Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie ingrasaminte chimice pentru culturi de camp si vita de vie la CCDCES Perieni 2014


Anunt de participare numarul 149027/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI
Adresa postala: Oficiul Postal 1 Barlad, Casuta postala 1, Localitatea: Barlad, Cod postal: 731240, Romania, Punct(e) de contact: Dr. ing Cosmin Hurjui, Tel. +40 373550155, In atentia: Dr. ing. Stancescu Lucian, Email: [email protected], Fax: +40 373550155, Adresa internet (URL): www.cesperieni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Centru de Cercetare-Dezvoltare din subordinea ASAS Bucuresti
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare Combaterea Eroziunii Solului
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie ingrasaminte chimice pentru culturi de camp si vita de vie la CCDCES Perieni 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul C.C.D.C.E.S. Perieni, Soseaua Barlad-Bacau, km. 7, comuna Perieni jud Vaslui, sau Statia CFR Barlad, jud.Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Ingrasaminte chimice complexe si azotat de amoniu pentru 1288 ha culturi de camp. Cod CPV 24440000-0 - Diverse tipuri de Ingrasaminte chimice complexe pentru culturi de camp tip NPK ? 220 TONE (total; NU se suplimenteaza cantitatile)cu continut minim de substanta activa de 20-20-0 si azotat de amoniu ? 225 Tone (total; NU se suplimenteaza cantitatile)cu continut minim de substanta
activa 33, 5%.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24422000-8 - Ingrasaminte chimice fosfatice (Rev.2)
24400000-8-Ingrasaminte si compusi azotati (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ingrasaminte chimice complexe pentru culturi de camp tip NPK ? 220 TONE (total; NU se suplimenteaza cantitatile)cu continut minim de substanta activa de 20-20-0 si azotat de amoniu ? 225 Tone (total; NU se suplimenteaza cantitatile)cu continut minim de substanta activa 33, 5%.
Valoarea estimata fara TVA: 633, 250RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se va constitui o garantie de participare conform Art. 43^1 din OUG 34/2006 in cuantum de 12.665 Lei (2% din valoarea estimata a contractului care este 633.250 Lei), prin virament bancar in contul RO 24 RNCB 0260003087180001 deschis la BancaBCR Barlad, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. In cazul depunerii garantiei de participare in valuta, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile; Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Daca exista formular de scrisoare de garantie bancara, la nivelul acestuia s-a prevazut si situatia retinerii in conditiile art. 87 din HG 925/2006 si art. 278^1 din OUG nr. 34/2006. Se va constitui o garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit fara TVA, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este cel putin egala cu perioada de valabilitate convenita a contractului. Autoritatea contractanta fiind institutie publica, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumeledatorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Mijloace proprii-autofinantare. Decontarea produselor livrate se va face in lei, pe baza documentelor mentionate in caietul de sarcini.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Se va prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.
b) Se va prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006.
c) Se solicita prezentarea ?Certificatului de participare cu oferta independenta? conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.
d) Se va prezenta o Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006.
e) Se solicita documente din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR. Mentionam ca documentele doveditoare privind plata impozitelor si taxelor sunt certificatele fiscale eliberate de institutiile abilitate.Toate documentele de mai sus vor fi prezentate in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul CCDCES Perieni, care aproba/semneaza documente emise in legatura cu/sau pentru procedura de atribuire, organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dr. ing. Dumitru Nistor-Director, Dr. ing. Lucian Stancescu - Inginer sef, Ec. Daniela Damian ?Contabil sef . Comisia de evaluare a ofertelor: Dr. ing. Popa Nelu, Dr. ing. Hurjui Cosmin, Ing. Popovici Victor, Ing. Chiritoiu Ionel Se solicita Certificatul constatator emis de ONRC, in original, copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente.Se accepta si alte documente legale edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Se solicita media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), specificandu-se si cuantumul acesteia.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente.Se accepta si alte documente legale edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.Declaratie privind media cifrei de afaceri globale, calculata pentru ultimii 3 ani(2011, 2012, 2013), specificandu-se si cuantumul acesteia. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de catre BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani care va contine valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani care va contine valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate / documente / declaratii, conform art. 188 din OUG 34/2006 si Ord. 509/2011 ANRMAP.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 14:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2014 14:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 10:00
Locul: Sediul CCDCES Perieni, soseaua Barlad-Bacau km. 7, com. Perieni, jud. Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Dr. ing. Lucian Stancescu - Inginer sef, Ec. Daniela Damian ?Contabil sef . Comisia de evaluare a ofertelor: Dr. ing. Popa Nelu, Dr. ing. Hurjui Cosmin, Ing. Popovici Victor, Ing. Chiritoiu Ionel.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Procedura de atribuire fiind offline, fara etapa finala de licitatie electronica, daca se va constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevazut la art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, respectiv de 10 zile de la data luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 10:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer