Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE LA PACHET:L155/08-Tratare neutru in st. 110 kV Buzias, Cetate; L156/08-Tratare neutru in st.110kV Chisineu Cris; L157/08-Tratare neutru in st.110 kV Fantanele si Deva CFR.


Anunt de participare (utilitati) numarul 99054/29.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: Ciprian Stefan, Tel.0256405305, In atentia: Nora Arbanas, Email: [email protected], Fax: 0256405309, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIE LA PACHET: L155/08-Tratare neutru in st. 110 kVBuzias, Cetate; L156/08-Tratare neutru in st.110kV Chisineu Cris; L157/08-Tratare neutru in st.110 kV Fantanele si Deva CFR.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatile: Buzias, Timisoara, Chisineu Cris, Fantanele, Deva
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractuleste format din 3 lucrari individuale ( L155/08 + L156/08 + L157/08), va fi realizat in5 st de transf 110 kV si consta din :
- elaborare DDE, Doc As-Built cu precizarea costurilor aferente in oferta;
- lucraride constructii ( terasamente, tamplarii, tencuieli, zugraveli, demolari, etc)-lucrari de montare echipam., gospodarii de cabluri, instalatii de legare la pamant;
- probe si verificari, PIF;
Beneficiarul pune la dispozitie pt.toate cele 3 lucrariechip. primare, dulap. de protectii, transf. de tens si curent, cutiile de cleme sir, cablurile de circ secundare, conectorii pt.interfata RTU
- Nu se oferteaza intreruperile si repunerile sub tensiune ( nu se platesc)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315300-1 - Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini anexat la anunul publicat in SEAP, cap. Clarificari siDocumentatie aditionala
Valoarea estimata fara TVA: 2, 110, 610RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar participare30.000. lei (15..000. lei pt. IMM) .Garantia de buna execuitie: 10% (5% pt. IMM) din val fara TVA a contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
din surse proprii. Plata se face conform clauzelor contractuale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere semnat si parafat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii pe proprie raspundere pt neincadrarea in art. 180 si 181 din OUG 34/2006, pt. calitatea de participant la procedura , certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilorde plata la buget si a taxelor locale, Certificat de Inregistrare si Constatator emise de ORC sau Camera de Comert, documente care dovedesc incadrarea ca IMM, atestat ANREtip E1 si E2.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, cifra de afaceri din ultimii 3 ani-4.000 .000. lei (2.000.000 lei pt. IMM), asociatii si acordul de asociere, persoana sustinatoare (daca este cazul)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari din ultimii 5 ani, experienta similara(maxim 4 contracte cu val cumulata demin. 2.000.000 lei), recomandari pt contractele prezentate la experienta similara, declaratii pe proprie raspundereprivind personalul, certificare ISO 9001/01, ISO 14001/05, si OHSAS 18001/08sau echivalente, asigurarea calitatii, NPM, PSI, aspecte de mediu, asociati, subcontractanti, persoana sustinatoare (daca este cazul)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.05.2010 20:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.05.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.05.2010 11:00
Locul: sediul Enel Distributie Banat, str. Pestalozzi, nr. 3-5, Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, alte persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nu se accepta ca pretul ofertei sa depaseascavaloarea fondurilor alocate ( valoarea supusa licitatiei).Se precizeaza: Valoare totala estimata pt. stabilirea procedurii este 4.732.910 lei fara TVA, din care: -Valoarea supusa licitatiei este 2.110.610 lei fara TVA- Valoarea utilaje, echip, materiale puse la dispozitie de Enel este 2.662.300 lei fara TVA
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de ApelTimisoara
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr. 2A Timisoara; cod postal: 5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 30001, Romania, Tel.0256/494650, Fax: 0256/310641
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termen 5 zile , conform art. 256
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer