Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie, instalare si punere in functiune echipamente medicale


Anunt de participare numarul 138463/30.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA
Adresa postala: bdul ion Mihalache nr. 37-39, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 2122205000, In atentia: Compartiment Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 212223755, Adresa internet (URL): bd. Ion Mihalache 37-39, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie, instalare si punere in functiune echipamente medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bd. Ion Mihalache nr. 37-39
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 31, 330, 241.13 si 54, 977, 077.17RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea celui mare contract subsecvent: Lot I: 22.472.769, 33, Lot II: 4.505.837, 30, Lot III: 3.546.429, 50, Lot IV: 1.632.000, 00.Incheierea contractelor subsecvente se va face trimestrial.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare, instalare si punere in functiuneechipamente medicale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 31, 330, 241.13 si 54, 977, 077.17RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOT 1 ? 355, 000.00LOT 2 ? 113, 000.00LOT 3 ? 35, 000.00LOT 4 ? 44, 000.00Garantia de participare poate fi constituita conform prevederilor art.86 alin.(1) din HG nr.925/2006.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor - in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent incheiat si va fi constituita in maxim 5 zile lucratoare de la primirea contractului semnat de ambele parti de catre furnizor, in conformitate cu prevederile art.90 din HG nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
.Declaratie privind eligibilitatea ? Formular 12.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular23.Declaratia pe propria raspundere a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 691, din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 3. Persoanele de decizie privind procedura de atribuire sunt: Cc.Univ.St.Gr.I Dr. Narcis Copca - Manager, Ec. Octavia Ene - Director fin-ctb, Adriana Nita - Consilier Juridic , Dr. Hanna Adrian - Presedinte comisie de evaluare a ofertelor, Ctb. Pavel Elena - membru comisie de evaluare, Ref. Mihalache Ioana - membru comisie de evaluare , Ref. Neamtu Daniela - membru supleant , Teodorof Daniela - membru supleant .
4. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta? Formular45. Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Formular 56. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primarie (Consiliul Local ) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele- se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
7.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depun ofertele - se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este resident.
Incadrarea ofertantului in conditiile prevazut de catre art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului. 1.Certificat constatator eliberat de ONRC, emis cu maximum 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Vor fi calificati doar operatorii economici care au in domeniul de activitate furnizarea produselor care fac obiectul prezentei procedure de achizitie.
2.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?
Pentru operatorii economici straini, documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.
Ofertantul castigator va prezenta pentru conformitate, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de trasmiterea comunicarii rezultatului procedurii, certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului in original sau copie legalizata.Imposibilitatea demonstrarii inregistrarii ofertantului ca persoana juridica/fizice avand in obiectul de activitate furnizarea produselor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani -2009, 2010 si 2011 trebuie sa fie mai mare decat:
LOT 1:44.945.538, 65
LOT 2:9.011.674, 60
LOT 3:7.092.859, 00
LOT 4:3.264.000, 00
1. Informatii generale ? Formular 6
2. Bilant contabil la 31.12.20093. Bilant contabil la 31.12.20104. Bilant contabil la 31.12.2011
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul va face dovada furnizarii de echipamente medicale in ultimii 3 ani (calculati de la data depunerii ofertei)prin prezentarea a maxim 3 contracte a caror valoare insumata a echipamentelor medicale sa fie de minim:
LOT 1:22.472.769, 33
LOT 2:4.505.837, 30
LOT 3:3.546.429, 50
LOT 4:1.632.000, 00
1. Lista principalelor furnizari efecutate in ultimii 3 ani ? Formular 82. Fisa de experienta similara pentru fiecare contract similar - Formular 93.Document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale emise de beneficiarii declarati in formularul 9 si/sau recomandari emise de beneficiarii din formularul 9 ? original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 2
Dotarile tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire:
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului ?
Certificat ISO 9001 sau echivalent .
CertificatISO 13485/2003 sau echivalentNu se accepta operatorii economici in curs de certificare.
Imposibilitatea demonstrarii implementarii standardelor (sau echivalentului) solicitate atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.10.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.10.2012 11:00
Locul: Sediul Spitalului Clinic "Sfanta Maria" Bd. Ion Mihalache nr. 37-39
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis , in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta conf art 256 2 alin 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 37-39, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 2122205000, Email: [email protected], Fax: +40 212223755
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2012 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer