Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie furnizare si instalare echipamente si dotari pentru proiectul "Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanta - Balchik Cross Border Region by bike - BSB


Anunt de participare numarul 148689/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 0241488157, Email: [email protected], Fax: +40 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie furnizare si instalare echipamente si dotari pentru proiectul "Black Sea Bike -Diversification of the tourism services in Constanta - Balchik Cross Border Region by bike - BSB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie furnizare si instalare echipamente si dotari pentru proiectul "Black Sea Bike -Diversification of the tourism services in Constanta - Balchik Cross Border Region by bike - BSB in valoare totala estimata de 3.616.371 leidin care: 1. Valoarea estimata 3.616.371 lei fara TVA constand in: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj respectiv: Echipamente statie 40 biciclete 12 bucati si echipamente statie 20 biciclete = 2.796.543 lei fara TVA;
Utilaje fara montaj si echipamente de transport ? server 25.455, 00 lei fara TVA;Dotari: biciclete, calculatoare ? 794.373, 00 lei fara TVA;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34430000-0 - Biciclete (Rev.2)
30141200-1-Calculatoare de birou (Rev.2)
45223820-0-Elemente si componente prefabricate (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51500000-7-Servicii de instalare de echipamente si utilaje (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare si instalare echipamente , inclusiv dotari ce cuprinde1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj respectiv: .- Echipamente statie 40 biciclete 12 bucati .- Echipamente statie 20 biciclete 12 bucati .2. Utilaje fara montaj si echipamente de transport ? server 1(una) buc.3. Dotari: biciclete ? 390 buc si calculatoare ?5 buc
Valoarea estimata fara TVA: 3, 616, 371RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 72327lei, Perioada de valabilitate :120 zile de la termenul limita pt depunereaofertelor, stabilit in anuntul de participare.Mod constituire: 1.Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 72327lei , valabil pentru 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu toate prevederile art. 87 alin(1)din HG925/2006, inclusiv angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 7396.37 lei calculata conf preved art.278^1 din OUG nr.34/2006, in cazul in care ofertantul depune contestatie, iar aceasta este respinsa pe fond de catre CNSC; 2. Prin depunerea unui OP cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la datadeschiderii ofertelor (in contul IBANO29TREZ2315006XXX000443 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, cod fiscal 4785631); Potrivit art.16 alin (2) din L 346/2004, IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare dar trebuie sa prezinte documentele doveditoare potrivit Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM. In cazul in care oferta este depusa de un grup de asociati care se incadreaza incategoria IMM, fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de incadrare in categoria IMM alaturi de dovada constituirii garantiei de participare. Nota 1: Dovada const garantiei de participare va insoti oferta, neintroducandu-se in plicul exterior. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursulcomunicat de BNR, cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA si reprezinta garantia furnizata de catre furnizor in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa a echipamentelor si in perioada convenita a contractului. Garantia de buna executie se va constitui astfel: a). Conform art. 90 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator? sau se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale cu respectarea prevederilor art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala, care se va depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis, nutrebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA. Diferenta de 9, 5% din garantia de buna executie se va retine de catre achizitor din plata cuvenita fiecarei facturi. Garantia se va vira in contul deschis de executant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Potrivit art. 16 alin. (2) din L 346/2004, IMM beneficiaza de reduceri cu 50% din garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene si bugetul local; Programul de cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara 3 - Dezvolatreaeconomica si coeziune sociala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea siMonitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta.Se va completa si prezenta in original formularul din sectiunea Modele de formulare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?.Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune acest certificat (fiecare membru al asociatiei).Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratia se va completa si prezenta ?olograf? (scris integral de mana) si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie in sectiuneaModele formulare, tinand cont de informatiile precizate in tabelul anexat acesteia. Tabelul nu se completeaza olograf si se va anexa declaratiei semnat si stamiplat pe fiecare pagina.ANEXAMAZARE RADU STEFAN Primar, FAGADAU DECEBAL Viceprimar, STAN GABRIEL Viceprimar, ENACHE MARCELA Secretar Municipiu, RACU CONSTANTIN Director executiv, DINESCU FULVIA Dir. executiv adjunct, MERLA VIORICA ANI Director executiv, STAN MIHAELA Dir. executiv adjunct, PILAT IONEL Director executiv, TANASE LUIZA ELENA Arhitect Sef, DOSPINESCU DANIELA RAMONA Director executiv, NANU DANIELA Dir. executiv adjunct, FRIGIOIU MARCELA Director executiv , GHEORGHE GEORGETA Dir. executiv adjunct, BABUS CONSTANTIN Director executiv, PRIPISI IONUT Dir. executiv adjunct, TRASCA AURORA Director executiv, GHEONDEA DOINA Dir. executiv adjunct, STAMAT ADRIANA Director executiv, MUNTEANU PETRICA Director executiv, VELICA ECATERINA Dir. executiv adjunct, POPESCU CARMINA IONELA Sef serviciu, GAVRIZ IRINA Sef serviciu, BALTAG DAN Sef serviciu, BARDASU OCTAVIA Sef serviciu, BORALI VEAVEGHIUL Sef birou, BRATU DANIEL Director executiv adj, CONSTANTIN NICOLETA Sef serviciu, COMAN GHEORGHE Sef serviciu, CRACIUN ANA RODICA Sef serviciu, DUMITRU IONUT Sef serviciu, DUDAS DEZIDERIU Sef serviciu, DOBRE OANA Sef serviciu, DRECSAN DANIELA Sef serviciu, DUDAS CAMELIA Sef serviciu, PETCU LENUTA Sef serviciu, ENE SANZIANA Sef serviciu, FLORESCU NICOLETA Sef serviciu, MEREUTA EMIL ANDREI Sef serviciu, ITOAFA CRISTINA LAURENTIA Sef serviciu, VASCU LACIUMADALINA Director executiv, LIUTA MIHAELA Sef serviciu, DANCU ANTUANELA Sef serviciu, MIHAI MIHAELA Sef birou, MUTALAP GHIULNIHAL Sef serviciu, MUNTEANU JENICA EUGENIA Sef serviciu, NUTU NICOLAI Sef serviciu, PATRASCU LIVIU Sef serviciu, PATRUTOIU MIHAELA Sef serviciu, PINZARIU IRINA ROXANA Sef serviciu, BOBES LAURA Sef serviciu, PETCU MUGUREL LEONARD Sef serviciu, MILITARU CRISTIAN ANDREI Sef serviciu, RUSU GRATIELA Sef serviciu, TARAN STEFAN Sef serviciu, TESULEANU GABRIELA Sef serviciu, TRAMUDANA LIVIU Sef serviciu, UNTARU ADRIAN CONSTANTIN Sef serviciu, VARLAN DOREL Sef serviciu , ZAHARICIUC IULIANA Sef serviciu, FETISLAM DAYAN Sef serviciu, SOARE GEORGIANA Sef serviciu, NACHE MIHAELA RODICA Sef birou, BRATU GEORGIANA Sef serviciu.LISTA cu componenta Consiliului local al Municipiului Constanta, dupa cum urmeaza: ALI DENIS ;BOIAGIAN HARRY MICHELLE; CANDINDATU GABRIEL ;CHESOI TUDOREL ; CHIRONDOJAN VASILE;CIORBEA VALENTIN ;COJOC MARIOARA ;DEDE PERODIN;DOBRE MIRCEA ;FAGADAU DECEBAL;GEORGESCU DANIEL; IBRAIM TEMUR ; LIXANDRU ION-VIRGIL; MARCU ANA; MATEI RADU-BOGDAN; ONCIU CARMEN; ROSU VASILE; PAPARI GEORGE-DANIEL; PIRVULESCU GABRIEL-VALENTIN; POPESCU RADUCU; RASAUTEANU COSTIN IOAN; ROMAN IUSTIN FABIAN;STAN GABRIEL-MARIUS; SURGHIE VALENTIN; TUSA SORINA; VISAN GEORGE-GABRIEL;Atentie: In cazul in care exista asociati/subcontrcatanti/terti sustinatori fiecare va completa si prezenta aceasta declaratie, in original, insotita de tabelul semnat si stamilat pe fiecare paginaCerinta nr.3: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si prezenta in original Formularul A - Declaratie privind eligibilitatea din sectiunea Modele formulare.Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie, in original (fiecare membru al asociatiei cat si tertul sustinator).Cerinta nr.4: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si prezenta in original Formularul B ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din sectiunea Modele formulare.In cazul in care exista asociati fiecare membru al asocierii are obligatia de a completa si prezenta in original formularul B.Formularul B1 din sectiunea Modele formulare va fi completat si prezentat in original de tertul sustinator (daca este cazul).Declaratia va fi insotita de : a. Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P. ? A.N.A.F. ? Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea, de plata a datoriilor catre bugetul de stat consolidat ;b. Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, de plata a datoriilor catre bugetul local.Nota: Certificatele se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Din certificatele de atestare fiscala prezentate trebuie sa reiasa ca nu exista datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este de 25 ale fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei) Cerinta nr.1: Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.1. Prezentare certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal teritorial, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include activitati economice din categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii, sediul social, personalul de conducere.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului, trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Nota: Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?- cu precizarea ca, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta, in situatia in care a prezentat aceste documente in copie.Cand se depune oferta comuna asociatii vor prezenta documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeazaCerinta nr.2: Persoane juridice /fizice straineDocumente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii.Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere legalizata - in original/ copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?, cu precizarea ca, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc ise va solicita prezentarea traducerii aferente documentelor constatatoare in original, pentru verificarea conformitatii documentului depus odata cu oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FURNIZARE SI INSTALARE ECHIPAMENTE, INCLUSIV DOTARI): Cerinta: O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertei, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, respectiv: scrisori de recomandare din partea beneficiarului, semnate si stampilate/ procese verbale de receptie semnate de catre ambele parti, fara obiectiuni/ informatii privind indeplinirea obligatiilor contractuale sau alte documente. Documentele care certifica furnizarea/implementarea de sisteme similare, vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul de livrare a produselor si vor preciza daca livrarile au fost realizate in conformitate cu contractul, normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit In cazul in care beneficiarul este un client privat, si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitatae de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant in special pentru asigurarae calitatii echipamentelor cu montaj. Ofertantii vor prezenta o declaratie de instruire a personalului pentru perioada de garantie acordata echipamentelelor cu si fara montaj.
Pentru personalul de conducere se vor prezenta CV-uri in original, semnate si stampilate de ofertant.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul in care operatorul economic doreste sa subcontracteze o parte din contract, acesta are obligatia de a prezenta o declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si dupa caz, acordul acestuia/acestora. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FURNIZARE SI INSTALARE ECHIPAMENTE, INCLUSIV DOTARI): Se va completa formularul C1 din sectiunea Modele de formulare. Scrisorile de recomandare/procesele verbale de receptie semnate de catre ambele parti, fara obiectiuni/informatiile privind indeplinirea obligatiilor contractuale sau alte documente vor indica beneficarii, valoarea livrarilor, perioada si locul de livrare, cu precizarea daca livrarile au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si au fost duse la bun sfarsit. Documentele care confirma livrarea produselor se vor prezenta copie lizibila, semnata si stampilata de ofertant, avand mentiunea "conform cu originalul?.Se va completa si prezenta in original Formularul F din sectiunea Modele formulare, insotit de declaratia de disponibilitate.Pentru personalul de conducere se vor prezenta CV-uri in original, semnate si stampilate de ofertant.Se va completa si prezenta Formularul D din sectiunea Modele de formulare.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta;Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.02.2014 13:00
Locul: PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, BD. TOMIS NR.51, CONSTANTA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE, REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR SI OBSERVATORI U.C.V.A.P.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA- BULGARIA2007-2013, AXA PRIORITARA 3 - DEZVOLTARE ECONOMICA SI COEZIUNE SOCIALA.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
Precizare nr.1: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Precizarea 2 : Vizualizare documente semnate Electronic.Pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http: //www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip .Urmati apoi instructiunile: Instalarea aplicatiei software: a.Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign. b. Este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului. c. Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune 2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea / salvarea documentului original: d.Se apasa ?Enter? sau se da ?dublu click? pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau e.Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica ?Semnare & Criptare? optiunea ?Verifica semnatura? si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica ?D.semnat? din fereastra care se va deschide. f.In fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul ?Salveaza? pentru a salva local documentul original. g. Dupa salvarea documentului original, acesta se poate vizualiza pe statia de lucru.Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala- Serviciul juridic
Adresa postala: Bd.TOMIS NR.51, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 16:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer