Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia


Anunt de participare numarul 147634/02.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA , ,SITUATII DE URGENTA SUD MUNTENIA"
Adresa postala: str. Ion Creanga, nr.52-54, et.2, cam.2, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Ghibirdic Iuliana, Tel. +4 0749109940, Email: [email protected], Fax: +4 0247314787, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara, de Utilitate Publica
Activitate (activitati)
Altele: Programare si implementare proiect regional
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetele din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia : Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat:
? 6 autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate mare ? 9000l? 6 autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate mare ? 7000 l
? 1 autospeciala pentru interventii la inaltime
? 1 sistem echipamente descarcerare pentru autospeciala pentru interventii la accidente colective
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144210-3 - Vehicule de pompieri (Rev.2)
42415320-7-Echipamente pentru vehicule de urgenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 ? 6 autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate mare ? 9000l, LOT 2 ? 6 autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate mare ? 7000l, LOT 3 ? 1 autospeciala pentru interventii la inaltimeLOT 4 ? 1 sistem echipamente descarcerare pentru autospeciala pentru interventii la accidente colective
Valoarea estimata fara TVA: 17, 334, 677RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
? Cuantumul garantiei de participare este de: - pentru Lot 1 ? 160.000lei- pentru Lot 2 ? 120.000lei- pentru Lot 3 ?45.000lei- pentru Lot 4 ?4.596lei? Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.? Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO87TREZ606509802X005164deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de inregistrare fiscala 26187310? Conform prevederilor art. 278^1 alin. (1), lit.a), lit.b) si lit.c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge pe fond , autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare astfel: - pentru Lot 1 - suma de 8.397, 09 lei- pentru Lot 2 - suma de 8.189, 03 lei- pentru Lot 3 - suma de 6.223, 54 lei- pentru Lot 4 - suma de 2.298, 39 leiGarantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data calculata cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor din anuntul de participare.? Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de90zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Cuantumul garantiei de buna executie= 10 % din pretulcontractului, fara TVAModul de constituire a garantiei de buna executie: - conform prevederilor art. 90 alin.(1) si alin. (2) din HG nr. 925/2006- Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din HG nr. 925/2006 modificata prin HG nr. 1045/2011Eliberarea/restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 92 alin.(1) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- POR 2007-2013, Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.3., contract de finant cod SMIS 45715- Bugetul de Stat- Bugetul ADI"SUSM"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completezeFormularul 2In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formularIn cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.2Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 3.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c^1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze declaratie pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a) , lit. c^1 si d) din OUG 34/2006, daca este cazul.1.Pentru persoane juridice romane:
Se solicita:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.NOTA: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat generalsi/saubugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2.Persoane juridice straine:
Certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.
Documentele vor fi prezentate in limba de origine - in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana.
Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta nr.3Declaratie pe propria raspundere pentru neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este urmatoarea:
Adunarea Generala: Balan Ilie, Nicolescu Constantin, Stefan Daniel, Tutuianu Adrian, Gavrila Dumitru, Musoiu Stefan, Rebega Constantin Laurentiu
Consiliul de Administratie: Zavera Nicolae, Despan Florian, Fulga Mariu, NistorMircea, MardaleNicu, MusoiuStefan, Ionescu Gheorghe
Comisia de evaluare: - Ghibirdic Iuliana, Saracila Ecaterina, Popescu Aurelia Magdalena, Cristescu Mihaela Mirtis, Ilioiu Ion, Florea Ion, Paunescu Valerica, Dristaru Ion, Balan Gabriel, Barbulescu Constantin, Mirlogeanu Remus ? membri- Pena Elena , Nitu Marius, Iofcea Alina, Stanescu Bogdan, Constantinescu Raoul Ilie, Alexandru Agapie, Tiu Cosmin, Paun Dan ? membri de rezervaIn cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.4Certificat de participare cu oferta independenta:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 5
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nota:
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, operatorul a carei oferta a fost declarata castigatoare va prezenta certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in original/sau copie legalizata pentru conformitatea documentului depus in oferta.In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
Pentru persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, toate documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale, din care sa rezulte si media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani financiari incheiati.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie minim de:
- Lot 1 ? 16.000.000 lei- Lot 2 ? 12.000.000 lei
- Lot 3 ?4.500.000 lei- Lot 4 ?400.000 lei
Operatorul economic va prezenta, in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare, orice documente considera edificatoare pentru dovedirea mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati.
TERT SUSTINATOR
- Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectivArt.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formular 6Documentele edificatoare pentru dovedirea mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004.Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Nota: Echivalentul in euro a valorilor exprimate in lei se va calcula de catre ofertantii romani si straini utilizand cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi.Se completeaza Formular 15 (daca este cazul)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau client privati
Cerinta nr. 2: Experienta similara : Se solicita ofertantului sa confirme furnizarea de produse similare, in ultimii 3 ani, a caror suma a valorilor sa fie de:
- Pentru lotul 1: minim 8.000.000 lei, fara TVA;
- Pentru lotul 2: minim 6.000.000 lei, fara TVA.
- Pentru lotul 3: minim 2.000.000 lei, fara TVA.
- Pentru lotul 4: minim200.000 lei, fara TVA.
Note: 1. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor
2. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de asociat/subcontractant, se va prezenta contractul de asociere/subcontractare in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 3 ? Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant: - Lista cu personalul calificat care urmeaza a indeplini contractul.- Pentru fiecare din persoanele prezentate se solicita CV-ul in formatul standard indicat .
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Cerinta nr.1 -Prezentarea de standarde de asigurare a calitatii.Se solicita ISO 9001:2008.Se vor accepta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va prezenta Formular 7In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parteOfertantul va prezenta: -Formularul 8, - procese verbale de receptie sau orice alte documente/certificate emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derularii contractului. Acestea se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Echivalentul in euro a valorilor exprimate in lei se va calcula de catre ofertantii romani si straini utilizand cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, aferente anilor respectivi.Ofertantul va prezenta: - Formular 9.- Formular 10.- Se vor prezenta, dupa caz, Formular 16, Formular 17 , Formular 18.Prezentare ISO 9001:2008 sau echivalent, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest certificat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se vor transmite invitatii de participare la licitatia electronica operatorilor economici care au avut oferte admisibile.Elementul ofertei ce va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este - pretul ofertei, in lei, fara TVA.In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1Durata unei runde: 1 (una) ziDupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorului economic situat pe primul loc, conform clasamentului afisat de SEAP, sa transmita autoritatii contractante formularul de oferta si centralizatorul de preturi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2013 11:00
Locul: Sediul A.D.I. "Situatii de Urgenta SUD MUNTENIA", str. Ion Creanga, nr.52-54, Alexandria
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.3., contract de finant cod SMIS 45715
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Modalitateade departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale : - Daca la sfarsitul licitatiei electronice utilizata ca faza finala a procedurii de atribuire, doua sau mai multe oferte au preturi egale si se claseaza pe primul loc, atunci pentru departajare comisia de evaluare va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financira in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ?Situatii de Urgenta Sud Muntenia?
Adresa postala: Str. Ion Creanga, nr.52-54, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140042, Romania, Tel. +4 0749109940, Email: [email protected], Fax: +4 0247314787, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer