Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie energie electrica pentru consumatorii alimentati pe medie si joasa tensiune


Anunt de participare (utilitati) numarul 145864/20.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania APA Brasov
Adresa postala: Str. Vlad Tepes 13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Hurghis, Tel. +40 268407723, Email: [email protected], Fax: +40 268407723, Adresa internet (URL): http: //www.apabrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital privat al unitatilor administrativ-teritoriale care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale.
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie energie electrica pentru consumatorii alimentati pe medie si joasa tensiune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punctele de lucru ale S.C. Compania Apa Brasov SA , conform Anexei 1a, 1b si 1c(dupa caz), la Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 32, 065, 201RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual ;Val max a contr subsecvente: ptr LOT 1 = 3416562 lei , LOT 2= 4599738 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe Medie Tensiune si Joasa Tensiune
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare energie electrica:
LOT 1 - Energie electrica medie tensiune minim = 30.560 MWh, maxim=33.616 MWh.
LOT 2 - Energie electrica joasa tensiune minim = 31.200 MWh, maxim=34.320 MWh.
Valoarea estimata fara TVA: 32, 065, 201RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare -total: 500000, din care: Lotul 1:200000 RON, Lotul 2:300000 RON.Perioada de valab a garant de particip va fi cel putin egala cu perioada de valabilit a ofertei.In cazul extinderii per de valab a ofertei, perioada de valab a garant de particip va fi prelungita in mod corespunzator.Forma de constituire a garantiei pentru participare: conf art.86 din H.G.nr.925/2006.In cazul in care persoanele juridice opteaza pentru constit garantiei de particip prin virament bancar suma se va vira in contul Comp.APA Brasov SA, nr.RO81BRDE080SV05660200800 deschis la BRD Suc.Brasov.In cazul in care gar de part se va constitui prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o soc bancara sau de o soc de asigurari se va utiliza modelul de formular din doc de atribuire. Gar. de part in alta limba decat romana va fi prez.in original insotita de trad. autoriz. in lb romana. Dovada constituirii Gar de part(in cazul Scrisorii de gar bancara, instrumentului de garantare emis de o soc. de asigurari sau filei CEC) se face prin transmiterea doc. de garantare in original la S.C.Compania APA Brasov S.A., str. Crisana nr.1-3, Serviciul Relatii Clienti, pana la data si ora limita de depunere a ofertei.Pentru oper ec. care constituie gar de part in alte valute, echivalenta leu/alta valuta se va efectua la cursul BNR din data public anuntului de participare. Documentul de garantare constituit prin oricare din modalitatile legale prezentate, va fi transmis oblig si in SEAP.Oper economici incadrati conf. L346/2004 in categ IMM, beneficiaza de reducerea cu 50% a criteriilor legate de cifra de afaceri, cuantumul gar de particip si gar de buna executie.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.In cond prevazute de art.278^1 din OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta va retine contestatorului din gar de part suma de 8926.62 lei pentru Lotul 1 si suma de 9399.90, lei pentru Lotul 2. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.Forma de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri propri
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele emise in alta limba decat romana, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romanaDocumentele vor fi semnate de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care aceste documente vor fi semnate de alta persoana, aceasta va prezenta imputernicire din partea reprezentantului legal al ofertantului, pentru semnarea ofertei.
In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi emise de fiecare operator economic in parte.
-Declaratie privind eligibilitatea - Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?.In cazul in care ofertantul este sustinut economic si financiar sau tehnic si profesional de catre un tert, acesta va trebui sa nu se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform art.180 din O.U.G. nr.34/2006 (actualizata).Nota: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34 / 2006 (actualizata) - Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?. In cazul in care ofertantul este sustinut economic si financiar sau tehnic si profesional de catre un tert, acesta va trebui sa nu se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform art.181 lit.a, c1 si d din O.U.G. nr.34/2006 (actualizata).Nota: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69ยน din O.U.G. nr.34 / 2006 (actualizata) - Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?.Persoanele cu functie de decizie: Fatu Dorin-Director General; Popa Teodor-Director Economic; Balan Ilie -Director Tehnic; Sopterean Doru-Director Programe Externe; Cojocaru Gabriel, Sef Sectie Apa; Pintilie Adi-Sef Sectie Canal; Hurghis Dorin-Sef Serviciu Achizitii Publice; Mazilu Sorin- Sef Atelier Transport; Buga Ovidiu- Sef Atelier Miscare Apa; Derzsi Gyula-Sef Atelier Mecanic; Marincas Marcela-Sef Serv.Intern Prevenire Protectie; Matau Gabriela-Sef Laborator Apa Potabila; Cristian Ana-Sef Serviciu I.T.; Craciun Emil- Sef Serviciu Contoare; Dima Carmen- Sef Laborator Ape Uzate; Olariu Bogdan-Sef Serviciu Juridic, Patrimoniu, Actionariat;Vasile Acrivopol Ioana-Sef Serviciu Facturare Incasare; Postoaca Marian-Sef Uzina Apa; Nicolau Antoniu- Sef Serviciu Tehnic; Serban Adrian-Sef Atelier Electric; Teodorovici Gavril-Sef Statii Epurare; Sandru Liviu- Sef Sectoare Exterioare; Grusea Gheorghe-Sef Sector Rupea; Munteanu Mircea Radu-Sef Sector Sacele; Ganea Dan-Sef Productie; Stroie Ioan-Sef Birou Proiectare; Pupaza Alin- Sef Sector Poiana Brasov. Declaratia va fi prezentata de asociat, de subcontractant si de tertul sustinator daca este cazul.
-Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Certificat de atestare fiscala (de la bugetul general consolidat) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente catre bugetul general consolidat, in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Certificat de taxe si impozite locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente catre bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Nota: in cazul in care operatorul economic nu are indeplinite obligatiile fata de bugetul de stat si local, va fi exclus din procedura de atribuire. 1. a)? Pentru persoane juridice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC.b) Pentru persoane juridice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, cuprinzand informatii reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.Inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, la solicitarea Autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor, va transmite documentele mentionate la lit.a) si b) in original/copie legalizata in vederea verificarii conformitatii documentelor depuse in SEAP.2.Licenta de furnizare a energiei electrice emisa de ANRE, conform legii nr.123/10.07.2012 art. 8 alin 2 (Legea energiei electrice si a gazelor naturale), valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte o declaratie pe propria raspundere privind obligativitatea asigurarii valabilitatii licentei de furnizare eliberata de ANRE, pe durata acordului cadru de 4 ani.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri/consortiu. Daca o asociere de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica/financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Capacitatea economica/financiara a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoanele respective. In acest caz ofert.isi demonst.sit. econ./fin invoc.si sust.acord.de catre o alta pers. si are oblig.de a dovedi sust.de care benef., prezentand un angajament ferm, angaj.ce treb.sa prev. resurs. respect.si sa evid.faptul ca disponib. acest. se va real.necond., in func.de necesit. care apar pe parc.indep.contr.conf. art.186 din OUG 34/2006 Pers.care asig.sust.financ.nu treb.sa se afle in sit.care det.exclud.din proc.de atrib., conf.prev.art.180 si art.181 lit.a, c1 si d din OUG 34/2006.Persoanele care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69 indice 1 din OUG 34/2006. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare documente
- Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani.
Curs mediu leu/euro: 2010 - 4, 2099 lei/euro;2011- 4, 2379 lei/euro;2012 - 4, 4560 lei/euro
Nivel specific minim necesar- Cifra medie anuala de afaceri globala pe ultimii 3 ani va fi : Pentru Lotul 1 : minim 6.000.000 Lei
Pentru Lotul 2 : minim 8.000.000 Lei
Modalitatea de indeplinire
- Se va prezenta formularul Fisa de informatii generale
- Se vor prezenta bilanturi contabile sau extrase de bilant, sau alte documente relevante, vizate si inregistrate de organele competente, prin care ofertantul isi poate dovedi cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri/consortiu. Daca o asociere de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoanele respective. In acest caz ofert. are oblig.de a dovedi sust.de care benef., prezentand un angajament ferm, angaj.ce treb.sa prev. resurs. respect.si sa evid.faptul ca disponib. acest. se va real.necond., in func.de necesit. care apar pe parcursul indepl. contr.conf. art.190 din OUG 34/2006. Pers.care asig.sust.tehnica nu treb.sa se afle in sit.care det. exclud.din proc.de atrib., conf.prev.art.180 si 181 lit.a, c1 si d din OUG 34/2006.Persoanele care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69 indice 1 din OUG 34/2006. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor
Modalitatea de indeplinire
Prezentare documente
Lista principalelor furnizari de energie electrica efectuate in ultimii 3 ani.Nivel minim specific:
Din lista prezentata, ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat o cantitate de energie electrica de minim:
-8.000 MWh pentru Lotul 1- Medie tensiune;
-8.000 MWh pentru Lotul 2 ? Joasa tensiune,
cantitate care sa rezulte din insumarea a max. 3 contracte efectuate in ultimii 3 ani.Perioada de 3 ani se calculeaza de la data limita de depunere a ofertei, trei ani in urma.
Modalitatea de indeplinire
- Prezentare formular ?Lista principalelor furnizari de energie electrica efectuate in ultimii 3 ani?
- Prezentarea decertificate / documente care dovedesc experienta similara.
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri/consortiu.
- Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 pentru ofertanti, sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), in domeniul contractului.
Modalitatea de indeplinire
- Prezentare Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent valabile la data limita de depunere a ofertelor; documentele se vor prezenta in copie lizibila conforma cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
90%
90
Descriere: Componenta financiara
2.
Componenta tehnica
10%
10
Descriere: Marja de dezechilibre acoperita de furnizor (%)
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
Pondere componenta tehnica: 10 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I obtin acelasi punctaj, va fi declarata castigatoare oferta cu pretul unitar total cel mai mic. Daca aceste preturi sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi sa prezinte o noua propunere financiara in SEAP.Autoritatea contractanta face urmatoarea precizare: Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify.Aceasta aplicatie deschide si verifica orice tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele.Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita si poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN.http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul pentru exercitarea caii de atacconform prevederilor art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Patrimoniu, Actionariat
Adresa postala: Str.Vlad Tepes nr.13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Tel. +40 268408632, Email: [email protected], Fax: +40 268408632
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2013 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer