.2)
32333100-7-Aparate de inregistrare video (Rev.2)
38432000-2-Aparate de analiza (Rev.2)
38970000-5-Simulator tehnic de cercetare, de testare si stiintific (Rev.2)
48180000-3-Pachete software pentru uz medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 ... 1 pachet software
Lotul 2 ... 1 pachet software
Lotul 3 ... 1 pachet software
Lotul 4 ... 1 pachet software
Lotul 5 ... 1 Licenta
Lotul 6 ... 1 pachet software
Lotul 7 ... 1 pachet software
Lotul 8 ... 1 pachet software
Lotul 9 ... 5 bucati + 1 pachet software
Lotul 10 ... 1 pachet software
Lotul 11 ... 1 pachet software
Lotul 12 ... 1 pachet software
Lotul 13 ... 1 pachet software
Lotul 14 ... 1 pachet software
Lotul 15 ... 1 pachet software
Lotul 16 ... 1 pachet software
Lotul 17 ... 1 pachet software
Lotul 18 ... 1 sistem + 1 pachet software
Lotul 19 ... 1 sistem
Lotul 20 ... 1 sistem
Lotul 21 ... 1 sistem
Lotul 22 ... 1 sistem
Lotul 23 ... 1 sistem
Lotul 24 ... 1 bucata
Lotul 25 ... 1 bucata
Lotul 26 ... 1 sistem
Lotul 27 ... 1 sistem
Lotul 28 ... 1 sistem
Lotul 29 ... 1 bucata
Lotul 30 ... 1 sistem
Lotul 31 ... 1 sistem
Lotul 32 ... 1 set
Lotul 33 ... 1 bucata
Lotul 34 ... 1 bucata
Lotul 35 ... 2 bucati
Lotul 36 ... 2 bucati
Lotul 37 ... 2 bucati
Lotul 38 ... 1 sistem biofeedback + 1 pachet software + 1 electroencefalograf + 1 pachet software + 1 electroneuromiograf
Valoarea estimata fara TVA: 6, 889, 451RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantumul garantiei de participare: lot1:8300 lei, lot2:5500 lei;lot3:3600 lei;Lot4:3100 lei;lot5:600 lei;lot6:890 lei;lot7:1000 lei;lot8:440 lei;lot9:11500 lei;lot10:780 lei;lot11:370 lei;lot12:150 lei;lot13:210 lei;lot14:1700 lei;lot15:2800 lei;lot16:4300 lei;lot17:3600 lei;lot18:24190 lei;lot19:5370 lei;lot20:2360 lei;lot21:2230 lei;lot22:1500 lei;lot23:1360 lei;lot24:5480 lei;lot25:1590 lei;lot26:1930 lei;lot27:3010 lei;lot28:990 lei;lot29:2910 lei;lot30:2960 lei;lot31:1880 lei;lot32:820 lei;lot33:6800 lei;lot34:1650 lei;lot35:600 lei;lot36:600 lei;lot37:2060 lei;lot38:17800 lei.2.Perioada de valabilitate ? cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor).Modul de constituire: ? Prin virament sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (polita de asigurare, altele), care se prezinta in original ? formularul 4 -original? Ordin de plata - virament in contul deschis la Trezoreria Craiova RO95TREZ2915005XXX000144 cod fiscal 4553380 copie a OP confirmat de banca? Numerar depus la casieria Universitatii din CraiovaIntreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a garantiei de participare in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile. In termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului, furnizorul va prezenta, achizitorului, garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului de furnizare produse.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ? Formularul 8- Prin oricare dintre formele de la art.90 alin 1)-3)din HG 925/2006.Totodata se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011.Intrepr. mici si mijlocii beneficiaza de o reducere cu 50% a garantiei de buna executie in conf. cu art. 16 din legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Termen de plata 30 de zile de la receptia produselor din fonduri structurale, proiect "INFRASTRUCTURA DE CERCETARE IN STIINTE APLICATE - INCESA"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratii privind calitatea de participant la procedura: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 9 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Cerinta nr. 2 Declaratii privind eligibilitatea: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta formular 2A completat. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 3: Certificat de participare cu oferta independenta: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? formular 2B.Cerinta nr. 4 Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 69^1
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 ?- formular 2C.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1 Prof. univ. dr. Dan-Claudiu Danisor - Rector
2 Prof. univ. dr. Leonardo-Geo Manescu - Presedintele Senatului Universitatii din Craiova
3 Prof. univ. dr. Dan Popescu - Prorector
4 Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu ? Prorector Management economic si financiar si probleme sociale ale studentilor;
5 Prof. univ. dr. Cezar Spinu - Prorector
6 Prof. univ. dr. Ion Ciupitu- Prorector
7 Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu ? Prorector
8 Conf.dr.ing. Ionascu Costel Marian - Prorector Informatizarea si Administrarea Fondurilor Europene
9 Prof. univ. dr. Sorinel Domnisoru- Director General Administrativ
10 Prof. univ. dr. Sevastian Cercel - Decan Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
11 Prof. univ. dr. Eugen Bobasu - Decan Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
12 Prof. univ. dr. Marian Siminica - Decan Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
13 Prof. univ. dr. I.P.S. Irineu Popa Ioan - Decan Facultatea de Teologie, Istorie, Stiinte ale Educatiei
14 Prof. univ. dr. Nicu Panea - Decan Facultatea de Litere
15 Prof. univ. dr. Busneag Dumitru - Decan Facultatea de Stiinte Exacte
16 Prof. univ. dr. Costescu Mihai - Decan Facultatea de Stiinte Sociale
17 Prof. univ. dr. Marian Soare - Decan Facultatea de Agricultura si Horticultura
18 Prof. univ. dr. Marian Dragomir - DecanFacultatea de Educatie Fizica si Sport
19 Prof. univ. dr. Nicolae Dumitru- Decan Facultatea de Mecanica
20 Prof. univ. dr. ing. Ciontu Marian - DecanFacultatea de Inginerie Electrica
21 Ec.drd. Maria Buse - Director Directia Resurse Umane Salarizare
22 Ec. Demetra Lupu Visanescu - Director Directia Achizitii Publice
23 Ec. Marian Selisteanu - Director Directia Administrativa Camine si Cantine
24 Ing. Bogdan Ghita - Director Directia Tehnica
25 Ec. Ionela Mic - Director Directia Economica
26 Ec. Flori Stoian - Compartiment CFP
27 Ec. Ion Belcineanu - Compartiment CFP
28 Ec. Radu Naon Ciorbagiu - Compartiment CFP
29 Manuela Gust - Director Tele U
30 Ing. Ion Stan - Director Gradina Botanica
31 Jurist Anca Udrea - Director Directia Juridica
32 Jurist Laurentiu Ciobanu - Consilier Juridic
33 Ec. Maria Eugenia Mocanu - Serviciul Achizitii Publice
34 Ec. Iulia Maria Dragomir - Serviciul Achizitii Publice
35 Ing. Electra Diana Dragan - Serviciul Achizitii Publice
36 Ec. Catalin Viorel Vlad - Serviciul Achizitii Publice
37 Ec. Adriana Durle - Sef Serviciu Aprovizionare si urmarire comenzi, contracte
38 Ing. Leonard Radoi - Compartiment Aprovizionare
39 Ing. Tudor Cocos - Compartiment Aprovizionare
40 Ec. Tina Barlea - Compartiment Aprovizionare
41 Ing. Adrian Tabus - Compartiment Aprovizionare
42 Carmen Lazar - Compartiment Aprovizionare
43 Prof.univ.dr. ing. Nicu Bizdoaca - Director proiect
44 Conf. univ. dr.Ing. Denisa RUSINARU - Responsabil Laborator Retele Electrice Inteligente
45 Conf.univ.dr.ing. Dan MANCAS - Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
46 Prof.univ.dr.ing. Viorel STOIAN - Responsabil Laborator de tehnici si procese innovative in domeniul mecatronicii si roboticii
47 Prof.univ.dr.ing. Dorin POPESCU - Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
48 Conf.univ.dr. Ilie DUMITRU - Responsabil Laborator Inginerie Avansata in Domeniul Autovehiculelor si Transporturilor
49 Prof.univ.dr. Daniela TARNITA - Responsabil Laborator: Biomecanica
50 Sef lucrari dr.Ing. Ionut Daniel GEONEA-Facultatea de Mecanica
51 Conf.univ.dr. Nicolae CRACIUNOIU - Responsabil Laborator de incercari mecanice si tehnologii innovative de prelucrare a materialelor
52 Prof.univ.dr. Ligia RUSU - Responsabil Laborator Bioinginerie
53 Conf.univ.dr. Suzana DANOIU - Responsabil Centru de Cercetare in Domeniul Biotehnologiilor si Bioingineriei
54 Conf. dr.ing. Sina-Niculina COSMULESCU - Responsabil Laborator de tehnici si procese inovative in domeniul biotehnologiilor
55 Prof.univ.dr. Aurel CALINA - Facultatea de Agricultura si Horticultura
56 Prof.univ.dr. Marin SOARE - Facultatea de Agricultura si Horticultura
57 Prof.univ.dr. MATEI Gheorghe - Facultatea de Agricultura si Horticultura
58 Conf. dr.ing. Petre SAVESCU - Facultatea de Agricultura si Horticultura
59 Prof.univ.dr. Emil PETRE - Responsabil Laborator de modelare, identificare si conducere a proceselor biochimice si biotehnologice60 Prof.univ.dr. Dan SELISTEANU - Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
61 Prof.univ.dr. Mihnea MARIN - Facultatea de MecanicaIncadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.Cerinta nr. 5 Declaratie care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Cerinta minima obligatorie de calificare consta in prezentarea de catre operatorul economic (lider, asociat, operator economic) a formularului 3A, iar in cazul unui tert sustinator, a formularului 3B. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.- Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proporie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile precederile art 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/2011
Ofertantul va prezenta urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proporie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile precederile art 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/20112. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora. Documentele in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
5. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.
ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane - a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor: ? structura actionariatului? obiectul de activitate al ofertantuluiForma de prezentare: original, copie legalizata, sau, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in ofertaObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCCerinta nr. 2Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata).ATENTIE: Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai sus trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.A nu se folosi prescurtari.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Lista principalelor livrari de produse - Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) va completa o lista a principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care cel putin una are ca obiectlivrarea de produse similare cu cele pentru care se vor depune oferte.
Cerinta nr.2. Prezentarea cel putin a unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care contine valori, perioade de livrare, beneficiari. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Modalitatea de indeplinire: prezentarea a cel putin unui astfel de certificat/document privind modul de indeplinire a obligatiilor asumate semnate de conducatorii unitatilor la care s-au livrat produse similare cu cele pentru care se va depune oferta - cel putin unu.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului nr. 7Prezentarea a cel putin unui astfel de certificat/document privind modul de indeplinire a obligatiilor asumate semnate de conducatorii unitatilor la care s-au livrat produse similare cu cele pentru care se va depune oferta - cel putin unu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura o licitatie electronica, care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul conform prevederilor art. 164 lit.a) din OUG 34/2006.Se va desfasura o singura runda de o zi, conf. art. 164 lit. d) din OUG 34/2006.In conformitate cu prevederile art. 164 lit.c) din OUG 34/2006, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatie.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatiile de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin. 2 din OUG 34/2006.Nota: Dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va aplica criteriul de atribuire pretul cel mai scazut pe fiecare lot in parte.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2014 10:30
Locul: Universitatea din Craiova, str. Libertatii nr.19, DGA, Serviciul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSCCE Axa prioritara 2, D2.2: Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative, Operatiunea O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)Titlul proiectului: INFRASTRUCTURA DE CERCETARE IN STIINTE APLICATE - INCESA Cod SMIS ? CSNR 13845 ;Contract nr. 256/28.09.2010
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Nota 1: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.Nota 3: Pentru arhivarea fiselor tehnice s-a folosit WinZIP. Fisele tehnice s-au arhivat in mai multe volume care sa nu depaseasca fiecare 10MB(dimensiunea maxima pentru postarea in SEAP). Pentru dezarhivare trebuie copiat atat fisierul principal cu extensia zip cat si volumele adiacente avand extensia z01, z02
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Adresa postala: Strada Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251415899, Fax: +40 251415899
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.12.2013 11:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer