Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie incaltaminte pentru eprsonalul silvic si nesilvic


Anunt de participare numarul 148740/06.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica caras-Severin
Adresa postala: Str. Petru Maior, Nr. 69 A, ,Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Paza, Biroul Investitii, Tel. +40 255216533, In atentia: Kokovics Laszlo, Mocanu Radu, Fax: +40 255222645
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Documentatia de atribuire este atasata invitatiei de participare si este disponibila pe siteul www.e-licitatie.ro
Adresa postala: Str. petru Maior, Nr. 69 a, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Paza, Biroul Investitii, Tel. +40 255216533, In atentia: Kokovics Laszlo, Mocanu Radu, Fax: +40 255222645
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SEAP
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Paza, Biroul Investi?ii, Tel. +40 255216533, In atentia: Kokovics Laszlo, Mocanu Radu, Fax: +40 255222645
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie incaltaminte pentru eprsonalul silvic si nesilvic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Direc?iei Silvice Cara?-Severin, Str. Petru maior, Nr. 69 A, Loc. Re?i?a
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in furnizarea unui numar de 1260 perechi de incal?aminte pentru personalul silvic ?i nesilvic, conform cerin?elor din Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18110000-3 - Imbracaminte de uz profesional (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1260 perechi, conform descrierii din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 283, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare, constituita conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Contul D.S. Caras-Severin este RO88BRDE110SV01383761100 deschis la BRD Resita. De asemenea, garantia de participare poate fi constituita si prin numerar la casieria unitatii pana la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante, cel mai tarziu la la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si copie in SEAP. Perioada de valabilitate este cel putin perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul ce se va retine se va stabilii in conditiile art. 278 indice 1 alin.1, lit.b din O.U.G. nr. 34/2006. Retinereagarantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din H.G.925/2006. Modul de restituire a garantiei de participare: in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3, din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat in formularul INFORMATII GENERALE sau in situatia prevazuta de art. 88, alin 4 din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat de ofertant in CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEIDE PARTICIPARE. Cuantumul garantiei de participare este 4000 lei. Pentru operatorii economici care constituie garantia de participare in euro/alta valuta, echivalenta se va face la data publicarii invitatiei de participare, la cursul comunicat de BNR.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor completa urmatoarele formulare: Informatii generale, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificat de participare cu oferta independenta, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.
Persoanele care semneaza documentele aferente procedurii sunt: Ing. Stanescu stefan, Ec. Monica Musa, Ing. Mocanu Radu, Ing. Kokovics Laszlo, Ing. Rotariu Stejarel, Jr. Zaberca Nicoleta.-Se va prezenta Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat sanatate, pensii, somaj), eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat. Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (Art. 36, alin (1) lit. b) din H.G.925/2006).Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: I. in cazul persoanelor juridice/fizice romane: Se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte, pentru conformitate, acest document in original/copie legalizata.II. in cazul persoanelor juridice/fizice straine: Se solicita prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Din documentele prezentate trebuie sa rezulte faptul ca operatorul economic are dreptul, potrivit legii, sa desfasoare activitati de genul celor avute in vedere la procedura in cauza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3
ani(calculati pana la data limita a depunerii) produse similare in valoare de
cel putin 280000 lei. Documente obligatorii: - Lista principalelor livrari in ultimii
3 ani, - Fisa de informatii privind experienta similara, - Certificate/documente
emise de catre beneficiari din care sa reiasa furnizarea de produse. Certificatele/documentele vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
valoarea, perioada si locul furnizarilor si precizeaza daca au fost efectuate
in conformitate cu normele profesionale din domeniu.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 2 Ofertantul are obligatia de a prezenta mostre pentru fiecare din
produsele descrise in caietul de sarcini, care sa corespunda intocmai descrierii din acesta. Prezentarea unor mostre care nu
corespund intocmai descrierii, sau neprezentarea de mostre (integral sau
partial) duce la respingerea ofertei si declararea ca inacceptabila.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani, - Fisa de informatii privind experienta similara, - Certificate/documenteemise de catre beneficiari din care sa reiasafurnizarea de produse.Prezentarea de mostre (cu exceptia lunetelor).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In sit. in care mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre AC si sunt clasate pe primul loc se va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut. In sit.in care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C.va solicita clarificari prinintermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. In cazul in care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea in format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit AC in forma scrisa in plic sigilat . ACare dreptul de a solicita ofertantilor in circumstante exceptionale inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. in care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si inaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va incadra oferta ca neconforma si o va respinge.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile ordonantei de urgenta 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Caras-Severin-Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Petru Maior, Nr. 69 A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Tel. +40 255216533, Fax: +40 255222645
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 23:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer