Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie hrana pentru pastrav - Directia Silvica Resita


Anunt de participare numarul 28551/20.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Resita
Adresa postala: str. Petru Maior, nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: comp. Vanatoare-Salmonicultura, Tel.0255 216533, In atentia: Hodut Gabriel, Email: [email protected], Fax: 0255 222645
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Resita
Adresa postala: str. Petru Maior, nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: comp. Vanatoare-Salmonicultura, Tel.0255 216533, In atentia: Hodut Gabriel, Email: [email protected], Fax: 0255 222645
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Resita
Adresa postala: str. Petru Maior, nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: comp. Vanatoare-Salmonicultura, Tel.0255 216533, In atentia: Hodut Gabriel, Email: [email protected], Fax: 0255 222645
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie hrana pentru pastrav - Directia Silvica Resita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile pastravariilor din cadrul Directiei Silvice Resita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Hrana pentru cresterea pastravului, pana la greutati de 300g.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15711000-5 - Hrana pentru pesti (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
40 tone
Valoarea estimata fara TVA: 168, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 08.10.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in valoare de 1680 RON.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - formular A, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - formular B, Certificator constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, pentru persoane fizice, juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie bancara : Scrisoare de bonitate; Ultimul bilant contabil depus;
Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat - copie legalizata ; Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari din ultimii trei ani- formular C1; cel putin 3 recomandari de la beneficiarii din lista de mai sus; fisele tehnice, tabelele de hranire si indicii de conversie pentru fiecare sortiment de hrana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Suma ce va fi achitata la casieria D.S.Resita; Caietul de sarcini se va ridica de la sediul Directiei Silvice Resita - birou Vanatoare-Salmonicultura.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2007 12:00
Locul: Sediul Directiei Silvice Resita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai societatilor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Judetean Caras-Severin
Adresa postala: str. Horea, nr.2-4, Localitatea: Resita, Cod postal: 320061, Romania, Tel.0255 212800, Email: [email protected], Fax: 0255 211554
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Resita - Comp. Juridic
Adresa postala: str. Petru Maior, nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Tel.0255 216533, Email: [email protected], Fax: 0255 222645
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2007 10:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer