Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie grup electrogen mobil 5KVA,compresor de aer monofazat,aparat de sudura portabil,ciocan rotopercutant,aspiratoare electrice de ulei


Anunt de participare (utilitati) numarul 64933/26.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Taberei nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Cluj, Tel.0264207822, In atentia: Serviciul Contracte Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0264427797
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie grup electrogen mobil 5KVA, compresor de aer monofazat, aparat de sudura portabil, ciocan rotopercutant, aspiratoare electrice de ulei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitul SH Cluj din localitatea Garbau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-grup electrogen mobil 5KVA, putere min.generator monofazat 4500VA, putere min.generator trifazat 6000VA;
-compresor de aer monofazat, monofazat 160l/min., presiune 9 bar, putere 1, 5kw;
-aparat de sudura portabil, diametru electrod 1, 6-4 mm, greutate maxima 10 kg;
-ciocan rotopercutant, putere nominala 1450-1500 W;
-aspiratoare electrice pentru aspirarea peliculelor de ulei cu grosimi de pina la 2 cm de pe suprafata apei;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31121000-0 - Grupuri electrogene (Rev.2)
42123000-7-Compresoare (Rev.2)
42622000-2-Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)
42999100-6-Aspiratoare, altele decat cele de uz casnic (Rev.2)
44315200-3-Materiale de sudura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-1 buc.-grup electrogen mobil 5KVA;
-1 buc.-compresor de aer monofazat;
-3 buc.-aparat de sudura portabil;
-2 buc.-ciocan rotopercutant;
-2 buc.-aspiratoare electrice pentru aspirarea peliculelor de ulei;
Valoarea estimata fara TVA: 28, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 10.11.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare/lot: -lot 1- 50 lei;
-lot 2- 50 lei;
-lot 3- 100 lei;
-lot 4- 100 lei;
-lot 5- 50 lei;Garantia de buna executie: 5%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata produselor furnizate se realizeaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG34/2006, Certificat constatator eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat, Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului, Certificat de inregistrare fiscala in scopuri TVA emis de Ministerul Finantelor Publice-ANAF.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, bilant contabil, scrisori de bonitate. Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)-cerinta minima de calificare-cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani/lot: -lot 1- 15 000 lei excl.TVA; -lot 2- 13 500 lei excl.TVA;
-lot 3- 22 500 lei excl.TVA;
-lot 4- 24 000 lei excl.TVA;
-lot 5- 12 000 lei excl.TVA;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse realizate in ultimii 3 ani, Declaratie privind dotatiile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentele etc. de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a prezentului contract, Declaratie referitoare la asigurarea de catre ofertant a personalului de specialitate, Lista subcontractanti-daca este cazul, Autorizarea producatorului pentru livrarea produselor, Declaratia operatorului economic ofertant privind indeplinirea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, Declaratie privind incadrarea operatorului economic ofertant in categoria intreprinderilor mici si mijlocii-daca este cazul.Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)-cerinta minima de calificare-experienta similara in ultimii 3 ani, cel putin o livrare de valoare: -lot 1- 1 500 lei excl.TVA; -lot 2- 1 350 lei excl.TVA;
-lot 3- 2 250 lei excl.TVA;
-lot 4- 2 400 lei excl.TVA;
-lot 5- 1 200 lei excl.TVA;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9129/25.09.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar, platibil la caseria societatii, sau prin O.P.in contul achizitorului.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2008 08:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2008 12:00
Locul: sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str.Taberei nr.1 , Cluj Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030064, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan Cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264593865, Email: [email protected], Fax: 0264593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Cluj
Adresa postala: str.Taberei nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Tel.0264207800, Fax: 0264427797
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2008 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer