Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie fitinguri pentru conducte


Anunt de participare (utilitati) numarul 146690/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APAVIL SA VALCEA
Adresa postala: Str. Carol I , nr. 3-5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240951, Romania, Punct(e) de contact: Serv Achizitii Publice, Tel. +40 250739580, In atentia: Gurbet Dana, Email: [email protected], Fax: +40 250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator Regional Apa-Canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie fitinguri pentru conducte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia SC Apavil SA, str. Campului, Rm. Valcea, jud. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 122, 390.83EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar in functie de necesitatile obiective ala autoritatii contarctante. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 29975.28 euro.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie fitinguri pentru conducte conform cerinte caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163230-1 - Racorduri pentru tevi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate conform caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 122, 390.83EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 2000 euro. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: -Instrument de garantareemis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari- Scrisoare de garantie (completata conform Formularului nr.10) -Virament bancar in contul RO07RNCB0263028903410057 (lei) sau RO50RNCB0263028903410059 (euro) deschis la BCR RamnicuValcea. In cazul in care ofertantul constituie garantia pentru participare prin virament bancar, dovada viramentului bancar se va prezenta in original. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de participare se depune in SEAP si in original cu scrisoare de inaintare, Formular nr. 13: - la sediul SC APAVIL SA Loc. Rm. Valcea, Str. Carol I, Nr 3-5, Jud. Valcea - intre orele :8.00-15.00 de luni panajoi, 8.00-12.00 vineri - pana la data limita de depunere a ofertelor conform anunt de participare. In cazul prezentarii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echivalenta euro/lei sau euro/alta moneda va fi curs BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr 1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze: Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Formular nr. 1.Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul (operator economic, lider, asociat, tert sustinator) nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata. Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.2) insotita de Cazier judiciar al operatorului economic.Cerinta nr. 3 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducerea autorizata.Modalitatea de indeplinire : Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa depuna:
1.Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.3), 2. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;3. Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;4.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetul local), din care sa reiasa ca nu are datorii in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- formular specific autoritatilor din Romania sau tara de origine .Cerinta nr.4 Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" Documente de confirmare : Ofertantul (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa depuna Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5).Cerinta nr. 5 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Declaratia operatorului economic( participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) : se prezinta Formular nr.4Subcontractantii (daca este cazul) trebuie sa completeze Formularul nr. 4 ? declaratia privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006Tertul sustinator (daca este cazul) trebuie sa completeze Formularul nr. 4 ? declaratia privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Ing. Jianu Cristian ? Director General; Ing. Iovan Rocxana ? Director Tehnic-Exploatare; Ec. Ghibirdic Alexandru ? Director Economic; Ing. Jidoveanu Anca ? Sef Serviciul Achizitii
Publice;Croitoru Bogdan ? Expert Achizitii Publice;Gurbet Dana - Economist Serviciul Achizitii Publice;Popescu Cristian - Economist Serviciul Achizitii Publice; Ionescu Nicolae - Consilier Juridic; Botez Daniela Gabriela - referent Achizitii Publice, Subasu Teodora-Sef Centru
Exploatare Rm. Valcea, Floricel Cristian Stefan - Administrator al SC APAVIL SA; Tanasescu Lucian - Administrator al SC APAVIL SA; Predescu Constantin Mircea - Administrator al SC APAVIL SA; Samson Ovidiu - Administrator al SC APAVIL SA, Tuca Marius - Sef Sector retele Apa, Floarea Dumitru - Inginer; Ciudin Emil- Sef Centru Exploatare Nord. Persoane juridice/fizice romaneSe vor prezenta certificate /documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial - original, copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.Cerinta nr.2Persoane juridice/fizice straineSe vor prezenta certificate /documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic-Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala sau
mai mare de 35000 euroDocumente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau
orice alte documente echivalente. Pentru conversia in lei/euro sau euro/alta
moneda, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua
in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala
Europeana pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr.6)Documentele se scaneaza si se transmit numai in format electronic in SEAP semnate cu semnatura electronica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 7. Documentele se scaneaza si se transmit numai in format electronic in SEAP semnate cu semnatura electronica.
Experienta similara-Cerinta minima : Ofertantul trebuie sa dovedeasca
faptul ca in ultimii 3 ani a furnizat produse similare ce fac obiectul prezentei
proceduri pe 1 sau cel mult 2 contracte, a caror valoare cumulata sa fie de
minim 18000 euro, fara TVA. Ofertantul va prezenta pentru dovedirea
experientei similare urmatoarele: - Certificate/documente contrasemnate de
Beneficiar din care sa rezulte cel putin: obiect furnizari, valoarea, durata,
rolul indeplinit, modul de indeplinire a livrarilor. Pentru conversia in lei/euro
sau euro/alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta
publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Documentele relevante ? cum ar fi certificate/documente contrasemnate de beneficiar vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Prezentare mostre
Modalitatea de indeplinire
Ofertanti trebuie sa prezinte urmatoarele mostre pentru dovedirea capacitatii tehnice de a livra produse similare celor care fac obiectul achizitiei in cauza si in vederea stabilirii conformitatii cu produsele ce fac obiectul contractului in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 509 din 2011:1.Teu bransament electrofuziune cu colier de intarire, cu autoperforare, pentru apa, PN 16 PE100 110-40;2.Sa bransament electrofuziune cu filet si colier de intarire pentru apa PN 16 PE100 110-2?;3.Tranzitie PE-OL D 110;4.Mufa electrofuziune pentru apa PN 16 PE 100 D 110;5.Teu egal 90° injectat executie lunga PE 100 PN 16 D 110;6.Racord compresiune FE D 32x1";7.Adaptor flansa PE80 executie lunga D 110;8.Teu egal electrosudabil PE 80 D 110;9.Piesa bransare pentru PEID, din fonta cu flansa D 110 - DN 80;10.Colier de bransare PEID cu filet interior cu inel de intarire D 110x1?.Mostrele vor fi prezentate, pana la data limita de depunere a ofertelor, la sediul SC Apavil SA, Rm. Valcea, str. Carol I, nr. 3-5, jud. Valcea.Mostrele vor fi etichetate cu denumirea ofertantului.Mostrele se vor returna/restitui ofertantilor declarati
necastigatori.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un
sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. Documentele se vor prezenta in SEAP in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ''conform cu
originalul'', insotite de traducerea autorizata daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte depuse au acelasi pret si vor fi clasate pe locul 1, comisia de evaluare va solicita, ca si clarificare (prin intermediul facilitatilor tehnice din SEAP), incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara. Modalitatea de depunere: electronic in SEAP. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Achizitorul este indreptatit sa initieze o procedura de atribuire, atunci cand valoarea estimata a contractului subsecvent pe care intentioneaza sa il atribuie, cumulata cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depaseste o valoare pentru care prevederile legale impun obligatii in raport cu anumite praguri valorice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al Autoritatii Contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: str. Carol I, nr. 3-5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240591, Romania, Tel. +40 0250739580, Email: [email protected], Fax: +40 0250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 08:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer