Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie lapte pasteurizat


Anunt de participare (utilitati) numarul 141746/30.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: pentru Sucursala Electrocentrale Craiova strada Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii Produse, Tel. +40 351403446, In atentia: dna Daniela Ciuca, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
achizitie lapte pasteurizat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - Uzina Isalnita, loc. Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101;
- Uzina craiova, loc. Craiova, str. Bariera Valcii nr. 195;
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie lapte pasteurizatconform cerintelor specificatiilortehnice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511100-4 - Lapte pasteurizat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitielapte pasteurizatin conformitate cucaietul de sarcini.
lot 1= 68640 litri/an
lot 2= 57960 litri/an
Valoarea estimata fara TVA: 174, 708RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Oferta completa = 3145lei, respectiv contraval. in euro pentru 1 euro la data de 04.02.2013.(Lot1=1700 lei, Lot 2=1445 lei)Per. de valab.a garant. pentru particip: cel putin 60 de zile cu incepere de la data limita de dep. a of. Forma de constituire a gar. de particip. care va fi acceptata: a) printr-un instr. de garantare emis in cond.legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, care se prez. in original, in cuantumul si pentru per/ prevazuta in doc. de atribuire. Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instr. de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conform. cu contractul garantat;sau -neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. b)OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofert.c) Lichiditati depuse la casieria A.C. Nota: suma max. ce poate fi depusa intr-o zi la casieria A.C. de catre ofertant este de 5000 lei.Cont RO 08BRDE 170SV50281981700, BRD Suc. CraiovaPentru ofertantii I.M.M ?uri gar. de participare va fi insotita de decl. ca firma este inscrisa in categoria IMM, in conform. cu cond. art.3 din Legea 346/2004.In acest caz ofertantii pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul gar. de participare.Ofertantul pierde gar. de participare daca: a) isi retrage oferta in per. de valab. a ofertei;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie GBEx in per. de valab. a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul SE CRAIOVA ;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in per. de valabilitate a ofertei;d) ofertantul va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa. Cuantumul ce va fi retinut conform art.278^1/OUG 34/2006 este pe loturi astfel: Lot 1- 947, 23 lei; Lot 2- 799, 85 lei; 10% din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire: conform prevederilor art. 90 din HG nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare asfel: a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari depusa de furnizor la Serviciul Achizitii Produse al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele parti contractante; Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale. In acest caz furnizorul are obligatia in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului conform celor mentionate in H.G. nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin (3) din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SE CRAIOVA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea.Prezentare Formular 5. Documentul va fi prezentat in original.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181.Prezentare Formular 6 . Documentul va fi prezentat in original.
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celeiin care se depun ofertele (conform art. 9 din OrdinANRMAP 509/2011). Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident.Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cumentiunea conform cu originalul.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Prezentare Formular 7.Documentul va fi prezentat in original.
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Prezentare Formular 12.Documentul va fi prezentat in original.
- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69? din OUG 34/2006. Prezentare Formular 13. Documentul va fi prezentat in original. Declaratieprivind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume:
Constantin Balasoiu - Director SE Craiova;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Tudor ? Director Tehnic
Vergil Soare - Director Adj. Comercial;
Viorel Gherghina -Director Uzina Isalnita;
Gonstantin Hoanca ? Director Uzina Craiova
Adriana Petria ? sef serviciu Achizitii Produse
- Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantul/tertului sustinator.Prezentare Formular 14.Documentul va fi prezentat in original ?pentru Persoane juridice/fizice romane
Certificate constatatoare emise de ORC de pe langa Tribunalul in raza caruia isi are sediul operatorul economic ofertant.Nota: Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta ptr. conformitate a documentului in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie ?conform cu originalul?.Documentulva fi prezentat in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
- Persoane juridice /fizice straine
PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Documentulva fi prezentat in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
- ( dupa caz)Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri.Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri. Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularului 8. Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8. Documentul va fi prezentat in original.
.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, insotita de recomandarisau de certificate/documente/contracte/procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 9.
Documentul va fi prezentat in original.Document/ proces verbal de receptie/recomandare beneficiar ? copie lizibila certificata conform cu originalul.
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantuluide catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificate conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu 1 runda de participare. Durata rundei electronice 1 zi lucratoare. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de oferte sunt pretul/valoarea noua. Nu se utilizea pasul de licitatie . Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta. Pentru a participa la faza finala de licitatie electronica ofertantii trebuie obligatoriu sa fie inregistrati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.02.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.02.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.02.2013 13:00
Locul: Se Craiova , str. Unirii nr. 147, Sala de licitatii , etaj III
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstareaindeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul prevazut la art.11 alin 4 din HGR 925/2006 de a prezenta initial o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentatntul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficieaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 12- Fisa de informatii generale-formular8-Declaratia cu privire la privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantul/tertului sustinator ? formular 14NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte clasate pe locul I cu acelasi pret, in urma desfasurarii licitatiei electronice, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEO SA ? SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA , Serviciu Juridic
Adresa postala: str. Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403362, Fax: +40 251594837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2013 15:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer