Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie elemente filtrante


Anunt de participare (utilitati) numarul 144294/12.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SE Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Simona Florea, Tel. +40 351403758, Email: [email protected], Fax: +40 351403602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comercials
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie elemente filtrante
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SE Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101; loc. Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie elemente filtrantepentru filtru dublu Boll & Kirch
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42912100-3 - Utilaje si aparate de filtrare a lichidelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Element filtrant pliat in stea cu finete de filtrare de 10 µm (T max ulei 80°C; Pmax ulei 40 bar) - pentru filtru dublu Boll &Kirch tip BFD 220990 Dn 100 cod producator 1940087 = 2 elemente; sau echivalent;
- Element filtrant pliat in stea cu finete de filtrare de 10 µm (T max ulei 80°C; Pmax ulei 40 bar) ? pentru filtru dublu Boll tip 2.78.2.270.500.10 Dn 100 cod producator 1944784 = 3 elemente -sau echivalent;Element filtrant pliat in stea cu finete de filtrare de 25 µm (T max ulei 80°C; Pmax ulei 40 bar) ? pentru filtru dublu Boll tip 2.29.2.200.250.05 Dn 50 = 1 element- sau echivalent
Valoarea estimata fara TVA: 23, 760RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
475lei, echivalent euro la curs BNR din data anterioara limita depunere oferte cu 5 zile. Perioada valabilitategarantia participare: va fi cel putinputin egala cu perioada valabilitate oferta (60 zile) cu incepere de la data limita de primire a ofertelor.Forma de constituire a gar. de participare care va fi acceptata: a-prin virament bancar sau instrument de garantare emis in conditi legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.NOTA: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa : -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau ;
-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;a-OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Acestia vor fi depusi in cont RO25 BRDE 170S V963 4209 1700-BRD Suc Craiova (CIF 31454295);b-Lichiditati depuse la caseria autoritatii contractante ? SC CEO SA ? SE Isalnita;Ptr.ofertantii I.M.M garantia participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa ca IMM, in conf. cu cond. art.3 din Legea 346/2004. Ofertantii beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul gar. de participare. Ofertantul pierde garantia de participare daca: a-isi retrage oferta in perioada de valabilitate oferta;b-oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantie buna executie in perioada valabilitate oferta, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul SC CEO SA?SE Isalnita;c-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada valabilitate oferta.Ofertantul care va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantumulce va fi retinut conform art. 278?1/OUG 34/2006 este de 0 lei 10% din valoare contract fara TVA.(se va constitui de catre ofertantul declarat castigator in maxim de 10 zile de la incheiere contract). Modul de constituire a garantiei de buna executie: a-Instrument de garantare emis in conditiile legii de o socc bancara ori de o soc. de asigurari;b-Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obigatia de a deschide la Trezorerie a Statului(conf.HG 1045/2011) un cont disponibil distinc la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre econtractant in contul deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din valoarea contractului fara TVA;c-Nota: Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul propunerii financiare pentru care mod de constituire a gar. de buna executie opteaza;d-Ofertantii I.M.M-uri, daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modif. si complet.ulterioare, pot beneficia de reducere cu 50% la cuantumul gar. de buna executie a contractului de prestare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe proprie raspundere privind dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006? formular 5 (in original)
-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiileart.181 din OUG 34/2006? formular 6 (in original)
- certificate de atestare fiscala si taxe si impozite locale(Certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-conf art.9 din ordinul ANRMAP 509/2011) (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?)-declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7 (in original)-certificat de participare la procedura cu oferta independenta , conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? formular 8 (in original)- declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG 34/2006si legea 337/2006 (Persoanele cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul autoritatii contractante si anume: - ec. Constantin Balasoiu-Director; ec. Veronica Nica?Director Economic; ing. Viorel Tudor?Director Tehnic; ec. Vergil Soare?Director Achizitii; ing. Nicolae Grigorie?Sef Birou Achizitii Produse
-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri -Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul de activitate (principal sau secundar)al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
-Sau documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale privind operatorul economic; declaratiiprivind cifra de afaceri globalainultimii 3 ani. Pentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro publicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
- formular 9 (original)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista cu principalele livrari de produse efectuatein ultimii 3 ani, continand valori , perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. (prezentare a cel putin un document/contract/proparti din contract/ prosese verbale de receptie prin care furnizorul sa confirme livrarea de produsesimilare). In cazul in care beneficiarul este client privat si din motive obiective, operatorul nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
formular 10(original); document/contract/parti relevante contract/procese verbale receptie, recomandari etc in copie lizibila semnate si stampilate "conform cu originalul"
Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca ofertantul are certificarea sistemului calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, ce fac obiectul contractului standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu 1 runda participare; durata rundei electronice 1 zi lucratoare; pasul de licitatie va fi de 0, 01%.Licitatia electronica va fi oprita daca nu s-a imbunatatita in runda precedenta: DA; ofertanti pot vedea cea mai buna oferta: NU; licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului: NU;Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi: NU; Pentru a participa la faza finala de licitatie electronica ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP. Participanti calificati vor fi anuntati in SEAp si prin fax
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
855/22.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2013 14:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.07.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.07.2013 12:00
Locul: SE Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101; Bloc PRAM etaj 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice persoana autorizata din partea ofertantilor care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia va fi transmisa in original sau copie legalizata sau copie lizibila stampilata si semnata ?conform cu originalul?. Nota 1 : Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, , cantitati sau altele asemanatoare. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. de mai sus, ofertantul are obligatia de a preznta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul beneficiaza de dreptul de a prezenta formularul 11, acesta va fi insotit de: declaratie privind calitatea de participant la procedura-Form.7;certificat de participant la procedura cu oferta independenta-Form.8; fisa de informatii generale-Form.9Nota 2 : Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte clasate pe locul I auacelas pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic al SE Isalnita
Adresa postala: str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 251407633, Fax: +40 351403602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2013 11:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer