Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie in sistem leasing autobasculanta 8x4, R420 CP, cu bena basculabila posterior


Anunt de participare numarul 43798/19.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ROSIA (PRIMARIA)
Adresa postala: comuna Rosia, str.Principala, nr.22, judetul Sibiu, Localitatea: Rosia, Cod postal: 557210, Romania, Punct(e) de contact: CORNELIU BALTARETU, Tel.0269/582301, Email: [email protected], Fax: 0269/582305
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie in sistem leasing autobasculanta 8x4, R420 CP, cu bena basculabila posterior
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: loc. Rosia, str. Principala, nr.22
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie de produse pentru achizitionarea in sistem leasing a unei autobasculante 8x4, R420CP, cu bena basculabila posterior
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34141000-7 - Autobasculante (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 autobasculanta 8x4, R420 CP, cu bena basculabila posterior
Valoarea estimata fara TVA: intre 327, 141 si 418, 013.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 8360 lei; Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local al comunei Rosia
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea grupului de operatori economici la incheierea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neicadrarea in prev. art.181 din OUG 34/2006;declaratie de participant la procedura; certificat constatator emis de ORC; certificate de atestare fiscala emide de Adm. fin. publ. a localitatii unde sunt inregistrati ca si contribuabili ofertantii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu produsele livrate in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Recomandare de buna executie de la beneficiarul unui contract similar
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
80%
Descriere:
2.
service auto
10%
Descriere:
3.
termen de livrare
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2008 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar 50 lei la casieria Primariei com. Rosia sau OP vizat in contul Primariei nr. RO17TREZ7025069XXX001509, Trez. Sibiu
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2008 13:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.03.2008 14:00
Locul: Sala de sedinte a consiliului local al com. Rosia, str. Principala, nr.22, jud. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Observatori autorizati, delegati din partea ofertantilor, identificati prin imputerniciri si acte de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Contract in sistem leasing
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300846, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile conf. disp. art.272 alin.3 din Oug 34/2006, modificata de OUG 94/2007
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria com. Rosia, jud.Sibiu
Adresa postala: str. Principala, nr.22, Localitatea: Rosia, Cod postal: 557210, Romania, Tel.0269/582301, Email: [email protected], Fax: 0269/582305
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2008 09:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer