Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie energie electrica


Anunt de participare (utilitati) numarul 148447/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad
Adresa postala: ARAD, CALEA VICTORIEI, NR. 35B - 37, Localitatea: Arad, Cod postal: 310158, Romania, Punct(e) de contact: Gherghel Dan, Tel. +40 0257338590, In atentia: Gherghel Dan, Email: [email protected], Fax: +40 0257338590, Adresa internet (URL): www.ctparad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala din domeniul transportului public de persoane
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie energie electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Arad, Calea Victoriei, nr 35b-37
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
se doreste achizitionarea urmatoarelor cantitati de energie electrica: -6.005 MWh energie medie tensiune- 373 MWh energie joasa tensiune
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
se doreste achizitionarea urmatoarelor cantitati de energie electrica: -6.005 MWh energie medie tensiune- 373 MWh energie joasa tensiune
Valoarea estimata fara TVA: 3, 076, 015RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi in cuantum de 61.520Lei, sau echivalentul in alta valuta a sumei de 61.520 lei la cursul valutar din data de 01.01.2014. Garantia de participare se va constitui in lei sau o alta valuta, la cursul valutar din data de 01.01.2014. Garantia de participare nu poate sa fie constituita de catre subcontractanti. -Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor; Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei; Forma de constituire a garantiei de participare: - prin virament in contul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA, deschis la BRD-GSG sucursala Arad, nr. cont RO90BRDE020SV02169100200, sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau - prin lichiditati depuse la casieria SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA. Ordinul de plata/instrumentul de garantare/chitanta prin care s-a achitat garantia de participare se ataseaza in exteriorul plicului cu oferta (plicul mare in care se introduc toate documentele ofertei). Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Restituirea garantiei de participare se va face pe baza solicitarii transmise de operatorul economic. In cazul in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia facuta de catre ofertant, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare un cuantum de 4200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei, din valoarea estimativa a contractului de furnizare, respectiv 6.856, 01 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din pretul contractului fara TVA; Modul de constituire a garantiei de buna executie poate fi prin: - prin virament in contul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA, deschis la BRD-GSG sucursala Arad, nr. cont RO90BRDE020SV02169100200, sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; Ofertantul castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de maxim 3 zile lucratoare de la semnarea contractului. In cazul ofertantului castigator, garantia de participare se va restitui dupa constituirea garantiei de buna executie. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratia privind calitatea de participant la procedura-formular nr 1-certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-formular nr 14-declaratie privind eligibilitatea conform art 180 din OUG 34/2006-formular nr 2-declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-formular nr 3-declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69 indice 1 din OUG 34/2006Legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, nominalizam toate persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv: - Ing. BIRAU MARIANA ? director general- Ing. GHERGHEL DAN ? presedinte comisie evaluare
- Ing. BALTA CATALIN - membru comisie evaluare
- Ing, BACIU ROMEO - membru comisie evaluare
- Ing. CHERECHES ALEXANDRU - membru comisie evaluare
- Ing. BUNACIU SERGIU - membru comisie evaluare -Dovada obiectului de activitate prin certificat constatator
-Prezentarea Licentei de furnizare de energie electrica, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei( ANRE ), conform prevederilor Legii nr 123/10.07.2012, art 8, paragraful 2, care impune detinerea unei astfel de licente, valabila la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se va prezenta in original sau copie legalizata, acesta fiind acceptat si in copie lizibila, cu mentiunea " in conformitate cu originalul ", cu semnatura si stampila operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la data de 31.12.2012 (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine), vizate si cu dovada inregistrarii la organele fiscale competente
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la data de 31.12.2012 (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine), vizate si cu dovada inregistrarii la organele fiscale competente Documentul se va prezenta in original sau copie legalizata, acesta fiind acceptat si in copie lizibila, cu mentiunea " in conformitate cu originalul ", cu semnatura si stampila operatorului economic.
Informatii privind media cifrei de afaceri globale, care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Fisei de informatii generala ? formularul nr 4 din sectiunea III Nota: pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Documentul se va prezenta in original sau copie legalizata, acesta fiind acceptat si in copie lizibila, cu mentiunea " in conformitate cu originalul ", cu semnatura si stampila operatorului economic
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Confirmari ale livrarilor de energie electrica prin prezemtarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte valoarea, perioada, locul livrarii si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte valoarea, perioada, locul livrarii si daca au fost duse la bun sfarsit ori recomandare din partea unui beneficiar - completata conform formularul nr 6 din sectiunea III, din ultimii 3 ani. Documentul se va prezenta in original sau copie legalizata, acesta fiind acceptat si in copie lizibila, cu mentiunea " in conformitate cu originalul ", cu semnatura si stampila operatorului economic.
Lista principalelor livrari de energie electrica efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat energie electrica prin cel putin un contract.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Declaratiei pe proprie raspundere, completata conform formularului nr 5 din sectiunea III Documentul se va prezenta in original sau copie legalizata, acesta fiind acceptat si in copie lizibila, cu mentiunea " in conformitate cu originalul ", cu semnatura si stampila operatorului economic. Nota: 1) pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. 2) Se permite prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contractul respectiv in indeplinirea contractului respectiv.
Certificate prin care se certifica faptul ca, ofertantul a implementat si mentine in functiune un sistem de management al calitatii conform standardului ISO 9001:2000
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea de certificate prin care se dovedeste implementarea si mentinerea in functiune a unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001:2000
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
pretul este elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare in sistem electronic. Licitare electronica intr-o singura runda de o zi.-in vederea participarii la licitatia electronica toti operatorii economici vor intreprinde toate masurile necesare pentru inregistrarea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.). Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la adresa electronica ?www.e-licitatie.ro?.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.02.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.02.2014 11:00
Locul: sediul SC CTP SA, Calea Victoriei, nr 35b-37, sala de sedinta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si reprezentantii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA - DEPARTAMENT JURIDIC
Adresa postala: Calea Victoriei, nr 35b-37, Localitatea: Arad, Cod postal: 310158, Romania, Tel. +40 257338590, Fax: +40 257338590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 13:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer