Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE HRANA USCATA PENTRU CAINI


Anunt de participare numarul 122507/01.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA PENTRU SUPREVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR
Adresa postala:  Calea Calarasilor, nr. 179, SECTOR 3, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030631, Romania, Punct(e) de contact:  Aura Mirea, Tel. 0213129510, Email:  [email protected], Fax:  0213129510, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE HRANA USCATA PENTRU CAINI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: : BDUL TH. PALLADY NR. 262 SECTOR 3 BUCURESTISTR. COMPLEXULUI NR. 2, MIHAILESTI, JUD. GIURGIU
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
HRANA USCATA PENTRU CAINI-In conformitate cu prevederile art. 27 al (5) din OUG 34/2006, ASPA aplica Procedura aleasa pentru atribuirea contractului de achizitie publica, conform programului de achizitii si Capitolul III, Sectiunea a-II-a a din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, Capitolul IV Sectiunea a-I-a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare este licitatia deschisa, chiar daca valoare achizitiei este sub pragul valoric de 15000 de euro pentru urmatoarele motive: -In bugetul aprobat pe anul 2011 sunt aprobate fonduri in cuantum de 235000 euro-achizitia hrana uscata se face pentru numarul actual de caini care sunt cazati in adaposturile ASPA pentru o perioada de 3 luni.-acest numar va creste prin deschiderea unor noi adaposturi pe parcursul anului 2011 si in aceasta situatie se va ajuge la ipoteza depasirii pragului valoc de 15000 de euro. In scopul gestionarii fondurilor publice conform OUG 34/2006 se va aplica procedura de licitatie deschisa si totodata pentru a se achiziona hrana pe parcursul anului 2011 conform necesitatilor fara a se impiedica activitatea ASPA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15713000-9 - Hrana pentru animale de companie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
15000 KG HRANA USCATA CAINI
Valoarea estimata fara TVA: 53, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 1000 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
DE LA BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ORICE OPERATOR ECONOMIC ARE DREPTUL DE A PARTICIPA , INDIVIDUAL SAU INTR-UN GRUP DE OPERATORI, LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE CNF ART 41 DIN OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificatul constatator eliberat de ONRC de pe langa instanta competenta, xerocopie , din care sa rezulte adr. actuala si obiectul de activitate al societatii.2.Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de ONRC xerocopie .3.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. 4.Declaratii privind eligibilitatea5.Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 1816.Declaratia privind calitatea de participant la procedura8.Certificat de atestare fiscala eliberat de administratia finantelor publice privind plata obligatiilor la Bugetul General consolidat in termen de valabilitate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilantul contabil la 30.06.2010, vizat de organele de resort.2.Fisa de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor.Certificat de integistrare sanitar veterinara.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2134/25.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.06.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.06.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.06.2011 12:00
Locul: Calea Calarasilor nr. 179, sector 3 , Localitatea: BUCURESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane desemnate de prin imputernicire data de conducatorul operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: 15.08.2011, 25.11.2011
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEUS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030039, Romania, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
a) 10 zile, at. cand val. contr.este egala sau mai mare decat prag. val. prev.la art. 55 alin. (2); b) 5 zileat cand val contr mai mica decat prag.val. prevazute la art. 55 alin. (2).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic Contencios
Adresa postala:  Calea Calarasilor nr. 179, sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030631, Romania, Tel. 021.312.95.10, Email:  [email protected], Fax:  021.312.95.10, Adresa internet (URL):  www.aspa.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2011 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer