Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie infrastructura hardware si software de baza (aplicatii informatice si licente necesare extinderii bazei electronice de date medicale), servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic medical propus prin proiectul ?Sanatate in Spit


Anunt de participare numarul 143783/22.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
Adresa postala: STR, PRINCIPALA, NR 991, Localitatea: Smeeni, Cod postal: 127595, Romania, Punct(e) de contact: GIRBAN M. MARILENA GELA, Tel. +40 238532800, Email: [email protected], Fax: +40 238532513, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SPITALUL DE BOLI CRONICE
Adresa postala: STR. PRINCIPALA. NR.991, SMEENI, Localitatea: Buzau, Cod postal: 127595, Romania, Punct(e) de contact: Marilena Girban, Tel. +40 238532800, Email: [email protected], Fax: +40 238532513, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SPITALUL DE BOLI CRONICE
Adresa postala: Smeeni, Localitatea: Buzau, Cod postal: 127595, Romania, Punct(e) de contact: Marilena Girban, Tel. +40 238532800, Email: [email protected], Fax: +40 238532513
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie infrastructura hardware si software de baza (aplicatii informatice si licente necesare extinderii bazei electronice de date medicale), servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic medical propus prin proiectul ?Sanatate in Spitale?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare
Sos. Principala, nr. 991, cod postal 127595, Smeeni, judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie infrastructura hardware si software de baza (aplicatii informatice si licente necesare extinderii bazei electronice de date medicale), servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic medical propus prin proiectul ?Sanatate in Spitale? (analiza, proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal web, precum si instruirea personalului care va utiliza si administra sistemul informatic dezvoltat)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
30211300-4-Platforme informatice (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie infrastructura hardware si software de baza (aplicatii informatice si licente necesare extinderii bazei electronice de date medicale), servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic medical propus - cantitati conform Caiet SarciniValoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 3.763.143, 78 Moneda: Ron
Valoarea estimata fara TVA: 3, 763, 143.78RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Cuantumul gar. de part 75.262, 00 lei.Pt calc. echivalentei gar. de part. in alta moneda/valuta decat Lei (RON) se va avea in vedere cursul comunicat de BNR si valabil pentru data publicarii anuntului de part.In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de op. ec., garantia de part. treb. constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti memb.grup. de oper.ec.b)Cuantumul ce se va retine din gar. de partic. in cond.art.278^1 din O.U.G.nr.34/2006 in cazul respingerii unei contest, pt. ctr. intre 420.001lei si4.200.000 lei inclusiv-4.200lei+0, 1%din ceea ce depaseste 420.001 lei;Cuantumul se va retine din garantia de participare care va fi de 7543, 14c).Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d)Garantia de participare se va completa conf. Formular nr. 1 si se va depune in original la adresa autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor . Dovada constituirii garantiei de participare va fi incarcata si in SEAP la sectiunea Documente de calificare. e)Forma de constituire a garantiei de participare - in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006: i. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau ii.ordin de plata in contul Autoritatii Contractante IBAN: RO60TREZ1705067XXX0004594, deschis la Trezoreria Pogoanele. Operatorul economic va prezenta ordinul de plata avizat de banca emitenta, in original. In caz contrar, oferta va fi respinsa.f) In cazul ofertantilor sau grupului de ofertanti din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare), valoarea garantiei de participare se reduce cu 50% din cuantumul prezent in doc. de atribuire Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din pretul contractului, fara TVA.Garantia de buna executie (Formular nr.2) se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE, AXA III, DMI 2, OPERATIUNEA 4 ?SUSTINEREA IMPLEMENTARII DE SOLUTII DE E-SANATATE SI ASIGURAREA CONEXIUNII LA BROADBAND, ACOLO UNDE ESTE NECESAR? ? PROIECTE LA NIVEL LOCAL (APEL II)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta urmatoarele documente in oricare dintre formele original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul cf.Ordin ANRMAP 509/2011:
Cerinta 1
Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (se va prezenta Formularul nr. 3 ? original, semnat si stampilat)
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006. (se va prezenta Formularul 4 ? original, semnat si stampilat)
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat si nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local si nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
Cerinta 3
Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010 (se va prezenta Formularul 5 ? original, semnat si stampilat)
Cerinta 4
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69ยน din O.U.G. nr. 34/2006 (se va prezenta Formularul 6 ? original, semnat si stampilat)
Persoanele cu functie de decizie din cadrul a.c. plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii:
Manager ? Marilena Gela Girban, Coordonator proiect
Director Financiar Contabil ? Aurelia Boiangiu, Responsabil financiar
Asistent ? Oana Cristina Gherasi, Responsabil achizitii
Prin persoana cu functie de decizie se intelege: conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, orice persoana din cadrul autoritatii contractante ce poate influenta continutul documentatiei de atribuire,
orice persoana din cadrul autoritatii contractante ce poate influenta procedura de atribuireIn cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus. De asemenea, declaratia trebuie prezentata si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta. Declaratia trebuie prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.Nota:
a. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul intregii societati.
b. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Cerinta nr. 1
Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorNota: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului ComertuluiOperatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea informatiilor generale aferente ultimelor 3 ani (Formularul 7).
Cifra de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 7.400.000 lei.
Nota:
a. In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei, se vor prezenta documente relevante din care va rezulta cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), precum: bilanturi contabile sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societa?i specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu condi?ia ca acestea sa con?ina informa?iile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
b) Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati;
c) Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatiatarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinirea.Se va completa formularul 7 (original, semnat si stampilat)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul in conformitate cu prevederile art. 97^1 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) va face dovada ca a efectuat in ultimii 3 ani, in cadrul a maxim 3 contracte similare servicii care sa fi presupus:
Implementarea unui sistem informatic similar care sa fi presupus si integrarea unor sisteme informatice din cadrul mai multor institutii prin utilizarea unei baze de date centralizata
Implementarea unui portal informational
Implementarea unor module de programare a evenimentelor specifice si de emitere si urmarire documente
Nota: In vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara se va prezenta un numar maxim de 3 contracte din care sa rezulte activitatile enumerate mai sus
Cerinta nr. 2
Prezentarea de Informatii privind subcontractantii cu specializarea acestora . Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.Se va completa formularul 9 (original, semnat si stampilat de ofertant si de fiecare subcontractant)
Nota: a. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de
catre ofertant.
Cerinta nr. 3Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate responsabil pentru indeplinirea contractului:
a. Declaratie privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului (se va completa formularul 10)
b. Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la personalul despecialitate care nu este angajat al ofertantului (se va completa formularul 11)
c. CVformularul 12 complet si alte documente relevante (ex: diplome de absolvire a studiilor)aferent fiecarei persoane propuse in cadrul echipei, care sa ateste indeplinirea cerintelor solicitate de autoritatea contractanta, semnat de titular si datat.
Nota:
a) Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
b) Fiecare informatie din CV va fi sustinuta prin documente suport din care sa rezulte detinerea pregatirii si competentelor/ calificarilor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, astfel cum sunt acestea mentionate, respectiv diplome, atestate, certificari, contracte/carti de munca, alte documente pentru dovedirea experientei profesionale specifice.
Pentru echipa de implementare proiect este necesara urmatoarea componenta si calificari minime: Manager proiect implementareCerinte minime obligatorii: Absolvent studii superioareExperienta profesionala generala de minim 5 aniCunostinte referitoare la o metodologie de management de proiect recunoscuta la nivel national/international, dovedite prin certificare de tip PMP/PRINCE2 sau echivalent;Cunostinte despre utilizarea si tehnicile unei metode de gestionare a riscului, dovedite prin certificare de tip Management of Risk sau echivalent;Cunostinte privind o metodologie de management a serviciilor IT, dovedita prin certificare de tip ITIL Foundation sau echivalent;Participarea in cadrul unui proiect de implementare sisteme informatice integrate.
Arhitect solutie
Cerinte minime obligatorii: Absolvent studii superioare in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei / electronica / cibernetica;Experienta profesionala generala de minim 5 ani;Cunostinte privind un standard recunoscut la nivel national/international pentru comunicare si asigurarea interoperabilitatii informatiei medicale, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu;Cunostinte in domeniul arhitecturilor complexe, dovedite prin certificare de tip TOGAF 8 sau echivalent;Participarea in calitate de arhitect de sistem in cadrul unui proiect de implementare sisteme informatice integrate
Analist sistem
Cerinte minime obligatorii: Absolvent studii superioare in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei / electronica / ciberneticaExperienta profesionala generala de minim 5 ani;Cunostinte in domeniul analizei de business dovedite prin certificare/ de tip Certified Business Analysis Professional sau echivalent;Cunostinte referitoare la modelarea proceselor de business, dovedite prin certificare de tip Certified Unified Modeling Language Professional sau echivalent;Participarea in calitate de analist sistem in cadrul unui proiect de implementare sisteme informatice integrate
Expert baza de date
Cerinte minime obligatorii: Absolvent studii superioare in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei/ electronica / cibernetica;Experienta profesionala generala de minim 5 ani;Cunostinte privind dezvoltarea bazelor de date utilizate in cadrul proiectului, dovedite prin certificare/diploma in domeniu;Cunostinte privind tehnologia utilizata in cadrul proiectului, dovedite prin certificare/diploma in domeniu;Participarea in calitate de specialist baze de date in cadrul unui proiect de implementare sisteme informatice integrate
Expert hardware
Cerinte minime obligatorii: Absolvent studii superioare in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei / electronica / cibernetica;Experienta profesionala generala de minim 5 ani;Cunostinte privind echipamentele de stocare, dovedite prin certificare/diploma in domeniu;Cunostinte privind echipamentele hardware de tip server, dovedite prin certificare/diplomain domeniu;
Participarea in calitate de expert hardware in cadrul unui proiect de implementare sisteme informatice integrate
Expert dezvoltare software medical
Cerinte minime obligatorii: Absolvent studii superioare in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei / electronica / cibernetica;Experienta profesionala generala de minim 5 ani;Cunostinte privind tehnologia utilizata in proiect, dovedite prin certificare/diploma in domeniu;Cunostinte privind dezvoltarea aplicatiilor utilizand tehnologia utilizata in cadrul proiectului, dovedite prin certificare/diploma in domeniu;
Participarea in calitate de expert dezvoltare software medical in cadrul unui proiect de implementare sisteme informatice integrate
Expert dezvoltare portal
Cerinte minime obligatorii: Absolvent studii superioare in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei / electronica / cibernetica;Experienta profesionala generala de minim 5 ani;Cunostinte privind dezvoltarea solutiilor de tip portal, dovedite prin certificare/diploma in domeniu;Cunostinte privind definirea, modelarea analiza si optimizarea proceselor de business, dovedite prin certificare/diploma in domeniu;
Participarea in calitate de expert dezvoltare portal in cadrul unui proiect de implementare sisteme informatice integrate
Expert testare si asigurarea calitatii
Cerinte minime obligatorii: Absolvent studii superioare in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei / electronica / ciberneticaExperienta profesionala generala de minim 5 ani;Cunostinte privind testarea sistemelor, dovedite prin certificare de tip ISTQB Certified Tester Advanced Level sau echivalent;Cunostinte privind auditarea interna de asigurare a calitatii conform standardului ISO 9001 sau echivalent, dovedite prin certificare/diploma in domeniu;
Participarea in calitate de expert testare si asigurarea calitatii in cadrul unui proiect de implementare sisteme informatice integrate
Expert instruire
Cerinte minime obligatorii: Absolvent studii superioare in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei / electronica / cibernetica;Experienta profesionala generala de minim 5 ani;Cunostinte referitoare la tehnicile de instruire privind platformele informatice, dovedite prin certificare/diploma in domeniu;Cunostinte privind activitatile de formare precum si aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare, dovedite prin certificare/diploma de tip CNFPA sau echivalent;Participarea in calitate de expert instruire in cadrul unui proiect de implementare sisteme informatice integrateNota: Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
Cerinta nr. 1Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte.
Cerinta nr. 2
Implementarea standardului de management al sistemului de mediu din seria ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre cel putin unul dintre asociati.
Cerinta nr. 3
Implementarea standardului de management al securitatii informatiei din seria ISO 27001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre cel putin unul dintre asociati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireSe va completa Lista privind principalele servicii prestate - formularul 8Modalitatea de indeplinireSe va completa formularul 9 privind subcontractantiiModalitatea de indeplinirea.Se va completa formularul 10 Declaratie privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractuluib.Se va completa formularul 11 Declaratie de disponibilitatec.Se va completa formularul 12 CVConform modalitate de indeplinire Cerinta nr. 3Conform modalitate de indeplinire Cerinta nr. 3Conform modalitate de indeplinire Cerinta nr. 3Conform modalitate de indeplinire Cerinta nr. 3Conform modalitate de indeplinire Cerinta nr. 3Conform modalitate de indeplinire Cerinta nr. 3Conform modalitate de indeplinire Cerinta nr. 3Conform modalitate de indeplinire Cerinta nr. 3Conform modalitate de indeplinire Cerinta nr. 3Modalitatea de indeplinirePrezentarea de certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens sau certificate echivalente.Modalitatea de indeplinirePrezentarea de certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens sau certificate echivalente.Modalitatea de indeplinirePrezentarea de certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens sau certificate echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
50%
50
Descriere: Componenta financiara
2.
Posibilitatea estimarii ICM
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
3.
Posibilitatea stocarii rezultatelor investigatiilor de laborator intr-o baza de date intermediara
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
4.
Capacitatea sistemului ofertat de a verifica online
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
5.
Asigurarea mentenantei sistemului informatic medical pentru functionarea permanenta a acestuia in perioada post-implementare
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
6.
Asigurarea redundantei retelei informatice prin folosirea unor switch de tip ?stack-abil?
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
Pondere componenta tehnica: 50 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura prin intermediul SEAP si va fi initiata dupa o prima evaluare integrala a ofertelor. La etapa finala de licitatie electronica vor fi invitati sa participe doar operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor operatorilor invitati sa participe (prin e-mail generat si transmis automat de catre operatorul SEAP pe adresa de e-mail a ofertantului care are dreptul sa participe la etapa finala de licitatie electronica si totodata postata in cadrul sectiunii Notificari de sistem, sectiune accesibila din contul utilizatorului caruia i se adreseaza, dupa autentificare). Licitatia electronica va incepe la cel putin doua zile lucratoare de la data transmiterii invitatiei si se va desfasura in perioada precizata in cadrul invitatiei de participare/detaliului licitatiei electronice.Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt: 1. Pretul ofertei.Numar de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului (in ultimul minut al rundei): Da (prelungirea de face cu o perioada de timp stabilita de SEAP, de regula, a cate 5 minute).Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Nu (optiune valabila doar in cazul optarii pentru mai multe runde).Ofertantii vor avea la dispozitie informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament pe parcursul desfasurarii rundei de licitatie electronica: Da.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu.Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu.Pasul minim obligatoriu de licitare (in procent care se va aplica la valoarea estimate sau in suma fixa calculate prin aplicarea procentului la valoarea estimate): 0, 01%.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSCCE, AXA III - DMI 2 OPERATIUNEA 4 ?SUSTINEREA IMPLEMENTARII DE SOLUTII DE E-SANATATE SI ASIGURAREA CONEXIUNII LA BROADBAND, ACOLO UNDE ESTE NECESAR? ? PROIECTE LA NIVEL LOCAL
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Desemnarea ofertei castigatoare: In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale de licitatie electronica, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pre?ului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii ob?inute de ofertele in discu?ie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta ca?tigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli.Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasament.In situa?ia in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continare, autoritatea contractanta va regurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul de boli cronice Smeeni
Adresa postala: Sos.Principala, nr.991, Localitatea: Smeeni, Cod postal: 127595, Romania, Tel. +40 238532800, Email: [email protected], Fax: +40 238532513
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2013 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer