Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie ingrasaminte si substante agrochimice


Anunt de participare numarul 148984/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Ec. DUMITRESCU ALIN, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Braila
Adresa postala: str. Golesti nr. 29, Localitatea: Braila, Cod postal: 810024, Romania, Punct(e) de contact: Comp. achizitii publice, Tel. +40 239615425, In atentia: Dumitrescu Alin, Email: [email protected], Fax: +40 239615536, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP si sediul D.S.Braila
Adresa postala: str. Golesti nr. 29, Localitatea: Braila, Cod postal: 810024, Romania, Punct(e) de contact: secretariat, Tel. +40 239615425, Email: [email protected], Fax: +40 239615536, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Braila
Adresa postala: str. Golesti nr. 29, Localitatea: Braila, Cod postal: 810024, Romania, Punct(e) de contact: secretariat, Tel. +40 239615425, In atentia: DUMITRESCU ALIN, Email: [email protected], Fax: +40 239615536, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie ingrasaminte si substante agrochimice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul de Armasari Ramnicelu, com.Ramnicelu Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Azotat de amoniu- 45000 kg,
Ingrasaminte - 20600 kg
Substante agrochimice - 425 l
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24410000-1 - Ingrasaminte azotate (Rev.2)
24422000-8-Ingrasaminte chimice fosfatice (Rev.2)
24450000-3-Produse agrochimice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot1 - 45000 kg azotat de amoniu
Lot2 - 20600 kg ingrasaminte
Lot3 - 425 l substante agrochimice
Valoarea estimata fara TVA: 168, 285RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de Lot 1-675 lei, Lot2-455 lei, Lot3-552 lei.Data la care se face echivalenta leu/valuta, pentru situatia in care se va depune in valuta este data publicarii anuntului de participare(curs BNR).Forma de constituire a garantiei de participare: numerar la casieria unitatii (str. Golesti nr.29 Braila); virament bancar cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data limita de depunere aofertelor in contul RO22RZBR0000060004661623 - Raiffeisen Bank Braila sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari.In cazul in care garantia de participare nu este prezentata pana cel mai tarziu la deschiderea ofertelor precum si in cazul in care nu este constituita in conditiile prezentate mai sus, in cuantumul stabilit in prezenta documentatie, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a incasa in nume propriu garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute de art.87 din HG 925/2006.Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 88 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea- in care operatorul economic declara ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute de art.180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, formular nr.1 sectiunea Formulare, "Declaratie privind calitatea de participant la procedura" in care operatorul economic declara in ce calitate participa si depune oferta si daca face parte din grupuri sau retele de operatori economici.Pentru indeplinirea acestei cerinte se va completa Formularul nr.5 din sectiunea Formulare.
2. "Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181" - in care operatorul economic declara ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG 34/2006.Pentru indeplinirea acestei cerinte se va completa formularul nr.2 sectiunea Formulare.
3. Declaratie pe propria raspundere privind neancadrarea in prevederile art.691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele care semneaza , aproba documentele aferente procedurii sunt: Ing. Costica Vicol, Ec. Musat Doina, Ec.Dumitrescu Alin, Ing. David Marian, Jur. Piticari Cornel.Pentru indeplinirea acestei cerinte se va completa formularul nr.11 sectiunea Formulare.
4. Certificat de participare cu oferta independenta, conform ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Se va completa formularul nr.4 sectiunea Formulare. Certificat Constatator eliberat de ORC de pe langa instanta competenta in original sau copie legalizata sau xerocopie certificata ptr. conformitate cu originalul cu semnatura si stampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al ofertantului.Informatiile din certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani sa fie de cel putin: LOT1-12000 lei; LOT2-90000 lei; LOT3-100000 lei, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului.
Se va indica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular nr.f3 sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.Din lista trebuie sa rezulte ca a livrat produse similare celor care fac obiectul achizitiei.Se vor prezenta recomandari/documente de confirmare (emise sau contrasemnate de beneficiari) ptr. fiecare contract cu obiect similar prezentat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular nr.6 sectiunea Formulare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
89 / 09.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.02.2014 10:00
Locul: Sediul D.S.Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Personal imputernicit din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile cu pretul cel mai scazut contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, evident in minus.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Sunt prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Braila
Adresa postala: str. Golesti nr. 29, Localitatea: Braila, Cod postal: 810024, Romania, Tel. +40 239615425, Email: [email protected], Fax: +40 239615536, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 16:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer