Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie ingrasaminte chimice


Anunt de participare numarul 149023/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI
Adresa postala: STRADA PRINCIPALA NUMARUL 371, Localitatea: Secuieni, Cod postal: 617415, Romania, Punct(e) de contact: MIHAIL ROMAN, Tel. +40 233745136, Email: [email protected] , [email protected] , [email protected], Fax: +40 233745137, Adresa internet (URL): www.scda.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie Publica in subordinea ASAS Bucuresti
Activitate (activitati)
Altele: cercetare-dezvoltare agricola
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie ingrasaminte chimice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Principala nr.371, com.Secuieni, jud. Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in achizitionarea unor cantitati de ingrasaminte complexe, azotat de amoniu si superfosfat concentrat, conform specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24440000-0 - Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)
24400000-8-Ingrasaminte si compusi azotati (Rev.2)
24420000-4-Ingrasaminte fosfatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
280000 kg ingrasaminte complexe
125000 kg azotat de amoniu
3000 kg supefosfat concentrat
Valoarea estimata fara TVA: 600, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
12000 lei iar pentru IMM-uri 6000 lei.Modalitatea de constituire este conform art.86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile ulterioare.In cazul in care se opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar, acesta se va face in contul RO55TREZ4925005XXX004310 deschis la Trezoreria Roman. Pentru operatorii economici strini garantia se poate constitui si in euro sau alte valute la un curs BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu cinci zile. In orice situatie, dovada constituirii garantie de participare trebuie sa fie prezentata pana la data si ora limita pentru deschiderea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei trebuie sa fie de cel putin 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire: in conformitate cu prevederile art.90 alin (1)si(3) din HG nr.925/2006 cu modificarile ulterioare.Cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita declaratii pe propria raspundere semnate de reprezentantii legali si stampilateprivind neincadrarea in prevederile art.180(Formularul nr.1) , art.181 (Formularul nr.2) , art.69^1 (Formularul nr.3), certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formular nr.4 ) , Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular nr.5). In cazul IMM-urilor se solicita si Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria Intreprinderilori mici si mijlocii (Formularul nr.6).
Persoane cu functii de raspundere in cadrul autoritatii contractante : Trotus Elena-Director , Tanaru Ioan-Contabil Sef, Trotus Dumitru-sef serviciu marketing , Prisecaru Remus-Sef birou resurse umane , Roman Mihail-analist programator.
Se solicita certificat de atestare fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii la bugetul statului, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se solicita certificat privind plata taxelor si impozitelor locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii la bugetul local, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a certificatelor fiscale nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspunderepotrivit art.11 alin(4) din HG nr.925/2006.
Nota: in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Copie cu mentiunea "conform cu originalul" dupa Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Din certificatul ORC sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale
pe ultimii trei ani de minim 1200000 lei se prezinta in Formularul nr.7, semnat si stampilat. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Indeplinirea cerintei se demonstreaza conform prevederilor art. 185 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Calculul cursului mediu leu/alta valuta este cel comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Media cifrei de afaceri globale se declara in Fisa de informatii generale Formularul nr. 7. Se prezinta copie dupa un document justificativ care demonstreaza indeplinirea cerintei, conform prev. art.5 din Ordinul 509/2011.In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta Formularul nr.7.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta lista cu principalele furnizari de produse efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor). Din lista trebuie sa reiasa ca ofertantul a furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin 600.000 lei sau echivalent alta valuta calculat la cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. in baza a unul sau mai multe contracte. In sustinerea cerintei de calificare, ofertantii vor completa Formularul 8 (si tabelul anexat acestuia) si vor prezenta cel putin un certificat/ document emis sau contrasemnat de beneficiar, continand valori, perioade de livrare, etc
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 8 (si tabelul anexat acestuia) sivor prezenta cel putin un certificat/ document emis sau contrasemnat debeneficiar, continand valori, perioade de livrare, etcIn cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta Formularul nr.8
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S209-361743 din 26.10.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2014 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.02.2014 13:00
Locul: sediul SCDA Secuieni, str. principala nr.371, com.Secuieni, jud. Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cate un reprezentant imputernicit al ofertantilor, care va prezenta copie dupa buletin si delegatia de imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru a se putea stabili oferta castigatoare.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe situ-rile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al SCDA Secuieni
Adresa postala: str. Principala nr.377, Localitatea: com. Secuieni, Cod postal: 617415, Romania, Tel. +40 233745136, Email: [email protected], Fax: +40 233745137, Adresa internet (URL): www.scda.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.01.2014 16:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer