Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie furtun


Anunt de participare (utilitati) numarul 146474/11.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str.Bariera Valcii, nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Lucrari si Servicii, Tel. +40 251599480, In atentia: SORIN DRAGHICI, Email: [email protected], Fax: +40 251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie furtun
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SE Craiova II, str.Bariera Valcii, nr.195, Craiova, jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie furtun, conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44165100-5 - Furtunuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie furtun, conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 24, 444.18RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei este de :260 lei din care: pt.lot 1=110lei, lot 2= 60 lei, lot3=40 lei, lot 4=20 lei, lot 5=30 lei.Valabilitate GP: minimum 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Data echivalentei leu/alta valuta: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor comunicata in AP. Forma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Original instrument garantare participare procedura se depune la sediu Achizitor, Biroul Achizitii Lucrari si Servicii, pana la termen limita depunere oferta din anunt de participare (AP) si copie scanata SEAP.b)ordin plata confirmat banca, cont RO 73 BRDE 170SV87561661700 BRD Ag. BrazdaluiNovac- Craiova, copie scanata SEAP si la sediu Achizitor, pana la termenlimita depunere oferte. IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge pe fond contestatia ofertant, autoritate contractantaretine din GP suma calculata conform art. 278^1 din OUG 34/2006 Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA. Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b)Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestator are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma GBEx. Achizitor instiinteaza Prestatorul despre varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de Furnizor, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006. Caz IMM, GBEx: 5% pret contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SE Craiova
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Completare Formular 5;Declaratie privind neincadrare in situatii art.180 si 181 din OUG 34/2006 - completare Formular 6;Declaratie privind neincadrare in situatii art.69^1 din OUG 34/2006 - Completare Formular 11; Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul autoritatii contractante sunt: Dan Vasile - Director SE Craiova II;Cristian Basescu - Director Economic;Lucian Scarlatescu ? DirectorComercialMarian Motocu - Director Tehnic
Declaratie privind calitate participant procedura - completare Formular 7;
Declaratie privind participare cu oferta independenta - completare Anexa 1 la Formular 5;Declaratie privind incadrare IMM - completare Formular 9;
1) daca se uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006 prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta
in termen mai mare 3 zile lucratoare. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza caruia isi are sediul operatorul economic ofertant, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar prestarea serviciului solicitat prin prezenta documentatie de atribuirePentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.Autoritatea contractanta are drept sa solicite ofertant care poate fi declarat castigator, ptr. conformitate, prezentare Certificat constatator, original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale inclusiv cifra de afaceri. Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic. Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, insotita de certificate/documente/contracte/procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Prezentare documente/parti din contracte care sa ateste ca ofertantul a mai livrat produse similare cu cele solicitate prin caietul de sarcini in valoare de minim 10.000 lei pentru lotul 1.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 2 la Formularul 5
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii Prezentare documente
emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii
al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in
strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau
echivalent
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa nr. 1 la Formular 5
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Deschidere oferte in SEAP la data si ora mentionate in AP. Daca mai multe oferte aflate pe primul loc contin preturi egale, AC solicita clarificari prin SEAP pentru incarcare electronica de catre ofertanti de documente cu noi preturi. Comisia verifica documente calificare si propuneri tehnice depuse in SEAP. Daca AC solicita documente, vor fi transmise in SEAP, conform art. 19 (2), 17 (3) HG 1660/2006. Dupafinalizare evaluare calificare si tehnica, sistemul permite AC acces propuneri financiare ofertanti admisibili si clasament. Stabilire oferta castigatoare, conform art. 24 HG 1660/2006. Daca AC solicita prezentare documente (ex. Formular 2, Anexa 3 Formular 5), se transmit conform art. 17 (3) HG 1660/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic SE Craiova II
Adresa postala: str.Bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Tel. +40 251599480, Fax: +40 251599495
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2013 07:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer