Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE ECHIPAMENTE TIC SI SOFTWARE SI SERVICII DE IMPLEMENTARE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT (INCLUSIV INSTRUIRE)


Anunt de participare numarul 146802/25.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN TG-JIU
Adresa postala: str.Progresului, nr.18, jud.Gorj, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210218, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN BRINCUS, Tel. +40 0253237804, Email: [email protected], Fax: +40 0253237804, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE ECHIPAMENTE TIC SI SOFTWARE SI SERVICII DE IMPLEMENTARE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT (INCLUSIV INSTRUIRE)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU:
-LOCATIA DIN STRADA pROGRESULUI NR.18
-LOCATIA DIN STRADA TUDOR VLADIMIRESCU-LOCATIA DIN STRADA A.I.CUZA, NR.1
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ECHIPAMENTE TIC SI SOFTWARE SI SERVICII DE IMPLEMENTARE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT (INCLUSIV INSTRUIRE) CONFORM CAIET DE SARCINI SI PROIECT TEHNIC ATASAT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
33100000-1-Echipamente medicale (Rev.2)
72262000-9-Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
72590000-7-Servicii informatice profesionale (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ECHIPAMENTE TIC SI SOFTWARE SI SERVICII DE IMPLEMENTARE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT (INCLUSIV INSTRUIRE) CONFORM CAIET DE SARCINI SI PROIECT TEHNIC ATASAT
Valoarea estimata fara TVA: 1, 195, 175RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in suma de 23000 lei sau in valuta echivalenta la cursul de schimb BNR din anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile - valabilitate: 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.-Modalitatea de constituire a garantiei de participare: conform Art. 86 ? (1), (2), (3) si (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.1. Daca garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie pentru participare, se va utiliza modelul din ? Modele formulare; in acest caz, garantia de participare se va prezenta in original si va contineinformatiile prevazute la Art. 86 - (2), - (3) lit. a) sau b), dupa caz, - (4), lit. a), b) si c) precum si pe cele prevazute la Art. 87 ? (1), lit. a) si c) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3. Daca garantia de participarese constiuie cu ordin de plata, suma aferenta se vireaza in contul de garantii al autoritatii contractante Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu - IBAN: RO72TREZ3365006XXX007224 ? Trezoreria Tg-Jiu4. Autorit contract are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, in oricare din situatiile prevazute la Art. 87 ? (1), lit. a) si c) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.5. In cazul in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia formulata de ofertant, achizitorul va retine, din garantia de participare, suma de 4975.17 Lei sau suma echivalenta in Euro la cursul mediu anual publicat de BNR, conform Art. 278^ (1)- lit. b) din OUG 34/2006.Prevederea se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.6. I.M.M.- urile au de dreptul de a plati 50% din contrav garantiei pentru participare, conform Art. 16 din Legea nr. 346/2004.7. Returnarea garantiei de participare se va efectua conform pevederilor Art. 88 din H.G. 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% (zece la suta) din valoarea contractului, fara TVA.- Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform Art. 90 ? (1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Precizari: 1. Daca operatorul economic castigator va constitui garantia de buna executie printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de asigurari, acesta va utiliza modelul scrisorii de garantie de buna executie din? Modele formulare.2. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi cu 14 zile mai mare decat perioada de valabilitate a contractului.3. I.M.M.?urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei de buna executie, conform art.16 din Legea nr. 346/2004.4.Returnarea garantiei de buna executie se va efectua conform art. 92 - (2) din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROG OPERAT SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE, AXA III , DMI 2 , OPERATIUNEA 4- LA CARE SE ADAUGA CONTRIBUTIA PROPRIE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Art. 180
1.1.Declaratie privind eligibilitatea: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 3 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
a) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
b) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
2. Art. 181
2.1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de articolul 181 din O.U.G. 34/2006: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 4 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantii aflati in una sau alta din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
a) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
b) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, NUMAI pentru punctele a), c1) si d) ale Art. 181 din OUG 34/2006.
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat va/vor completa si va/vor depune formularul nr. 5 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: Ofertantii vor respecta prevederile Art. 46 ? (1), (2) si (3) din OUG 34/2006.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006: Ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat / subcontractantul / tertul(tertii) sustinator(i)va/vor completa si va/vor depune o declaratie - privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, data pe proprie raspundere, referitoare la evitarea conflictului de interese, conform precizarilor formularuluinr. 6 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: Conform prevederilor Art. 2 al Ordinului Presedintelui ANRMAP Nr. 170/15.05.2012 privind interpretarea Art. 69^1din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, persoanele (numele acestora) care detin functie de decizie in autoritatea contractanta Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica) sunt urmatoarele: 1. Vladoianu Virgil Cristinel ? Manager, Caliman Cristina Eugenia - Director Medical, Vienescu Dumitru - Director Financiar Contabil, Diaconu Paunica - Director Ingrijiri Medicale , Brincus Florin Gabriel ? Manager de proiect, Tomulescu Ion ? asistent manager de proiect, Ratcu Corina ? Responsabil Financiar, Manea Daniela ? Jurist, Tunaru Paul ? Responsabil achizitii publice, Radulescu Claudia ? responsabil IT, Udristioiu Lucian ? resposabil IT
Precizari: a) Autoritatea contractanta va exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantul care se afla in situatia prevazuta la Art. 69^1 din OUG 34/2006.b) Conform prevederilor Art. 36 ? (1), lit. g) din H.G. 925 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, oferta care este depusa cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din ordonanta de urgenta, raportat la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor va fi declarata INACCEPTABILA.
5. Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta: Conform prevederilor Ordinului nr. 314/2010, emis de Presedintele ANRMAP, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, ofertantul va completa si va depune respectivul certificat ? in conformitate cu precizarile formularului nr. 7 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA:
a) Certificatul privind participarea la licitatie cu oferta independenta se va completa, in mod obligatoriu, de catre ofertanti si, dupa caz, de catre asociatii acestora. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (pers. juridice romane)
Ofertantul va prezenta un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care atesta domeniul sau de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator al ofertantului. Certificatul se depune in original / in copie legalizata / in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
NOTA:
a) Certificatul constatator emis de O.R.C. va fi prezentatsi de asociati / subcontractanti / tertul sustinator al / tertii sustinatori ai ofertantului, pentru a dovedi neincadrarea in prevederile Art. 691 din O.U.G. 34/2006.
b) si persoanele fizice autorizate au obligatia de a prezenta Certificatul constatator, data fiind obligativitatea inregistrarii acestora la ORC, conform prevederilor OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
c) in etapa evaluarii ofertelor, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita, ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte Certificatul constatator in original sau in copie legalizata, pentru conformitate, daca anterior a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2. Dupa caz, Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent - in copie, certificata pe proprie raspundere, de respectiva persoana fizica independenta, cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa abilitarea de a desfasura activitati de dezvoltare sisteme informatice, comercializare pachete software si echipamente IT.
3. Pentru persoanele juridice / fizice straine: Documente eliberate de organele abilitate dintara de origine, cu functie echivalenta certificatului constatator sau, dupa caz, autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent, din care sa reiasa abilitarea de a desfasura activitati de dezvoltare sisteme informatice, comercializare pachete software si echipamente IT; documentele se vor prezenta in copie, certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul, in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.4. Documente care atesta incadrarea intrepriderii in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii?
Conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul se incadreaza in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii? - I.M.M., daca indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: -numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
-cifra medie anuala neta, de pana la 50 milioane Euro, la valoare echivalenta in Lei sau active totale care nu depasesc echivalentul in Lei al sumei de 43 milioane Euro, conform ultimului exercitiu financiar aprobat. Prin active totale se inteleg: active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans;
Pentru a dovedi incadrarea in categoria I.M.M., ofertantii au obligatia de a completa si depune unele sau altele din urmatoarele documente, dupa caz:
a) pentru intreprinderi autonome: a.1. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. ? conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;b) pentru intreprinderi partenere: b.1. Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
si
b.2. Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 2, la care se adauga ?Fisa de parteneriat? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-1 si formularul ?Intreprinderi partenere? - conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 2-2, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;
c) pentru intreprinderi legate: c.1. Declaratie privind incadrarea intrepriderii in categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. ? ANEXA 1, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
si
c.2. Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2 , la care se adauga ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-3 si formularul ?Intreprinderi legate? - conform modeluluiformularului I.M.M. ? ANEXA 2-4, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare
NOTA:
Se solicita ofertantilor confirmarea incadrarii in categoria I.M.M. deoarece Art. 16. - (2) din Legea nr. 346/2004ii confera ofertantului urmatoarele avantaje: a )- beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri;b)- beneficiaza de dreptul de a plati 50% din valoarea garantiei pentru participare / a garantiei de buna executie, in cazul in care oferta sa va fi castigatoare si i se atribuie contractul de furnizare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra de afaceri globala: se prezinta Fisa de informatii generale - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Ofertantul va demonstra realizarea unei cifre medii de afaceri globala calculata pentru ultimii 3 ani in cuantum de minim 2390350 lei.
2. Bilantul contabil aferent anului 2012 (document doveditor al cifrei de afaceri globale pe anul 2012)Ofertantul si, dupa caz, asociatul/asociatii acestuia va/vor prezentaBilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si /sau inregistrat de organele competente - in copie lizibila, cu mentiunea"conform cu originalul".
3. Angajament de sustinere financiara, daca este cazul? Modele formulare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care, aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune Fisa de informatii generale ? conform modeluluidin Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: La completarea formularului, pentru determinarea echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Pentru a face dovada situatiei sale economice financiare, ofertantului i se solicita prezentarea Bilantului contabil la data de 31.12.2012, vizat si / sau inregistrat de organul fiscal competent.Angajamentul ferm de sustinere financiara se va redacta conform modelului ? Modele formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista livrarilor de produse similare in ultimii 3 ani: -? Modele formulare.Ofertantii vor prezenta o Declaratie privind lista principalelor produse livrate inultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, confirmate prin prezentarea a cel putin unui certificat /document emis sau contrasemnat de o autoritate publica ori de catre clientul privat beneficiar (ex.: cel putin un document constatator referitor la indeplinirea obligatiilor contractuale sau cel putin o recomandare) sau, dupa caz, confirmate printr-o declaratie a operatorului economic, conform prevederilor Art. 188 ? (1), lit a) din OUG 34/2006.NOTA: Pentru livrarile de produse similare, ultimii 3 anise calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelorDin declaratie trebuie sa rezulte ca ofertantul a mai livrat echipamente TIC, pachete software, activitati deproiectare, implementare, testare pentru cel putin un contract a carui valoare sa fie cel putin egala cu valoarea contractului care face obiectul prezentei proceduri
2. Angajament de sustinere tehnica / profesionala, daca este cazul ? Modele formulare
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care, aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului, resursele tehnice si profesionale invocate.NOTA:
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.
3. Informatii privind subcontractantii, daca este cazul - formularul nr. 14 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Ofertantii care intentioneaza sa subcontracteze o parte a / parti ale viitorului contract, au obligatia de a prezenta o Declaratie privind subcontractantii, in care se vor evidentia: lista tuturor subcontractantilor, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca acestia si acordul lor privind subcontractarea
4. Informatii privind asocierea, daca este cazul - formularul nr. 15 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.In cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare, se solicita legalizarea asocierii, la momentul incheierii contractului de servicii, drept conditie necesara pentru buna indeplinire a prestatiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa si prezenta formularuleledin Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: . Pentru completarea coloanei 5 a Tabelului-anexa , ?Pretul total al contractului (valuta**)?, ofertantul va inscrie valorile echivalente in valuta, ale contractelor derulate in RON fara TVA, luand ca date de referinta, pentru stabilirea echivalentului in valuta, cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Angajamentul ferm de sustinere tehnica / profesionala se va redacta conform modelului formularului nr. 13 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Declaratia privind subcontractantii se va redacta conform modelului formularului nr. 14 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Ofertantul, reprezentat printr-un grup de operatori economici, va completa si semna, impreuna cu asociatul sau (asociatii sai)si va depune un Acord de asociere, in conformitate cu modelul formularului nr. 15 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2013 12:00
Locul: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU, STR.PROGRESULUI, NR. 18, JUD.GORJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR IMPREUNA CU REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operational Sectorial , ,Cresterea Competivitatii Economice??Axa prioritara 3 ? Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privatDomeniul major de interventie 2. ? Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
1. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret: in cazul in care doua sau mai multe oferte vor avea valori egale pentrupretul total al ofertei si se vor clasa pe primul loc, se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, sa participe la reofertare, prin prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis. In urma sedintei de reofertare, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara, acceptabila si conforma, va avea pretul cel mai scazut.2. Pentru accesarea documentatiei de atribuire, incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul respectiv este disponibil, in mod gratuit, pe site-urile furnizorilor de softuri pentru semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU
Adresa postala: TG-JIU, STR.PROGRESULUI, NR.18, Localitatea: TARGU JIU, Cod postal: 210218, Romania, Tel. +40 253210432, Email: [email protected], Fax: +40 253210151, Adresa internet (URL): WWW.SPITALGORJ.RO
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer