Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE FACTURI MODUL CONTINUU SI CHITANTE PENTRU D.R.D.P. IASI


Anunt de participare numarul 83519/31.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0232-214430, In atentia: ing. Popa Manuela, Email: [email protected], Fax: 0232-21443, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Birou Aprivizionare, Tel.0232-214430, In atentia: ec. Marius Costan, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0232-214430, In atentia: ing. Manuela Popa, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Sediul DRDP Iasi, Tel.0232-214430, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE FACTURI MODUL CONTINUU SI CHITANTE PENTRU D.R.D.P. IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul DRDP Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
facturi modul cotinuu si chitante - tipizate cu regim special
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22822100-9 - Formulare comerciale continue (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
tipizate cu regim special
Valoarea estimata fara TVA: 26, 880RON
II.2.2) Optiuni
Da
DRDP Iasi is rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar produse similare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare - 200 lei, achitata numerar la casieria societatii sau prin OP in contul DRDP Iasi-RO33RNCB0175008094080037-BCR Iasi
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie de eligibilitate; 2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura; 3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;4.Certificate constatatoare de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetele locale, valabile la data deschiderii ofertelor;5. Certificat de inregistrare emis de ORC-copie ; 6. Certificat de inregistrare in scop de TVA-copie; 7.Certificat constatator emis de ORC cu 30 zile inainte de data deschiderii- original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale; 2.Bilant contabil, vizat la 31.12.2008; 3.Balanta contabila la data de 31.07.2009;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate de asigurare a calitatii produselor livrate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada indeplinirii in ultimii 3 ani a unui contract de minim 8.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
conf. art. 73, alin(2) din OUG nr. 34/2006 (A), autoritatea contractanta decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica ca etapa finala a licitatiei deschise. Detalii in FDA
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2009 10:00
Locul: Sediul DRDP Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare + minim cate 2 persoane autorizate din partea ofertantilor si alte persoane autorizate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt de atribuire si este publicata pe site-ul [email protected]
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, ,Romania, Tel.0232-217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sectorul 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-310462
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232-214430, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2009 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer